Byla T-34-2013
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno arka“ skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybei ir Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Kauno arka“ (toliau – ir UAB „Kauno arka") skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti (pakeisti) 2012 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą Dėl išbraukimo iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirti apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo Nr. (A27V128)-R-5031 bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomas sklypas; 2) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d įsakymą Nr. A-3340 Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo dalyje dėl UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune iš šio sąrašo; 3) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės finansų skyrių perskaičiuoti UAB „Kauno arka" valdomam sklypui už 2012 m. taikomą valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, pritaikant 2012 m. birželio 28 d. Kauno miesto savivaldybės sprendime Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 1. 2.7 punkte komercinės ir kitos paskirties žemei nustatytą 0,7 proc. tarifą.

4Nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 patvirtino nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą. Tvirtino, jog Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-313 už nenaudojamą žemę arba žemę, kurioje stovi nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, apleisti arba neprižiūrimais pripažinti statiniai nustatytas 4 procentų nuomos mokesčio tarifas. Pažymėjo, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-3340 įtraukė pareiškėjo nuomos teise valdomą sklypą, esantį ( - ), Kaune į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, todėl pareiškėjui nustatytas žemės mokesčio tarifas už jo nuomojamą žemės sklypą padidėjo nuo 0,7 procentų iki 4 procentų. Pareiškėjas nesutiko su žemės nuomos mokesčio dydžiu, taikant minėtą tarifą. Apie priimtus sprendimus pareiškėjas teigia sužinojęs 2012 m. rugsėjo 20 d., kai gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos finansų skyriaus raštą. Pažymėjo, jog 4 proc. dydžio žemės nuomos mokesčio tarifas traktuotinas ne tik kaip atlygis už naudojimąsi valstybine žeme, bet savyje turi ir baudžiamąją funkciją už tai, kad žemės sklypas nenaudojamas, apleistas ar naudojamas ne pagal paskirtį. Esant tokioms aplinkybėms, pasak pareiškėjo, pagal analogiją turėtų būti taikomas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 8 straipsnis, kuris numato, kad aktai, nustatantys arba sugriežtinantys atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, neturi atgalinio veikimo galios ir minėti sprendimai turėtų būti taikomi tik naujam mokestiniam laikotarpiui. Pareiškėjas tvirtino, jog jo naudojamas žemės sklypas neatitinka kriterijų, kurie nustatyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 patvirtintame nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos apraše, todėl jis nepagrįstai įtrauktas į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą. Pažymėjo, jog žemės sklypas ir jame stovintis pastatas yra prižiūrimi, aktyviai siekiama pagerinti žemės sklypo būklę, rekonstruoti pastatą. Paaiškino, jog šiuo metu yra vykdomos naujo detaliojo plano rengimo procedūros. Pareiškėjas taip pat kėlė abejones dėl skundžiamų sprendimų nuostatų atitikimo Konstitucijai, Civilinio kodekso, Vietos savivaldos įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms ir prašė tirti šių norminių administracinių aktų teisėtumą bei svarstyti galimybę kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.

5Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Nurodė, kad ginčas iš esmės yra kilęs dėl nuomos mokesčio, mokėtino už pareiškėjo nuomojamą valstybinės žemės sklypą. Pažymėjo, jog žemės nuomos (tame tarpe ir valstybinės žemės nuomos) santykių reglamentavimo teisinius pagrindus apibrėžia Civilinio kodekso Šeštosios knygos XXIX skyrius (6.545 - 6.566 straipsniai). Nurodė, jog atsakovas, vykdydamas valstybinės žemės nuomos funkcijas, šiuo atveju veikia kaip civilinių teisinių santykių subjektas, t. y. valstybės vardu įgyvendina valstybinės žemės savininko teises, tarp jų ir teisę nustatyti, apskaičiuoti ir gauti žemės nuomos mokestį už išnuomotą valstybinės žemės sklypą (Civilinio kodekso 6.552 straipsnio 2 dalis, Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 1, 3, 5, 7 punktai). Tvirtino, jog ginčui kilus iš civilinių teisinių santykių, nepriklausomai nuo to, jog viena šio ginčo šalimi yra valstybės ar savivaldybės institucija, toks ginčas laikomas civiliniu ir nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Atsižvelgdamas į tai, kad nors nagrinėjamoje byloje yra ginčijamas viešojo administravimo subjekto sprendimas, tačiau keliamas ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio, teismingumo klausimo išsprendimą perdavė spręsti Specialiajai teisėjų kolegijai ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byla teisminga administraciniam teismui.

8Pareiškėjas pirmaisiais dviem skundo reikalavimais prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas pareiškėjo prašymas išbraukti jo nuomojamą valstybinės žemės sklypą iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomas sklypas, taip pat panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d įsakymą Nr. A-3340 išbraukiant UAB „Kauno arka" nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo. Ginčijamus sprendimus Kauno miesto savivaldybė priėmė remdamasi Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo, kuris patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286, 8 punktu. Tokių savivaldybės administracijos veiksmų atlikimas, t. y. žemės įtraukimas į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą savo esme yra viešojo administravimo funkcijų vykdymas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Taigi pareiškėjas skundžia viešojo administravimo subjekto priimtą administracinį aktą, kuris priimtas viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 2 punktas), tad šis reikalavimas yra administracinio teisinio pobūdžio.

9Trečiasis skundo reikalavimas įpareigoti Kauno miesto savivaldybę perskaičiuoti žemės sklypo žemės nuomos mokestį yra išvestinis iš prieš tai nurodytų reikalavimų dėl administracinių aktų panaikinimo. Todėl šiame ginče dominuoja administraciniai teisiniai santykiai, dėl ko ginčas turi būti sprendžiamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnio 2 dalis; Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalis).

10Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

11Byla teisminga administraciniam teismui.

12Bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno arka“ skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybei ir Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui spręsti skundo priėmimo klausimą įstatymų nustatyta tvarka.

13Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai