Byla e2-2541-214/2016
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ankstesnis pavadinimas AB „Lietuvos dujos“) ieškinį atsakovui R. R. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“,

Nustatė

2Ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinyje prašo įpareigoti atsakovą R. R. įsileisti ieškovo darbuotojus į butą adresu ( - ) ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui; nurodyti, kad šis įpareigojimas būtų įvykdytas per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir skirti atsakovui 100 Eur baudą už kiekvieną mėnesį iki teismo sprendimo įvykdymo; atsakovui gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo įsileisti ieškovo darbuotojus į minėtą butą adresu ( - ), nutraukti gamtinių dujų tiekimą per teismo nustatytą laikotarpį, sprendime nurodyti, kad ieškovo darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į minėtą butą ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovo ir bute gyvenančių asmenų sutikimo; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodoma, kad buvo tiekiamos gamtinės dujos butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui. Atsakovas prievolės atsiskaityti nevykdo, ieškovo darbuotojai negali nutraukti gamtinių dujų tiekimo adresu ( - ), nes į butą nepatenka. Atsakovas teisės aktuose numatyta tvarka nedeklaruoja suvartotų gamtinių dujų, už suvartotas gamtines dujas nemoka, į ieškovo raginimus ir pranešimus nereaguoja, geranoriškai nebendradarbiauja. Ieškovo darbuotojai 2015-12-01, 2015-12-03, 2015-12-08 vyko į minėtą butą, tačiau patekti į jį ir nutraukti gamtinių dujų tiekimą nepavyko. Gamtinių dujų tiekimo nutraukimas minėtu adresu yra įmanomas tik patekus į butą.

3Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai - ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį - įteikti 2016 m. sausio 12 d. CPK 130 str. nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu (b. l. 15-16). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

4Trečiajam asmeniui adresuoti teismo procesiniai dokumentai - ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį - įteikti 2016 m. sausio 19 d. CPK 123 str. 2 d. nustatyta tvarka. Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį. Atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo tenkinti (b. l. 10-11).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovui (Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas), Gyventojų registro tarnybos duomenimis, atsakovas 2011-07-11 deklaravo išvykimą į Jungtines Amerikos Valstijas. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo ir atsakovo netinkamą prievolių vykdymą patvirtina ieškovo per EPP sistemą pateikti dokumentai: pranešimas dėl vartotojo patikrinimo, gamtinių dujų tiekimo patikrinimo, nutraukimo aktai. Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7CK 6.383 straipsnio 1 dalyje, 6.388 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal energijos pirkimo – pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis sumokėti, laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Energijos pirkimo – pardavimo sutartis su fiziniu asmeniu – vartotoju, naudojančiu energiją savo buitinėms reikmėms, laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (CK 6.384 straipsnio 1 dalis).

8Ieškovas nenurodo, kad tarp ieškovo bei atsakovo būtų sudaryta sutartis dėl gamtinių dujų tiekimo būtų sudaryta, tačiau Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 patvirtintų Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių (TAR, 2014-10-15, Nr. 2014-14190, toliau - Taisyklės) nuostatai numato, kad vartotojui nesudarius dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties skirstymo sistemos operatorius lieka atsakingas už skirstymo sistemos valdymą, eksploatavimą, paskirstyto dujų kiekio nustatymą (dujų kiekio matavimo priemones), o vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir netrukdyti skirstymo sistemos operatoriui vykdyti savo pareigas. Taip pat vartotojas privalo vykdyti savo pareigas skirstymo sistemos operatoriui, o skirstymo sistemos operatorius turi Taisyklėse nurodytas teises vartotojo atžvilgiu (Taisyklių 98-99 p.).

9CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsižvelgiant į šias materialines teisės normas, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, atsakovas gamtines dujas vartojo, tačiau nevykdo pareigos deklaruoti suvartotą dujų kiekį, atsiskaityti už suvartotas dujas ir ieškovo darbuotojams sudaryti sąlygas atlikti gamtinių dujinių prietaisų techninės būklės patikrinimą (CK 6.383 straipsnio 1 dalis).

