Byla I-5348-261/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Liudmilos Zaborovskos ir Henriko Sadausko, sekretoriaujant Daliai Gliebienei, dalyvaujant pareiškėjui B. V., pareiškėjų atstovėms advokatei Ingridai Montvydienei ir advokato padėjėjai Jolantai Dranseikienei, atsakovo atstovui Vaidotui Laurinavičiui trečiojo suinteresuoto asmens Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovei Rasai Urbanavičiūtei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal G. C., G. V., E. V., N. V. ir B. V. skundą atsakovui Labanoro regioninio parko direkcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Molėtų rajono savivaldybės administracijai ir Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

3

4

5G. V., G. C., E. V., N. V., B. V. skundu parašo panaikinti atsakovo Labanoro RP direkcijos 2006 gruodžio 15 d. sprendimą Nr. P9(19.1)-1021 ir įpareigoti atsakovą išduoti projektavimo sąlygas buvusios sodybos 15,38 ha žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ), esančio Alnės kaime, Mindūnų sen., Molėtų r. atstatymui.

6Skunde nurodė ir atstovės teismo proceso metu paaiškino, kad pareiškėjai yra 15,38 ha žemės sklypo kad. Nr. ( - ), esančio Alnės kaime, Mindūnų sen., Molėtų r., savininkai. 2006 lapkričio 13 d. kreipėsi į Molėtų r. savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyrių dėl projektavimo sąlygų sąvado buvusios sodybos atstatymui išdavimo. Kartu su nustatytos formos paraiška projektavimo sąlygų sąvadui gauti pateikė dokumentus, patvirtinančius žemės sklypo nuosavybės teisę, įsiteisėjusį Molėtų r. apylinkės teismo 2006 rugpjūčio 4 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-207-46/2006, kuriame nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, jog šiame žemės sklype stovėjo dvi pareiškėjų tėvo A. V. ir pareiškėjų senelio A. V. gyvenamosios sodybos ir yra išlikę pareiškėjų senelio A. V. gyvenamojo namo, tvarto, kluono ir tėvo A. V. gyvenamojo namo, tvarto, kluono, kiemo rūsio pamatai. Žemės sklypas, kuriame nori atstatyti buvusią sodybą yra Labanoro regioninio parko teritorijoje. Dalis sklypo yra Alnio hidrografinio draustinio teritorijoje ir priskiriama konservacinio prioriteto funkcinei zonai, kita dalis yra ūkinio prioriteto funkcinėje zonoje.

72006 gruodžio 28 d. gautu Molėtų r. savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus atsakymu Nr. P9(19.1)-1021 buvo informuoti, kad projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas, remiantis Labanoro regioninio parko direkcijos 2006 gruodžio 15 d. raštu Nr. Vl(8.2)-557. Pagal Statybos įstatymo 20 str. 12 p., Statybos techninio reglamento STR1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" 20 p. už statinio projektavimo sąlygų ir įstatymų ir kitų teisės aktų atitikimą pagal kompetenciją atsako jas parengusios institucijos. Atsakovas, Labanoro regioninio parko direkcija, skundžiamu 2006 gruodžio 15 d. sprendimu Nr. Vl(8.2)-557 atsisakė išduoti projektavimo sąlygas sodybos atstatymui, motyvuodamas tuo, kad sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis yra miškų ūkio, todėl šiam sklypui taikoma LR miškų įstatymo 11 straipsnio nuostatos, kuriose nustatyta, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik išimtinais atvejais, Vyriausybės nustatyta tvarka derinant valstybės miško savininko ir visuomenės poreikius, o išduodant projektavimo sąlygas kitiems pastatą statyti keisis pagrindinė tikslinė miško ūkio naudojimo paskirtis, todėl būtų pažeista šio įstatymo nuostata. Atsakovas nurodė, kad LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro įsakyme „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžio sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" nustatytas žemės sklypo naudojimo būdas pobūdis, šio įsakymo II skyriaus, reglamentuojančio žemės naudojimo pobūdį miškų ūkio paskirties žemėje, statinių statyba nėra numatyta. Atsakovas pridėjo Aplinkos ministerijos raštą „Dėl statybų miškų ūkio paskirties žemėje" Nr. (3-l)-D8-8829.

8Atsakovo atsisakymas išduoti projektavimo sąlygas buvusios sodybos atstatymui yra neteisėtas ir pažeidžia Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. nuostatas, riboja galimybę įgyvendinti nuosavybės teisę pasirinktu būdu, neprieštaraujančiu įstatymų reikalavimams. Konstitucinis teismas 2006 m. kovo 14 d. nutarimu konstatavo, kad Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. nuostata, „gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama: <...> 8) statyti draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose, kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą", neprieštarauja Konstitucijai. Šioje teisės normoje nėra įtvirtintas draudimas atstatyti buvusias sodybas miško paskirties žemėje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A11-834/2006 konstatavo, kad "nurodyta teisės norma gali būti taikoma tiek siekiant uždrausti statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijus statinius, tiek siekiant pritaikyti šio draudimo išimtis. <...> pakanka nurodytu normoje leistinu būdu įrodyti, kad statomi (atstatomi) buvusios sodybos statiniai". Molėtų rajono apylinkės teismo 2006 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-207-46/2006 nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad aptariamame, pareiškėjams priklausančiame, sklype buvo dvi pareiškėjų senelio ir tėvų sodybos. Faktas, jog sklype buvo sodyba nustatytas vienu iš Saugomų teritorijų įstatymo straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytų būdų, todėl pareiškėjai atitinka įstatymines sąlygas reikalingas tam, kad būtų atkurta buvusi sodyba. Be to Labanoro RP direktorius teismo proceso metu paaiškino ir neprieštaravo, kad juridinę reikšmę turintis faktas būtų nustatytas tam, kad pareiškėjai galėtų pasistatyti statinius buvusiųjų pastatų vietoje nuosavybės teise pareiškėja atkurtame žemės sklype, pateikė 1950 m. žemėlapį, kuriame nurodytos buvusios sodybos patvirtino, kad matė išlikusius pamatus. Skundžiamu 2006 gruodžio 15 d. sprendimu Nr. VI (8.2)-557 atsakovas pažeidė valdžios institucijų nuoseklumo ir teisėtų lūkesčių principus, asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos ir galės būti realiai įgyvendintos.

9Remiantis Statybos įstatymo 2 str. 32 p., Statybos techninio reglamento STR1.05.07:20 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" 36, 48 p. Labanoro regioninio parko direkcija, kaip institucija atsakinga už projektavimo sąlygų statiniui, statomam saugomoje teritorijoje, parengimą išduodama projektavimo sąlygas turi nurodyti, kokiu saugomos teritorijos reglamentu vadovautis. LR aplinkos ministro 2002 rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr.419 patvirtintas Labanoro regioninio parko apsaugos reglamentas nustato specialius Labanoro regioninio parko projektavimo ir statybų teritorijoje reikalavimus. Šio reglamento 25, 37, 55 p. nuostatose numatytas buvusių sodybų atkūrimas ir miško paskirties žemėje.

10Atsakovas peržengė jam nustatytos kompetencijos ribas, nuspręsdamas, kad išduodant projektavimo sąlygas turi būti pakeista žemės naudojimo paskirtis. Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo 20 str. atsakovui nesuteikta teisė šiuo atveju būti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriumi. Savivaldybės administracijos darbuotojai, vykdydami statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo funkciją, patvirtina konkrečiam statiniui institucijų nustatytas projektavimo sąlygas, pateikia išvadą ar konkrečiu atveju reikia rengti detalųjį planą, pagal kurį gali būti pakeista pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis. Statybų privačioje žemėje reglamento, patvirtinto LR Vyriausybės 1995 gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 3 p. nustatyta, kad žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemėje esančiose sodybvietėse galima statyti naujus gyvenamuosius namus (vietoj buvusiųjų) ir statyti reikiamus ūkinius pastatus, nenumatytas įpareigojimas rengti detalųjį planą, keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.

