Byla Ik-2647-561/2010

1

2

3Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Mefodijos Povilaitienės ir Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant Daliai Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui E. Z., atsakovo atstovėms Živilei Trinkūnaitei ir Simonai Ilevičiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Ciklonas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6pareiškėja UAB „Ciklonas“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau – Departamentas) įregistruoti UAB „Ciklonas“ Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Sąvadas) pagal pareiškėjos atsakovui 2009-10-22 pateiktą registravimo Sąvade anketą (toliau – Anketa).

7Skundo reikalavimą UAB „Ciklonas“ pagrindė paaiškindama, kad 2009-09-24 raštu Nr. VR-14.6-1158 ji buvo informuota apie Departamento Vilniaus miesto agentūros sprendimą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo, kuriuo UAB „Ciklonas“ buvo prašoma 2009-10-19 atvykti į Vilniaus miesto agentūrą ir pateikti nurodytus dokumentus. Vykdydama šiame rašte išdėstytus nurodymus, UAB „Ciklonas“ pateikė visą reikalaujamą informaciją, išskyrus vieną, t. y., kad UAB „Ciklonas“ nuo 2007 m. tvarkė elektros ir elektronines atliekas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, nors ir nebuvo registruota Sąvade. 2009-10-27 Vilniaus miesto agentūros pareigūnai surašė patikrinimo aktą Nr. VR-147-691 (toliau – Patikrinimo aktas). Paaiškėjus aplinkybėms, kad nėra registruota Sąvade, kaip tai numato teisės aktai, UAB „Ciklonas“ 2009-10-22 kreipėsi į Departamentą su paraiška registruotis elektroninio registravimo aplikacijos (ERA) vartotoju (toliau – Paraiška) ir Anketą įregistruoti į Sąvadą. 2009-11-03 UAB „Ciklonas“ gavo Departamento raštą Nr. VR-19.2-645, kuriuo UAB „Ciklonas“ paprašyta papildomai pateikti dokumentą, įrodantį, kad per 2007 ir 2008 m. pareiškėjos išleistos į Lietuvos Respublikos rinką elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal 2009 m. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ir galiojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties, laidavimo sutarties dydžio nustatymo įkainius. UAB „Ciklonas“, atsakydama Departamentui, pakartotinai pateikė dokumentus, įrodančius aplinkybes, jog nors ir nebuvo registruota Sąvade, UAB „Ciklonas“ kiekvienais metais, pradedant nuo 2007, vykdė elektros ir elektroninių atliekų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką ir užduotis ir apie minėtų atliekų užduočių įvykdymą kiekvienais metais, pradedant nuo 2007 m., informavo Departamentą.

8UAB „Ciklonas“ paaiškino, jog nesulaukusi iš Departamento jokio atsakymo apie įregistravimą ar atsisakymą įregistruoti Sąvade, pareiškėja 2010-02-19 raštu kreipėsi į Departamentą, reikalaudama įregistruoti ją į Sąvadą, ir pridėjo dokumentus, įrodančius, kad UAB „Ciklonas“ yra sutvarkiusi elektros ir elektronines atliekas už 2009 metus. 2010-03-04 gavo raštą Nr. VR-19.2-124 iš Departamento, kuriame nurodyta, kad Departamentas yra gavęs UAB „Ciklonas“ Anketą ir kitus dokumentus, kad UAB „Ciklonas“ 2009-10-23 buvo užregistruotas elektroninio registravimo aplikacijos (ERA) vartotoju ir nurodyta papildomai pateikti dokumentą, įrodantį, kad UAB „Ciklonas“ 2007, 2008, 2009 metais išleistos į Lietuvos Respublikos rinką elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal 2010 m. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ir galiojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo, draudimo sutarties, laidavimo sutarties dydžio nustatymo įkainius. UAB „Ciklonas“ į pastarąjį Departamento raštą atsakė 2010-03-31 raštu, kuriame nurodė visus nesutikimo argumentus ir motyvus dėl atsakovo rašte reiškiamų reikalavimų, pakartotinai pareikalavo įregistruoti pareiškėją į Sąvadą. Po šio rašto pateikimo, iš Departamento ir jam pavaldžių įstaigų sekė visa eilė raštų, kurie, UAB „Ciklonas“ teigimu, laikytini spaudimu įvykdyti atsakovo neteisėtus bei nepagrįstus reikalavimus.

