Byla A8.-6219-859/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskij,

2dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje D. V., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4D. V., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, per nustatytą laikotarpį, t. y. iki 2018 m. birželio 1 d., nepateikė Registro tvarkytojui 2017 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir iki 2019 m. birželio 1 d., nepateikė Registro tvarkytojui 2018 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose, kur nurodyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Tokiais veiksmais D. V. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

5Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo D. V. prisipažino padaręs administracinį nusižengimą ir paaiškino, kad turi dvylika įmonių, o šios įmonės veikla sustabdyta, todėl pamiršo pateikti duomenis ragistrų centrui teisės aktų nustayta tvaka. Pažymėjo, kad ataskaitas pateikė nedelsiant vos tik gavo surašytą administracinio nusižengimo protokolą. Prašo paskirti įspėjimą.

6Administracinio nusižengimo kvalifikavimo motyvai ir išvados.

7Administracinėn atsakomybėn traukimas asmuo pripažino padaręs administracinį nusižengimą, numatytą ANK 423 straipsnio 2 dalyje. Rašytiniame paaiškinime nurodė, kad šį įmonė nepradėjo aktyvios veiklos, o sustabdžius paslaugų pirkimą dėl įmonės apskaitos ir ataskaitų pateikimo, praleido ataskaitos pateikimo terminą. Kadangi įmonė nevykdo jokios veiklos, tai tiesiog pamiršo laiku pateikti ataskaitas. Dėl padaryto administracinio nusižengimo gailisi, o gavęs pranešimą iš karto pateikė ataskaitas. Be administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prisipažinimo, jo padarytą administracinį nusižengimą įrodo:

8- administracinio nusižengimo protokolas, kuriame užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2);

9- Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, iš kurio matyti, kad UAB „( - )“ direktoriumi nuo 2016 m. spalio 4 d. yra D. V.. Bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (t. y. bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais) (b. l. 3-5). Taip pat matyti, kad UAB „( - )“ Registro tvarkytojui 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį yra pateikusi tik 2019 m. lapkričio 8 d., o 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį yra pateikusi taip pat tik 2019 m. lapkričio 8 d. (b. l. 4).

10ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

11CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Juridinių asmenų registro nuostatų 120, 123 ir 127 punktuose nurodyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 58 straipsnio 3 dalį, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą (2017 m. lapkričio 21 d. įtatymo Nr. III-784, galiojusi redakcija iki 2019 m. liepos 5 d.), bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina narių susirinkimas, kuris, pagal minėto įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktu (2017m. lapkričio 29 d. įstatymo Nr. XIII-556, redakcija galiojusi iki 2019 m. liepos 5 d.), Juridinių asmenų registro nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

12D. V. pripažino padarytą administracinį nusižengimą ir nurodė, kad turi dvylika įmonių, o ši įmonė nevykdo jokios veiklos, todėl tiesiog pamiršo laiku pateikti ataskaitas, dėl padaryto administracinio nusižengimo gailisi. Esant tokioms aplinkybėms UAB „( - )“ finansinės ataskaitos Juridinių asmenų registrui buvo pateiktos praleidus nustatytą terminą, t. y. už 2017 metų finansinė ataskaita pateikta praleidus daugiau nei dvejus metus, o už 2018 metus - praleidus daugiau nei 5 mėnesius. Padarytas administracinis nusižengimas tęstinio pobūdžio, kadangi atsakaitos nepateiktos tiek už 2017 metus, tiek už 2018 metus. Taigi, D. V. kaip UAB „( - )“ vadovas, neužtikrino, jog 2017 metų ir 2018 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys būtų pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku. Tokią aplinkybę įrodo byloje esantis rašytinis įrodymas – VĮ „Registrų centras“ išrašas apie UAB „( - )“. Atkreiptinas dėmesys, kad D. V., kaip bendrovės vadovas, privalėjo organizuoti bendrovės veiklą taip, kad teisės aktų reikalavimai dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo būtų savalaikiai įvykdyti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad D. V., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, nepateikė Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių Registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, todėl padarė ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

13ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

14Skirdamas administracinę nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį bei pavojingumą (padarytas nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir oficialia statistika), ataskaitos nepateiktos už dvejus metus, t. y. už 2017 metus ir už 2018 metus, pažeidėjo kaltės formą (nusižengimas įvykdytas tiesiogine tyčia, nors ir neveikimu), į pažeidėjo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – jis prisipažino ir gailisi padaręs nusižengimą, atsakiatas pateikė nedelsiant gavęs administracinio nusižengimo protokolą (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, administracinio nusižengimo padarymo aplinkybes. Teismas taip pat įvertina administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį apibūdinančius duomenis – duomenų apie jo patraukimą administracinėn atsakomybėn nėra, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudžiamas už tokio pobūdžio administracinį nusižengimą pirmą kartą (Lietuvos teismų informacinės sistemos – LITEKO duomenimis). Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo prašė teismo atsižvelgiant į tai, kad jis turi dvylika įmonių, o ši nevykdo veiklos, todėl pamiršo pateikti laiku ataskaitas, tačiau vos tik gavęs administracinio nusižengimo protokolą pateikė ataskaitas registrų tvarkytojui. Teismas šiuo atveju šios aplinkybės nelaiko išskirtine ANK 34 straipsnio 5 dalies prasme, kadangi kaip jau minėta ataskaitos nepateiktos už dvejus metus ir D. V., kaip įmonės vadovas privalėjo užtiktinti savalaikį ataskaitų pateikymą Resgistrų tvarkytojui.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, D. V., už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, padarymą skirtina minėto straipsnio sankcijoje numatyta administracinė nuobauda – bauda, kurios dydis nustatytinas lygus minimaliam baudos dydžiui.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17D. V., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam administracinę nuobaudą – 200 (dviejų šimtų eurų) baudą.

18Išaiškinti, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 1001, mokėjimo pavedime nurodant pažeidimo identifikavimo kodą (ROIK) – 19108145053. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, nutarimas skirti baudą vykdomas priverstinai.

19Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

20Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskij,... 2. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. V., viešame... 3. Teismas... 4. D. V., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, per nustatytą laikotarpį, t. y.... 5. Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo D. V.... 6. Administracinio nusižengimo kvalifikavimo motyvai ir išvados.... 7. Administracinėn atsakomybėn traukimas asmuo pripažino padaręs... 8. - administracinio nusižengimo protokolas, kuriame užfiksuotos visos esminės... 9. - Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su... 10. ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už... 11. CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Juridinių asmenų registro nuostatų 120, 123 ir... 12. D. V. pripažino padarytą administracinį nusižengimą ir nurodė, kad turi... 13. ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas... 14. Skirdamas administracinę nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, D. V., už administracinio... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 17. D. V., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį... 18. Išaiškinti, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo baudą turi... 19. Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo... 20. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo)...