Byla AS-492-57-13
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Valančiaus ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 31 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. D. skundą dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42012 m. spalio 15 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas (išsiųstas paštu) R. D. skundas, kuriuo prašoma panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) 2004 m. vasario 18 d. raštą Nr. S-66 „Dėl duomenų apie Užutrakio buvusio dvaro sodybą – kultūros paminklą G208KP patikslinimo VĮ Registro centro dokumentuose“.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi nustatė terminą skundo trūkumams šalinti ir išaiškino pareiškėjui jo teisę ginčyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ir Kultūros ministerija) 2004 m. vasario 17 d. raštą Nr. S2-356 „Dėl duomenų apie Užutrakio buvusio dvaro sodybą – kultūros paminklą G208KP patikslinimo VĮ Registro centro dokumentuose“, kurio pagrindu buvo pakeista pastato, esančio Užtrakio g. ( - ), Trakai, tikslinė naudojimo paskirtis.

6Pareiškėjas 2012 m. spalio 25 d. pateikė teismui patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti Kultūros ministerijos 2004 m. vasario 17 d. raštą Nr. S2-356 „Dėl duomenų apie Užutrakio buvusio dvaro sodybą – kultūros paminklą G208KP patikslinimo VĮ Registro centro dokumentuose“.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 31 d. nutartimi (b. l. 36–37) atsisakė priimti pareiškėjo skundą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

9Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas siekia nuginčyti pastato tikslinės paskirties pakeitimą. Teismas akcentavo, jog pareiškėjas skunde nurodė, kad tikslinės paskirties pakeitimas sukelia jam teisines pasekmes, nes jis negali Nekilnojamojo turto registre įregistruoti Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio būtų fondo namuose nuomos sutarties, pagal gyvenamąją paskirtį naudoti jam išnuomotas patalpas. Teismas pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad su R. D. 1995 m. spalio 3 d. sudaryta nuomos sutartis Nekilnojamojo turto registre yra įregistruota ir šis įrašas galioja nuo 2012 m. spalio 11 d. Teismas konstatavo, kad nenustatė aplinkybių, sudarančių pagrindą pripažinti, jog pastato tikslinės paskirties pakeitimas turėtų įtaką pareiškėjo teisėms ir interesams. Pažymėjo, kad pastato, esančio Užtrakio g. ( - ), Trakai, tikslinė paskirtis buvo pakeista 2004 m. kovo 4 d. Teismas nurodė, kad iki kreipimosi į teismą dienos tikslinės paskirties pakeitimas nesudarė pareiškėjui kliūčių naudotis jam išnuomotomis patalpomis. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjui nenurodžius realių aplinkybių kaip pastato, kurio savininkas jis nėra, tikslinės paskirties pakeitimas daro poveikį jo teisėms, nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad yra pažeidžiamos jo teisės ar teisėti interesai. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad pastato, esančio Užtrakio g. ( - ), Trakai, tikslinės paskirties pakeitimas neturi reikšmės pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų, todėl nėra pagrindo priimti jo skundą.

10III.

11Pareiškėjas R. D. padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą priimti.

12Atskirajame skunde nurodo, kad nustatydamas terminą pašalinti skundo trūkumus, teismas pripažino, jog skundu ginčijamas aktas turi įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms. Paaiškina, kad neterminuotos Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutarties pagrindu nuomojasi 156,84 m2 bendro ploto gyvenamąją patalpą Užtrakio g. ( - ), Trakuose. Šioje gyvenamojoje patalpoje deklaruota pareiškėjo ir jo šeimos narių gyvenamoji vieta, jie ten nuolat gyvena. Teigia, kad teisės aktais statinio naudotojas yra įpareigotas statinį (jo patalpas) naudoti pagal paskirtį (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 40 str. 1 d.). Pažymi, kad jam, kaip pastato naudotojui, ne pagal paskirtį naudojant nuomojamą patalpą, gresia administracinė atsakomybė (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1892 str.). Atsižvelgęs į tai mano, kad ginčijamas aktas, kuriuo pakeista pastato, kuriame yra jo nuomojamoji gyvenamoji patalpa, akivaizdžiai pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą Kultūros ministerija nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti. Paaiškina, kad pareiškėjo ginčijamas Kultūros ministerijos raštas yra prašymas turtą patikėjimo teise valdančiam subjektui patikslinti duomenis apie Užutrakio dvaro sodybos pastatus, nurodant nekilnojamųjų daiktų tikslinę paskirtį. Mano, kad šis raštas nesukuria, nekeičia, nenaikina nei teisių, nei pareigų, ir todėl neatitinka nė vienos ABTĮ 15 straipsnyje nurodytos sąlygos, dėl kurios gali būti iškeliama administracinė byla. Mano, kad pagrindas ginčo pastato pagrindinę tikslinę paskirtį laikyti „paslaugų“ yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 69 „Dėl Užutrakio buvusio dvaro ansamblio paskirties“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 755 „Dėl Užutrakio buvusio dvaro sodybos perspektyvinio panaudojimo (paskirties) programos metmenų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 760 „Dėl žemės valdymo teisės suteikimo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 912 ir 1996 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 69 pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1109 „Dėl Užutrakio dvaro sodybos panaudojimo viešajai turizmo infrastruktūrai (visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams) koncepcijos patvirtinimo“, Užutrakio buvusio dvaro sodybos G208KP detalusis planas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2001 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. 33.

