Byla N-444-1426-09
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutarties administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. R. ir A. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutarties administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 6 d. nutartimi iš dalies patenkino A. ir A. R. skundą dėl Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 5-ojo policijos komisariato (toliau – Institucijos) 2006 m. gruodžio 20 d. teikimo, kuriuo atsisakyta pradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1872 straipsnį, panaikinimo, t. y. teikimą panaikino ir grąžino bylą Institucijai tirti iš naujo. Institucijos įgaliotas pareigūnas, vykdydamas teismo nutartį, vadovaudamasis ATPK 250 straipsnio 7 punktu, 2008 m. vasario 11 d. teikimu nusprendė bylos nagrinėjimą nutraukti. Nurodė, jog galimo pažeidimo (melagingo pranešimo) padarymo diena 2006 m. lapkričio 14 d., taigi nuo pažeidimo paaiškėjimo iki nuobaudos paskyrimo yra praėję daugiau nei vieneri metai, todėl suėję nuobaudos paskyrimo terminai.

5II.

6A. ir A. R. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydami panaikinti Institucijos 2008 m. vasario 11 d. teikimą, Institucijos pareigūnų neveikimo faktą, t. y. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutarties nevykdymą, išskirti į atskirą bylą bei pavesti tirti kompetentingai institucijai. Skunde nurodė, jog Institucija jokio tyrimo neatliko, liudytojų neapklausė, nebuvo vertinami jau byloje esantys rašytiniai įrodymai, patvirtinantys P. K. melagingus parodymus bei melagingo pranešimo apie administracinį teisės pažeidimą veiksmus. Teigia, jog terminas administracinei nuobaudai skirti nėra praėjęs, o priimtas teikimas neatitinka ATPK 259, 286, 287 ir 297 straipsnių reikalavimų.

7III.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 12 d. nutartimi A. ir A. R. skundo netenkino. Teismas nustatė tokius faktus: 2006 m. lapkričio 14 d. Institucijoje buvo registruotas P. K. pareiškimas apie tai, kad 2006 m. spalio 22 d. Rudausių Sodų 11-oje gatvėje nepririštas kaimynų A. ir A. R. šuo išgąsdino jį ir jo žmoną, ir kaip to įrodymai pateiktos nuotraukos, kuriose matosi nepririštas kaimynų šuo; 2006 m. gruodžio 4, 6, 8 ir 11 dienomis Institucijoje registruoti A. ir A. R. pareiškimai apie melagingų duomenų teikimą ir suklastotas nuotraukas, kurias jų kaimynas P. K. galėjo pateikti policijai kaip įrodymus, nes 2006 m. spalio 22 d. jų šuo buvo namuose, šuo senas ir serga, o nuotraukos buvo darytos ne spalio 22 dieną, bet anksčiau, nes jose užfiksuota gamta būdinga vasarai, o ne vėlyvam rudeniui; 2006 m. gruodžio 20 d. teikimu Institucija, vadovaudamasis ATPK 250 straipsnio 1 punktu, nusprendė nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos pagal A. ir A. R. pareiškimus, nes nenustatyta administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1872 straipsnyje, sudėtis; Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 6 d. nutartimi 2006 m. gruodžio 20 d. teikimą panaikino ir grąžino bylą iš naujo tirti Institucijai, kuri 2008 m. vasario 11 d. teikimu nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nustačiusi, kad yra pasibaigę administracinės nuobaudos skyrimo terminai.

9Teismas nurodė, kad nagrinėjamam ginčui aktuali galimo pažeidimo diena yra 2006 m. lapkričio 14 d., t. y. diena, kai Institucijoje buvo registruotas, pareiškėjų teigimu, melagingas P. K. pareiškimas ir pateiktos, pareiškėjų manymu, suklastotos fotonuotraukos. Nuo pažeidimo paaiškėjimo iki nuobaudos paskyrimo yra praėję daugiau nei vieneri metai, kas leidžia daryti išvadą, kad dėl šio pažeidimo negali būti pradėta administracinės bylos teisena ir kaltam asmeniui paskirta administracinė nuobauda, nes būtų pažeisti ATPK numatyti administracinės nuobaudos skyrimo terminai. Teismas pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. N12-27-05 yra išaiškinęs, kad ATPK 35 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos skyrimo terminai gali būti pratęsiami tik pradėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje, sprendimas pradėti teiseną realizuojamas surašius administracinio teisės pažeidimo protokolą, todėl kol protokolas nėra surašytas, procesas iš viso nevyksta ir ATPK 35 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta terminų pratęsimo taisykle negali būti vadovaujamasi. Teismas taip pat pabrėžė, jog kaip ir baudžiamojoje teisėje, senaties terminai ATPK nustatyti vadovaujantis nuostata, kad asmens baudimas praėjus tam tikram laiko tarpui nuo veikos padarymo tampa beprasmiu.

10Dėl reikalavimo pavesti Institucijos pareigūnų neveikimo faktą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutarties nevykdymo tirti kompetentingai institucijai teismas nurodė, jog tai nėra atskiras reikalavimas, o išnagrinėjęs reikalavimą dėl teikimo panaikinimo teismas atliko jo įvertinimą ir daro išvadą, kad tai, jog Institucija nepriėmė pareiškėjus tenkinančio sprendimo, negali būti laikoma neveikimu.

11IV.