9UAB „Ciklonas“ nesutinka su Departamento reikalavimais pateikti dokumentus, įrodančius, kad nuo 2006-01-01 pareiškėjos išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ir einamaisiais metais galiojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus elektros ir elektroninės įrangos (pagal kategorijas) ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties, dydžio nustatymo įkainius, o Departamento veiksmus, kad nepateikus minėtų dokumentų, nevykdomas UAB „Ciklonas“ registravimas į Sąvadą, laiko visiškai neteisėtais ir nepagrįstais, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-01-19 nutarimu Nr. 61 patvirtintų Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 92 punkto nuostata yra taikytina tik tiems subjektams, kurie, turėdami pareigą registruotis Sąvade, ne tik kad nesiregistravo į šį Sąvadą, bet kartu ir visą nesiregistravimo laikotarpį netvarkė savo į rinką išleidžiamų elektros ir elektroninių atliekų. Akcentavo, kad UAB „Ciklonas“ tik nebuvo įsiregistravusi į Sąvadą (už šios pareigos nevykdymą Vilniaus m. 1 apylinkės teismas atsakingą pareiškėjos darbuotoją nubaudė bauda, kuri įstatymų nustatyta tvarka buvo sumokėta į valstybės biudžetą), tačiau kiekvienais metais tvarkė į rinką išleidžiamas savo elektros ir elektronines atliekas pagal patvirtintas tų laikotarpių (metų) užduotis, kaip to reikalavo teisės aktai, todėl jai negali būti taikomas Taisyklių 92 punkte nustatytas reikalavimas dar kartą sutvarkyti elektros ir elektronikos atliekas, kurias UAB „Ciklonas“ pagal nustatytas tų atliekų išleidimo metu galiojusias užduotis yra sutvarkiusi.

10Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „Ciklonas“ atstovas skundą palaikė ir prašė jį tenkinti. Akcentavo, kad Taisyklės turi būti taikomos toms įmonėms, kurios išleido į aplinką atliekas, bet jų netvarkė, ir negalioja tiems juridiniams asmenims, kurie vykdė teisės aktų nustatytus reikalavimus, bet nebuvo įregistruoti Sąvade.

11Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos UAB „Ciklonas“ skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindamas, kad UAB „Ciklonas“ 2007, 2008 ir 2009 metais neįsiregistravo į Sąvadą ir papildomai nepateikė dokumentų, įrodančių, kad per 2007, 2008 ir 2009 metus jos į Lietuvos Respublikos rinką išleistos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal 2010 m. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ir galiojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties, laidavimo sutarties dydžio nustatymo įkainius. Atsižvelgiant į tai, registruoti UAB „Ciklonas“ į Sąvadą nėra teisinio pagrindo.

12Departamentas nurodė, kad UAB „Ciklonas“ 2007, 2008 ir 2009 metais platino elektros ir elektroninę įrangą, tačiau nevykdė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau - Įstatymas) 34(1) str. 2 d. 1 punkte nustatytų reikalavimų ir nesiregistravo Sąvade. Taip pat neteikė Departamentui ataskaitų apie į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistus elektros ir elektroninės įrangos kiekius (tokie duomenys Departamentui pateikti tik 2009-10-26).

13Paaiškino, kad UAB „Ciklonas“ 2009-10-22 pateikė Departamentui Paraišką ir Anketą įregistruoti Sąvade kartu su laidavimo sutartimi Nr. ( - ). Pagal Paraišką 2009-10-23 pareiškėjai buvo suteiktas slaptažodis, kuris suteikia galimybę pateikti duomenis apie planuojamus ir faktinius į vidaus rinką išleistus elektros ir elektroninės įrangos kiekius elektroniniu būdu. Tačiau, išnagrinėjęs UAB „Ciklonas“ Anketoje pateiktą informaciją, Departamentas 2009-11-03 raštu Nr. VR-19.2-645 informavo bendrovę, jog, vadovaujantis Taisyklių 92 punktu, elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas, kuris neįsiregistravo į Sąvadą ankstesniais metais, pradedant nuo 2006-01-01, ir išleido į Lietuvos Respublikos rinką elektros ir elektroninę įrangą, einamaisiais metais registruodamasis į Sąvadą, turi regiono aplinkos apsaugos departamentui papildomai pateikti dokumentą, įrodantį, kad per laikotarpį nuo 2006-01-01 jo išleistos į rinką elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. 2010-02-19 UAB „Ciklonas“ vėl kreipėsi į Departamentą, prašydama įregistruoti įmonę į Sąvadą už 2009 metus. Departamentas 2010-03-04 raštu Nr. VR-19.2-124 informavo įmonę, kad, norėdami užsiregistruoti į Sąvadą, elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai turėjo pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-11-17 įsakymu Nr. D1-555 patvirtintų Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių (toliau – Registravimo taisyklės), galiojusių iki 2010-01-01, 2 priede esančią Anketą, kurioje turi būti nurodytas planuojamas einamaisiais metais išleisti į vidaus rinką elektros ir elektroninės įrangos kiekis ir dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, originalą. Taip pat informavo, kad UAB „Ciklonas“ nepateikė ir dokumento, įrodančio, kad per laikotarpį nuo 2006-01-01 jo išleistos į rinką elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. UAB „Ciklonas“ Departamentui atsakė 2010-03-31 raštu, tačiau 2010-03-04 rašte Departamento nurodytų trūkumų neištaisė ir nepateikė dokumento, įrodančio, kad per laikotarpį nuo 2006-01-01 į Lietuvos Respublikos rinką pareiškėjos išleisto elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Apie esamus trūkumus bendrovė buvo dar kartą informuota Departamento 2010-04-28 raštu Nr. VR-19.2-219.

14Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Departamento atstovės palaikė atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti, papildomai akcentuodamos, kad UAB „Ciklonas“ situacija atitinka Taisyklių 92 punktą, todėl papildomus dokumentus pateikti ji privalo.

15Byloje kilęs ginčas dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai Departamentas neregistruoja UAB „Ciklonas“ į Sąvadą.

16Byloje surinkti ir ištirti įrodymai patvirtina, kad Departamento Vilniaus miesto agentūra 2009-09-24 raštu Nr. VR-14.6-1158 UAB „Ciklonas“ informavo apie priimtą sprendimą atlikti bendrovės neplaninį patikrinimą ir nurodė pateikti: gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade anketą už 2007, 2008 ir už 2009 metus; dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas 2007, 2008 metais buvo, o 2009 metais bus finansuojamas; dokumentus, įrodančius, kad įmonė įvykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir tvarkymo užduotis už 2008 metus; 2008 m. išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką elektros ir elektroninės įrangos apskaitą (b. l. 6).

172009-10-22 Departamente buvo gauti UAB „Ciklonas“ Paraiška (b. l. 92), Anketa (b. l. 77-80), o 2009-10-23 – prašymas įregistruoti Sąvade (b. l. 81-90). Kartu su šiais dokumentais Departamentui buvo pateikta ir 2009-03-19 laidavimo sutartis Nr. ( - ), kuria UAB „Kuusakoski“ (laiduotojas) užtikrino, kad UAB „Ciklonas“ vykdys einamųjų metų IT ir telekomunikacijų įrangos, išskyrus kompiuterių, atliekų tvarkymo užduoties vykdymą (b. l. 99-100).

18Departamento Vilniaus miesto agentūra 2009-10-27 surašė Patikrinimo aktą Nr. VR-14.7-691, kuriame nurodė, kad UAB „Ciklonas“, kaip elektros ir elektroninės įrangos importuotoja, iki 2009-03-31 neįsiregistravo į Sąvadą ir Departamentui nepateikė dokumentų, įrodančių, kad visų į Lietuvos rinką importuotų atliekų tvarkymas bus finansuojamas, ir tuo pažeidė Registravimo taisyklių 3.3, 3.3.1, 3.3.4 punktų reikalavimus ir Įstatymo 342 str. 3 dalies bei 346 str. 3 dalies reikalavimus (b. l. 7-8).

19Departamentas 2009-11-03 raštu Nr. VR-19.2-645 informavo UAB „Ciklonas“, kad išnagrinėjo bendrovės pateiktus dokumentus ir nustatė, kad UAB „Ciklonas“ 2007, 2008 metais nesiregistravo į Sąvadą, todėl paprašė papildomai pateikti dokumentą, įrodantį, kad per 2007 ir 2008 metus bendrovės išleistos į Lietuvos rinką elektros ir elektronikos įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal 2009 metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ir galiojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties, laidavimo sutarties dydžio nustatymo įkainius. Taip pat informavo, kad 2009-10-23 pristatytas prašymas registruotis Sąvade Departamentui turės būti pristatytas tik po 2010-01-01 (b. l. 91).

202009-12-14 Departamento Vilniaus miesto agentūra surašė privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-187, kuriuo nurodė UAB „Ciklonas“ pašalinti Patikrinimo akte nurodytus trūkumus iki 2010-01-06 (b. l. 27).

21Bylos medžiaga patvirtina, kad UAB „Ciklonas“ 2010-02-19 raštu kreipėsi į Departamentą, nurodydama, kad pateikė Departamentui visus reikalingus dokumentus ir prašydama įregistruoti bendrovę į Sąvadą už 2009 metus arba pateikti motyvuotą atsakymą, kodėl bendrovė neregistruojama (b. l. 94). Prie šio rašto UAB „Ciklonas“ pridėjo: Anketą, 2009-03-19 laidavimo sutartį Nr. ( - ) ir UAB „Kuusakoski“ 2010-01-22 pažymą Nr. ( - ) dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymo (b. l. 95-101). Departamentas 2010-03-04 raštu Nr. VR-19.2-124 UAB „Ciklonas“ atsakė, kad, norėdami užsiregistruoti į Sąvadą, elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai turėjo pateikti Registravimo taisyklių 2 priede esančią registravimo Sąvade anketą ir dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, originalą. Nurodė, kokius dokumentus iš bendrovės yra gavusi ir, kad 2009-11-03 bendrovei buvo išsiųstas raštas, kuriame nurodyta, kokių dokumentų trūksta, kad UAB „Ciklonas“ būtų įregistruota Sąvade. Taip pat pakartojo, kad UAB „Ciklonas“ 2007, 2008 ir 2009 metais nesiregistravo Sąvade, todėl, vadovaujantis Taisyklių 92 punktu, privalo papildomai pateikti dokumentą, įrodantį, jog per 2007, 2008 ir 2009 metus bendrovės išleistos į Lietuvos rinką elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal 2010 metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ir galiojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties, laidavimo sutarties dydžio nustatymo įkainius (b. l. 102-103). UAB „Ciklonas“ 2010-03-31 raštu Departamentui atsakė, kad nesutinka su 2010-03-04 rašte išdėstytais argumentais ir pakartotinai reikalauja įregistruoti bendrovę Sąvade. Nurodė, kad visi UAB „Ciklonas“ įregistravimui Sąvade reikalingi dokumentai buvo pateikti, todėl nemato jokio teisinio pagrindo neregistruoti bendrovės į Sąvadą, kol bendrovė nepateiks dokumentų, numatytų Taisyklių 92 punkte, nes ši nuostata taikytina tiems subjektams, kurie netvarkė elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir jų nedeklaravo. Pabrėžė, kad UAB „Ciklonas“ nebuvo registruota Sąvade, tačiau nuo 2007 metų iki esamo laikotarpio deklaravo ir tvarkė atliekas pagal kiekvieno laikotarpio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kiekvienais metais nustatomas atliekų tvarkymo užduotis ir pateikė šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus Departamentui (b. l. 104-106). Kartu su šiuo raštu UAB „Ciklonas“ pateikė: 2009-03-19 laidavimo sutartį Nr. ( - ), UAB „Kuusakoski“ 2010-01-22 pažymą Nr. ( - ), 2008-03-17 laidavimo sutartį ( - ) su UAB „Žalvaris“, 2009-01-07 UAB „Žalvaris“ pažymą ( - ) dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymo, 2007-03-27 laidavimo sutartį su UAB „Žalvaris“ ( - ), 2008-01-22 UAB „Žalvaris“ pažymą ( - ) dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymo (b. l. 107-115). Departamentas į šį UAB „Ciklonas“ raštą atsakė 2010-04-28 raštu Nr. VR-19.2-219, kuriuo pakartotinai informavo, jog, vadovaujantis Taisyklių 92 punktu, UAB „Ciklonas“ neįsiregistravo į Sąvadą ankstesniais metais, tačiau išleido į Lietuvos rinką elektros ir elektroninę įrangą, todėl einamaisiais metais registruodamasi į Sąvadą turi Departamentui papildomai pateikti dokumentą, kad per laikotarpį nuo 2006-01-01 jos išleistos į Lietuvos rinką elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas (b. l. 116).

22Įstatymo (ginčui aktuali redakcija) 34(1) str. 2 dalis nustato, kad gamintojai ir importuotojai privalo: registruotis šio Įstatymo 34(2) str. nustatyta tvarka (1 p.); įvykdyti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas gaminių ir (ar) pakuotės atliekų tvarkymo užduotis (2 p.); tvarkyti alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir šių bei kitų gaminių pakuočių apskaitą ir teikti ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos nustatyta tvarka (3 p.). Įstatymo 34(2) straipsnyje nustatyta, kad gamintojai ir importuotojai turi registruotis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir, kad elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai registruodamiesi pateikia ir vieną iš šio Įstatymo 346 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, įrodančių, kad visų jų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Pagal Įstatymo 34(6) str. 3 dalį tokiais dokumentais laikytini: banko garantija, išduota gamintojui ar importuotojui (1 p.); laidavimo draudimo sutartis, sudaryta tarp elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo ir draudiko (2 p.); sutartis ar kitas dokumentas, įrodantis dalyvavimą gamintojų ir importuotojų organizacijoje, garantuojančioje, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, bei atitinkančioje šio Įstatymo 34(3) straipsnio reikalavimus (3 p.); dokumentai, nurodyti šio straipsnio 4 dalyje, kuriais patvirtinamas elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo dalyvavimas kolektyvinės atsakomybės atliekų tvarkymo finansavimo sistemoje. Dalyvaudamas šioje sistemoje gamintojas ir importuotojas vykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas užduotis neatsižvelgdamas į tai, ar tvarkomos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, išleistos į rinką, yra jo, ar yra tik tos pačios kategorijos. Gamintojai ir importuotojai turi teisę reikalauti, kad jų išleistos į rinką elektros ir elektroninės įrangos atliekos būtų tvarkomos atskirai, jeigu jie padengia susidariusias išlaidas (4 p.); dokumentas, įrodantis gamintojų ir importuotojų dalyvavimą kitų įstatymų nustatytose elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo sistemose (schemose) (5 p.). Pagal įstatymo 34(6) 4 dalį dokumentas, patvirtinantis elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo dalyvavimą šio straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytoje kolektyvinės atsakomybės atliekų tvarkymo finansavimo sistemoje, yra: banko garantija, užtikrinanti einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties įvykdymą (1 p.); laidavimo sutartis, sudaryta tarp gamintojo ar importuotojo ir kito juridinio asmens, užtikrinanti einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties įvykdymą (2 p.); laidavimo draudimo sutartis, sudaryta tarp gamintojo ar importuotojo ir draudiko, užtikrinanti einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties įvykdymą (3 p.); kitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas dokumentas, užtikrinantis einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties įvykdymą (4 p.).

23Registravimo taisyklių, taikytų nuo 2006-01-01 iki 2009-12-31, 3 punktas nustatė, kad gamintoją ir (ar) importuotoją į Sąvadą registruoja Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, kai: gamintojas ir (ar) importuotojas pateikia departamentui užpildytą, Taisyklių 1 priede nurodytą, Paraišką registruotis gamintojų ir importuotojų sąvado elektroninio registravimo aplikacijos (ERA) vartotoju (3.1. punktas) arba gamintojas ir (ar) importuotojas pateikia departamentui užpildytą, Taisyklių 2 priede nurodytą, registravimo sąvade anketą (3.2. punktas); 3.3. punktas imperatyviai įpareigojo gamintoją ir (ar) importuotoją pateikti Taisyklių 17 punkte nurodytą dokumentą, įrodantį, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Taisyklių 17 punktas nustatė, kad elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, užpildytos ir elektroniniu būdu išsiųstos arba raštu regiono departamentui pateiktos Anketos III skyriaus dalyje „Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas“ pažymėjęs vieną iš šių dokumentų: „banko garantija“, „laidavimo draudimo sutartis“, „laidavimo sutartis“ arba „kitas dokumentas“, turi departamentui pateikti nurodyto dokumento originalą, išskyrus Taisyklių 20 ir 21 punktuose nurodytus atvejus. Taisyklių 3.3.1. punktas nustatė, kad elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai turi registruotis iki kiekvienų metų kovo 31 dienos.

24Vadovaudamasi Įstatymo 342 str., 346 str. 5 dalimi ir 347 st., Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Nutarė

25patvirtinti Taisykles, kurių 2.1. punkte nustatyta, kad šių taisyklių reikalavimai taikomi elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams, išleidžiantiems į Lietuvos Respublikos rinką elektros ir elektroninę įrangą. 2007-11-09 Taisyklės buvo papildytos 92 punktu, kuriame nustatyta, kad elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas, kuris neįsiregistravo Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir ankstesniais metais, pradedant nuo 2006-01-01, ir išleido į Lietuvos Respublikos rinką elektros ir elektroninę įrangą, einamaisiais metais registruodamasis Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka turi papildomai regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje registruota jo buveinė, pateikti vieną iš dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 3.1–3.4 punktuose, įrodančių, kad per laikotarpį nuo 2006-01-01 jo išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ir einamaisiais metais galiojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus elektros ir elektroninės įrangos (pagal kategorijas) ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties, laidavimo sutarties dydžio nustatymo įkainius. Pagal Taisyklių 3.1–3.4 punktus, dokumentais, įrodančiais, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, laikytini: banko garantija, užtikrinanti einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties įvykdymą; laidavimo draudimo sutartis, sudaryta elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo ir draudiko, užtikrinanti einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties įvykdymą; sutartis ar kitas dokumentas, įrodantis dalyvavimą gamintojų ir importuotojų organizacijoje (licencijuotoje organizacijoje), garantuojančioje, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, ir atitinkančioje Įstatymo reikalavimus; laidavimo sutartis, sudaryta elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo ir šios įrangos atliekų tvarkytojo, užtikrinanti einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties įvykdymą.

26Teismas, įvertinęs skundo ir atsiliepimo argumentus, atsižvelgdamas į šalių atstovų pasisakymus teisminio nagrinėjimo metu, daro išvadą, jog tarp šalių nėra ginčo dėl fakto, kad pareiškėja UAB „Ciklonas“ 2007, 2008 ir 2009 metais nebuvo įsiregistravusi Sąvade. Šalių pozicijos nagrinėjamu atveju skiriasi dėl to, ar UAB „Ciklonas“, kaip įmonė, gaminanti ir eksportuojanti elektros ir elektroninę įrangą, registruodamasi į Sąvadą, kai to nebuvo padariusi ankstesniais metais, turi Departamentui papildomai pateikti dokumentą, įrodantį, kad per 2007, 2008 ir 2009 metus bendrovės į Lietuvos rinką išleistos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ir galiojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties, laidavimo sutarties nustatymo įkainius. Šalys taip pat nesutaria, ar tokius dokumentus UAB „Ciklonas“ yra pateikusi Departamentui.

27Sistemiškai išanalizavęs pirmiau aptartą teisinį reguliavimą, teismas daro išvadą, kad Taisyklių 92 punktas imperatyviai įpareigoja elektros ir elektroninės įrangos gamintoją ar importuotoją, kuris neįsiregistravo į Sąvadą ankstesniais metais, pradedant nuo 2006-01-01, ir išleido į Lietuvos rinką elektros ir elektronikos įrangą, einamaisiais metais registruojantis į Sąvadą papildomai regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikti dokumentą, įrodantį, kad per laikotarpį nuo 2006-01-01 jo išleisto į Lietuvos rinką elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Pabrėžtina, kad teisės aktai nenumato jokių šios nuostatos išimčių, todėl pareiškėjos UAB „Ciklonas“ skundo teiginiai, kad Taisyklių 92 punkto nuostata taikytina tik tiems subjektams, kurie, turėdami pareigą registruotis Sąvade, ne tik, kad nesiregistravo į jį, bet kartu ir visą nesiregistravimo laikotarpį netvarkė savo į rinką išleidžiamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų, atmestinas kaip nepagrįstas. Tokio aiškinimo kontekste akivaizdu, kad UAB „Ciklonas“, kartu su prašymu įregistruoti ją Sąvade ir su Anketa, Departamentui papildomai privalėjo pateikti dokumentus, įrodančius, kad jos per 2007, 2008 metus, o vėliau ir per 2009 metus, į Lietuvos rinką išleistos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas.