10CK 6.390 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energijos tiekimą nutraukti, sustabdyti ar apriboti leidžiama tik sutarties šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai valstybinės energetikos priežiūros institucijos nustato tokius abonento įrenginių trūkumus, dėl kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui. Tiekėjas (ieškovas) gali apriboti arba nutraukti dujų tiekimą buitiniam vartotojui nesilaikant esminių sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimų ir (ar) prašant tiekimo įmonei sutartyje, Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse ir teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 35-1743, 28.4 p.). Laikotarpiu nuo 2015-12-01 iki 2015-12-08 ieškovo darbuotojams nebuvo sudarytos sąlygos atjungti gamtinių dujų tiekimą, šią aplinkybę patvirtina ieškovo pateiktas prašymo fiziškai atjungti vartotojui dujų sistemą išrašas, gamtinių dujų tiekimo nutraukimo (tiekimo atnaujinimo) aktai. Neįleidžiamas į atsakovo butą, ieškovas negali įgyvendinti teisės nutraukti gamtinių dujų tiekimą.

11CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų (CPK 273 straipsnio 3 dalis). CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, vykdymą. Atsakovui neįvykdžius įpareigojimo per 10 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įleisti ieškovo darbuotojus į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą ir sudaryti sąlygas gamtinių dujų sistemos techninės būklės patikrinimo ir tiekimo nutraukimo darbų atlikimui, jam skirti 100 Eur baudą (CPK 273 straipsnio 3 dalis, 771 straipsnio 2 dalis).

12Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies ir atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių (CPK 285, 286 straipsniai).

13Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 31 Eur žyminio mokesčio. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atsižvelgia į šalių procesinį elgesį ir į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Ieškinio dalis dėl pagrindinio reikalavimo – įpareigojimų atlikti tam tikrus veiksmus nevykdymo - patenkinta visiškai, ieškinys teismui pateiktas dėl to, kad atsakovas nevykdo sutartinių prievolių, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina ieškovo sumokėta žyminio mokesčio suma – 31 Eur (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

14Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Įpareigoti atsakovą R. R., asmens kodas ( - ) per 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įleisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, darbuotojus į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), gamtinių dujų tiekimo nutraukimo tikslu ir sudaryti sąlygas šių darbų atlikimui.

18Per nustatytą 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą neįvykdžius įpareigojimo įleisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376 darbuotojus į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), gamtinių dujų tiekimo nutraukimo tikslu ir sudaryti sąlygas šių darbų atlikimui, atsakovui R. R., asmens kodas ( - ) skirti 100 Eur (vieno šimto eurų) baudą.

19Išaiškinti atsakovui R. R., asmens kodas ( - ) kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo įsileisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, darbuotojus į butą adresu ( - ), nutraukti gamtinių dujų tiekimą per 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą, ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į butą adresu ( - ), ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovo ar/ir kitų bute gyvenančių asmenų sutikimo.

20Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

21Priteisti iš atsakovo R. R., asmens kodas ( - ) AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas - 31 Eur (trisdešimt vieną eurą 00 ct) žyminio mokesčio.

22Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinyje prašo... 3. Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai - ieškinys su priedais ir... 4. Trečiajam asmeniui adresuoti teismo procesiniai dokumentai - ieškinys su... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą... 7. CK 6.383 straipsnio 1 dalyje, 6.388 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal... 8. Ieškovas nenurodo, kad tarp ieškovo bei atsakovo būtų sudaryta sutartis... 9. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 10. CK 6.390 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energijos tiekimą nutraukti,... 11. CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo... 12. Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies ir... 13. Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 31 Eur žyminio mokesčio.... 14. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Įpareigoti atsakovą R. R., asmens kodas ( - ) per 10 (dešimties)... 18. Per nustatytą 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą neįvykdžius... 19. Išaiškinti atsakovui R. R., asmens kodas ( - ) kad gera valia neįvykdžius... 20. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš atsakovo R. R., asmens kodas ( - ) AB „Energijos skirstymo... 22. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...