Byla 2-26-477/2009

1Zarasų rajono apylinkės teismas pirmininkaujant teisėjui R.Žukauskui, sekretoriaujant J.Veličkienei, dalyvaujant pareiškėjui A.A.L. M., pareiškėjo atstovui adv.J.Aleksaitei, suinteresuoto asmens Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovui A.Bakutytei, suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Utenos filialo atstovui B.Jakovlevui, suinteresuoto asmens Utenos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Zarasų rajono žemėtvarkos skyriaus atstovui V.Černov, suinteresuotiems asmenims V. B., A. T., H. S., J. B., teismo posėdyje, išnagrinėjęs A. A. L. M. pareiškimą dėl šulinio pripažinimo pareiškėjo nuosavybės teise valdomo namo priklausiniu, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad prie jam nuosavybės teise priklausančio namo ir ūkinio pastato esančių ( - ), esantis šulinys yra šio namo priklausinys. Nurodytą namą ir ūkinį pastatą, pareiškėjas paveldėjo ( - ), po savo motinos Z. M. mirties. Z. M. nuosavybės teisė į šį nekilnojamąjį turtą atkurtos Zarasų rajono valdybos 1992-03-23 potvarkiu Nr.( - ). Pareiškėjui iki šiol nėra grąžintas jo tėvams priklausęs šulinys. Zarasų rajono savivaldybės administracija pareiškėju yra nurodžiusi, kad atkurti nuosavybės teises į šulinį esantį greta jo namo nėra pagrindo, nes nėra pateikti dokumentai patvirtinantys, kad pareiškėjo tėvams nuosavybės teise jis priklausė ir iš jų buvo nacionalizuotas. Šis šulinys yra pareiškėjui priklausančio namo priklausinys, nes jis buvo apie 1925 m. iškastas tėvams priklausančiame žemės sklype, greta namo.

3Pareiškėjo atstovas pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad Zarasų rajono valdybos 1992-03-23 potvarkiu Nr. ( - ), Z. M. atkūrus nuosavybės teises į namą, jis su priklausiniais, ( - ) buvo perduotas pareiškėjui. Byloje nėra duomenų, kad šulinys esantis greta pareiškėjo namo, priklausė ar priklauso kitiems asmenims, todėl jis yra pareiškėjui priklausančio namo priklausinys. Priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas todėl nustačius prašomą juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėjas galės atkurti nuosavybės teises į šulinį.

4Suinteresuoto asmens Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovas su pareiškimu nesutiko, palaikė Zarasų rajono savivaldybės administracijos atsiliepimą. Atstovas paaiškino, kad pareiškėjas iki šiol nėra pateikęs prašymo atkurti jam nuosavybės teises į šulinį, esantį greta jo namo. 1991-12-02 Z. M. pateiktame prašyme nurodytas tik namas todėl nebuvo sprendžiamas klausimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į šulinį. Be to, A.A.L. M. ir prie pareiškimo nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad šulinys esantis greta jam priklausančio namo, nuosavybės teise priklausė jo tėvams. 2009-08-03 Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovas pateikė pareiškimą, kuriame nurodė, kad pareiškimo sprendimą palieka teismo nuožiūra.

5Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Utenos filialas atsiliepimo nepateikė, posėdžio metu atstovas su pareiškimu nesutiko ir paaiškino, kad greta pareiškėjo namo yra šulinys, kurio statybos metai yra nurodyti iki 1940 m. Vėliau šis šulinys buvo įrašytas kaip greta esančio kito namo priklausinys. Kokiu pagrindu toks įrašas buvo padarytas, atstovas paaiškinti negalėjo. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenyse, šulinys esantis greta pareiškėjo namo, apskritai nėra įregistruotas kaip nekilnojamas daiktas. Pareiškėjas nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad šulinys esantis greta jo namo iki nacionalizacijos priklausė jo tėvams.

6Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad sutinka su pareiškimu. Teismo posėdžio metu atstovas pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad byloje nėra įrodymų paneigiančių pareiškime išdėstytas aplinkybes. Atstovo nuomone, atkūrus nuosavybės teises Z. M. į namą ir ūkio pastatą, Zarasų rajono savivaldybės administracija nepagrįstai atsisako atkurti nuosavybės teises į šio namo priklausinį – šulinį.

7Suinteresuoti asmenys V. B., A. T., H. S., J. B., pateikė atsiliepimą kuriame nurodė, kad su pareiškimu nesutinka. Suinteresuoti asmenys nurodė, kad šulinys į kurį pareiškėjas siekia susigrąžinti nuosavybės teises yra greta jų namo. Tokiais veiksmais pareiškėjas siekia padidinti jam grąžintino žemės sklypo ribas. Be to, suinteresuoti asmenys nuolat rūpinosi šulinio priežiūra bei jo vandenį naudojo savo reikmėms. Teismo posėdžio metu, pareiškėjos A. T., H. S., J. B. atsiliepimą palaikė ir paaiškino, kad šulinys visą laiką priklausė Zarasų rajono būtų ūkio įmonei. Atkūrus A.A.L. M. nuosavybės teises į šulinį šie suinteresuoti asmenys negalės juo naudotis. Suinteresuotas asmuo V. B. teismo posėdžio metu su pareiškimu sutiko ir paaiškino kad ji nelaiko savęs šulinio savininke. Nurodyti suinteresuoti asmenys, pareiškimo sprendimą paliko teismo nuožiūra.

8Byloje apklausti liudytojai, kurie davė tokius parodymus.

9Liudytoja B.V. M. (gim. ( - ).) parodė, kad iki 1940 m. ji gyveno kaimynystėje prie pareiškėjo tėvams priklausiusio namo ir dažnai pati semdavo vandenį iš greta namo buvusio šulinio. Greta pareiškėjo tėvų namo buvo tik vienas šulinys ir jis priklausė pareiškėjo tėvams.

10Liudytojas R.Č. P. (g. ( - )) parodė, kad nuo 1944 m. jis su tėvais gyveno kaimynystėje prie pareiškėjo tėvų. Liudytojo tėvai savo šulinio neturėjo, todėl vandenį imdavo iš prie pareiškėjo tėvų namo buvusio šulinio. Šiuo šuliniu liudytojui teko naudotis iki 1954 m. Greta pareiškėjo tėvų namo buvo vienas šulinys ir priklausė pareiškėjo tėvams.

11Šioje byloje keliamo reikalavimo dalykas – pagrindinio daikto ir priklausinio santykis. Pagrindiniais daiktais laikomi daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais (CK 4.12 str.). Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. „Jeigu kiekvienas iš daiktų, atskirai juos įvertinus, gali būti savarankišku civilinių teisinių santykių objektu, bet pagal savo savybes ir funkcinius ryšius šie daiktai vienas su kitu įstatymo arba sutarties priskirti tarnauti vienas kitam, tai tarnaujantis daiktas pripažįstamas aptarnaujamojo (pagrindinio) daikto priklausiniu/LAT 2007-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-32/2007/”.

12Zarasų rajono valdybos 1992-03-23 potvarkiu Nr. ( - ) /b.l.6/, pareiškėjo motinai Z. M. buvo atkurta nuosavybės teisė į namą, esantį ( - ). ( - ) perdavimo – priėmimo aktu /b.l.8/ šis namas su priklausiniais buvo perduoti A.A.L. M.. ( - ) pareiškėjui buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal kurį A.A.L. M. paveldėjo gyvenamąjį namą, ūkio pastatą ir kiemo įrengimus /b.l. 7/. Kaip matyti iš Zarasų rajono savivaldybės administracijos raštiško paaiškinimo /b.l.96-96/, jos atstovo paaiškinimų teismo posėdžio metu, pagrindu priimti Zarasų rajono valdybos 1992-03-23 potvarkį Nr. ( - ), buvo 1991-10-02 Z. M. prašymas atkurti jai nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą civilinės būklės aktai, 1956-02-11 Lietuvos komunalinio ūkio ministerijos raštas adresuotas A. M., 1946-11-14 pažymėjimas Nr.( - ), medinio namo ir daržinės statybos projektas, esantys Zarasų rajono savivaldybės administracijos pateikto susirašinėjimo su pareiškėju ir jo motina byloje /l. 3, 5-7,9-10,15-16/. Taip pat Zarasų rajono savivaldybės administracijos raštiškame paaiškinime /b.l. 95-96/ nurodyti Kauno notarinio archyvo ( - ) apskrities 1924 m. pripažinimo aktų knygos išrašas ir 1921-05-12 kontraktas, esantys Z. M. žemės tvarkymo byloje /b.l.114-117/. Priimant Zarasų rajono valdybos 1992-03-23 potvarkį Nr.( - ) /b.l.6/, kuriuo pareiškėjo motinai Z. M. buvo atkurta nuosavybės teisė į namą, esantį ( - ), galiojo LR Vyriausybės 1991-08-15 nutarimas Nr. 331 Dėl piliečių prašymų atstatyti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą, kurio 2 p. buvo nustatyta kokie nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai turi būti patiekiami kartu su prašymu atkurti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą, o būtent : išrašai iš ipotekos knygų, turto perleidimo sutartys, teismų sprendimai, turto nacionalizavimo aktai, taip pat valstybinių archyvų išduoti pažymėjimai. Kaip matyti, priimant Zarasų rajono valdybos 1992-03-23 potvarkį Nr. ( - ) /b.l.6/, nei vienas nutarime nurodytas nuosavybės teisę, į Z. M. grąžinamą namą, patvirtinantis dokumentas nebuvo pateiktas. Zarasų rajono savivaldybės administracijos raštiškame paaiškinime nurodytu Kauno notarinio archyvo ( - ) apskrities 1924 m. pripažinimo aktų knygos pirmykščiu išrašu /Z.M. žemės tvarkymo bylos l.114-116/, patvirtintas žemės perleidimo sandoris. 1921-05-12 kontraktu buvo išnuomota žemė pil. M.Š., gyvenamojo namo statybai /Z. M. žemės tvarkymo bylos l.117/. Šios aplinkybės rodo, kad atkuriant Z. M. nuosavybės teises į gyvenamąjį namą, nebuvo surinkti minimaliai būti dokumentai nustatyti LR Vyriausybės 1991-08-15 nutarime Nr. 331. Teismas laiko, kad šiuo atveju nebuvo surinkti ir kiti leistini įrodymai patvirtinantys, kokį ir kokios sudėties nekilnojamąjį turtą iki nacionalizacijos, nuosavybės teise valdė Z. M..

13Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Zarasų rajono valdybos 1992-03-23 potvarkis Nr. ( - ) /b.l.6/, kuriuo atkurtos Z. M. nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą esantį ( - ) yra galiojantis, dėl jo nėra ginčo, todėl teismas laiko įrodytu, kad nurodytas namas ir jo priklausiniai buvo suvisuomeninti (nusavinti) pagal kitos valstybės primestus įstatymus. Esant šioms aplinkybėms, teismas esančių byloje įrodymų pagrindu, pasisako dėl Z. M. iki suvisuomeninimo (nusavinimo) nuosavybės teise valdyto nekilnojamojo turto: namo ir jo priklausinių, buvusių ( - ), (tuometinė ( - )).

14Pagal 1991-06-18 LR įstatymo Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų 1 str. 1 d., Lietuvos Respublikos piliečiams atstatoma(atkuriama) nuosavybės teisė į pa-gal TSRS (LTSR) įstatymus nacionalizuotą ar kitaip neteisėtai suvisuomenintą nekilnojamąjį turtą, kuris šio įstatymo priėmimo dieną yra valstybinių, visuomeninių, kooperatinių organizacijų (įmonių) ar kolūkių žinioje.

15Kaip matyti iš ( - ) nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje esančio 1948-05-18 žemės sklypo plano /b.l.2/, jame yra gyvenamasis namas, ūkio pastatas ir šulinys. Kitų statinių ar kitų nekilnojamųjų daiktų, šiame sklype nėra. Šios bylos 34 lape esančiame namų valdos pastatų ir įrengimų aprašyme nurodyta, kad ( - ), (tuometinė ( - )) ( - ) namų valdoje yra gyvenamasis namas, ūkio pastatas, šulinys, išvietė ir tvora, pastatyti iki 1940 m. 1971-10-08 įrašas apie šulinį yra perbrauktas, tačiau kokiu pagrindu tai padaryta, nenurodyta, byloje taip pat nėra kitų įrodymų pagal kuriuos būtų galima apie tai spęsti. Nesant byloje kitų įrodymų apie galimus (-ą) ginčo šulinio savininkų (-o) pasikeitimus, tokio įrašo apie šulinį išbraukimą registro duomenų byloje, teismas laiko niekiniu, neturinčio jokios įrodomosios reikšmės šio ginčo sprendimui. Kaip matyti iš namų valdos pastatų ir įrengimų aprašymo 21 lapo, nuo 1950-02-06 namo, jo priklausinių, tame tarpe ir šulinio, esančių ( - ), (tuometinė ( - )) ( - ). valdytoju nurodyta miesto butų valdyba. A. A.L. M. priklausančio namo, esančio ( - ) kadastro ir registro dokumentų bylos 14 lape yra išrašas iš 1950-02-06 Zarasų Apskrities Darbo Žmonių Deputatų Tarybos Vykdomojo Komiteto sprendimo Nr.91, pagal kurį namas priklausęs Z. M., buvo perduotas į Komunalinio Ūkio fondą. Tai reiškia kad po 1950-02-06 minėtas namas Z. M. nepriklausė ir visi vėlesni veiksmai atlikti su iš jos paimtu turtu buvo atliekami kitų asmenų. Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad ginčo šulinys, jį suvisuomeninant ar vėliau, būtų atskirtas nuo pareiškėjo tėvams priklausiusio namo. Byloje taip pat nėra įrodymų patvirtinančių, kad greta pareiškėjui priklausančio namo, būtų iškastas kitas šulinys.