14Teisėjų kolegija konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį, kuria teismas atsisakė priimti skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu – kaip nenagrinėtiną teismų.

18Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakė priimti pareiškėjo skundą konstatavęs, jog ginčo pastato tikslinės paskirties pakeitimas neturi įtakos pareiškėjo teisėms ir teisėtiems interesams, todėl nėra pagrindo priimti jo skundą.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog teisė paduoti skundą ir teisė į skunde iškeltų reikalavimų patenkinimą yra dvi skirtingos sąvokos. Skundo priėmimo ir bylos iškėlimo stadijoje nėra ir negali būti patikrinama, ar asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, turi materialiąją teisę į skundą (prašymą), t. y. negalima atsisakyti priimti skundo (prašymo) dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų – materialiosios reikalavimo teisės neturėjimo. Materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad besikreipęs teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės arba tokia teisė išnyko, ši aplinkybė yra reikšminga teismui priimant byloje atitinkamą procesinį sprendimą dėl bylos baigties (2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-321/2011). Konstatavus, jog asmens teisės skundžiamu administraciniu aktu ar veiksmu (neveikimu) nebuvo pažeistos, turi būti priimamas administracinio teismo sprendimas, kuriuo asmens skundas atmetamas (ABTĮ 88 str. 1 p.) (žr., pvz., 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009).

20Atsižvelgusi į tai, bei įvertinusi pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundo priėmimo stadijoje ėmėsi vertinti pareiškėjo materialinį suinteresuotumą ir atsisakė priimti skundą dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų – materialiosios reikalavimo teisės neturėjimo, nors tokios išvados gali būti daromos tik išnagrinėjus bylą iš esmės.

21Teisėjų kolegija taip pat akcentuoja, kad pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatas, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Taigi įstatyme yra įtvirtinta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą ir nustatyta, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą (žr., pvz., 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009).

22Skunde pareiškėjas nurodo, kad pakeitus pastato, kuriame jis nuomojasi gyvenamąsias patalpas, paskirtį, jis negali naudoti nuomojamų patalpų pagal paskirtį. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog ši aplinkybė yra pakankama skundo priėmimo stadijoje pripažinti pareiškėjo suinteresuotumą ABTĮ 5 bei 22 straipsnio prasme, ginčijant pastato, kurio dalimi naudojasi pareiškėjas, paskirties pakeitimo teisėtumą bei pagrįstumą.

23Atsižvelgusi į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundą 2012 m. spalio 31 d. nutartyje nurodytais motyvais atsisakė priimti nepagrįstai, todėl atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimas perduodamas šiam teismui nagrinėti iš naujo.

24Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija papildomai atkreipia dėmesį į tai, kad spręsdamas pareiškėjo skundo priėmimo klausimą iš naujo, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 10 straipsnio nuostatomis, turėtų padėti pareiškėjui įgyvendinti jo procesines teises. Pažymėtina, kad skundu pareiškėjas siekia sprendimo, kuriuo buvo pakeista ginčo pastato pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, teisėtumo bei pagrįstumo patikrinimo, todėl teismas, būdamas aktyvus ir turėdamas pareigą padėti pareiškėjui įgyvendinti jo procesines teises, turi išaiškinti, koks viešojo administravimo subjekto sprendimas, sukeliantis pareiškėjui nepalankias pasekmes, turi būti ginčijamas byloje, kad asmuo galėtų efektyviai ginti savo pažeistas teises. Taip pat teisėjų kolegija akcentuoja, kad duomenys apie pakeistą ginčo pastato naudojimo paskirtį Nekilnojamojo turto registre buvo pakeisti atitinkamo teritorinio registratoriaus sprendimu, todėl teismas turėtų pareiškėjui išaiškinti jo teisę ginčyti ne tik sprendimą pakeisti ginčo pastato paskirtį, bet ir sprendimą pakeisti duomenis apie ginčo pastato pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį Nekilnojamojo turto registre.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo R. D. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjo skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. 2012 m. spalio 15 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi... 6. Pareiškėjas 2012 m. spalio 25 d. pateikė teismui patikslintą skundą,... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 31 d. nutartimi (b.... 9. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas siekia nuginčyti pastato... 10. III.... 11. Pareiškėjas R. D. padavė atskirąjį skundą, kuriuo... 12. Atskirajame skunde nurodo, kad nustatydamas terminą pašalinti skundo... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą Kultūros ministerija nurodo, kad su juo... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio... 18. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakė priimti pareiškėjo... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog teisė... 20. Atsižvelgusi į tai, bei įvertinusi pirmosios instancijos teismo nutarties... 21. Teisėjų kolegija taip pat akcentuoja, kad pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies... 22. Skunde pareiškėjas nurodo, kad pakeitus pastato, kuriame jis nuomojasi... 23. Atsižvelgusi į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro... 24. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija papildomai atkreipia... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. Pareiškėjo R. D. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....