11Miškų įstatymas nereglamentuoja projektavimo ir statybų klausimų. Konstitucinis teismas 2006 m. kovo 14 d. nutarimu išaiškino, kad visi santykiai, susiję su miškų lankymu ir miško išteklių naudojimu saugomose teritorijose, turi būti reglamentuojami Saugomų teritorijų įstatyme, saugomų teritorijų nuostatuose, kurie tvirtinami Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos įtvirtintomis teisės normomis. Vyriausiais administracinis teismas taikydamas šį išaiškinimą administracinėje byloje Nr. A11-1834/2006 konstatavo, kad teisiniai santykiai dėl veiklos saugomo teritorijose reglamentuojami Saugomų teritorijų įstatymo, kuris šiuo aspektu yra specialus teis aktas.

12Remiantis žemės įstatymo 21 str. žemės savininkai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį, laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

13Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 23 p. Labanoro regioninio parko ribų ir funkcinio zonavimo planas patvirtintas LR Vyriausybės 2002 spalio 1 d. nutarimu Nr. 1530 ir Labanoro regioninio parko apsaugos reglamentas patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr.419 yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nustatomas saugomų teritorijų ar jų dalių naudojimo ir apsaugos kryptys, funkcinio prioriteto bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribos ir reglamentai, konkrečios tvarkymo priemonės. Šiuose specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose numatytas buvusių sodybų atkūrimas, kuris neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktui Saugomų teritorijų įstatymui.

14Žemės įstatyme numatyti miškų ūkio paskirties sklypų naudojimo būdai, jų turinį detalizuoja LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2005 sausio 20 d. įsakymas Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio". Žemės sklypų naudojimo būdas nustatomas formuojant naujus žemės sklypus arba prašant pakeisti pagrindinę tikslinę žemės paskirtį Apskrities viršininko sprendimu. Aptariamas žemės sklypas buvo suformuotas iki šios tvarkos įsigaliojimo ir jam sklypo naudojimo būdas nenustatytas. Atsakovas, neišduodamas projektavimo sąlygų motyvuoja, kad šiame įsakyme, reglamentuojančiame žemės naudojimo būdo turinį ir žemės sklypo naudojimo pobūdį, miškų ūkio paskirties žemėje, statinių statyba nėra numatyta. Tačiau Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. nustatyta teisė atstatyti buvusias sodybas nepriklausomai nuo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Esant neatitikimams tarp įstatymo ir poįstatyminio akto taikomas aukštesnės galios teisės aktas.

15Utenos viršininko 1997 gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 29233-62-4729 dėl nuosavybės teisių atkūrimo gražintas natūra 0,30 ha žemės ir 15,08 ha miško sklypas bei nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Miško naudojimo apribojimai nustatyti dalyje sklypo, priskirto miško žemės plotui 15,08 ha. Sklypo dalis 0,30 ha, tai miško valdoje įsiterpusios, atskiru sklypu nesuformuotos, kitos žemės naudmenos. Pridedama Utenos apskrities viršininko sprendimo, medynų plano, ortofoto sklypo plano, su pažymėtomis buvusių sodybų vietomis, kopijos. Žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 341 patvirtintoje tvarkoje „Dėl miško žemės naudmenų sudėties pakeitimo vietovėje nustatymo" miško žemės naudmenų sudėties pakeitimas) miško kirtimas, turint Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos teritorinio miškų kontrolės padalinio leidimą. Atsakovo argumentas, kad miško žemė bus paverčiama kitomis naudmenomis nepagrįstas, kadangi buvusios sodybos statiniai būtų atstatomi ne miško žemėje, o žemės ūkio naudmenose ir miško kirtimas yra nebūtinas (3b.l. 3-6).

