Byla I-154-283

1Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš pirmininkaujančios teisėjos Dalytės Zlatkuvienės, teisėjų Vaivos Savickienės ir Nijolės Danguolės Smetonienės, sekretoriaujant Kristinai Jėčiuvienei, dalyvaujant pareiškėjai N.M. ir jos atstovui advokatui Algimantui Kolpertui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos N.M. skundą dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovams Anykščių regioninio parko direkcijai, Anykščių rajono savivaldybės administracijai ir

Nustatė

2pareiškėja N.M. pateiktu teismui skundu prašė: 1)panaikinti kaip neteisėtą Anykščių regioninio parko direkcijos (toliau tekste – ir Direkcija) 2008-01-24 rašte Nr.S-9 nurodytą atsisakymą išduoti projektavimo sąlygas ir įpareigoti šį atsakovą per 7 dienų terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti Anykščių rajono savivaldybės administracijai ( toliau tekste – ir Administracija) projektavimo sąlygas pagal pareiškėjos pateiktą prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą; 2) panaikinti kaip neteisėtą Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2008-01-24 rašte Nr.SR-74 nurodytą atsisakymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir įpareigoti šį atsakovą įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoti pareiškėjai Anykščių rajone Kavarsko seniūnijoje, Zaviesiškio kaime esančio gyvenamojo namo rekonstrukcijai projektavimo sąlygų sąvadą (b.l.2-3).

3N.M. ir jos atstovas advokatas A.Kolpertas prašo tenkinti skundą. N.M. paaiškino, kad ji valdo paveldėtą gyvenamąjį namą su ūkiniais priklausiniai, esančius Anykščių rajone Zaviesiškio kaime ir patenkančius į Anykščių regioninio parko Šilelio draustinio ribas. Prie gyvenamojo namo vienos iš galinių sienų yra pristatytas nedidelis, apie 13,5m2 ploto priestatas. Pareiškėja teigia, kad priestatą pastatė ankstesnis namo savininkas, jam išduotų statybos projektavimo sąlygų ar leidimo ji neradusi. Pareiškėja pripažino, kad ji priestate pakeitė priestato medinius langus plastikiniais, įdėjo duris, įvedė grindinį šildymą, kanalizaciją, įrengė katilinę. Norėdama įteisinti priestato statybą, pareiškėja kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės administraciją dėl projektavimo sąlygų sąvado gavimo. Iš pradžių buvo pareikalauta sutvarkyti žemės nuosavybės dokumentus, tačiau kai tai buvo atlikta, 2007 m. vasarą priestato statyba buvo sustabdyta, surašytas savavališkos statybos aktas, priimtas įsakymas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Pareiškėja nurodo negalinti nugriauti priestato, nes būtų pažeistas gyvenamojo namo vientisumas ir kiltų grėsmė pastato saugumui. Pareiškėja taip pat kreipėsi į Anykščių rajono apylinkės teismą dėl šių sprendimų panaikinimo, nagrinėjama byla yra sustabdyta.

4Pareiškėjos atstovas advokatas A.Kolpertas papildomai paaiškino, kad pagal nekilnojamojo turto registro byloje esančius 1993 metų duomenis, gyvenamasis namas turėjo priestatą, kurio plotis buvo 5,53 m, o ilgis 2,12 m, šiuo metu šis priestatas yra prailgintas ir sujungtas su pagrindiniu pastatu. Atstovas nurodo, kad Anykščių regioninio parko direkcijos kompetencijai priskirta nurodyti, kokie specialūs aplinkosauginiai reikalavimai statinio statybai, bei kontroliuoti, kad išduodant projektavimo sąlygų sąvadą būtų jų laikomasi, tačiau Direkcija nėra ta institucija, kuri tikrina ir kontroliuoja, ar yra pašalinti savavališkos statybos padariniai. Anykščių regioninio parko direkcija, atsisakydama išduoti pareiškėjai projektavimo sąlygas pastatytam statiniui 2008-01-24 rašte Nr.S-9 nurodytais motyvais, viršijo savo kompetencijos ribas. Projektavimo sąlygų sąvado išdavimas priklauso Anykščių rajono savivaldybės administracijos kompetencijai, todėl tik ji yra įgaliota spręsti, ar Anykščių regioninio parko direkcijos išduotus reikalavimus esamai statybai galima įtraukti į projektavimo sąlygų sąvadą. Nežinant Anykščių regioninio parko direkcijos keliamų reikalavimų, pareiškėja neturi galimybės nustatyti, ar pastatytas priestatas atitinka tuos reikalavimus.