12Nesutikdami su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartimi, A. ir A. R. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo nutartį ir 2006 m. gruodžio 20 d. teikimą panaikinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: 1) teismas nevertino tos aplinkybės, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 6 d. nutartimi panaikino 2006 m. gruodžio 20 d. teikimą ir įpareigojo Instituciją pradėti teiseną, t. y. surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, kas nebuvo padaryta, todėl mano, jog Institucija pažeidė įsiteisėjusią teismo nutartį; 2) teikimu nutraukta administracinė procedūra jos net nepradėjus ir Institucijai praleidus nuobaudos skyrimo terminą, kas pažeidžia Konstituciją, ATPK įtvirtintas nukentėjusiųjų asmenų teises dėl nešališko ir visapusiško administracinio teisės pažeidimo tyrimo, be to, senaties terminas praleistas dėl Institucijos neveikimo, todėl formalus įstatymo taikymas yra neteisėtas ir nepagrįstas; 3) Institucija teikimu taip ir neatsakė, buvo ar nebuvo padarytas pažeidimas, nors bylos nutraukimas neturi jokios reikšmės kvalifikuojant veiką; 4) tiek 2008 m. birželio 12 d. nutartis, tiek 2008 m. vasario 11 d. teikimas priimtas dėl P. K. veiksmų, tačiau jų skundas teismui ir pareiškimai Institucijai buvo rašomi ir dėl E. K. veiksmų, todėl mano, kad skundas išnagrinėtas tik iš dalies.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14V.

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Visų pirma pasakytina, jog iš apeliacinio skundo argumentacijos matyti, kad apeliantai nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartimi bei Institucijos 2008 m. vasario 11 d. teikimu, todėl apeliacinio skundo reikalavimo dalis panaikinti Institucijos 2006 m. gruodžio 20 d. teikimą laikytinas rašymo klaida, nes minėtas teikimas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartimi yra panaikintas (b. l. 15).

17Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog Institucijos 2008 m. vasario 11 d. teikimas priimtas vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį, kuria Institucija įpareigota iš naujo tirti bylą, t. y. pagal ATPK 248 ir 284 straipsnių reikalavimus atlikti tyrimą dėl apeliantų teiktų pareiškimų pradėti administracinio teisės pažeidimo tyrimą dėl P. K. 2006 m. lapkričio 14 d. pareiškime nurodytų aplinkybių, galimo įrodymų klastojimo. Teikimu atsisakyta pradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną (teikime netiksliai suformuluota išvada – „bylos nagrinėjimas nutrauktinas“) ATPK 250 straipsnio 7 punkto, įtvirtinančio, jog administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigia šio kodekso 35 straipsnyje numatyti terminai, pagrindu.

18Tiek Institucija, tiek Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nustatė, jog apeliantų pareiškimuose Institucijai nurodyto galimai padaryto pažeidimo diena - 2006 m. lapkričio 14 d., ir dėl to ginčo nėra. ATPK 35 straipsnis numato, jog administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos (1 dalis), jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodyti terminai pratęsiami, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar nutraukti baudžiamąjį procesą, ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio priėmimo dienos (3 dalis).

19Taigi matyti, jog jau Vilniaus apygardos administraciniam teismui priimant 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį 6 mėnesių terminas nuobaudai skirti jau buvo suėjęs, tokio termino eigos jokios bylos aplinkybės nestabdo ir, kaip teisingai pažymėta skundžiamoje teismo nutartyje, tokio termino pratęsimas, vadovaujantis ATPK 35 straipsnio 3 dalimi, negalimas, todėl administracinio teisės pažeidimo teiseną pagrįstai ir teisėtai atsisakyta pradėti. Pabrėžtina, jog apeliantai klaidingai interpretuoja teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį manydami, kad Institucija buvo įpareigota surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą. Minėta nutartimi medžiaga grąžinta Institucijai naujam tyrimui, po kurio turėtų paaiškėti, ar reikia kelti administracinio teisės pažeidimo bylą. Šiuo atveju teisingai nustačius, kad administracinės nuobaudos skyrimo terminai suėję, jokie klausimai, kaip mano apeliantai, susiję su asmens kalte ir veikos kvalifikacija negalėjo būti sprendžiami (žr. nutartį byloje Nr.N-444-2941/09).

20Dėl apeliantų teiginio, jog tiek 2008 m. birželio 12 d. nutartis, tiek 2008 m. vasario 11 d. teikimas priimtas tik dėl P. K. veiksmų, nors skundas teismui ir pareiškimai Institucijai buvo rašomi taip pat ir dėl E. K. veiksmų, pasakytina, jog toks skundo argumentas nepagrįstas. Teikime nurodytas atsisakymo pradėti teiseną pagrindas eliminuoja galimybę bet kokio asmens atžvilgiu pradėti teiseną, kita vertus, iš pačių apeliantų pareiškimų matyti, jog prašymai pradėti teisės pažeidimo tyrimą pagal ATPK 1872 straipsnį buvo formuluojami abstrakčiai, koncentruojant dėmesį ne į konkretų asmenį, o į 2006 m. lapkričio 14 d. pareiškime nurodytas aplinkybes ir jų pagrindimą, be to, 2006 m. lapkričio 14 d. pareiškimą pasirašė ir įrodymus teikė tik P. K. (b. l. 34), o teismo posėdžio metu apeliantai patikslino, jog siekia, kad būtų nubaustas P. K. (b. l. 56 – 57).

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

Nutarė

23A. R. ir A. R. apeliacinį skundą atmesti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai