Byla A-261-815-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens R. L. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ratakis“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Ratakis“ skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Kauno apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja), trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant V. R. ir R. L., dėl įsakymų ir sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5UAB „Ratakis“ (toliau – pareiškėjas, apeliantas) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Kauno apskrities viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. 02-05-2698 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės sklypo (Registro Nr. 52/53364) kadastro duomenų patikslinimo (Kauno r.)“; Kauno apskrities viršininko 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 02-05-12099 „Dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 2004 m. balandžio 6 d. sprendimų Nr. 52/17883 ir Nr. 52/17882 bei įsakymo Nr. 02-05-2698 2 priedo pakeitimo (Kauno r.)“; Kauno apskrities viršininko 2004 m. balandžio 6 d. sprendimą Nr. 52/17883 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje V. R.“; Kauno apskrities viršininko 2004 m. balandžio 6 d. sprendimą Nr. 52/17882 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje R. L.“ (b. l. 5-10).

6Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 15 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Ratakis“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Pareiškėjas UAB „Ratakis“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 15 d. sprendimą ir priimti naują – pareiškėjo skundą patenkinti.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 21 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Ratakis“ apeliacinį skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo R. L. 2010 m. spalio 25 d. Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą atlyginti teismo išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą tiek Kauno apygardos administraciniame teisme, tiek Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. R. L. prašo priteisti 1200 Lt už atsiliepimą į apeliacinį skundą parengimą ir 500 Lt už advokato atstovavimą nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 3 d. nutartimi prašymą dėl teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

11Pareiškėjas UAB „Ratakis“ prašo sumažinti prašomas priteisti teismo išlaidas, atsižvelgiant į tai, kad trečiąjį suinteresuotą asmenį apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu atstovavo tas pats advokatas kaip ir nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13II.

14Prašymas tenkintinas iš dalies.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo R. L. prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas už advokato atstovavimą nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme – 1200 Lt ir atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą – 500 Lt, viso prašo atlyginti 1700 Lt teismo išlaidų.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 5 dalimi, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą, t. y. tretysis suinteresuotas asmuo, kaip ir pareiškėjas, turi teisę reikalauti atlyginti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, transporto išlaidas ir kitas ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatytas išlaidas. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, tokiu atveju trečiasis suinteresuotas asmuo turi teisę reikalauti atlyginti ir atstovavimo išlaidas. Šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad tokios išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

17Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu

18Nr. 1R – 85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.11 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra 1,5. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Atsiliepimo į apeliacinį skundą padavimo metu 2009 m. liepos 16 d. galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1368 dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo, kuriuo nustatyta 800 Lt minimali mėnesinė alga. Taigi maksimalus užmokesčio už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą dydis – 1200 Lt (1,5 x 800 Lt MMA). Teisėjų kolegija pažymi, kad Rekomendacijų 2.3 punktas numato, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje. Nagrinėjamu atveju advokatas atstovavo trečiąjį suinteresuotą asmenį R. L. ir nagrinėjant administracinę bylą pirmosios instancijos teisme, todėl darytina išvada, kad jis buvo susipažinęs su nagrinėjama administracine byla. Atsižvelgiant į tai priteistinas užmokestis už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą mažintinas iki 1000 Lt.

19Rekomendacijų 8.18 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už vieną atstovavimo valandą teisme yra 0,15. Nagrinėjant administracinę bylą 2010 m. rugsėjo 6 d. ir 2010 m. spalio 11 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1368 dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo, kuriuo nustatyta 800 Lt minimali mėnesinė alga. Taigi maksimalus užmokesčio už vieną atstovavimo valandą teisme dydis – 120 Lt (0,15 x 800 Lt MMA).

20Byloje esantys teismo posėdžio protokolai (b.l. 126, 135) patvirtina, kad teismo posėdis 2010 m. rugsėjo 6 d. prasidėjo 9.30 val. ir baigėsi 9.40 val., 2010 m. spalio 11 d. teismo posėdis prasidėjo 10.30 val. ir baigėsi 10.40 val., taigi, faktiškai teismo posėdis vyko 20 min. ir pagal Rekomendacijų 9 punkto nuostatas tai nesudaro vienos valandos. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gruodžio 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS143-09/2009 pažymėjimo, kad vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.), už suteiktą teisinę paslaugą, atsižvelgus į faktines darbo ir laiko sąnaudas, turi būti atlyginta.

21Atsižvelgęs į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui gali būti priteista atlyginti 60 Lt teismo išlaidų už advokato atstovavimą nagrinėjant byla Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad advokatas Edgaras Paulius Staniukaitis pagal 2009 m. kovo 12 d. atstovavimo sutartį atstovavo ne tik R. L., bet ir V. R. (b.l. 69). Tačiau sąskaita už teisinę pagalbą (b.l. 146) ir pinigų priėmimo kvitas (b.l. 147) patvirtina, kad sąskaitą už atstovavimą apmokėjo R. L.. Tai įrodo, kad jis patyrė visas išlaidas. Esant šiai aplinkybei R. L. priteistina iš pareiškėjo UAB „Ratakis“ atlyginti 1060 Lt teismo išlaidų.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

24R. L. prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.

25Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui R. L. iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ratakis“ 1060 Lt (vieną tūkstantį šešiasdešimt litų) teismo išlaidų.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. UAB „Ratakis“ (toliau – pareiškėjas, apeliantas) kreipėsi į teismą,... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 15 d. sprendimu... 7. Pareiškėjas UAB „Ratakis“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Kauno... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 21 d. nutartimi... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. L. 2010 m. spalio 25 d.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 3 d. nutartimi prašymą... 11. Pareiškėjas UAB „Ratakis“ prašo sumažinti prašomas priteisti teismo... 12. Teisėjų kolegija... 13. II.... 14. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. L. prašo priteisti... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 17. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu... 18. Nr. 1R – 85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino... 19. Rekomendacijų 8.18 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už vieną... 20. Byloje esantys teismo posėdžio protokolai (b.l. 126, 135) patvirtina, kad... 21. Atsižvelgęs į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad trečiajam... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad advokatas Edgaras Paulius Staniukaitis pagal... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 24. R. L. prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti iš... 25. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui R. L. iš... 26. Nutartis neskundžiama....