Byla I-916-815/2009
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, sekretoriaujant Jurgitai Mazurkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjui – D. J., atsakovės – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovei – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos Vartojimo prekių skyriaus vyriausiajai specialistei Erikai Lukšei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo – D. J. skundą atsakovei – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies ir delspinigių priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I

51. Pareiškėjas – D. J. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 2-3) kreipėsi į teismą (skundas teisme gautas 2009 m. sausio 12 d.), prašydamas priteisti iš atsakovės – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba, atsakovė) laikotarpiu nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. neišmokėtą darbo užmokesčio dalį – 2 820,00 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt litų).

62. Pareiškėjo skundas grindžiamas tokiais argumentais.

72.1. Vadovaujantis Konstitucinio Teismo jurisprudencija, negali būti tokios teisinės situacijos, kai valstybės tarnautojui, atlikusiam pavestą darbą, už šį darbą nebūtų mokama, būtų mokama ne nustatytu laiku arba mokama mažiau negu priklauso.

82.2. Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. redakcija, įsigaliojusi nuo 2002 m. liepos 1 d.) 23 straipsnio 1 dalimi, valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos, remiantis to paties įstatymo 24 straipsniu, pareiginės algos, kuri yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms, dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą, kurį nustato įstatymo priedėlis.

9Pakaitinis valstybės tarnautojas priimamas į laikinai negalinčio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo pareigas, todėl pakaitinio valstybės tarnautojo pareiginės algos dydis negali būti mažesnis negu minėto karjeros valstybės tarnautojo; teisės aktai valstybės institucijai nesuteikia teisės apskaičiuojant pakaitinio valstybės tarnautojo pareiginės algos dydį taikyti kitos pareigybės kategorijos pareiginės algos koeficientą.

102.3. Pareiškėjas Konkurencijos taryboje nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. eidamas Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas, keitė karjeros valstybės tarnautoją, kurio pareigybės kategorija buvo 12, todėl Konkurencijos taryba, apskaičiuodama pareiškėjui pareiginę algą, privalėjo taikyti Valstybės tarnybos įstatymo priedėlyje įtvirtintą 12 pareigybės kategorijos pareiginės algos koeficientą – 5,7, tačiau taikė 10 pareigybės kategorijos pareiginės algos koeficientą – 4,8 ir neišmokėjo pareiškėjui dalies darbo užmokesčio, priklausančio pagal įstatymą.

11II

12Atsakovė – Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 8-10) nurodo, kad su skundu nesutinka ir prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

131. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nenumatytas terminas, per kurį turėtų būti reiškiamas reikalavimas dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo, todėl, remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu bei atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2007 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–486/07, 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8–744/2007), valstybės tarnautojų pareikštiems reikalavimams dėl nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo taikytinas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas trejų metų ieškinio senaties terminas.

142. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas kelia reikalavimus dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies laikotarpiu nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. priteisimo, taip pat į tai, kad su skundu į teismą kreiptasi 2009 m. sausio 12 d., darytina išvada, kad pareiškėjas praleido ieškinio senaties terminą; be to, pareiškėjas turėjo visas galimybes prašyti teismo apginti jo pažeistas teises dėl nagrinėjamoje administracinėje byloje keliamų reikalavimų, kadangi ir anksčiau – 2006 m. sausio 23 d., 2006 m. lapkričio 28 d. su skundais, nors ir dėl kitų reikalavimų, buvo kreipęsis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