16Patikslintu skundu pareiškėjai prašo panaikinti Labanoro regioninio parko direkcijos 2006-12-15 sprendimą Nr. Vl(8.2)-557 ir įpareigoti atsakovą išduoti projektavimo sąlygas buvusios sodybos 15,38 ha žemės sklype kad. Nr. ( - ), esančio Alnės kaime, Mindūnų sen., Molėtų rajono atstatymui ir atlikti visus kitus reikalingus veiksmus, užtikrinančius ateityje galimybę realiai įgyvendinti pareiškėjų teisę jiems priklausančiame sklype atstatyti sodybą t.y. įpareigoti atsakovą nustatyti buvusių statinių atstatymo vietą Labanoro RP tvarkymo plano sprendiniuose, Labanoro RP tvarkymo plane (planavimo schemoje), bendrojo planavimo dokumentuose. Paaiškino, kad nagrinėjant šią bylą iki šių metų kovo 20 d. vyksta Labanoro RP tvarkymo plano svarstymo procedūra, kurios metu galima pateikti pasiūlymus dėl Labanoro RP tvarkymo plano sprendinių. Pareiškėjams buvo paaiškinta, kad buvusių sodybų atstatymo vietos nustatymas nėra šio planavimo dokumento tikslas, todėl prašymas nebus patenkintas. Remiantis Saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 3 d. statiniai valstybiniuose parkuose projektuojami, statomi ar rekonstruojami vadovaujantis teisės aktais, valstybinio tvarkymo plano (planavimo schemų) sprendiniais. Remiantis Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 7 p., atsižvelgiant į draustiniuose saugomų kompleksų ir objektų ypatumus, draustinių nuostatai, apsaugos reglamentai, taip pat draustinių tvarkymo planai gali papildomai riboti statinių statybą (b.l. 40-41).

17Atsakovas su skundu nesutinka ir atsiliepime į skundą nurodė bei atstovas teismo proceso metu paaiškino, kad miškas yra ypatingas nuosavybės teisės objektas, ir tam tikra ekologinė, socialinė ir ekonominė reikšmė aplinkai lemia miško savininkų nuosavybės teisės apribojimus, nustatė LR konstitucinis teismas 2006 m. kovo 14 d. byloje Nr. 17/02-24/02-06/03-22/04 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. Nutarimu nr. 1608 "Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" patvirtinto statybų privačioje žemėje reglamento nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų Konstitucinio įstatymo (1996 m. birželio 20 d. redakcija) nuostatoms, taip pat dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 "Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatoms". Todėl savininkai įsigydami sklypą saugomoje teritorijoje įgyja ir pareigą laikytis įstatymų ir teisės aktų reglamentuojančių veiklą saugomose teritorijose.

18Pareiškėjai teigia, kad atsakovas peržengė nustatytas kompetencijos ribas, nuspręsdamas, kad išduodant projektavimo sąlygas turi būti pakeista žemės naudojimo paskirtis. Šis teiginys yra neteisingai suprastas, Labanoro regioninio parko direkcija nereikalavo keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Rašte Nr.Vl(8.2)-557 Dėl projektavimo sąlygų buvo pasakyta, kad jeigu būtų vykdoma statinių statyba pareiškėjams priklausančiame sklype, tai keistųsi pagrindinė tikslinė miško ūkio naudojimo paskirtis. Tai yra žemės sklypas būtų naudojamas ne pagal nustatytą paskirtį. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" nustatytas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis. Naudojimo būdo turinio II skyriaus reglamentuojančio žemės naudojimo pobūdį miškų ūkio paskirties žemėje, statinių statyba nėra numatyta. Statinių statyba gali būti vykdoma gyvenamosios, visuomeninės ir kt. paskirties teritorijose, bet ne miškų ūkio.

19LR Konstitucinis teismas nagrinėdamas Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos miškų bei žemės įstatymams, pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 "Dėl Statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" (Žin., 1995, Nr. 106-2379) patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto nuostata "Miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba leidžiama pagal parengtus detaliuosius planus šių miškų savininkams, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai" ta apimtimi, kuria miškų ūkio paskirties žemėje leidžiama statyti ne tik medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius, bet ir kitus pastatus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2, 7 punktams, Konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio (2001 m. balandžio 10 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 3 daliai, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (2004 m. sausio 27 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 26 straipsnio 1 dalies 3 punktui.

20Statybų privačioje žemėje reglamento 3 punkto nuostatos, numatančios galimybę miškų ūkio paskirties žemėje esančiose sodybvietėse statyti naujus gyvenamuosius (vietoj buvusių), taip pat rekonstruoti esamus gyvenamuosius namus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties neatitinka Miškų įstatymo 11 straipsnio bei Saugomų teritorijų 31 straipsnio 8 dalies nuostatų. Čia yra nustatyta, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis (šiuo atveju gyvenamosiomis teritorijomis) tik išimtinais atvejais, Vyriausybės nustatyta tvarka derinant valstybės, miško savininko ir visuomenės poreikius. Saugomose teritorijose pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis keičiama tik tuo atveju, jeigu tai neprieštarauja patvirtintiems saugomų teritorijų tvarkymo planų (planavimo schemų) sprendiniams ir reglamentams. Be to, šio reglamento 3, 4, 5, 6 punktai yra negaliojantys (Žin., 2007, Nr. 15-549).

21Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes Labanoro regioninio parko direkcija prašo gerbiamą Vilniaus apygardos administracinį teismą skundą atmesti (b.l. 24-26).

22Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos prašo skundą ir patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstus. Atsiliepimu į skundą ir patikslintą skundą paaiškino, kad Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento (toliau - Apsaugos reglamentas), patvirtinto 2002 m. rugpjūčio 10 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. 419, 25 p. nustatyta, kad rengiant detalųjį planą arba rengiant statybos projektus buvusioms sodyboms atkurti, vietos pastatams statyti gali būti parinktos kitose vietose, nei jie stovėjo anksčiau, tačiau visais atvejais nepažeidžiant vertingų kraštovaizdžio elementų, taip pat laikantis 23 punkte išdėstytų reikalavimų. Kitose vietose ne miško paskirties žemėje pastatai gali būti projektuojami ir tuo atveju, kai buvusiose negalima statyti dėl inžinerinių tinklų, susiformavusių želdinių ir kt. Apsaugos reglamento 55 p. nustatyta žemės ūkio ir miškų ūkio prioriteto funkcinėse zonose esančiose sodybose galima veikla. Todėl pareiškime yra neteisingai teigiama, kad Apsaugos reglamento 25, 27, 55 p. nuostatose numatytas buvusiųjų sodybų atkūrimas ir miško paskirties žemėje.

23Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" patvirtinto statybų privačioje žemėje reglamento nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo (1996 m. birželio 20 d. redakcija) nuostatoms, taip pat dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" patvirtinto statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatoms" konstatuota, kad Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto nuostatos „Miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba leidžiama <...>, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai" ta apimtimi, kuria miškų ūkio paskirties žemėje leidžiama statyti ne tik medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius, bet ir kitus pastatus, prieštarauja Miškų įstatymo 2 straipsnio (2001 m. balandžio 10 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 3 daliai ir Žemės įstatymo (2004 m. sausio 27 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 26 straipsnio 1 dalies 3 punktui. Todėl, 2006 m. rugpjūčio 4 d. Molėtų rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad Utenos apskrities, Molėtų rajono, Mindūnų seniūnijos, Pastrikės kaime, A. V. valdytame sklype buvo gyvenamoji sodyba ir yra išlikę pareiškėjos G. C. senelio A. V. gyvenamojo namo, tvarto, kluono ir jos tėvo A. V. gyvenamojo namo, tvarto, kluono ir kiemo rūsio pamatai, negali sukelti teisinių pasekmių.

242007 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 106 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" pakeitimo Statybų privačioje žemėje reglamento 2 ir 3 punktai, kaip prieštaraujantys Miškų įstatymui ir Žemės įstatymui, buvo pripažinti netekusiais galios. Darytina išvada, kad nėra teisinio pagrindo buvusių sodybų atstatymui miškų ūkio paskirties žemėje.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 8 str., Labanoro regioninio parko direkcija (toliau - Direkcija) nepatenka į bendrojo teritorijų planavimo organizatorių sąrašą. Vadovaujantis Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21d. įsakymu Nr. 656, 8 p. Direkcija taip pat nėra ir tvarkymo planų rengimo (planavimo) organizatorius. Todėl nepagrįstas yra pareiškėjų reikalavimas įpareigoti atsakovą nustatyti buvusių statinių atstatymo vietą Labanoro regioninio parko tvarkymo plano sprendiniuose, Labanoro regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje), bendrojo planavimo dokumentuose.

26Labanoro regioninio parko tvarkymo plano organizatoriumi yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (perėmusi planavimo organizatoriaus teises ir pareigas iš Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos), todėl nepagrįstas yra pareiškėjų reikalavimas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t.y. uždrausti atsakovui tęsti Labanoro regioninio parko tvarkymo plano svarstymo, derinimo, tvirtinimo procedūras, kol nebus išspręstas klausimas dėl statinio statymo vietos nustatymo Labanoro regioninio parko tvarkymo plano sprendiniuose. Pažymėtina, kad rengiant Labanoro regioninio parko tvarkymo planą, buvo atliktos viešojo svarstymo procedūros pagal tuo metu galiojusius teisės aktus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kaip institucija, atsakinga už valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą, patikrino Labanoro regioninio parko planavimo schemos (tvarkymo plano) projektą ir konstatavo, kad planavimo sprendiniai ir procedūros iš esmės atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir teritorijų planavimo normų sąvado reikalavimus (b.l. 50-52).