5Atsakovams Anykščių regioninio parko direkcijai ir Anykščių rajono savivaldybės administracijai apie bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą pranešta įstatymų nustatyta tvarka, iš atsakovų gauti prašymai bylą nagrinėti be jų atstovų (b.l.45,47).

6Anykščių regioninio parko direkcija pateiktu atsiliepimu su N.M. skundu nesutiko. Direkcija nurodė, kad susidariusioje situacijoje, kai yra surašytas savavališkos statybos aktas, sustabdyti visi pareiškėjos atliekami statybos darbai ir yra priimtas įsakymas, įpareigojantis pareiškėją pašalinti savavališkos statybos padarinius, teisiniai aktai Direkcijos, kaip saugomos teritorijos administracijos, neįpareigoja atlikti kokių nors veiksmų. Direkcija pažymėjo, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija, žinodama apie N.M. savavališką statybą, nesilaikė STR 1.09.06:2007“Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių pašalinimas“ reikalavimų ir tenkindama pareiškėjos paraišką dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo rinko iš įgaliotų institucijų projektavimo sąlygas (b.l.38-39). Pateiktu 2008-05-06 raštu Nr.2-101 teismą prašė sprendimą byloje priimti savo nuožiūra (b.l.47).

7Anykščių rajono savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime savo nuomonės dėl N.M. skundo nepareiškė, nurodydama, kad N.M. projektavimo sąlygų sąvadas nebuvo išduotas, negavus projektavimo sąlygų iš Anykščių regioninio parko direkcijos, pagal STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvado“ IV skyriaus 11.4 p. įgaliotą jas išduoti dėl statinio statybos, vykdomos saugomoje teritorijoje (b.l.41). Teismui pateiktu 2008-04-07 raštu Nr.SD-713 prašė sprendimą byloje priimti savo nuožiūra (b.l.45).

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo ir VĮ Registrų centro Utenos filialo išduoto pažymėjimo duomenimis nustatyta, kad pareiškėja N.M. 1994 metais paveldėjo ir šiuo metu nuosavybės teise Anykščių rajone Kavarsko seniūnijoje, Zaviesiškio kaime valdo gyvenamąjį namą su pagalbiniais pastatais, esantį 0,21 ha ploto mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties žemės sklype (b.l.10-11,21-22). N.M. 2008-01-22 kreipėsi į Administraciją, prašydama išduoti projektavimo sąlygų sąvadą jai priklausančio gyvenamojo namo rekonstrukcijai - praplėsti nurodytą statinį įrengiant vonią ir virtuvę, perdengiant šiferinį stogą (b.l.31). Administracija, rengdama statinio projektavimo sąlygas, kreipėsi į įvairias įgaliotas institucijas ir įstaigas, tarp jų, 2008-01-22 raštu Nr.SD-60 ir į Anykščių regioninio parko direkciją. Direkcija 2008-01-24 atsakymu Nr.S-9 pateikė sprendimą neišduoti N.M. projektavimo sąlygų, motyvuodama, kad iš Utenos apskrities viršininko administracijos (toliau tekste – ir Utenos AVA) teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento nėra gautas patvirtinimas apie pareiškėjos vykdomos savavališkos statybos padarinių pašalinimą (b.l.25, 13). Anykščių rajono savivaldybės administracija 2008-01-28 raštu Nr.SR-74 pareiškėjai pranešė apie savo sprendimą neišduoti statinio projektavimo sąlygų sąvado, iš Anykščių regioninio parko direkcijos negavus statinio projektavimo sąlygų (b.l.15). Teismui pateikti Anykščių rajono savivaldybės administracijai skirti raštai patvirtina, kad kitos įgaliotos institucijos išdavė projektavimo sąlygas N.M. statinio statybai (b.l.56-61).

10Byloje taip pat nustatyta, kad Utenos AVA teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento inspektorė surašė 2007-07-16 savavališkos statybos aktą Nr.15 dėl N.M. Anykščių rajone, Kavarsko seniūnijoje, Zaviesiškio kaime, Anykščių regioninio parko Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinio teritorijoje be statybos leidimo vykdomo statinio rekonstravimo; nurodyta savavališka statyba buvo sustabdyta Utenos AVA teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento inspektorės 2007-07-16 aktu Nr.15, o Utenos AVA priėmė 2007-08-21 įsakymą Nr.3-421 „Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo“, įpareigojantį N.M. iki 2007-09-14 nugriauti savavališkai pastatytą priestatą prie gyvenamojo namo (b.l.6-8). Taip pat nustatyta, jog pareiškėja Anykščių rajono apylinkės teismui yra pateikusi ieškinį atsakovui Utenos AVA dėl Utenos AVA 2007-08-21 įsakymo Nr.3-421 panaikinimo, civilinė byla Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-02-12 nutartimi sustabdyta iki įsiteisės sprendimas nagrinėjamoje administracinėje byloje (b.l.62).

11Teisinius santykius, susiklostančius dėl savavališko statybos, reglamentuoja ir viešosios, ir civilinės teisės normos. Teritorijų planavimo, statybos įstatymai ir jų taikymą nustatantys teisės aktai numato reikalavimus, kurių privaloma laikytis statant statinius, statinių pripažinimo savavališka statyba tvarką ir savavališkos statybos pasekmių administracines teisines pasekmes, o sprendžiant civilinių teisinių neteisėtos statybos pasekmių ir pažeistų suinteresuotų asmenų teisių gynimo būdų klausimus yra taikomos civilinės teisės normos, numatytos LR Civilinio kodekso 4.103 straipsnyje ,,Normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimo civilinės teisinės pasekmės“. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas suinteresuotų asmenų teisių gynimo klausimus savavališkos statybos atveju, yra suformulavęs pagrindines teismų praktikos nuostatas. Pagal šias nuostatas savavališkos statybos statinių nugriovimas nėra vienintelė ir neišvengiamai taikoma savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmė, laiko, kad tokia kraštutinė priemonė turi būti taikoma esant ne bet kokiam, o esmingam suinteresuoto asmens teisių pažeidimui; civilines neteisėtos statybos pasekmes nustatančios CK 4.103 straipsnio normos turi būti taikomos kartu su viešosios teisės normomis, reglamentuojančiomis savavališkos statybos padarinių šalinimą; teisminės neteisėtos statybos pasekmės turi būti taikomos laikantis ginčo šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principų. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad savavališka statyba gali būti legalizuota tik esant dviejų būtinų juridinių faktų sutapčiai: pirma, kompetentingos valstybės institucijos turi teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti statybos atitiktį normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams, antra, turi būti konstatuota, kad savavališkos statybos įteisinimas esmingai nepažeis suinteresuotų asmenų teisių ir įstatymo saugomų interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2008).

12Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad administracinėje byloje nagrinėjamas ginčas yra susijęs su vienu iš aukščiau paminėtu juridiniu faktu, reikšmingu šalinant savavališkos statybos padarinius, kurio nustatymas gali būti sprendžiamas ir atskirai viešojo administravimo srityje.

13Statybos įstatymas nustato, kad už statinio projektavimo sąlygų parengimą šio įstatymo nustatytais terminais ir jų atitiktį įstatymams ir kitiems teisės aktams pagal kompetenciją atsako jas parengę inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai (naudotojai) ir institucijos, taip pat savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (20 str. 12 d.). Kaip numato paminėto įstatymo 20 str. 3 d., savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs šio straipsnio 2 dalyje išvardytus dokumentus, per 3 dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms Statybos įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje, parengti, tarp jų ir aplinkos apsaugos institucijai, o 4 d. nustato, kad projektavimo sąlygos parengiamos per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) paraiškos gavimo. Statinio projektavimo sąlygų derinimą, projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimą ir jo išdavimą statytojui (užsakovui) Statybos įstatymo 20 str. 5 dalis priskiria savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui), kurie šiuos veiksmus privalo atlikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo (įskaitant į šį laiką 5 darbo dienas, skirtas suderinti su statinio projektavimo sąlygas parengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) bei institucijomis). Nurodyta teisės norma taip pat nustato, kad paminėti viešojo administravimo subjektai, neišdavę projektavimo sąlygų sąvado, per 15 darbo dienų privalo statytojui (užsakovui) pranešti motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas. Pagal statinio projektavimo sąlygų sąvoką, pateikiamą Statybos įstatymo 2 str. 32 p. ir LR aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.215 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 36 p., statinio projektavimo sąlygos suprantamos kaip įgaliotų institucijų, tarp jų ir Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintame saugomos teritorijos apsaugos reglamente nustatyti reikalavimai, privalomi rengiant statomo, rekonstruojamo, kapitališkai remontuojamo statinio projektavimo atveju.

14LR saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 3 d. nustato, kad valstybiniuose parkuose statiniai projektuojami, statomi ar rekonstruojami vadovaujantis teisės aktais, valstybinių parkų tvarkymo planų (planavimo schemų) sprendiniais, atsižvelgiant į miestelių ir kaimų architektūros, kraštovaizdžio ypatumus, paveldo objektų apsaugos reikalavimus, o leistinas ir rekomenduojamas statinių formas, dydžius, teritorijos užstatymo procentą, atstumus nuo vandens telkinių ir šlaitų nustato valstybinių parkų individualūs apsaugos reglamentai ir (ar) statybų saugomose teritorijose regioniniai architektūriniai reglamentai, kuriuose gali būti sugriežtinti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti reikalavimai bei nustatyti papildomi reikalavimai. Anykščių regioninio parko nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1999-12-15 nutarimu Nr.1407, 11 punktas nustato, kad šio parko teritorijoje statiniai projektuojami, statomi ar rekonstruojami pagal teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus atsižvelgiant į vietovės kraštovaizdžio pobūdį bei kultūros vertybių savitumus, o kaimo vietovėse - išlaikant etnografinės architektūros bruožus. Anykščių regioninio parko apsaugos, projektavimo ir statybų jo teritorijoje reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr.410 patvirtintas Anykščių regioninio parko apsaugos reglamentas. Konkretūs bendrieji reikalavimai, taikomi statomiems, rekonstruojamiems statiniams bei specialieji reikalavimai, atsižvelgiant į teritorijos funkcinio prioriteto zonas, yra numatyti nurodyto reglamento 26, 33, 40 punktuose ir kt.. Pagal Anykščių regioninio parko nuostatus, Direkcijai, kaip regioninio parko veiklą vykdančiai įstaigai, yra priskirtos funkcijos užtikrinti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą, organizuoti jų priežiūrą ir tvarkymą, kontroliuoti fizinių ir juridinių asmenų veiklos parko teritorijoje atitiktį nustatytai parko apsaugos ir naudojimo tvarkai (13 p., 16 p.).

15Atsižvelgus į nurodytas teisės normų nuostatas, daroma išvada, kad Direkcijai išdavus projektavimo sąlygas, t.y., nustačius, kokiems normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams privalo atitikti saugomoje teritorijoje esančio statinio statyba, pareiškėjai, siekiančiai pašalinti savavališkos statybos padarinius, atsirastų sąlygos administracine tvarka kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas, kad jos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų statybos atitiktį normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams, arba imtis priemonių pertvarkyti saugomoje teritorijoje savavališkai pastatytą priestatą taip, kad jis atitiktų privalomus reikalavimus. Tokiu būdu, Direkcija, gavusi iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos paraišką išduoti projektavimo sąlygas, vykdydama teisės aktų jai priskirtas funkcijas, privalėjo jas išduoti, t.y., nurodyti, kokių konkrečių reikalavimų privalo laikyti pareiškėja, vykdanti statinio rekonstrukciją Anykščių regioninio parko teritorijoje. Teismo nuomone, šiuos veiksmus Direkcija privalėjo atlikti, nepriklausomai nuo to, jog įgalioti viešojo administravimo subjektai projektavimo sąlygų išdavimo momentui buvo surašę savavališkos statybos aktą ir priėmę įsakymą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, kadangi projektavimo sąlygų išdavimas nesudaro besąlygiško pagrindo išduoti statinio projektavimo sąlygų sąvadą ar statybos leidimą. Kaip buvo minėta, pagal Statybos įstatymo 20 str. 5 dalies nuostatas, statinio projektavimo sąlygų derinimas, projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimas ir jo išdavimas statytojui (užsakovui) yra savarankiškos funkcijos, priskirtos kitam viešojo administravimo subjektui - savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui. Teismo nuomone, taip pat vertintina, ar ginčijamas Anykščių regioninio parko direkcijos sprendimas, kaip viešojo administravimo srityje priimtas individualus administracinis aktas, atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 dalies nuostatas, numatančias, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

16Atsižvelgus į nurodytas teisės normas ir įvertinus ginčijamo Anykščių regioninio parko direkcijos rašto turinį, daroma išvada, kad šio viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas nėra pagrįstas teisės aktų normomis, t.y., neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nuostatų, ir dėl to naikintinas. Atsižvelgus į tai, kad Direkcija, priimdama ginčijamą sprendimą, jį motyvavo tik tuo, jog prašoma išduoti projektavimo sąlygas savavališkai statybai, ir nesvarstė klausimo, kokius LR saugomų teritorijų įstatymo, Anykščių regioninio parko apsaugos reglamento ir šio parko nuostatų ir kitų teisės aktų numatytus privalomus reikalavimus turi atitikti vykdoma statinio rekonstrukcija, nurodytas atsakovas įpareigotinas atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Atsižvelgus į Statybos 20 str. 4 d. nuostatas, Anykščių regioninio parko direkcijai projektavimo sąlygoms išduoti nustatytinas 10 dienų terminas, skaičiuotinas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

17Be to, teismas daro išvadą, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija, vykdydama administracinę procedūrą dėl N.M. 2008-01-22 prašymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, laikėsi Statybos įstatymo 20 str. 3 d. ir 5 d. nuostatų ir nustatytu laiku atliko jos kompetencijai priskirtus veiksmus: pateikė įgaliotoms institucijoms, tarp jų ir Anykščių regioninio parko direkcijai, paraišką dėl statinio projektavimo sąlygų, o pastarajai 2008-01-24 pranešus apie savo sprendimą neišduoti projektavimo sąlygų, administracinę procedūrą užbaigė, priimdama sprendimą neišduoti N.M. statinio projektavimo sąlygų sąvado, apie sprendimą ir jo motyvus 2008-01-28 raštu pranešdama pareiškėjai.

18LR aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.D1-243 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" 18 punktas nustato, kad statybos valstybinę priežiūrą atliekančiam pareigūnui nustačius savavališkos statybos faktą ir surašius savavališkos statybos aktą, savivaldybės administracija neturi teisės išduoti statinio projektavimo sąlygų sąvado iki tol, kol statytojo žemės sklype, kuriame buvo nustatyta ir aktu užfiksuota savavališka statyba, nepateiks statybos valstybinę priežiūrą vykdančio pareigūno raštiško patvirtinimo, kad šiame žemės sklype savavališkos statybos padariniai yra pašalinti.

