Byla N2-3717-207/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant pareiškėjui A. G.,

4dalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. G.,

5dalyvaujant suinteresuotam asmeniui V. K.,

6dalyvaujant institucijų, teikiančių išvadas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir V. V. teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei R. J.,

7uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. G., V. K., valstybinėms institucijoms, teikiančios išvadas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl įvaikinimo, ir

Nustatė

8Pareiškėjas A. G. prašė leisti įvaikinti jam žmonos A. G. vaikus: dukrą K. K., gimusią ( - ) ir sūnų V. K., gimusį ( - ), pripažinti juos pareiškėjo dukra ir sūnumi, o jį- jų tėvu, suteikti jiems G. ir G. pavardes.

9Pareiškėjas paaiškino, kad 2000 metais jis pradėjo gyventi kartu su A. G. ir jos vaikais – K. K., kuriai tuo metu buvo nepilni penkeri metai ir V. K., kuris neturėjo nei dviejų metukų. 2001-07-12 jis vedė A. G. ir ( - ) susilaukė bendro sūnaus R. G.. Pareiškėjas nuo mažumės sutuoktinės vaikais rūpinasi, augina, auklėja ir juos išlaiko. K. ir V. jį vadina tėvu ir savo tikrojo tėvo vaikai nepažįsta.Jis yra pasiruošęs ir toliau vykdyti tėviškas pareigas ne tik savo, bet ir įvaikinamų žmonos vaikų atžvilgiu, santykiai jo su vaikais geri, jis juos labai myli.Pareiškimą prašė patenkinti.

10Suinteresuotas asmuo A. G. su pareiškimu sutiko, prašė jį patenkinti ir paaiškino, kad jos vaikai K. ir V. savo tikrojo tėvo nepažįsta, jis jų neaugino, neišlaikė ir tarp biologinio vaikų tėvo ir vaikų jokių ryšių nėra. Sūnus ir dukra tėvu laiko tik A. G., jis juos augino nuo mažumės, vaikai prie jo yra prisirišę, jį myli, vadina tėvu ir geresnio tėvo savo vaikams ji net neįsivaizduoja. Ji ir biologinis vaikų tėvas V. K. yra davę sutikimus dėl įvaikinimo ir teismas juo patvirtino.

11Suinteresuotas asmuo V. K. pateiktam pareiškimui neprieštaravo, duotą sutikimą dėl įvaikinimo patvirtino ir paaiškino, kad jis su Alina sugyveno du vaikus dukrą K. K., gimusią ( - ) ir sūnų V. K., gimusį ( - ). Verslo reikalais daug keliavo, kurį laiką buvo priverstas gyventi Sibire, o kai 2002 metais grįžo į Lietuvą, sužinojo, kad jo vaikų motina ištekėjo už A. G.. Mano, kad A. G. yra geras žmogus ir jo vaikams yra tinkamas tėvas, todėl sutinka, kad dukrą ir sūnų įvaikintų A. G..

12Nepilnametė K. K., gimusi ( - ) apklausta teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji tvirtina raštu duotą sutikimą dėl jos įvaikinimo, nori, jog jos tėtis būtų A. G., jis ją labai myli ir rūpinasi, prašė pakeisti jos pavardę iš „K.“ į „G.“.

13Nepilnametis V. K., gimę ( - ) apklaustas teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis tvirtina raštu duotą sutikimą dėl jo įvaikinimo, nori, jog jo tėtis būtų A. G., jis jį labai myli, tėtis juo rūpinasi ir prašė pakeisti jo pavardę į „G.“.

14Suinteresuotos institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė R. J. palaikė institucijos teismui pateiktą išvadą ir siūlė pareiškėjo pareiškimą dėl K. K., gimusios ( - ) ir V. K., gimusio ( - ), įvaikinimo tenkinti.