27Teisminio nagrinėjimo metu atstovė paaiškino atsiliepimo motyvus ir prašė skundo netenkinti.

28Tretysis suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracija atsiliepimo į skundą nepateikė ir prašė bylą spręsti teismo nuožiūra (b.l. 29).

29Skundas netenkintinas.

30Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2006-12-19 raštas patvirtina, kad pareiškėjos pateikė paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti-sodybos atstatymui žemės ūkio paskirties žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), esančiame Alnės kaime, Mindūnų seniūnijoje, Molėtų rajone (b.l.21). VĮ Registrų centro Utenos filialo 2006-10-06 pažymėjimas patvirtina, kad žemės sklypas kadastrinis Nr. ( - ) yra regioniniame parke (b.l.16-17). Šalys pripažįsta, kad sklypas patenka į Labanoro regioninio parko teritoriją. Labanoro regioninio parko direkcija 2006-12-15 sprendimu Nr.V1 (8.2)-557 atsisakė išduoti projektavimo sąlygas sodybos atstatymui, kadangi žemės sklypas yra miškų ūkio paskirties ir jame statybos negalimos (b.l.20). Pareiškėjai patikslintu skundu prašo panaikinti šį sprendimą. Teismas daro išvadą, jog skundas netenkintinas, kadangi, atsakovo atsisakymas neišduoti projektavimo sąlygų sodybos atstatymui yra pagrįstas dėl sekančių motyvų.

31VĮ Registrų centro Utenos filialo 2006-10-06 pažymėjime nurodyta, kad žemės sklypas kadastrinis Nr. ( - ) yra 15.380 ha dydžio. Žemės sklypo paskirtis yra miškų ūkio.

32Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" patvirtinto statybų privačioje žemėje reglamento nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo (1996 m. birželio 20 d. redakcija) nuostatoms, taip pat dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" patvirtinto statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatoms" konstatuota, kad Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto nuostatos „Miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba leidžiama <...>, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai" ta apimtimi, kuria miškų ūkio paskirties žemėje leidžiama statyti ne tik medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius, bet ir kitus pastatus, prieštarauja Miškų įstatymo 2 straipsnio (2001 m. balandžio 10 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 3 daliai ir Žemės įstatymo (2004 m. sausio 27 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 26 straipsnio 1 dalies 3 punktui.

33Esant šiai nuostatai statinių nesusijusių su miškų ūkio veikla statyti miškų ūkio paskirties žemėje neleidžiama. Miškų ūkio paskirties žemėje statyti sodybos statinių nenumato ir Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p., kuriuo pareiškėjai grindžia savo reikalavimą. Taip pat pareiškėjų skunde nurodomi kiti teisės aktai bei Molėtų rajono apylinkės teismo 2006-08-04 sprendimas dėl fakto turinčio juridinę reikšmę nustatymo nesuteikia teisės statyti sodybos statinius miškų ūkio žemėje, todėl ir projektavimo sąlygos prašomai statybai negali būti išduotos.

34Pagal Žemės įstatymo 21 str.1d.1p. žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį. Todėl teismas įvertinęs skundo motyvus daro išvadą, jog šiuo atveju nepakeitus miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę negali būti išduotos projektavimo sąlygos sodybos statybai.

35Esant šioms aplinkybėms atsakovo 2006-12-15 sprendimas Nr.V1 (8.2)-557 yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti ir įpareigoti atsakovą išduoti projektavimo sąlygas skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Šioje dalyje skundas atmestinas (LR ABTĮ 88 str.1p.).

36Taip pat netenkintinas pareiškėjų reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti visus kitus reikalingus veiksmus, užtikrinančius ateityje galimybę realiai įgyvendinti pareiškėjų teisę jiems priklausančiame sklype atstatyti sodybą, tai yra įpareigoti atsakovą nustatyti buvusių statinių atstatymo vietą Labanoro RP tvarkymo plano sprendiniuose, Labanoro RP tvarkymo plane (planavimo schemoje), bendrojo planavimo dokumentuose. Tokią išvadą teismas daro remdamasis Teritorijų planavimo įstatymo 8 str. nuostatą pagal kurią atsakovas nėra Labanoro regioninio parko tvarkymo plano organizatorius, todėl jam negali būti reiškiami reikalavimai dėl atitinkamų veiksmų atlikimo susijusių su bendruoju Labanoro regioninio parko planavimu. Šioje dalyje pareiškėjų skundas yra atmestinas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 88 str.1d.1p.).

37Skunde pareiškėjas nurodo, kad prašo panaikinti atsakovo 2006-12-15 sprendimą, kurio numeris P9 (19.1)-1021. Teismas vertina, kad tai rašytinis apsirikimas nes atsakovo sprendimo, kurį ginčija pareiškėjai numeris yra V1 (8.2)-557.

38Remiantis išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 86-87 str., 127 str. 1 d., teismas

Nutarė

40G. C., G. V., E. V., N. V. ir B. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

41Šis sprendimas per 14 d., nuo jo paskelbimo dienos, apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą... 3. ... 4. ... 5. G. V., G. C., E. V., N. V., B. V. skundu parašo panaikinti atsakovo Labanoro... 6. Skunde nurodė ir atstovės teismo proceso metu paaiškino, kad pareiškėjai... 7. 2006 gruodžio 28 d. gautu Molėtų r. savivaldybės administracijos... 8. Atsakovo atsisakymas išduoti projektavimo sąlygas buvusios sodybos atstatymui... 9. Remiantis Statybos įstatymo 2 str. 32 p., Statybos techninio reglamento... 10. Atsakovas peržengė jam nustatytos kompetencijos ribas, nuspręsdamas, kad... 11. Miškų įstatymas nereglamentuoja projektavimo ir statybų klausimų.... 12. Remiantis žemės įstatymo 21 str. žemės savininkai privalo naudoti žemę... 13. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 23 p. Labanoro regioninio parko... 14. Žemės įstatyme numatyti miškų ūkio paskirties sklypų naudojimo būdai,... 15. Utenos viršininko 1997 gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 29233-62-4729 dėl... 16. Patikslintu skundu pareiškėjai prašo panaikinti Labanoro regioninio parko... 17. Atsakovas su skundu nesutinka ir atsiliepime į skundą nurodė bei atstovas... 18. Pareiškėjai teigia, kad atsakovas peržengė nustatytas kompetencijos ribas,... 19. LR Konstitucinis teismas nagrinėdamas Statybų privačioje žemėje reglamento... 20. Statybų privačioje žemėje reglamento 3 punkto nuostatos, numatančios... 21. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes Labanoro regioninio parko... 22. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarime „Dėl... 24. 2007 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 106 „Dėl... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 8 str.,... 26. Labanoro regioninio parko tvarkymo plano organizatoriumi yra Valstybinė... 27. Teisminio nagrinėjimo metu atstovė paaiškino atsiliepimo motyvus ir prašė... 28. Tretysis suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracija... 29. Skundas netenkintinas.... 30. Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2006-12-19 raštas patvirtina,... 31. VĮ Registrų centro Utenos filialo 2006-10-06 pažymėjime nurodyta, kad... 32. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarime „Dėl... 33. Esant šiai nuostatai statinių nesusijusių su miškų ūkio veikla statyti... 34. Pagal Žemės įstatymo 21 str.1d.1p. žemės savininkai ir kiti naudotojai... 35. Esant šioms aplinkybėms atsakovo 2006-12-15 sprendimas Nr.V1 (8.2)-557 yra... 36. Taip pat netenkintinas pareiškėjų reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti... 37. Skunde pareiškėjas nurodo, kad prašo panaikinti atsakovo 2006-12-15... 38. Remiantis išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis LR Administracinių bylų... 40. G. C., G. V., E. V., N. V. ir B. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 41. Šis sprendimas per 14 d., nuo jo paskelbimo dienos, apeliaciniu skundu gali...