15III

161. Teismo posėdyje pareiškėjas – D. J., remdamasis skunde nurodytais argumentais, prašė skundą tenkinti, taip pat pateikė papildomą reikalavimą dėl delspinigių už neišmokėtą darbo užmokestį (už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną) priteisimo pagal Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo nuostatas. Pareiškėjas paaiškino, kad dalyvavo konkurse Konkurencijos taryboje ir jam buvo pasiūlyta pakeisti negalintį eiti pareigų valstybės tarnautoją, kad priimamas į valstybės tarnautojo pareigas turėjo įgijęs teisės magistro laipsnį, Konkurencijos taryboje ėjo teisininko pareigas, taip pat nurodė, kad nežinojo, į kokios kategorijos pareigybę yra priimtas, kad Teisės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymą pasirašė tik 2004 metais, apie kitų valstybės tarnautojų pareigybių kategorijas nežinojo, kadangi tai konfidenciali informacija. Pasak pareiškėjo, apie tai, kad laikotarpiu nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. pareiginė alga jam skaičiuota ir mokėta taikant 10 pareigybės kategorijos pareiginės algos koeficientą, o nurodytu laikotarpiu jis dirbo pakaitiniu valstybės tarnautoju-vyriausiuoju specialistu, keisdamas Teisės skyriaus specialistą, kurio pareigybės lygis – A, kategorija – 12, jis sužinojo iš Konkurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 12 d. rašto, todėl ieškinio senaties terminas nėra praleistas; teismui nusprendus, kad ieškinio senaties terminas praleistas, prašė jį atnaujinti. Pareiškėjas pažymėjo, kad Konkurencijos taryba ne pirmą kartą nesumokėjo jam priklausančio darbo užmokesčio: 2006 m. Vilniaus apygardos administracinis teismas yra priteisęs iš Konkurencijos tarybos neišmokėtą darbo užmokestį, tad jeigu būtų žinojęs apie neteisingai apskaičiuojamą darbo užmokestį, į teismą būtų kreipęsis anksčiau.

17Teismo posėdyje pareiškėjas taip pat pateikė prašymą priimti atskirąją nutartį, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 108 straipsnio nuostatomis, ir nusiųsti ją atitinkamoms viešojo administravimo institucijoms.

182. Teismo posėdyje atsakovės – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovė – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos Vartojimo prekių skyriaus vyriausioji specialistė Erika Lukšė (2009 m. sausio 14 d. įgaliojimas Nr. SD-2 (b. l. 26)), remdamasi atsiliepime į skundą pateiktais argumentais, su skundu nesutiko, neneigė padaryto pažeidimo, tačiau prašė taikyti ieškinio senaties terminą ir skundą atmesti, nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo prašymu atnaujinti ieškinio senaties terminą.

19Atsakovės atstovė pateikė 2002 m. liepos 1 d. Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu Nr. 35K patvirtintą Teisės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymą (b. l. 27) bei pažymėjo, kad šis įrodymas ir su atsiliepimu pateiktas tuo pačiu įsakymu Nr. 35K patvirtintas valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas, lygiai ir kategorijos leidžia preziumuoti, jog darbuotojai, tuo metu ėję pareigas Konkurencijos tarnyboje, taigi, ir pareiškėjas, žinojo apie minėtą įsakymą ir jo turinį, tačiau atsakovės atstovė nurodė negalinti teigti, jog pareiškėjas buvo tikrai susipažinęs su pareigybės kategorija, nors paprastai darbuotojai supažindinami su jų pareigybių kategorijomis.

20Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentavusius ir reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

211. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta:

221.1. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos primininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685, Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. IX-992 ir Konkurencijos tarybos Komisijos dėl pareigybių aprašymo ir vertinimo 2002 m. birželio 28 d. protokolu Nr. 01, 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 35K „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo, pareigybių sąrašo, lygių ir kategorijų patvirtinimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 35K) (b. l. 12), be kita ko:

23– patvirtino Konkurencijos tarybos administracijos karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, pareigybių lygius, kategorijas ir pareigybių sąrašą;

24– įpareigojo Finansų grupę Konkurencijos tarybos administracijos karjeros valstybės tarnautojų darbo užmokesčio apskaičiavimą nuo 2002 m. liepos 1 d. vykdyti vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1709) 1 straipsnio 3 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 686.

251.2. Konkurencijos tarybos pirmininkas 2002 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 51K „Dėl darbo“ (b. l. 16) nuo 2002 m. spalio 21 d. priėmė D. J. pakaitiniu valstybės tarnautoju V. V. nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu į Teisės skyrių vyriausiojo specialisto pareigoms, mokant D. J. šiuo laikotarpiu tarnybinį atlyginimą pagal 10 pareigybės kategoriją.

261.3. D. J. Konkurencijos tarybos pirmininko 2002 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. 51K „Dėl darbo“, nurodydamas, jog sutinka, pasirašė 2002 m. spalio 21 d. (b. l. 16).

271.4. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąraše, patvirtintame įsakymu Nr. 35K, (b. l. 13-14), be kita ko, nurodytos Teisės skyriaus valstybės tarnautojos V. V. pareigos – vyriausioji specialistė, pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 12, pareiginės algos koeficientas – 5,7.

281.5. Konkurencijos tarybos pirmininkas 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1V-65 „Dėl darbo“ (b. l. 18):

29– pirma, 2003 m. rugsėjo 29 d. V. V. sugrįžus iš nėštumo ir gimdymo atostogų, perkėlė D. J. nuo 2003 m. rugsėjo 29 d. pakaitiniu valstybės tarnautoju į Valstybės pagalbos skyrių L. K. nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu;

30– antra, esant tarnybinei būtinybei, nuo 2003 m. rugsėjo 29 d. laikinai perkėlė D. J. į Teisės skyrių vyresniojo specialisto pareigoms, mokant jam tarnybinį atlyginimą pagal 11 pareigybės kategoriją.

311.6. D. J. su Teisės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymu, patvirtintu įsakymu Nr. 35K, pasirašytinai susipažino 2004 m. balandžio 1 d. (b. l. 27), pareigybės aprašyme, be kita ko, nurodyta, kad Teisės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės lygis – A, kategorija – 11.

321.7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. kovo 27 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-823-10/06 (b. l. 22-23) iš dalies patenkino pareiškėjo – D. J. skundą (D. J. skundą pateikė dėl to, jog Konkurencijos taryba, vadovaudamasi Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 53, 2003 m. sausio-lapkričio mėnesiais neišmokėjo jam dalies priklausančio darbo užmokesčio) ir priteisė jam iš atsakovės – Konkurencijos tarybos 3 225,08 Lt (tris tūkstančius du šimtus dvidešimt penkis litus ir aštuonis centus) neišmokėto darbo užmokesčio.

331.8. Konkurencijos taryba, atsakydama į 2008 m. lapkričio 21 d. prašymą Nr. 2, 2008 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. (6.22-13)6V-1496 „Dėl pažymos išdavimo“ (b. l. 4) informavo D. J., kad: pirma, nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. jis dirbo Konkurencijos taryboje Teisės skyriuje pakaitiniu vyriausiuoju specialistu, keičiant Teisės skyriaus vyriausiąjį specialistą, kurio pareigybės lygis – A, kategorija – 12; antra, jo tarnybos Lietuvos valstybei stažas – treji metai ir dvidešimt dienų (laikotarpis nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2005 m. lapkričio 11 d.); su raštu pateikė Konkurencijos tarybos pirmininko 2002 m. spalio 17 įsakymo Nr. 51K kopiją bei 2008 m. gruodžio 10 d. pažymą Nr. (7.46-14)2F-47 apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (b. l. 5-6).

341.9. 2008 m. gruodžio 10 d. pažymoje Nr. (7.46-14)2F-47 apie D. J. priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (b. l. 5-6), be kita ko, nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2003 m. rugpjūčio mėn. bei laikotarpiu nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. (skiltis „Metai, mėnuo“) taikytas 10 pareigybės kategorijos pareiginės algos koeficientas – 4,8, laikotarpiu nuo 2003 m. rugsėjo 29 d. iki 2003 m. rugsėjo 30 d. taikytas 11 pareigybės kategorijos pareiginės algos koeficientas – 5,2.

351.10. 2009 m. sausio 22 d. pažymoje Nr. (7.44-14)2F-5 apie D. J. priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (b. l. 19-20), be kita ko, pažymėta, jog D. J. nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. dirbo Konkurencijos taryboje pakaitiniu valstybės tarnautoju, pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10, pareiginės algos koeficientas – 4,8, taip pat nurodyta, kad priskaičiuoto darbo užmokesčio skirtumas tarp 12 ir 10 pareigybės kategorijos laikotarpiu nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. sudaro 4 378,72 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt aštuonis litus ir septyniasdešimt du centus), išmokėtino darbo užmokesčio skirtumas tarp 12 ir 10 pareigybės kategorijos laikotarpiu nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. sudaro 2 811,12 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus vienuolika litų ir dvylika centų).

362. Nagrinėjamoje administracinėje byloje tarp pareiškėjo ir atsakovės ginčo, kad pareiškėjas laikotarpiu nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje ėjo pakaitinio valstybės tarnautojo – Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, mokant D. J. šiuo laikotarpiu tarnybinį atlyginimą pagal 10 pareigybės kategoriją, nėra. Taip pat ginčo nėra ir dėl to, kad pareiškėjui tuo laikotarpiu – nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. – pagal Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymą Nr. 35K (b. l. 12, 13, 14) turėjo būti nustatyta 12, o ne 10 pareigybės kategorija, o todėl turėjo būti nustatytas pareiginės algos koeficientas 5,7, o ne 4,8. Kaip minėta, atsakovė pateikė teismui 2009 m. sausio 22 d. pažymą Nr. (7.44-14)2F-5 apie D. J. priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (b. l. 19-20), kurioje, be kita ko, pažymėta, jog D. J. nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. dirbo Konkurencijos taryboje pakaitiniu valstybės tarnautoju, pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10, pareiginės algos koeficientas – 4,8, taip pat nurodyta, kad priskaičiuoto darbo užmokesčio skirtumas tarp 12 ir 10 pareigybės kategorijos laikotarpiu nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. sudaro 4 378,72 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt aštuonis litus ir septyniasdešimt du centus), išmokėtino darbo užmokesčio skirtumas tarp 12 ir 10 pareigybės kategorijos laikotarpiu nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. sudaro 2 811,12 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus vienuolika litų ir dvylika centų).

37Konstatuotina, kad nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. Konkurencijos taryba, D. J. priėmusi pakaitinio valstybės tarnautojo – Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms, tačiau nustačiusi jam 10, o ne 12 pareigybės kategoriją, kai tuo tarpu pagal Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymą Nr. 35K (b. l. 12, 13, 14) D. J. turėjo būti nustatyta 12, o ne 10 pareigybės kategorija, veikė nepagrįstai ir neteisėtai.

383. Kartu pažymėtina, kad Konkurencijos tarybos pirmininko 2002 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 51K „Dėl darbo“ (b. l. 16) nuo 2002 m. spalio 21 d. D. J. buvo priimtas pakaitiniu valstybės tarnautoju V. V. nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu į Teisės skyrių vyriausiojo specialisto pareigoms, mokant D. J. šiuo laikotarpiu tarnybinį atlyginimą pagal 10 pareigybės kategoriją, o D. J. Konkurencijos tarybos pirmininko 2002 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. 51K „Dėl darbo“, nurodydamas, jog sutinka, pasirašė 2002 m. spalio 21 d. (b. l. 16). Taigi, dar 2002 m. spalio 21 d. pareiškėjas žinojo, kad jis priimtas į Konkurencijos tarybos Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas ir kad jam nustatyta 10 pareigybės kategorija.

39Pažymėtina, kad Konkurencijos tarybos pirmininkas 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1V-65 „Dėl darbo“ (b. l. 18) įsakė, inter alia esant tarnybinei būtinybei, nuo 2003 m. rugsėjo 29 d. laikinai perkelti D. J. į Teisės skyrių vyresniojo specialisto pareigoms, mokant jam tarnybinį atlyginimą pagal 11 pareigybės kategoriją. Byloje yra duomenų, kad pareiškėjas 2004 m. balandžio 1 d. pasirašytinai susipažino su Konkurencijos tarybos Teisės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymu (b. l. 27), kuriame, be kita ko, įtvirtinta, kad šios pareigybės kategorija – 11.

40Todėl pareiškėjo teiginiai, kad jis tik iš Konkurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 12 d. rašto Nr. (6.22-13)6V-1496 „Dėl pažymos išdavimo“ (b. l. 4) sužinojo, jog jo teisės yra pažeistos dėl to, kad jam, kaip tuometiniam Konkurencijos tarybos Teisės skyriaus vyriausiajam specialistui, turėjo būti nustatyta ne 10, bet 12 pareigybės kategorija, vertintini kritiškai, net traktuotini kaip fiktyvūs: juk 2002 m. spalio 21 d. pareiškėjas žinojo, kad jis priimtas į Konkurencijos tarybos Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas ir kad jam, kaip Teisės skyriaus vyriausiajam specialistui, nustatyta 10 pareigybės kategorija, o 2004 m. balandžio 1 d. jis žinojo, kad yra priimtas į Konkurencijos tarybos Teisės skyriaus vyresniojo specialisto pareigas ir kad jam, kaip Teisės skyriaus vyresniajam specialistui, nustatyta 11 pareigybės kategorija. Konstatuotina, kad būtent dar 2004 m. balandžio 1 d. pareiškėjas, kaip valstybės tarnautojas (teisininkas, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą (žr. Konkurencijos tarybos Teisės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymą (b. l. 27))) ir apdairus asmuo, turėjo ir galėjo suvokti, todėl žinojo, kad tuomet, kai jis ėjo Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas ir kai jam buvo nustatyta 10 pareigybės kategorija, buvo padarytas pažeidimas, nes priėmus jį į tą patį Teisės skyrių, tačiau žemesnėms, t. y. vyresniojo specialisto, pareigoms, jam buvo suteikta aukštesnė – 11 – pareigybės kategorija, negu kad buvo suteikta jam einant aukštesnes pareigas.

414. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nėra įtvirtintas terminas, per kurį turėtų būti reiškiamas reikalavimas dėl valstybės tarnautojo negauto darbo užmokesčio priteisimo, todėl, atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnį, valstybės tarnautojų pareikštiems reikalavimams dėl nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo taikytinas Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas trejų metų ieškinio senaties terminas; pažymėtina, kad tokios pozicijos dėl ieškinio senaties termino taikymo valstybės tarnautojų pareikštiems reikalavimams dėl nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2007 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–486/07, 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8–744/2007).

42Šiame sprendime konstatavus, kad pareiškėjas dar 2004 m. balandžio 1 d. žinojo, jog buvo pažeistos jo teisės, kai jis ėjo Konkurencijos tarybos Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas ir kai jam buvo nustatyta 10 pareigybės kategorija (vietoje 12 pareigybės kategorijos), taip pat nagrinėjamoje administracinėje byloje esant duomenų, kad teisme pareiškėjo skundas gautas tik 2009 m. sausio 12 d., konstatuotina, jog pareiškėjas praleido ieškinio senaties terminą, numatytą Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje, taip pat nesant objektyvių pateisinamų priežasčių, kodėl pareiškėjas praleido šį terminą, nėra nei prielaidų, nei sąlygų ieškinio senaties terminą atnaujinti, nes būtų paneigtas susiklosčiusių santykių stabilumas.

43Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pareiškėjo skunde (skundas teisme gautas 2009 m. sausio 12 d.) suformuluotas prašymas priteisti jam iš Konkurencijos tarybos neišmokėtą darbo užmokesčio dalį – 2 820,00 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt litų) netenkintinas ir atmestinas kaip nepagrįstas.

445. Pareiškėjas teismo posėdyje pateikė papildomą reikalavimą dėl delspinigių už neišmokėtą darbo užmokestį (už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną) priteisimo pagal Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo nuostatas. Šiame sprendime atmetus pareiškėjo skunde suformuluotą prašymą priteisti jam iš Konkurencijos tarybos neišmokėtą darbo užmokesčio dalį – 2 820,00 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt litų) kaip nepagrįstą, atmestinas ir kaip išvestinis iš pagrindinio reikalavimo pareiškėjo reikalavimas dėl delspinigių už neišmokėtą darbo užmokestį (už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną) priteisimo pagal Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo nuostatas.

456. Teismo posėdyje pareiškėjas taip pat pateikė prašymą priimti atskirąją nutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 108 straipsnio nuostatomis, ir nusiųsti ją atitinkamoms viešojo administravimo institucijoms.

46Šiame sprendime konstatavus, jog nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d. Konkurencijos taryba, D. J. priėmusi pakaitinio valstybės tarnautojo – Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms, tačiau nustačiusi jam 10, o ne 12 pareigybės kategoriją, kai tuo tarpu pagal Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymą Nr. 35K (b. l. 12, 13, 14) D. J. turėjo būti nustatyta 12, o ne 10 pareigybės kategorija, veikė nepagrįstai ir neteisėtai, tačiau taip pat konstatavus, kad pareiškėjas praleido ieškinio senaties terminą, numatytą Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje, bei konstatavus, kad pareiškėjo skunde (skundas teisme gautas 2009 m. sausio 12 d.) suformuluotas prašymas priteisti jam iš Konkurencijos tarybos neišmokėtą darbo užmokesčio dalį – 2 820,00 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt litų) netenkintinas ir atmestinas kaip nepagrįstas, nėra nei prielaidų, nei sąlygų priimti atskirąją nutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 108 straipsnio nuostatomis.

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 108 straipsniu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

481. Pareiškėjo – D. J. skundo atsakovei – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies ir delspinigių priteisimo netenkinti ir skundą atmesti kaip nepagrįstą.

492. Netenkinti pareiškėjo – D. J. pašymo priimti atskirąją nutartį Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 108 straipsnio pagrindu.

50Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I... 5. 1. Pareiškėjas – D. J. (toliau – ir pareiškėjas)... 6. 2. Pareiškėjo skundas grindžiamas tokiais argumentais.... 7. 2.1. Vadovaujantis Konstitucinio Teismo jurisprudencija, negali būti tokios... 8. 2.2. Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2002 m.... 9. Pakaitinis valstybės tarnautojas priimamas į laikinai negalinčio eiti... 10. 2.3. Pareiškėjas Konkurencijos taryboje nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m.... 11. II... 12. Atsakovė – Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į... 13. 1. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme ir Lietuvos... 14. 2. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas kelia reikalavimus dėl... 15. III... 16. 1. Teismo posėdyje pareiškėjas – D. J., remdamasis... 17. Teismo posėdyje pareiškėjas taip pat pateikė prašymą priimti atskirąją... 18. 2. Teismo posėdyje atsakovės – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos... 19. Atsakovės atstovė pateikė 2002 m. liepos 1 d. Konkurencijos tarybos... 20. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 21. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta:... 22. 1.1. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos primininkas, vadovaudamasis... 23. – patvirtino Konkurencijos tarybos administracijos karjeros valstybės... 24. – įpareigojo Finansų grupę Konkurencijos tarybos administracijos karjeros... 25. 1.2. Konkurencijos tarybos pirmininkas 2002 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 51K... 26. 1.3. D. J. Konkurencijos tarybos pirmininko 2002 m. spalio... 27. 1.4. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos karjeros... 28. 1.5. Konkurencijos tarybos pirmininkas 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr.... 29. – pirma, 2003 m. rugsėjo 29 d. V. V. sugrįžus iš... 30. – antra, esant tarnybinei būtinybei, nuo 2003 m. rugsėjo 29 d. laikinai... 31. 1.6. D. J. su Teisės skyriaus vyresniojo specialisto... 32. 1.7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. kovo 27 d. sprendimu... 33. 1.8. Konkurencijos taryba, atsakydama į 2008 m. lapkričio 21 d. prašymą Nr.... 34. 1.9. 2008 m. gruodžio 10 d. pažymoje Nr. (7.46-14)2F-47 apie 35. 1.10. 2009 m. sausio 22 d. pažymoje Nr. (7.44-14)2F-5 apie D.... 36. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje tarp pareiškėjo ir atsakovės... 37. Konstatuotina, kad nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo 28 d.... 38. 3. Kartu pažymėtina, kad Konkurencijos tarybos pirmininko 2002 m. spalio 17... 39. Pažymėtina, kad Konkurencijos tarybos pirmininkas 2003 m. rugsėjo 26 d.... 40. Todėl pareiškėjo teiginiai, kad jis tik iš Konkurencijos tarybos 2008 m.... 41. 4. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme ir Lietuvos... 42. Šiame sprendime konstatavus, kad pareiškėjas dar 2004 m. balandžio 1 d.... 43. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pareiškėjo... 44. 5. Pareiškėjas teismo posėdyje pateikė papildomą reikalavimą dėl... 45. 6. Teismo posėdyje pareiškėjas taip pat pateikė prašymą priimti... 46. Šiame sprendime konstatavus, jog nuo 2002 m. spalio 21 d. iki 2003 m. rugsėjo... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 48. 1. Pareiškėjo – D. J. skundo atsakovei – Lietuvos... 49. 2. Netenkinti pareiškėjo – D. J. pašymo priimti... 50. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...