15Suinteresuotos institucijos, teikiančios išvadą, V. V. teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas kviečiamas į posėdį neatvyko, teisme gautas prašymas, iš kurio matyti, kad tarnyba palaiko pateiktą išvadą dėl K. ir V. K. įvaikinimo ir neprieštarauja, kad pareiškėjas A. G. įvaikintų K. K., gimusią ( - ) ir V. K., gimusį ( - ), civilinę bylą prašė nagrinėti institucijos atstovui nedalyvaujant.

16Pareiškėjo prašymas tenkintinas ( CK 3.209 -3.212, 3.215,3.216-3.221, 3.227-3.228 str.str. ).

17Iš gimimo liudijimų (b.l. 7-8) matyti, kad K. K., gimusios ( - ) ir V. K., gimusio ( - ) tėvai yra V. K. ir A. K.. Iš santuokos liudijimo (b.l.14) matyti, kad ( - ) A. G. susituokė su A. K. ir ( - ) jiems gimė sūnus R. G. (b.l. 10). Iš nutarties (b.l.11) matyti, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas 2006-11-10 patvirtino K. K., gimusios ( - ) ir V. K., gimusio ( - ) tėvų sutikimus įvaikinti jų dukrą ir sūnų A. G. ir teismo posėdžio metu vaikų tėvai duotą sutikimą patvirtino. Iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados (b.l.42) ir V. V. teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarnybos išvados (b.l.43-44) matyti, kad valstybės institucijos neprieštarauja, jog A. G. įvaikintų sutuoktinės A. G. dukrą K. K., gimusią ( - ) ir sūnų V. K., gimusį ( - ), ir kliūčių įvaikinimui nėra. Iš paklausimo dėl įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų (b.l.18-19), Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto policijos komisariato pateiktos informacijos (b.l.22), medicininių pažymėjimų ir pažymos (b.l.23-24,32), duomenų apie turtą ir pajamas (b.l. 25-29), išvados dėl asmens pasirengimo įvaikinti sutuoktinio vaikus (b.l.33-35) matyti, kad A. G. dirba, yra sveikas, neteistas ir nebaustas administracine tvarka, kartu su sutuoktine gyvena jiems nuosavybės teise priklausančiame name, turi nuolatines darbo pajamas ir pagal turimus įvaikinamojo gebėjimus yra tinkamas įvaikinti žmonos A. G. dukrą K. K. ir sūnų V. K., tai yra turi galimybę įvaikinamiesiems sudaryti tinkamas materialines - buitines sąlygas juos išlaikyti, auklėti, ugdyti ir vystytis.

18Teismas, priimdamas sprendimą, vadovaujasi Jungtinių tautų vaiko teisių apsaugos konvencija, ratifikuota 1995 LR Seimo, kurios nuostatose numatyta, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, svarbiausia yra vaiko interesai (Konvencijos 3 str.) ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. nuostatomis, kur numatyta, kad nei vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, minimalių pragyvenimo lėšų ir globos ar rūpybos. Teisme apklausti įvaikinamieji K. K., gimusi ( - ) ir sūnus V. K., gimęs ( - ) patvirtino, kad jie tėvelį A. G. labai myli, sutinka būti jo įvaikinti ir nori turėti jo pavardę. Vaikų biologinis tėvas V. K. pripažino, kad vaikų neaugino, jais nesirūpino, jų nepažįsta ir tėviško ryšio tarp jų nėra. Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, nepilnamečių vaikų interesų pirmumą, sprendžia, kad įvaikinimas geriausiai atitinka vaikų interesus - jų norą augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam nepilnamečių K. K. ir V. K. fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, todėl pareiškėjo A. G. prašymas leisti jam įvaikinti žmonos dukrą K. ir sūnų V. tenkintinas visiškai.

