Byla AS-575-298-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Žirmūnų vaistinė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Žirmūnų vaistinė“ skundą atsakovui Valstybinė energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Vilniaus energija” bei UAB „Delikata” dėl nurodymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija n u s t a t ė:

3Pareiškėja UAB „Žirmūnų vaistinė“ kreipėsi į administracinį teismą prašydama panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2005-12-06 nurodymą Nr. 519 ir priteisti teismo išlaidas. Pareiškėjos teigimu, Valstybinė energetikos inspekcija 2005-12-06 nurodymu Nr. 519 nepagrįstai UAB „Žirmūnų vaistinę“ įpareigojo pašalinti jame išvardintus pažeidimus. Paaiškino, kad pastato, esančio Žirmūnų g. 48a, Vilniuje, įvadinis šilumos apskaitos punktas ir patalpų šildymo prietaisai yra patalpose, nuosavybės teise priklausančiose UAB „Delikata“. Sutartis dėl šilumos pirkimo-pardavimo buvo pasirašyta tarp UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Delikata“. Pastaroji šildė jai priklausančias patalpas ir teikė UAB „Žirmūnų vaistinė“ šiluminės energijos apskaitos ir eksploatavimo paslaugą, kiekvienais metais šildymo sezonui sudarydama atskirą trumpalaikę šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį. UAB „Delikata“ 2005-09-19 pranešimu informavo, kad artėjantį šilumos sezoną šilumos tiekimo paslaugų UAB „Žirmūnų vaistinė“ nebetieks. Pareiškėjos teigimu, esant tokioms aplinkybėms, UAB „Žirmūnų vaistinė“ pagrįstai suprojektavo ir įsirengė dujinį katilą patalpų šildymui.

4Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinis skyrius atsiliepimu į skundą prašė jį atmesti. Paaiškino, kad atlikus pastato, esančio Žirmūnų g. 48a Vilniuje centrinio šildymo sistemos patikrinimą ir nustačius pažeidimus pastato savininkams (UAB „Delikata“ ir UAB „Žirmūnų vaistinė“), buvo surašyti nurodymai Nr. 520 ir Nr. 519. Pažymėjo, kad UAB „Žirmūnų vaistinė“ inspekcijos pareigūnų sprendimų per 10 dienų kaip tai numatyta ūkio ministro 2003-07-03 įsakymu Nr. 4-270 patvirtintos Energijos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos 36 punkte.

5Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Delikata“ prašė pareiškėjos skundą atmesti.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. balandžio 20 d. nutartimi nutarė administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Žirmūnų vaistinė“ skundą nutraukti, išaiškinti pareiškėjai, kad bylą nutraukus, kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Teismas nustatė, kad pareiškėja Valstybinės energetikos inspekcijos 2005-12-06 nurodymu Nr. 519 buvo įpareigota kaip šilumos vartotoja vykdyti ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 179, 20, 22, 178, 31, 182 punktų reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnų veiklą reglamentuoja ūkio ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-270 patvirtinta Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarka, kurios 36 punktas nustato, kad Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnų sprendimai per 10 dienų nuo susipažinimo su patikrinimo dokumentais gali būti apskundžiami Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkui, kuris nagrinėja skundus išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka (Energetikos įstatymo 26 str. 2 p.). Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pareiškėjai skundžiamas aktas buvo įteiktas 2005-12-30 ir per 10 dienų nuo nurodymo gavimo pareiškėja turėjo teisę jį apskųsti išankstine neteismine nagrinėjimo tvarka, tačiau šia galimybe nepasinaudojo. Nei Energetikos įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato galimybės skųsti Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūno sprendimus tiesiogiai teismui. Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 7 p. numatyta, jog teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinės bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir nebegalima ja pasinaudoti. Teismas konstatavo, kad pareiškėja nesilaikė išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir šia tvarka nebegalima pasinaudoti.