28Skunde UAB Ciklonas“ nurodė, kad pareiškėja pateikė Departamentui visus dokumentus, įrodančius aplinkybes, jog, nepaisant to, kad ji nebuvo registruota Sąvade, kiekvienais metais, pradedant nuo 2007 metų, vykdė elektros ir elektroninių atliekų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką ir užduotis, ir apie užduočių įvykdymą kiekvienais metais informavo Departamentą. 2010-10-06 vykusio teismo posėdžio metu UAB „Ciklonas“ atstovas nurodė (b. l. 125-127), kad visos laidavimo sutartys, pažymos ir sąskaitos Departamentui yra pateiktos, taip pat pateiktas ir laidavimo dokumentas už 2010 metus.

29Teismui pateikti įrodymai patvirtina, jog, teikdama Departamentui prašymą įregistruoti Sąvade ir Anketą, UAB „Ciklonas“ kartu pateikė tik 2009-03-19 laidavimo sutartį su UAB „Kuusakoski“ Nr. ( - ), kuria laiduotojas UAB „Kuusakoski“ užtikrino, kad UAB „Ciklonas“ vykdys einamųjų metų, t. y. 2009 metų, IT ir telekomunikacijų įrangos, išskyrus kompiuterius, atliekų tvarkymą. Tai patvirtina, kad UAB „Ciklonas“ kartu su prašymu registruotis Sąvade ir Anketa nepateikė dokumentų, įrodančių, kad per laikotarpį nuo 2007 metų (šiais metais įmonė pradėjo vykdyti savo veiklą) jos išleistos į Lietuvos rinką elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad tokius dokumentus UAB „Ciklonas“ pateikė ir po Departamento 2009-11-03, 2010-03-04 ar 2010-04-28 informacinių raštų gavimo, kuriuose pareiškėjai išsamiai išaiškinta, kokių dokumentų trūksta. Kaip nepagrįstą teismas atmeta ir UAB „Ciklonas“ atstovo teismo posėdžio metu išsakytą argumentą, kad laidavimo dokumentą už 2010 metus UAB „Ciklonas“ Departamentui yra pateikusi, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, tokio dokumento kartu su visais kitais dokumentais Departamentas teismui nėra pateikęs, o pati UAB „Ciklonas“ 2010-01-20 sutartį Nr. ( - ) su Gamintojų ir importuotojų asociacija dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo teismui pateikė tik 2010-11-22 teismo posėdžio metu, be to, ant sutarties nėra Departamento žymos „Gauta“, todėl nėra pagrindo netikėti Departamento atstovės teismo posėdžio metu pateikta informacija, kad laidavimo dokumento už 2010 metus Departamentas nėra gavęs.

30Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-28 įsakymu Nr. D1-619 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-555 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Registravimo taisyklių 20 punkte nustatyta, kad elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai, norėdami užsiregistruoti į Sąvadą, pateikia regiono aplinkos apsaugos departamento šių taisyklių 3 punkte nurodytą Anketą ir Anketos III skyriaus dalyje „Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas“ pažymėto dokumento (toliau – Dokumentas) originalą. Pagal 22 punktą, elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai, raštu teikiantys Anketą, Dokumento originalą turi pateikti kartu su Anketa, o aplinkos apsaugos departamentas per 20 darbo dienų nuo Anketos ir Dokumento gavimo dienos suveda Anketos duomenis į Sąvadą, patikrina, ar Dokumentas atitinka teisės aktų reikalavimus, ir užregistruoja elektros ir elektroninės įrangos gamintojus ir (ar) importuotojus į Sąvadą arba raštu informuoja gamintojus ir (ar) importuotojus apie atsisakymą registruoti ir nurodo motyvus, dėl kurių jie negali būti užregistruoti.

31Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas faktines bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, kaip nepagrįstus atmeta pareiškėjos UAB „Ciklonas“ skundo teiginius, kad Departamentas vilkina atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, nepagrįstai UAB „Ciklonas“ neregistruodamas į Sąvadą ir tokiu būdu piktnaudžiauja savo teisėmis. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Departamentas neturėjo pareigos per 20 darbo dienų nuo UAB „Ciklonas“ Anketos gavimo dienos užregistruoti UAB „Ciklonas“ į Sąvadą, kadangi UAB „Ciklonas“ kartu su Anketa nepateikė privalomo pateikti Dokumento. Be to, kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, nepraėjus 20 darbo dienų nuo anketos pateikimo dienos, Departamentas 2009-11-03 raštu informavo UAB „Ciklonas“ apie trūkstamus dokumentus. UAB „Ciklonas“ nepateikus privalomų pateikti dokumentų, Departamentas teisėtai ir pagrįstai nepriėmė sprendimo įregistruoti UAB „Ciklonas“ į Sąvadą, todėl UAB „Ciklonas“ skundas, kuriuo prašoma įregistruoti UAB „Ciklonas“ Sąvade pagal UAB „Ciklonas“ Departamentui 2009-10-22 pateiktą Anketą, atmestinas kaip nepagrįstas.

32Vadovaudamasis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teismas

33nusprendė:

35pareiškėjos UAB „Ciklonas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. ... 2. ... 3. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. pareiškėja UAB „Ciklonas“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydama... 7. Skundo reikalavimą UAB „Ciklonas“ pagrindė paaiškindama, kad 2009-09-24... 8. UAB „Ciklonas“ paaiškino, jog nesulaukusi iš Departamento jokio atsakymo... 9. UAB „Ciklonas“ nesutinka su Departamento reikalavimais pateikti dokumentus,... 10. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „Ciklonas“ atstovas skundą... 11. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos UAB „Ciklonas“ skundą... 12. Departamentas nurodė, kad UAB „Ciklonas“ 2007, 2008 ir 2009 metais platino... 13. Paaiškino, kad UAB „Ciklonas“ 2009-10-22 pateikė Departamentui Paraišką... 14. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Departamento atstovės palaikė... 15. Byloje kilęs ginčas dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai Departamentas... 16. Byloje surinkti ir ištirti įrodymai patvirtina, kad Departamento Vilniaus... 17. 2009-10-22 Departamente buvo gauti UAB „Ciklonas“ Paraiška (b. l. 92),... 18. Departamento Vilniaus miesto agentūra 2009-10-27 surašė Patikrinimo aktą... 19. Departamentas 2009-11-03 raštu Nr. VR-19.2-645 informavo UAB „Ciklonas“,... 20. 2009-12-14 Departamento Vilniaus miesto agentūra surašė privalomąjį... 21. Bylos medžiaga patvirtina, kad UAB „Ciklonas“ 2010-02-19 raštu kreipėsi... 22. Įstatymo (ginčui aktuali redakcija) 34(1) str. 2 dalis nustato,... 23. Registravimo taisyklių, taikytų nuo 2006-01-01 iki 2009-12-31, 3 punktas... 24. Vadovaudamasi Įstatymo 342 str., 346 str. 5 dalimi ir... 25. patvirtinti Taisykles, kurių 2.1. punkte nustatyta, kad šių taisyklių... 26. Teismas, įvertinęs skundo ir atsiliepimo argumentus, atsižvelgdamas į... 27. Sistemiškai išanalizavęs pirmiau aptartą teisinį reguliavimą, teismas... 28. Skunde UAB Ciklonas“ nurodė, kad pareiškėja pateikė Departamentui visus... 29. Teismui pateikti įrodymai patvirtina, jog, teikdama Departamentui prašymą... 30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-28 įsakymu Nr. D1-619 „Dėl... 31. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas faktines bylos aplinkybes ir... 32. Vadovaudamasis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teismas... 33. nusprendė:... 35. pareiškėjos UAB „Ciklonas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...