16Teismas neturi pagrindo netikėti byloje apklaustų liudytojų B.V. M. ir R.Č. P. parodymais, kurie patvirtino, kad šulinys priklausė pareiškėjo tėvams ir buvo šalia jo tėvų namo. Bylos nagrinėjimo metu, pareiškėjas nurodė, kad šulinys esantis greta jam priklausančio namo buvo pastatytas iki 1940 m. ( - ) nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje taip pat nurodyta, kad namas, ūkio pastatas, priklausiniai taip pat ir šulinys yra įgyti statybos būdu. Įrašai nurodytoje byloje yra nuoseklūs todėl teismas neturi pagrindo jais netikėti. Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad šulinys esantis greta pareiškėjui priklausančio namo, esančio ( - ), yra ar buvo kito nekilnojamojo daikto priklausiniu, ar priklauso kitiems asmenims /b.l.112-125/. Byloje taip pat nėra įrodymų patvirtinančių, kad ginčo šulinys yra gretimo namo, esančio ( - ), priklausinys /( - ) kadastro ir registro dokumentų byla/.

17Šulinys pagal savo savybes ir funkcinį ryšį yra priskirtas tarnauti namų valdos ir jos savininko poreikiams tenkinti todėl vysuma nustatytų aplinkybių leidžia teismui padaryti išvadą, kad šulinys, esantis greta pareiškėjui priklausančio gyvenamojo namo, esančio ( - ), yra šio namo priklausinys.

18Vadovaudamasis LR CPK 448str., teismas

Nutarė

19A.A.L. M. pareiškimą tenkinti pilnai.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad šulinys esantis tarp gyvenamųjų namų ( - ) ir ( - ) yra A.A.L. M. (a.k.( - )) nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo, esančio ( - ) unikalus Nr. ( - ), priklausinys. Faktas nustatytas tikslu atkurti nuosavybės teisę į šulinį.

21Priteisti iš A. A. L. M. 39.70 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Zarasų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Zarasų rajono apylinkės teismas pirmininkaujant teisėjui... 2. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 3. Pareiškėjo atstovas pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad Zarasų rajono... 4. Suinteresuoto asmens Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovas su... 5. Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Utenos filialas atsiliepimo... 6. Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracijos žemės... 7. Suinteresuoti asmenys V. B., A. T., H. S., J. B., pateikė atsiliepimą kuriame... 8. Byloje apklausti liudytojai, kurie davė tokius parodymus.... 9. Liudytoja B.V. M. (gim. ( - ).) parodė, kad iki 1940 m. ji gyveno... 10. Liudytojas R.Č. P. (g. ( - )) parodė, kad nuo 1944 m. jis su tėvais gyveno... 11. Šioje byloje keliamo reikalavimo dalykas – pagrindinio daikto ir... 12. Zarasų rajono valdybos 1992-03-23 potvarkiu Nr. ( - ) /b.l.6/, pareiškėjo... 13. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Zarasų rajono valdybos 1992-03-23 potvarkis... 14. Pagal 1991-06-18 LR įstatymo Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 15. Kaip matyti iš ( - ) nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų... 16. Teismas neturi pagrindo netikėti byloje apklaustų liudytojų B.V. M. ir R.Č.... 17. Šulinys pagal savo savybes ir funkcinį ryšį yra priskirtas tarnauti namų... 18. Vadovaudamasis LR CPK 448str., teismas... 19. A.A.L. M. pareiškimą tenkinti pilnai.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad šulinys esantis tarp... 21. Priteisti iš A. A. L. M. 39.70 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...