7Pareiškėja UAB “Žirmūnų vaistinė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006-04-20 nutartį ir UAB “Žirmūnų vaistinė“ skundą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Paaiškina, kad Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2005-12-06 nurodyme Nr. 519 ir Valstybinės energetikos inspekcijos 2005-11-25 rašte Nr. 07-762 yra nurodomos tos pačios aplinkybės. Pažymi, kad pareiškėja Valstybinės energetikos inspekcijos 2005-11-25 raštą Nr. 07-762 apskundė Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkui, o jo atsakymą (2005-12-30 raštas Nr. 07-876) apskundė administraciniam teismui. Apelantės įsitikinimu, ši aplinkybė patvirtina, kad buvo laikomasi išankstinės ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Paaiškina, kad teismui buvo pranešta, jog to paties teismo žinioje esančioje administracinėje byloje Nr. I-589-15/2006 yra nagrinėjami tie patys klausimai ir buvo prašoma sustabdyti bylos nagrinėjimą.

8Valstybinė energetikos inspekcija prašo pareiškėjos atskirojo skundo netenkinti. Paaiškina, kad Valstybinės energetikos inspekcijos 2005-11-25 raštą Nr. 07-762 pareiškėja apskundė 2005 m. gruodžio 13 d., o inspekcijos 2005-12-06 nurodymas Nr. 519 pareiškėjai buvo įteiktas tik 2005 m. gruodžio 30 d. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad tokiu būdu ji pasinaudojo išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka.

9Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Delikata“ prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti. Mano, kad teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. UAB „Delikata“ pažymi, kad administracinėje byloje Nr. I-589-15/2006 pareiškėjos skundo reikalavimai nėra susiję su šioje byloje pareikštais reikalavimais, nes minėtoje byloje nagrinėjimui yra priimtas tik pareiškėjos reikalavimas dėl įpareigojimo Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko sudaryti komisiją pastato, esančio Žirmūnų g. 48a, Vilniuje, centrinio šildymo sistemos būklei įvertinti.

10Teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a:

11Atskirasis skundas netenkinamas.

12Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėja UAB “Žirmūnų vaistinė“ nepasinaudojo šioje byloje keliamo ginčo išankstine nagrinėjimo ne teisme tvarka.

13Energetikos įstatymo 26 str. 2 d. nustato, kad Valstybinė energetikos inspekcija išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. Ūkio ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-270 patvirtintos Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos 36 punktas nustato, kad Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnų sprendimai per 10 dienų nuo susipažinimo su patikrinimo dokumentais gali būti apskundžiami Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkui; Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko sprendimai gali būti apskundžiami Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

14Taigi pareiškėja UAB “Žirmūnų vaistinė“ Valstybinės energetikos inspekcijos 2005-12-06 nurodymą Nr. 519 turėjo skųsti minėtuose teisės aktuose nurodyta išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka. Nepagrįstai apeliantė nurodo, kad apskųsdama Valstybinės energetikos inspekcijos 2005-11-25 raštą Nr. 07-762 Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkui, ji iš esmės laikėsi išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos dėl šioje byloje skundžiamo Valstybinės energetikos inspekcijos 2005-12-06 nurodymo Nr. 519. Kaip matyti iš Valstybinės energetikos inspekcijos 2005-11-25 rašto Nr. 07-762 (b.l. 76-77) ir Valstybinės energetikos inspekcijos 2005-12-06 nurodymo Nr. 519 (b.l. 30) turinio, pareiškėja skųsdama šiuos aktus, inicijuoja skirtingus teisinius ginčus dėl skirtingų viešojo administravimo subjekto veiksmų (sprendimų). Sprendžiant šiuos teisinius ginčus nustatinėtinos aplinkybės nėra tapačios. Be to, pareiškėja UAB “Žirmūnų vaistinė“ nepateikė įrodymų, kad Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas, išnagrinėjęs ginčą neteismine bylos nagrinėjimo tvarka, būtų priėmęs kokį nors sprendimą dėl Valstybinės energetikos inspekcijos 2005-12-06 nurodymo Nr. 519, nors būtent tokio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas sudaro šios bylos nagrinėjimo teisme dalyką.

15Pareiškėja UAB “Žirmūnų vaistinė“ yra praleidusi terminą paduoti skundą dėl ginčo nagrinėjimo išankstine neteismine tvarka. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas nutraukti bylą, remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 7 p. numatytu pagrindu, yra teisėtas ir pagrįstas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

17Pareiškėjos UAB „Žirmūnų vaistinė“ atskirąjį skundą atmesti.

18Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai