Byla AS-662-475-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys – Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, V. M. individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė „Aštuoniukė“, uždaroji akcinė bendrovė „Devintoji banga“ ir uždaroji akcinė bendrovė „10 maršrutas“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija (toliau – ir pareiškėjas, Asociacija) su skundu (b. l. 1-3, t. I), kurį patikslino (b. l. 83-86, t. I), kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Taryba, atsakovas) 2011 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 1S-59, kuriuo buvo atsisakyta pradėti tyrimą, bei įpareigoti atsakovą atlikti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. AD1-1492 ir 2010 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. AD1-1513 atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino visiškai: panaikino Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2011 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 1S-59 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimų, sudarant keleivių vežimo sutartis su reguliariųjų reisų autobusais ir maršrutiniais taksi vežėjais, atitikties Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ ir įpareigojo Tarybą pradėti tyrimą pagal pareiškėjų Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos, Klaipėdos miesto maršrutinių taksi vežėjų L. A. IĮ, A. P. IĮ, UAB „Dešimtas maršrutas“, UAB „Audresta“, UAB „Aštuoniukė“, UAB „Devintoji banga“ bei Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos prašymus.

6Atsakovas Taryba apeliaciniu skundu (b. l. 32-38, t. II) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 1S-59 panaikinimo kaip nepagrįstą.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu (b. l. 42-48, t. II) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimą kaip nepagrįstą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos skundą dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 1S-59 panaikinimo.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi (b. l. 109-132, t. II) apeliacinius skundus tenkino iš dalies: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimo dalį, kuria teismas įpareigojo Tarybą pradėti tyrimą pagal pareiškėjų Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos, Klaipėdos miesto maršrutinių taksi vežėjų L. A. individualios įmonės, A. P. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Dešimtas maršrutas“, UAB „Audresta”, UAB „Aštuoniukė“, UAB „Devintoji banga“, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos prašymus, panaikino ir grąžino Tarybai klausimą dėl tyrimo dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimų sudarant keleivių vežimo sutartis su reguliariųjų reisų autobusais ir maršrutiniais taksi vežėjais atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams pradėjimo pagal pareiškėjų Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos, Klaipėdos miesto maršrutinių taksi vežėjų L. A. individualios įmonės, A. P. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Dešimtas maršrutas“, UAB „Audresta”, UAB „Aštuoniukė“, UAB „Devintoji banga“, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos pranešimus spręsti iš naujo. Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą.

9Pareiškėjas Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija prašymu dėl išlaidų atlyginimo kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti 5 500 Lt patirtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (b. l. 138-140, t. II).

10Pareiškėjas prašė priteisti 2 500 Lt už skundo parengimą ir atstovavimą pirmosios instancijos teisme ir 3 000 Lt – apeliacinės instancijos teisme. Vilniaus apygardos administraciniame teisme patirtoms 2 500 Lt išlaidoms advokato pagalbai apmokėti pagrįsti pateikė 2011 m. gegužės 12 d. sąskaitą už suteiktas teisines paslaugas Nr. S37/2011 ir 2011 m. gegužės 19 d. pinigų priėmimo kvitą Serija LAT Nr. 609865.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 21 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl proceso šalių išlaidų atlyginimo patenkino ir priteisė pareiškėjui iš atsakovo Tarybos 2 500 Lt patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Prašymo dalį dėl 3 000 Lt proceso išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme išsiuntė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

13Nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio l dalį. Teismas nustatė, kad skundą ir patikslintą skundą teismui parengė ir teismo posėdžiuose pareiškėjo interesus atstovavo advokatas Saulius Tamošaitis. Teismas nurodė Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punktą, 8.2 punktą, 8.18 punktą, 9 punktą. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašoma iš atsakovo jo naudai priteisti 2 500 Lt patirtų išlaidų suma neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių priteistinų dydžių (800 x 3=2 400; 0,15 x 800= 120; 2011 m, rugsėjo 12 d. teismo posėdis truko 1 val.), todėl prašymą tenkino ir iš atsakovo priteisė 2 500 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

14III.

