Byla 2-971-889/2012
Dėl drausminių nuobaudų panaikinimo atsakovui UAB „Palink“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovui J. R., jo atstovui advokatui V. G., atsakovo UAB „Palink“ atstovams E. J. ir advokatui A. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo J. R. ieškinį dėl drausminių nuobaudų panaikinimo atsakovui UAB „Palink“,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl drausminių nuobaudų panaikinimo ir prašo panaikinti atsakovo bendrovės UAB „Palink“ atstovų priimtus įsakymus, kuriais jam paskirtos drausminės nuobaudos – papeikimai: 2010-09-22, 2010-09-23, 2011-05-03 ir 2011-06-10. Taip pat prašo panaikinti 2011-07-01 įsakymą „Dėl drausminės nuobaudos paskyrimo“, kuriuo jis buvo atleistas iš darbo pagal DK 235 str. už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą ir DK 136 str. 3 d. 1 p. dėl galiojančių keturių drausminių nuobaudų. Ieškovas prašo grąžinti jį darbą ir taikyti DK 297 str. 3 d. numatytas pasekmes. Ieškovas dirbo pas atsakovą parduotuvės „Iki“ apsaugos darbuotoju.

3Atsakovas UAB „Palink“ atsiliepime į ieškinį, kuriuo prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškovo J. R. ieškinį dėl 2010-09-23, 2010-09-23 ir 2011-05-03 drausminių nuobaudų panaikinimo palikti nenagrinėtą, nes nesilaikyta ikiteisminės darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos, o kitoje dalyje atmesti kaip nepagrįstą (t. 2, b.l. 40-47, t. 3, b.l.3-10). 2011-06-10 įsakymu ieškovui paskirta drausminė nuobauda už tai, kad jis nesilaikydamas bendrovės vidaus tvarkos, be svarbių priežasčių paliko parduotuvės patalpas ir užsiėmė pašaliniais darbais (kalbėjosi telefonu, ėjo iki savo mašinos) ir tuo pažeidė Darbo vidaus taisyklių 8.1.8 p., pareiginius nuostatus ir vidaus darbo tvarką. 2011-07-01 įsakymu ieškovas atleistas už tai, kad jo darbo metu įvyko vagystė, kurios jis nepastebėjo, nors turėjo būti pakankamai atidus ir dėmesingas ir nesiėmė visų priemonių tam užkirsti ir pažeidė Darbo tvarkos taisyklių 8.1. ir 8.2. punktuose numatytas pareigas; be to – ieškovas turėjo keturias galiojančias drausmines nuobaudas.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad ieškovas J. R. dirbo pas atsakovą UAB „Palink“ apsaugos darbuotoju parduotuvėje IKIUKAS Nr. ( - ), esančioje ( - ), Klaipėda pagal 2009-04-22 pasirašytą neterminuotą darbo sutartį (t. 2, b. l. 48-50). Atsakovas ieškovą atleido iš darbo 2011-07-01 už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą bei dėl galiojančių drausminių nuobaudų – 2010-09-22, 2010-09-23, 2011-05-03 ir 2011-06-10 paskirtų pastabų. Ieškovas prašo panaikinti visas jam skirtas drausmines nuobaudas. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį ir atmesti ieškinį kaip nepagrįstą.

6Dėl 2010-09-22 ir 2010-09-23 įsakymais paskirtų drausminių nuobaudų panaikinimo

7Ieškovas reikalavimą dėl 2010-09-22 ir 2010-09-23 atsakovo įsakymais paskirtų drausminių nuobaudų – papeikimų pareiškė tik teisme 2011-10-26 parengiamojo posėdžio metu. Atsakovas pateikė duomenis, kad ieškovas buvo supažindintas su šiais įsakymais atitinkamai 2010-09-28 ir 2010-09-23. Darbuotojas turėjo per 3 mėnesius nuo susipažinimo su įsakymais kreiptis į darbo ginčų komisiją dėl jo pažeistų teisių gynimo (DK 296 str.). Kadangi ieškovas per nustatytą terminą nesikreipė į darbo ginčų komisiją ir šis terminas iki jo atleidimo iš darbo dienos yra pasibaigęs,

