Byla AS-63-397-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Romos Sabinos Alimienės (pranešėja) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Giedra“, akcinei bendrovei „Vilniaus bankas“, J. N. , K. N. , E. Č. , M. B. , A. M. , uždarajai akcinei bendrovei „Karmeda“, L. M. , uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos projektas“, S. R. , V. S. , uždarajai akcinei bendrovei „Dinopis“, J. R. , R. P. , S. P. , L. S. , M. J. , R. G. , O. D. , J. Š. , uždarajai akcinei bendrovei „MKDS“, P. N. , uždarajai akcinei bendrovei SKF „Arkada“ dėl sprendimo, projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras su prašymu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. 110 „Dėl žemės sklypo, esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“, Neringos savivaldybės administracijos 2000 m. gruodžio 24 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą rekreacinės paskirties pastatų grupei, esančiai adresu ( - ), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2002 m. balandžio 23 d. išduotus statybos leidimus Nr. 02/51 ir 02/51A.

5II.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 4 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo, Institucija) direktorei A. S. paskyrė 1 000 Lt baudą.

7Teismas nurodė, kad 2008 m. balandžio 2 d. teismo posėdyje protokoline nutartimi buvo nustatytas privalomas trečiojo suinteresuoto asmens – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovo dalyvavimas teismo posėdyje. Nurodė, kad apie bylos laiką ir vietą proceso šalis buvo informuota tinkamai. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija apie neatvykimo priežastis nieko nepranešė, todėl teismas laikė, kad į posėdį Institucijos atstovas neatvyko be svarbios priežasties. Kadangi bylos nagrinėjimas buvo atidėtas dėl Institucijos atstovo neatvykimo į teismo posėdį, Institucijos vadovui skyrė 1 000 Lt baudą.

8III.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 4 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismo posėdyje A. S. nedalyvavo todėl, kad apie jį buvo neinformuota: gegužės mėnesį sirgo, turėjo nedarbingumo pažymą, o Institucijos direktoriaus pareigas užėmęs direktoriaus pavaduotojas miškininkystei ir ūkiui netinkamai paskirstė darbus ir išleido atostogų Institucijos teisininką, dėl ko ji buvo netinkamai informuota apie teismo procesą.

112. Dėl darbuotojo laikinai ėjusio direktoriaus pareigas galimai padaryto tarnybinio nusižengimo pradėtas tyrimas.

123. A. S. augina penkis vaikus, darbo užmokestis nėra didelis, todėl paskirta bauda žymiai atsilieptų šeimos biudžetui.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 59 straipsnio 1 dalies nuostatomis, šaukiamam asmeniui už neatvykimą į teismą be svarbios priežasties gali būti skiriama bauda iki 1 000 litų ar skiriamas iki vieno mėnesio areštas. Šioje teisės normoje nurodytomis svarbiomis priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios jam atvykti į teismo posėdį, į kurį jis buvo šaukiamas.

17Administracinių bylų teisenos įstatyme nėra įvardytos konkrečios aplinkybės, kurios sudaro pagrindą teismui pripažinti proceso šalies dalyvavimą bylos nagrinėjime būtinu, todėl darytina išvada, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui diskreciją savo nuožiūra spręsti, ar proceso šalies dalyvavimas, siekiant teisingai išspręsti ginčą, yra būtinas. Todėl sprendžiant dėl skundžiamos nutarties pagrįstumo, teismo išvadų dėl būtinybės trečiajam suinteresuotam asmeniui dalyvauti nagrinėjant bylą pagrįstumo vertinimas nėra aktualus.

18Tačiau vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą turi būti nustatyta, ar teismas, prieš priimdamas tokią nutartį, įvykdė ABTĮ reikalavimą pranešti proceso šaliai apie būtinybę dalyvauti bylos nagrinėjime ir jo neatvykimo pasekmes.