15Atsakovas Taryba atskiruoju skundu (b. l. 152-156) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartį ir pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

16Atskirajame skunde teigia, jog pareiškėjas neįgyvendino savo pareigos pagrįsti prašomas atlyginti išlaidas, todėl neįmanoma įvertinti, ar šios sumos nėra didesnės nei nurodytos Rekomendacijose. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 13 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS8-349/2005. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas patenkino pareiškėjo prašymą atlyginti 2 400 Lt sumą už skundo parengimą, t. y. maksimaliai galima suma. Tačiau teismas nenurodė nė vienos Rekomendacijų 2 punkte numatytos aplinkybės, kuria remiantis pirmosios instancijos teismas būtų galėjęs įvertinti, ar prašymas priteisti maksimalų užmokesčio dydį galėtų būti laikomas pagrįstu. Teigia, jog faktinės aplinkybės rodo, kad Rekomendacijų 2 punkte minimų aplinkybių nebuvo: pareiškėjo 2011 m. gegužės 11 d. skundą sudarė tik 3 puslapiai, patikslintas skundas – 4 puslapiai (skundas patikslintas įtraukinat trečiuosius suinteresuotus asmenis, tačiau skundo turinys iš esmės nepasikeitė). Tarybos nuomone, pareiškėjui priteistina suma neturėtų viršyti 50 procentų užmokesčio dydžio, t. y. 1 200 Lt už skundo parengimą, o už atstovavimą teisme priteistina taip pat 50 procentų maksimalaus Rekomendacijose nurodyto priteistino dydžio, t. y. 60 Lt. Papildomai pastebi, jog tam, kad būtų galima įvertinti patirtas konkrečias atstovavimo išlaidas, pareiškėjas turėjo pateikti tokius dokumentus, kurie leistų aiškiai nustatyti, kiek už konkretų atstovavimo veiksmą buvo sumokėta advokatui.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

20Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas priteisė pareiškėjui iš atsakovo Tarybos 2 500 Lt teismo išlaidų, teisėtumas ir pagrįstumas.

21Atsakovo Tarybos teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė pareiškėjui maksimalias Rekomendacijose numatytas sumas. Be to, pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurie leistų aiškiai nustatyti, kiek už konkretų atstovavimo veiksmą buvo sumokėta advokatui. Taigi nagrinėjamos bylos ribos – bylinėjimosi išlaidų priteisimo pareiškėjui teisėtumas ir pagrįstumas.

22Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Šiuo atveju pažymėtina, jog teisinė prielaida taikyti ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį yra nustatymas, ar byloje priimtas galutinis teismo sprendimas yra priimtas šalies, prašančios atlyginti jai patirtas bylinėjimosi išlaidas, naudai. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog šioje byloje sprendimas yra priimtas pareiškėjo naudai.

23ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas bei nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

24Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo taikomas realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus, priteisiamos protingo dydžio išlaidos, nes teismas negali toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Kaip pripažįstama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, priteisiamos gali būti tik pagrįstos ir atitinkamai suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009). Grįsdamas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pareiškėjas pateikė 2011 m. spalio 19 d. atstovavimo sutartį, sudarytą su advokatu Sauliumi Tamošaičiu (t. II, b. l. 63), 2011 m. gegužės 12 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. S 37-2011 (t. II, b. l. 141), 2011 m. gegužės 19 d. pinigų priėmimo kvitą (serija LAT Nr. 609865) (t. II, b. l. 142). Pareiškėjas detalizuodamas bylinėjimosi išlaidas nurodė, jog dėl skundo parengimo ir atstovavimo pirmosios instancijos teisme patyrė 2 500 litų išlaidų. Taigi darytina išvada, jog šios pareiškėjo išlaidos yra realios ir pagrįstos minėtais byloje pateiktais dokumentais.

25Pareiškėjo advokatas S. Tamošaitis dalyvavo 2011 m. rugsėjo 12 d. pirmosios instancijos teismo posėdyje, kai buvo nagrinėjama administracinė byla Nr. I-2872-95/2011, ir teismo posėdis nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teisme truko nuo 14.00 val. iki 15.00 val. (b. l. 17-19, t. II), t. y. 1 val. Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, jog vadovaujantis Rekomendacijų 8.18 ir 9 punktais, už atstovavimą teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme pareiškėjui priteistina 120 Lt suma.

26Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad bylos sudėtingumą lemia nagrinėjamų klausimų naujumas, išskirtinumas, taikomų teisės aktų kiekis, vieningos teismų praktikos nebuvimas ir pan., bet pareiškėjas tokių aplinkybių nenurodė ir teikdamas prašymą dėl išlaidų atlyginimo pirmosios instancijos teismui tokių argumentų dėl jų nepateikė. Pažymėtina, kad pagal Rekomendacijų 8.2 punktą maksimali priteistina suma už skundo parengimą yra 2 400 litų (koeficientas 3 padaugintas iš minimalios mėnesinės algos (toliau – ir MMA), kuri yra 800 litų). Be to, pastebėtina, jog tais atvejais, kai šalinami anksčiau to paties advokato ruoštų procesinių dokumentų trūkumai, išlaidos tokiems dokumentams turėtų būti įskaičiuojamos į išlaidas pirminio skundo surašymui, todėl šiuo atveju už patikslinto skundo (b. l. 83-86, t. I) parengimą papildomos teismo išlaidos neatlygintinos (2012 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS552-298/2012).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Rekomendacijų 2 punktu bei atsižvelgdama į tai, kad skundas pirmosios instancijos teismui (b. l. 1-3, t. I) nėra didelės apimties, taip pat įvertinusi skunde išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pareiškėjui už skundo parengimą pirmosios instancijos teismui nepriteistina maksimali Rekomendacijų 8.2 punkte numatyta suma, šiuo atveju taikytinas koeficientas 1,5 MMA ir, atsižvelgiant į Rekomendacijų 8.2 punktą bei 2 punktą, pareiškėjui priteistina 1 200 Lt (800 x 1,5) suma už skundo pirmosios instancijos teismui surašymą.

28Teisėjų kolegija, įvertinusi faktines bylos aplinkybes ir atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju nepagrįstai priteisė pareiškėjui maksimalią sumą už skundo pirmosios instancijos teismui parengimą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis yra keistina, sumažinant pareiškėjui priteistų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų dydį, priteisiant 1 320 Lt (1 200 Lt + 120 Lt = 1 320 Lt) teismo išlaidų atlyginimo.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartį pakeisti ir priteisti pareiškėjui Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijai 1 320 Lt (vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt litų) patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti iš atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija (toliau – ir... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimu... 6. Atsakovas Taryba apeliaciniu skundu (b. l. 32-38, t. II) prašė panaikinti... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 20 d.... 9. Pareiškėjas Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija prašymu dėl... 10. Pareiškėjas prašė priteisti 2 500 Lt už skundo parengimą ir atstovavimą... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 21 d. nutartimi... 13. Nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 14. III.... 15. Atsakovas Taryba atskiruoju skundu (b. l. 152-156) prašo panaikinti Vilniaus... 16. Atskirajame skunde teigia, jog pareiškėjas neįgyvendino savo pareigos... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012... 21. Atsakovo Tarybos teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė... 22. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 23. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 24. Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Pareiškėjo advokatas S. Tamošaitis dalyvavo 2011 m. rugsėjo 12 d. pirmosios... 26. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad bylos sudėtingumą lemia... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Rekomendacijų 2 punktu bei atsižvelgdama į... 28. Teisėjų kolegija, įvertinusi faktines bylos aplinkybes ir atsižvelgusi į... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartį... 32. Nutartis neskundžiama....