8DK 296 straipsnyje nustatytas terminas taikytinas pagal ieškinio senaties, kurią prašo taikyti atsakovas, taisykles (DK 10, 27 str., CK 1.1 str. 3d., 1.126 str. 2 d., LAT 2009-10-12 nutartis c. b. 3K-3-393/2009, 2011-01-20 nutartis c. b. Nr. 3K-3-9/2011).

9Laikytina, kad reikalavimą dėl 2010-09-22 ir 2010-09-23 įsakymų panaikinimo ieškovas pareiškė 2011-08-01 pareikšdamas ieškinį dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu – praėjus

1010 mėnesių po drausminių nuobaudų paskyrimo ir praleido 3 mėnesių terminą jų nuginčijimui (t. 2,

11b. l. 1, 149, LAT 2006-06-07 c.b. Nr. 3K-3-372/2006). Ieškovas nurodė, kad neginčijo paskirtų drausminių nuobaudų, nes po nelaimingo atsitikimo darbe buvo nedarbingas nuo 2010-10-12 iki 2011-04-01 (b. l. 22-32). Tačiau ieškovas, ir grįžęs į darbą, nuo 2011-04-01 iki 2011-08-01 nesikreipė dėl 2010-09-22 ir 2010-09-23 drausminių nuobaudų panaikinimo į darbo ginčų komisiją. Ieškovas nurodė, kad dėl užimtumo neturėjo laiko apskųsti šias nuobaudas – byloje nenustatyta svarbių priežasčių, kurios galėtų būti pagrindas atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, todėl atsakovės prašymu ieškinio reikalavimai dėl 2010-09-22 ir 2010-09-23 įsakymais atsakovo ieškovui paskirtų drausminių nuobaudų – pastabų – panaikinimo atmestini (CK 1.131 str. 1-2 d.).

12Dėl 2011-05-03 įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos pagrįstumo

132011-05-03 įsakymu ieškovui J. R. paskirta drausminė nuobauda – papeikimas – už tai, kad jis: „sekioja klientus ir sako užgaulias replikas, tuo netinkamai vykdė darbuotojo pareigas numatytas 2009-10-08 Generalinio direktoriaus patvirtintose UAB „Palink“ klientų aptarnavimo standartuose, bei kituose UAB „Palink“ lokaliniuose teisės aktuose, o atsižvelgiant į padarytų darbo drausmės pažeidimų pobūdį, skaičių, pasekmes, darbuotojų kaltės laipsnį ir kitas reikšmingas aplinkybes“ (t. 2, b. l. 131-132). Ieškovas 2011-04-07 reikalavimo pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo nepriėmė ir ant įsakymo, kuriuo jam paskirta drausminė nuobauda, pasirašyti atsisakė

14(t. 2, b. l. 131-134). Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad ieškovas pažeidė Pareiginių nuostatų 2.6 punktą ir Objekto fizinės apsaugos tvarkos 3 priedo 1.12 punktą, kurie numato apsaugos darbuotojui su klientais bendrauti pagarbiai, būti mandagiu, taktišku, neprarasti savitvardos, savo išvaizda ir elgesiu kelti aplinkiniams pasitikėjimą, taip pat Klientų aptarnavimo standarto 3.1 punktą, kuris įpareigoja ieškovą su klientais elgtis mandagiai ir paslaugiai (t. 2, b. l. 42-43, 76-78, t. 3, b. l. 11-20).

152011-05-03 įsakymo paskirtos drausminės nuobaudos pagrindas – 2010-10-23 Vartotojų skundų tyrimo žurnale padarytas įrašas – „nemalonu užeiti į jūsų parduotuvę dėl apsauginio J. R.. Užgaulioja, sekioja iš paskos, mėto replikas“. Pasirašo asmuo neįskaitoma pavarde (t. 2, b. l. 135). Atsakovas už tokį įrašą paskyrė atsakovui drausminę nuobaudą nepagrįstai. Visų pirma, ieškovas nuo 2010-10-12 iki 2011-04-01 nedirbo, nes gydėsi dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Nenustatyta, nei kada, nei kokiam konkrečiai asmeniui, nei kokio turinio užgaulios replikos buvo pasakytos ar koks būtent buvo netinkamas ieškovo elgesys bendraujant su parduotuvės klientu – nenustatytas konkretaus darbo drausmės pažeidimo faktinis pagrindas (DK 236 str.). Be to, už 2010-10-23 paaiškėjusį galimą pažeidimą drausminė nuobauda paskirta 2010-05-03 – praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams (DK 241 str.).

16Atsižvelgus į visas nurodytas aplinkybes, 2011-05-03 atsakovės parduotuvės vadovo E. J. įsakymas „Dėl drausminės nuobaudos paskyrimo“, kuriuo atsakovui paskirtas papeikimas dėl 2010-10-23 parduotuvės kliento skundo naikintinas kaip nepagrįstas (DK 234 str., 236 str.)

17Dėl 2011-06-10 įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos

18Ieškovas bylos nagrinėjimo metu pareiškė, kad jį, kaip apsaugos darbuotoją, į darbą priima, atleidžia ir jam drausmines nuobaudas turi teisę skirti tik UAB „Palink“ regiono vadovas. Ieškovas nepagrįstai remiasi tik Objekto apsaugos fizinės tvarkos nuostatomis, kuri yra daugiau skirta darbo tvarkai ir darbuotojų funkcijoms apibrėžti, jos 3 priedo 1.47 p. numato, kad apsaugos darbuotojas vykdyti ir kituose teisės aktuose numatytas pareigas bei jais vadovautis (t. 2, b.l. 108-110).

19Remiantis bylos duomenimis ir išklausius liudytojos J. V., regiono vadovės, paaiškinimus, nustatyta, kad parduotuvių vadovai turi teisę priimti ir atleisti parduotuvės darbuotojus, tarp jų ir apsaugos darbuotojus – apie tai yra informuojami regionų vadovai (Parduotuvės vadovo pareiginių nuostatų 2.82 p., 2.84, 2.87 p. 2.8.19 -2.8.20 p., Darbo tvarkos taisyklių 3.4 p., Apsaugos darbuotojų pareiginių nuostatų 1.2 p., t. 1, b. l. 102-133, t. 2, b. l. 54-100). Atsakovas 2011-06-10 įsakymu Nr. ( - ) ieškovui paskyrė drausminę nuobaudą – papeikimą – už tai, kad jis 2011-05-11 apie 8.35 val., 2011-05-12 apie 9.16 val. ir 2011-05-13 apie 7.57 val. ir 8.26 val. darbo metu be pateisinamų priežasčių paliko parduotuvės patalpas (pasišalino iš posto), nesuderinęs su parduotuvės atsakingu asmeniu ir nesilaikydamas atsakovo vidaus teisės aktuose nustatytos tvarkos – nepasirašė išeidamas ir įeidamas į parduotuvę Įeinančių į parduotuvę (išeinančių iš jos) darbuotojų registracijos žurnale ir pasišalinęs iš parduotuvės užsiėmė pašaliniais darbais, tuo pažeisdamas Darbo tvarkos taisyklių 1.9 punktą Pareiginių nuostatų 1.9.8. punktą besąlygiškai laikytis ir vadovautis Pareiginiuose nuostatuose įtvirtintais reikalavimais, Pareiginių nuostatų 2.16 punktą, kuris draudžia darbo metu pasišalinti iš posto, be parduotuvės vadovo ar administratoriaus leidimo, bendrauti ar atsivesti į postą pašalinius žmones, Tvarkos 3 priedo 1.1.3 punktą, kuris numato, kad vykdydamas saugą, apsaugos darbuotojas privalo būti atidus, dėmesingas ir neužsiimti pašaliniais darbais, ir 2.2 punktą, kad apsaugos darbuotojams draudžiama palikti parduotuvės patalpas nesuderinus su parduotuvės atsakingu asmeniu.

20Bylos duomenimis (t. 1, b. l. 137-140, t. 2, b. l. 92-101) nustatyta, kad ieškovas 2011-05-11 apie 8.35 val. darbo metu išėjo iš parduotuvės į lauką, kur nuėjo iki šalia automobilių stovėjimo aikštelėje stovėjusio jo automobilio ir po 30 sekundžių grįžo į parduotuvę. 2011-05-12 9.16 val. ieškovas darbo metu išėjo iš parduotuvės į lauką ir stovėdamas šalia durų 1.25 min. kalbėjosi mobiliuoju telefonu. 2011-05-13 apie 7.57 val. ieškovas darbo metu nuėjo iki automobilių stovėjimo aikštelėje stovinčio automobilio ir po 1.40 min. grįžo į parduotuvę. 2011-05-13 8.26 val. darbo metu išėjo į lauką su nepažįstamu asmeniu ir grįžo į parduotuvę po 1.30 min. Nors ieškovas nurodo, kad vykdydamas savo darbo funkcijas, jis privalo tikrinti saugumą ne tik parduotuvės viduje, bet ir patikrinti teritoriją aplink ją, tačiau atsakovės 2011-06-10 įsakyme nurodytais atvejais ieškovas pasišalinęs iš parduotuvės neatliko darbo funkcijų, o užsiėmė asmeniniais, su darbu nesusijusiais reikalais. Nors pasišalinimai nebuvo ilgos trukmės – 30 sekundžių iki 1 minutės 40 sekundžių, tačiau, įvertinus tai, kad maisto, gėrimų ir smulkių buities prekių parduotuvėje IKIUKAS Nr. ( - ) nėra magnetinių detektorių prie kasų ar prie išėjimo iš parduotuvės, vienintelis apsaugos būdas yra parduotuvės salės stebėjimas tiesiogiai arba per vaizdo kameras ir net nedidelis laiko tarpas yra pakankamas, kad būtų sudarytos sąlygos nepastebėtam parduotuvės turto išgrobstymui. Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad ieškovo pasišalinimas iš parduotuvės būtų sukėlęs realias neigiamas pasekmes atsakovui, tačiau, atsižvelgtina į tai, kad ieškovas sistemingai pažeidė atsakovo nustatytą darbo tvarką – per 3 dienas 4 kartus, jo kaltė pasireiškią nerūpestingu darbo (apsaugos) funkcijų atlikimu ir už tai jam paskirta tik viena drausminė nuobauda – papeikimas. Su darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais ir tvarka ieškovas yra supažindintas pasirašytinai. (t. 2 , b. l. 28-58). Konstatuotina, kad ieškovas pažeidė jam atsakovo nustatytas darbo pareigas ir atsakovas pagrįstai iš jo pareikalavo drausminės atsakomybės. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimų nenustatyta (t. 2, b. l. 136-142). 2011-06-10 įsakymu ieškovui drausminė nuobauda – papeikimas – paskirta pagrįstai ir ją naikinti nėra teisinio pagrindo.

21Dėl 2011-07-01 įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo

22Atsakovas 2011-07-01 įsakymu ieškovą iš darbo dviem pagrindais: pagal DK 136 str. 3 d.

231 p. – už tai, kad darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas, kai jam per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos ir DK 136 str. 3 d. 2 p. – už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 3 ir 7 p.(t. 1, b. l. 23-27).

24Nustatyta, kad 2011-06-04 apie 12.15 val. iš parduotuvės sandėlio parduotuvės darbuotojas V. B. iš parduotuvės išnešė degtinės pakuotę ir apie 12.55 val., privažiavus automobiliui prie parduotuvės rampos sudėjo alkoholinius gėrimus į automobilį už juos nesumokėjęs bei taip įvykdė veiką, turinčia vagystės požymių – tokie jo veiksmai buvo aiškiai matomi ir užfiksuoti parduotuvės stebėjimo kameromis (t. 2, b. l. 145). Nors atsakovas nurodo, kad ieškovas padarė šiurkštų drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 3 p. – dalyvavo veikoje, kuri nesuderinama su darbo funkcijomis ir DK 235 str. 2 d. 7 p. – padarė veiką, turinčią vagystės ar turto pasisavinimo požymių, tačiau byloje nėra duomenų, kad ieškovas dalyvavo tokiose veikose. Ieškovas – apsaugos darbuotojas – nepastebėdamas ir neužtikrindamas tinkamos parduotuvėje esančių prekių apsaugos, netinkamai vykdė savo darbo funkcijas, tačiau toks pažeidimas nėra numatytas kaip šiurkštus DK 235 straipsnyje, jo, kaip šiurkštaus, neapibrėžia ir atsakovo Darbo vidaus tvarkos taisyklių 8.2 punkte nurodyti atvejai (t. 2, b. l. 66-78). Konstatuotina, kad atsakovas ieškovui nepagrįstai kvalifikavo ieškovo darbo drausmės pažeidimą kaip šiurkštų ir 2011-07-01 įsakymu atleido jį iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. ir DK 235 str. 2 d. 3 ir 7 p. Pažymėtina, kad V. B. išėjo po šio incidento iš darbo savo noru (t. 3, b. l. 44-45). Kadangi teismas negali perkvalifikuoti padarytų darbo drausmės pažeidimų ir skirti už juos drausminių nuobaudų, aukščiau nurodyta 2011-07-01 įsakymo dalis naikintina.

25Tačiau, ieškovas 2011-07-01 įsakymu ieškovą atleido ir dėl to, kad jis 2011-06-08 apie 10.38 val., eidamas apsaugos darbuotojo pareigas, nesuderinęs su parduotuvės atsakingu asmeniu ir nesilaikydamas atsakovo vidaus teisės aktų nustatytos tvarkos – nepasirašydamas Įeinančių į parduotuvę (išeinančių iš jos) darbuotojų registracijos žurnale, be pateisinamų priežasčių darbo metu ir paliko parduotuvės patalpas (pasišalino iš posto) ir lauke užsiėmė pašaliniais darbais, nesusijusiais su darbo funkcijomis ir tuo pažeidė Pareiginių nuostatų 2.16 p., Darbo tvarkos taisyklių 8.1.8. p., 8.1.10-8.1.11 p. Vaizdo medžiagoje užfiksuota, kaip 2001-06-08 10.38 val. ieškovas išeina iš parduotuvės iki šalia stovėjimo aikštelėje stovinčio savo automobilio su moterimi, ir po 3 minučių grįžta į parduotuvę (t. 2, b. l. 145). Bylos duomenimis ieškovas nepasirašė registracijos žurnale ir atsakingam parduotuvės asmeniui apie savo pasišalinimą iš posto nepranešė. Konstatuotina, kad ieškovas, nesilaikydamas atsakovo nustatytų privalomų procedūrų ir be pateisinamų priežasčių palikdamas parduotuvės patalpas dėl su darbo funkcijų vykdymu nesusijusių priežasčių pažeidė darbo drausmę. Darbdavys turi teisę nustatyti darbo tvarką ir darbuotojai privalo jos laikytis – darbuotojams, pažeidžiantiems darbo drausmę gali būti taikomos drausminio poveikio priemonės (DK 227 str. 2 d., 228 str. 230 str.). Šiuo atveju ieškovo kaltė pasireikia nerūpestingai atliekamomis jo – apsaugos darbuotojo – darbo funkcijomis (DK 234 str., LAT 2010-07-08 nutartis c.b. 3K-3-311/2010, 2007-12-12 nutartis c.b. 3K-3-565/2007). Atsakovė turėjo pagrindą taikyti ieškovui drausminę nuobaudą už 2011-06-08 10.38 val. ieškovo padarytą darbo drausmės pažeidimą. Skiriant drausminę nuobaudą turi būti atsižvelgiama į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau (DK 238 str.). Nustatyta, kad ieškovas tuo metu turėjo 3 galiojančias drausmines nuobaudas – 2010-09-22, 2010-09-23 ir 2010-06-10 įsakymais paskirtas pastabas. DK 136 str. 3 d. 1 p. numato, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovas turėjo teisinį pagrindą 2011-07-01 įsakymu paskirti ieškovui už 2011-06-08 padarytą darbo drausmės pažeidimą drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo ir nutraukti su juo darbo sutartį pagal DK 136 str. 3 d. 1 p. (DK 237 str. 1 d.

263 p.).

27Išklausius atsakovo parduotuvės vadovo E. J. paaiškinimus, liudytojų – regiono vadovės J. V. ir parduotuvės darbuotojų D. B., A. Š. bei I. T. parodymus, ištyrus byloje esančią medžiagą, nenustatyta, kad ieškovą buvo sistemingai siekiama atleisti iš darbo. Ieškovo nurodyta versija, kad jį, kaip apsaugos darbuotoją, buvo siekiama atleisti iš darbo dėl atsakovui apsaugos tarnybos „Argus“ teikiamų paslaugų taip pat nepasitvirtino. Kurį laiką ieškovas ir ši apsaugos tarnyba dirbo pas atsakovą kartu pamainomis. Atsakovės regiono vadovė liudytoja J. V. paaiškino, kad esant reikalui, ieškovas turėtų galimybę ir šiuo metu dirbti pas atsakovą – sutartis dėl „Argus“ tarnybos teikiamų paslaugos paslaugų neturi įtakos jo darbo vietai (funkcijoms).

28Atsižvelgus į tai, kad ieškovas 2011-07-01 įsakymu yra atleistas iš darbo dviem pagrindais – DK 136 str. 3 d. 1 p. ir DK 136 str. 3 d. 2 p. bei DK 235 str. 2 d. 3 ir 7 p., aplinkybė, kad darbdavys nepagrįstai ieškovui paskyrė drausminę nuobaudą atleidimą iš darbo už 2011-06-04 pažeidimą kaip už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, nėra pagrindu pripažinti ieškovo atleidimą apskritai neteisėtu. Atsakovo 2011-07-01 įsakyme nurodytas ieškovo atleidimo pagrindas pagal DK 136 str. 3 d. 1 p. už 2011-06-08 pažeidimą esant trims galiojančios drausminėms nuobaudoms, yra teisėtas ir pagrįstas. Konstatuotina, kad ieškovas yra 2011-07-01 įsakymu atleistas iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. 1 p. – atitinkamai pakeistina ir jo atleidimo iš darbo formuluotė (t. 1, b. l. 23-27).

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 2 904 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai. Atsižvelgus į tai, kad atsakovo advokatas įstojo į vidurį bylos ir jo suteiktos teisinės paslaugos sudaro –

312011-11-30 dokumentų pateikimas bei atstovavimas 2011-11-30, 2011-12-20 – 2011-12-22 teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė 10 valandų, ir į ieškovo tenkintų reikalavimų dalį iš ieškovo atsakovui priteistina 900 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d. Rekomendacijų 7. p., 8.16 p., 8.18 p., 9-10 p.).

32Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

33ieškinį tenkinti iš dalies.

34Panaikinti atsakovės UAB „Palink“ parduotuvės vadovo E. J. 2011-05-03 įsakymą „Dėl drausminės nuobaudos paskyrimo“, kuriuo ieškovui J. R. paskirta drausminė nuobauda – papeikimas.

35Panaikinti atsakovės UAB „Palink“ parduotuvės vadovo E. J. 2011-07-01 įsakymo „Dėl drausminės nuobaudos paskyrimo“ Nr. ( - ) dalį, kuriuo ieškovui J. R. paskirta drausminė nuobauda pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir 235 straipsnio 2 dalies 3 ir 7 punktuose numatytus pagrindus už 2011-06-04 pažeidimą.

36Pakeisti ieškovo J. R. atleidimo iš darbo formuluotę ir laikyti, kad jis yra atleistas pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą.

37Kitą ieškinio dalį atmesti.

38Priteisti iš ieškovo J. R. atsakovei UAB „Palink“ 900 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl drausminių nuobaudų... 3. Atsakovas UAB „Palink“ atsiliepime į ieškinį, kuriuo prašo taikyti... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Nustatyta, kad ieškovas J. R. dirbo pas atsakovą UAB „Palink“ apsaugos... 6. Dėl 2010-09-22 ir 2010-09-23 įsakymais paskirtų drausminių nuobaudų... 7. Ieškovas reikalavimą dėl 2010-09-22 ir 2010-09-23 atsakovo įsakymais... 8. DK 296 straipsnyje nustatytas terminas taikytinas pagal ieškinio senaties,... 9. Laikytina, kad reikalavimą dėl 2010-09-22 ir 2010-09-23 įsakymų panaikinimo... 10. 10 mėnesių po drausminių nuobaudų paskyrimo ir praleido 3 mėnesių... 11. b. l. 1, 149, LAT 2006-06-07 c.b. Nr. 3K-3-372/2006). Ieškovas nurodė, kad... 12. Dėl 2011-05-03 įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos pagrįstumo... 13. 2011-05-03 įsakymu ieškovui J. R. paskirta drausminė nuobauda – papeikimas... 14. (t. 2, b. l. 131-134). Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad ieškovas... 15. 2011-05-03 įsakymo paskirtos drausminės nuobaudos pagrindas – 2010-10-23... 16. Atsižvelgus į visas nurodytas aplinkybes, 2011-05-03 atsakovės parduotuvės... 17. Dėl 2011-06-10 įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos... 18. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu pareiškė, kad jį, kaip apsaugos... 19. Remiantis bylos duomenimis ir išklausius liudytojos J. V., regiono vadovės,... 20. Bylos duomenimis (t. 1, b. l. 137-140, t. 2, b. l. 92-101) nustatyta, kad... 21. Dėl 2011-07-01 įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos – atleidimo iš... 22. Atsakovas 2011-07-01 įsakymu ieškovą iš darbo dviem pagrindais: pagal DK... 23. 1 p. – už tai, kad darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas, kai... 24. Nustatyta, kad 2011-06-04 apie 12.15 val. iš parduotuvės sandėlio... 25. Tačiau, ieškovas 2011-07-01 įsakymu ieškovą atleido ir dėl to, kad jis... 26. 3 p.).... 27. Išklausius atsakovo parduotuvės vadovo E. J. paaiškinimus, liudytojų –... 28. Atsižvelgus į tai, kad ieškovas 2011-07-01 įsakymu yra atleistas iš darbo... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 2 904 Lt išlaidų advokato teisinei... 31. 2011-11-30 dokumentų pateikimas bei atstovavimas 2011-11-30, 2011-12-20 –... 32. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas... 33. ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Panaikinti atsakovės UAB „Palink“ parduotuvės vadovo E. J. 2011-05-03... 35. Panaikinti atsakovės UAB „Palink“ parduotuvės vadovo E. J. 2011-07-01... 36. Pakeisti ieškovo J. R. atleidimo iš darbo formuluotę ir laikyti, kad jis yra... 37. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovo J. R. atsakovei UAB „Palink“ 900 Lt bylinėjimosi... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...