19Atsižvelgus į tai, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija, administracinę procedūrą dėl N.M. prašymo išduoti statinio projektavimo sąlygų sąvadą pradėjo ir vykdė esant surašytam savavališkos statybos aktui ir priimtam įsakymui dėl N.M. savavališkai pastatyto priestato statybos padarinių pašalinimo, teismas mano, jog Administracijos sprendimas neišduoti projektavimo sąlygų sąvadą turėjo būti grindžiamas Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" 18 p. nuostatomis. Įvertinus tai, jog Anykščių rajono savivaldybės administracijos sprendimas neišduoti projektavimo sąlygų sąvadą yra iš esmės teisingas, nes taip užkertamas kelias asmeniui ne LR CK 4.103 str. nustatyta tvarka naudotis ir valdyti savavališkai pastatytą statinį, daroma išvada, kad nėra tikslinga nurodytą spendimą naikinti kaip neteisėtą.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, N.M. reikalavimas panaikinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2008-01-24 rašte Nr.SR-74 nurodytą atsisakymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir įpareigoti šį atsakovą įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoti pareiškėjai gyvenamojo namo rekonstrukcijai projektavimo sąlygų sąvadą atmestinas kaip nepagrįstas.

21Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 85, 87 str. str., 88 str. 2 p., 89 str. 1 p.,

Nutarė

22pareiškėjos N.M. skundą patenkinti iš dalies.

23Panaikinti Anykščių regioninio parko direkcijos 2008-01-24 rašte Nr.S-9 nurodytą sprendimą atsisakyti išduoti N.M. projektavimo sąlygas ir įpareigoti Anykščių regioninio parko direkciją per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti Anykščių rajono savivaldybės administracijai projektavimo sąlygas pagal pareiškėjos pateiktą prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą.

24Reikalavimą panaikinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2008-01-24 rašte Nr.SR-74 nurodytą sprendimą atsisakyti išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir įpareigoti įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoti N.M. Anykščių rajone Kavarsko seniūnijoje, Zaviesiškio kaime esančio gyvenamojo namo rekonstrukcijai projektavimo sąlygų sąvadą atmesti kaip nepagrįstą.

25Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja N.M. pateiktu teismui skundu prašė: 1)panaikinti kaip... 3. N.M. ir jos atstovas advokatas A.Kolpertas prašo tenkinti skundą. N.M.... 4. Pareiškėjos atstovas advokatas A.Kolpertas papildomai paaiškino, kad pagal... 5. Atsakovams Anykščių regioninio parko direkcijai ir Anykščių rajono... 6. Anykščių regioninio parko direkcija pateiktu atsiliepimu su N.M. skundu... 7. Anykščių rajono savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime savo... 8. Skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo ir VĮ... 10. Byloje taip pat nustatyta, kad Utenos AVA teritorijų planavimo ir statybos... 11. Teisinius santykius, susiklostančius dėl savavališko statybos, reglamentuoja... 12. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad administracinėje... 13. Statybos įstatymas nustato, kad už statinio projektavimo sąlygų parengimą... 14. LR saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 3 d. nustato, kad valstybiniuose... 15. Atsižvelgus į nurodytas teisės normų nuostatas, daroma išvada, kad... 16. Atsižvelgus į nurodytas teisės normas ir įvertinus ginčijamo Anykščių... 17. Be to, teismas daro išvadą, kad Anykščių rajono savivaldybės... 18. LR aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.D1-243 patvirtinto... 19. Atsižvelgus į tai, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija,... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, N.M. reikalavimas panaikinti Anykščių rajono... 21. Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 85, 87 str. str., 88 str. 2 p., 89 str. 1 p.,... 22. pareiškėjos N.M. skundą patenkinti iš dalies.... 23. Panaikinti Anykščių regioninio parko direkcijos 2008-01-24 rašte Nr.S-9... 24. Reikalavimą panaikinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apeliacine tvarka...