19Kadangi A. G. prašė ne tik įvaikinti K. K. ir V. K., bet ir pripažinti jį vaikų tėvu, o įvaikinamuosius jo dukra ir sūnumi, prisiimdamas ir suprasdamas jam teismo paaiškintą šios atsakomybės svarbą, tai tenkintinas ir šis pareiškėjo reikalavimas. Kadangi įvaikinamųjų ir pareiškėjo pavardės yra skirtingos, tai vaikų ir visos šeimos interesais, pareiškėjo prašymas dėl pavardės pakeitimo įvaikinamiesiems tenkintinas visiškai – K. K. vadintina K. G., o V. K. vadintinas V. G.. Pareiškėjo prašymas įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos CMS padaryti pakeitimus K. ir V. K. gimimo akto įraše ir gimimo liudijime nenagrinėtinas teisme, nes įsiteisėjus priimtam teismo sprendimui šiuos pakeitimus įstaigai padaryti yra privalu pagal įstatymą, todėl šioje dalyje byla nutrauktina (CPK 293 str.1d.1p.), o pareiškėjui išaiškintos bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės (CPK 294 str.).

20Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 270, 307 str. 1d. str., teismas

Nutarė

21Pareiškėjo prašymą patenkinti.

22A. G. a.k( - ) įvaikinti K. K., gimusią ( - ) ir pripažinti ją A. G. dukra , o A. G. - K. K. tėvu.

23A. G. a.k( - ) įvaikinti V. K., gimusį ( - ) ir pripažinti jį A. G. sūnumi , o A. G. - V. K. tėvu.

24Pakeisti K. K., gimusios ( - ) pavardę ir nuo šio sprendimo įsiteisėjimo ją vadinti K. G..

25Pakeisti V. K., gimusio ( - ) pavardę ir nuo šio sprendimo įsiteisėjimo jį vadinti V. G..

26Likusioje dalyje bylą nutraukti ir pareiškėjui išaiškinti bylos nutraukimo tvarką ir pasekmes.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

28Per tris dienas nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos jo nuorašą išsiųsti Šiaulių miesto Civilinės metrikacijos skyriui.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui A. G.,... 4. dalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. G.,... 5. dalyvaujant suinteresuotam asmeniui V. K.,... 6. dalyvaujant institucijų, teikiančių išvadas, Šiaulių miesto savivaldybės... 7. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 8. Pareiškėjas A. G. prašė leisti įvaikinti jam žmonos A. G. vaikus: dukrą... 9. Pareiškėjas paaiškino, kad 2000 metais jis pradėjo gyventi kartu su A. G.... 10. Suinteresuotas asmuo A. G. su pareiškimu sutiko, prašė jį patenkinti ir... 11. Suinteresuotas asmuo V. K. pateiktam pareiškimui neprieštaravo, duotą... 12. Nepilnametė K. K., gimusi ( - ) apklausta teismo posėdžio metu paaiškino,... 13. Nepilnametis V. K., gimę ( - ) apklaustas teismo posėdžio metu paaiškino,... 14. Suinteresuotos institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių miesto... 15. Suinteresuotos institucijos, teikiančios išvadą, V. V. teisų apsaugos ir... 16. Pareiškėjo prašymas tenkintinas ( CK 3.209 -3.212, 3.215,3.216-3.221,... 17. Iš gimimo liudijimų (b.l. 7-8) matyti, kad K. K., gimusios ( - ) ir V. K.,... 18. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovaujasi Jungtinių tautų vaiko teisių... 19. Kadangi A. G. prašė ne tik įvaikinti K. K. ir V. K., bet ir pripažinti jį... 20. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 270, 307 str. 1d.... 21. Pareiškėjo prašymą patenkinti.... 22. A. G. a.k( - ) įvaikinti K. K., gimusią ( - ) ir pripažinti ją A. G. dukra... 23. A. G. a.k( - ) įvaikinti V. K., gimusį ( - ) ir pripažinti jį A. G. sūnumi... 24. Pakeisti K. K., gimusios ( - ) pavardę ir nuo šio sprendimo įsiteisėjimo... 25. Pakeisti V. K., gimusio ( - ) pavardę ir nuo šio sprendimo įsiteisėjimo jį... 26. Likusioje dalyje bylą nutraukti ir pareiškėjui išaiškinti bylos nutraukimo... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui... 28. Per tris dienas nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos jo nuorašą...