19Bylos rašytiniais duomenimis nustatyta, kad trečiojo suinteresuoto asmens atstovas nedalyvavo 2007 m. gruodžio 12 d. posėdyje, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam buvo pranešta tinkamai (b. l. 2 – 5). 2008 m. vasario 13 d. teismo posėdyje dalyvavo trečiojo suinteresuoto asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovė A. S. ir atstovas S. J. (S. J. ), bylos nagrinėjimas atidėtas 2008 m. balandžio 2 d. (b. l. 6 – 11), tačiau Institucijos atstovai į šį posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jiems buvo pranešta skelbiant spaudoje (b. l. 12 – 18). 2008 m. balandžio 2 d. posėdis atidėtas 2008 m. birželio 4 d. dėl neatvykusių institucijų atstovų, kurių paaiškinimai turėtų įtakos objektyviam ir visapusiškam bylos išnagrinėjimui. Protokoline nutartimi teismas pripažino Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovų dalyvavimą byloje būtinu (b. l. 16). Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai išsiųstas 2008 m. gegužės 13 d. pranešimas Nr. I-14-609/2008, kuriame Institucija informuota, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovų dalyvavimas šios bylos teismo posėdžiuose pripažintas būtinu ir kitas teismo posėdis vyks 2008 m. birželio 4 d. (b. l. 19). Į 2008 m. birželio 4 d. posėdį trečiojo suinteresuoto asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas neatvyko, nors apie posėdžio vietą ir laiką pranešta paskelbiant spaudoje (2008 m. gegužės 23 d. dienraštyje „Respublika“) ir siunčiant pranešimą (b. l. 19, 20 – 24). Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 4 d. nutartimi Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorei paskyrė 1 000 Lt baudą.

20Kaip minėta, bylos rašytiniai duomenys patvirtina, jog apie visų teismo posėdžių vietą ir laiką tretysis suinteresuotas asmuo buvo informuotas, jam buvo išsiųstas pranešimas apie pripažinimą bylos dalyvavime būtinu. Atkreiptinas dėmesys, kad papildomai gauti įrodymai patvirtina, jog teismo pranešimo gavimo metu bei apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešant spaudoje Kuršių nerijos nacionalinio parko atstovas S. J. neatostogavo (atostogų pradžia 2008 m. birželio 2 d.), A. S. sirgo iki 2008 m. gegužės 22 d., todėl darytina išvada, kad A. S. turėjo galimybę tinkamai susipažinti su teismo posėdžio data ir vieta ir turėjo galimybę posėdyje dalyvauti, tačiau nedalyvavo ne dėl svarbių priežasčių.

21Pažymėtina, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija yra institucija, kurioje dirba ne vienas darbuotojas, todėl darytina išvada, kad darbuotojų liga ar atostogos nelaikytina svarbia ir objektyvia priežastimi, nes Instituciją teismo posėdyje gali atstovauti kiti darbuotojai, o institucijos vadovui nesant darbe, darbai privalo būti paskirstyti taip, kad būtų užtikrinamas jų tęstinumas ir tinkamas atlikimas. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorė neužtikrino ne tik tinkamo Institucijos atstovavimo 2008 m. birželio 4 d. teismo posėdyje, bet ir ankstesniuose teismo posėdžiuose. Kaip minėta, tretysis suinteresuotas asmuo apie 2008 m. birželio 4 d. įvyksiantį posėdį bei būtinybę dalyvauti jame buvo informuotas iš anksto skelbiant spaudoje ir siunčiant pranešimą, tačiau jokių prašymų pakeisti posėdžio datą ar atidėti bylos nagrinėjimą iš trečiojo suinteresuoto asmens nebuvo gauta. Darytina išvada, kad Institucijos vadovė, būdama pakankamai rūpestinga, žinodama apie teisme nagrinėjamą bylą, privalėjo į situaciją reaguoti tokiu būdu, kad būtų įvykdytas teismo įpareigojimas užtikrinti trečiojo suinteresuoto asmens atstovo dalyvavimą teismo posėdyje ir bylos nagrinėjimas nebūtų vilkinamas.

22Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė paskirti baudą trečiajam suinteresuotam asmeniui, todėl skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir jos panaikinti nėra pagrindo.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Trečiojo suinteresuoto asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atskirąjį skundą atmesti.

25Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras su prašymu... 5. II.... 6. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 4 d. nutartimi... 7. Teismas nurodė, kad 2008 m. balandžio 2 d. teismo posėdyje protokoline... 8. III.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 10. 1. Teismo posėdyje A. S. nedalyvavo todėl, kad apie jį... 11. 2. Dėl darbuotojo laikinai ėjusio direktoriaus pareigas galimai padaryto... 12. 3. A. S. augina penkis vaikus, darbo užmokestis nėra... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 59... 17. Administracinių bylų teisenos įstatyme nėra įvardytos konkrečios... 18. Tačiau vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą turi būti... 19. Bylos rašytiniais duomenimis nustatyta, kad trečiojo suinteresuoto asmens... 20. Kaip minėta, bylos rašytiniai duomenys patvirtina, jog apie visų teismo... 21. Pažymėtina, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija yra... 22. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 24. Trečiojo suinteresuoto asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos... 25. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 4 d. nutartį... 26. Nutartis neskundžiama....