Byla I-616-662/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkaujančio teisėjo Donato Vansevičiaus, teisėjų Laimio Alechnavičiaus ir Audriaus Bakavecko (pranešėjas), sekretoriaujant Eglei Pajarskienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Ingridai Jurgelevičienei, atsakovo atstovei Jolitai Zakaraitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos R. L. įmonės “Egzotika” skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo dalies panaikinimo,

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2006-07-04 sprendimu Nr.(11.1-31)-SA-11 patvirtino 2006-05-19 patikrinimo aktu Nr.07-05-10-143 apskaičiuotas sumas: 5 134 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 350 938 Lt pelno mokesčio, 3 468 Lt pelno mokesčio delspinigių, 411 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų ir skyrė 513 Lt PVM baudą, 105 281 Lt pelno mokesčio baudą, 822 Lt socialinio draudimo įmokų baudą.

5Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) 2006-09-29 sprendimu Nr. 69-435 iš dalies pakeitė Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2006-07-04 sprendimą Nr.(11.1-31)-SA-11 ir panaikino nurodymus sumokėti 411 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų, 822 Lt šių įmokų baudą, atleido R. L. įmonę “Egzotika” nuo 513 Lt PVM baudos. Kitoje dalyje vietos mokesčių administratoriaus sprendimą patvirtino.

6Pareiškėja R. L. įmonė “Egzotika” padavė skundą, kuriuo prašo panaikinti VMI prie FM 2006-09-29 sprendimo Nr. 69-435 dalį, kuria patvirtintas Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2006-07-04 sprendimas Nr.(11.1-31)-SA-11, ir dalyje dėl 5 134 Lt PVM pavesti atsakovui atlikti pakartotinį patikrinimą (b. l. 3-8). R. L. įmonė “Egzotika” paaiškino, kad papildomo pelno mokesčio apskaičiavimas tuo pagrindu, jog parama buvo teikiama susijusiai įstaigai nėra ir negali būti naudojamas siekiant pagrįsti apmokestinimą, kadangi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas tokios paramos nepriskiria prie neleidžiamų atskaitymų. Skunde nurodoma, kad VšĮ “Egzotikos autosportas” buvo įkurta tikslu remti sportinę veiklą. Šiuo konkrečiu atveju, parama 2003 - 2004 m. buvo skiriama finansuoti Lietuvos ekipažo dalyvavimą Dakaro ralyje ir pasinaudojimas mokestine lengvata nebuvo savarankiškas sandorio tikslas. Mokesčių administratoriaus išvada, jog tokiu būdu buvo tik pervedami pinigai grąžinant suteiktą paramą, negali būti pripažintas pagrįstu. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas nesieja mokesčių mokėtojo teisės atskaityti paramai skirtas lėšas priklausomai nuo faktinio paramos panaudojimo. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas pats savaime nedraudžia perskolinti paramos pagrindu gautas lėšas, jis draudžia jas panaudoti, t. y. sunaudoti, kitiems nei Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme numatytiems tikslams. Šiuo konkrečiu atveju nei vienas paramai skirtas litas nebuvo panaudotas ne pagal paskirtį. Dėl pelno mokesčio baudos pareiškėja pažymėjo, kad savo veiksmais nepadarė biudžetui jokios žalos, nes praktiškai visą laiką mokesčių administratorius disponavo analogiško dydžio kitų mokesčių permokomis, todėl jai turėjo būti skiriama minimalaus dydžio bauda.

7R. L. įmonė “Egzotika” teigia, kad 5 134 Lt PVM sumokėjo patikrinimo metu, tačiau šis faktas dokumentuose neatsispindi. Todėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo dalis dėl PVM vienareikšmiškai turi būti pakeista, paliekant tik priskaitymą, bet pašalinant nurodymą šį mokestį sumokėti. Be to, nėra aišku, kokio pažeidimo pagrindu ši suma buvo papildomai apskaičiuota.

8Pareiškėja taip pat paaiškino, kad kompleksinio patikrinimo metu mokesčių administratoriaus reikalavimu pateikė dokumentus, liečiančius pelno mokesčio apskaičiavimą už 2001-01-01 iki 2005-01-01 laikotarpį. Todėl Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija patikrinimo akte turėjo konstatuoti, kad pelnos mokestis už 2002 m. yra patikrintas ir pažeidimų nenustatyta.

9Atsakovas VMI prie FM atsiliepimu prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 33-37). Atsiliepime nurodoma, kad pareiškėja, sudarydama paramos tiekimo ir paskolų sandorius su VšĮ “Egzotikos autosportas” sukūrė formaliąsias sąlygas Lietuvos Respublikos pelno mokesčiui apeiti, todėl nustatydama šio mokesčio bazę Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pagrįstai vadovavosi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 69 str. 1 d. Nustatyta, kad pareiškėja formaliai nepažeisdama galiojančių įstatymų, sudarydavo paramos sutartis dėl paramos teikimo su viešąja įstaiga, kurios steigėju buvo pats R. L. įmonės “Egzotika” savininkas, vėliau pervesdavo pagal šias sutartis pinigus, dvigubo dydžio paramai skirtų lėšų suma sumažindavo R. L. įmonės “Egzotika” apmokestinamąsias pajamas, o taip pat atitinkamai sumažindavo ir mokėtiną į biudžetą pelno mokesčio sumą. Be to, iš priešpriešinio patikrinimo medžiagos matyti, kad R. L. įmonė “Egzotika” susigrąžindavo viešajai įstaigai paramos forma pervestuosius pinigus, sudarydama įvairias sutartis, prieštaraujančias elementariai verslo logikai. Todėl nustatydamas pareiškėjos mokestines prievoles vietos mokesčių administratorius pagrįstai neatsižvelgė į sutartis su VšĮ “Egzotikos autosportas”, atkūrė tikrąsias šių sutarčių sudarymo aplinkybes ir tikslus, ir pagal šias sutartis pervestas pinigų sumas priskyrė prie 2003-2004 metų apmokestinamųjų pajamų. VMI prie FM pažymi, kad pelno mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas buvo tikrinamas tik už laikotarpį nuo 2003-01-01 iki 2004-12-31.

10VMI prie FM paaiškino, jog pareiškėja 2004 metų kovo mėnesio PVM deklaracijoje nurodė 186 256 Lt grąžintiną iš biudžeto PVM sumą, o 2005 metų liepos mėnesio PVM deklaracijoje - 225 280 Lt mokėtiną į biudžetą PVM sumą. Patikrinimo metu Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi mokesčių mokėtojos buhalterinės apskaitos suvestiniais duomenimis nustatė, kad 2004 metų kovo mėnesio deklaracijoje R. L. įmonė “Egzotika” turėjo deklaruoti 182 140 Lt grąžintiną iš biudžeto PVM, o 2005 metų kovo mėnesio deklaracijoje nurodyti 226 298 Lt mokėtiną į biudžetą PVM sumą. Atsižvelgus į šiuos nustatytus pažeidimus patikrinimo akte papildomai buvo apskaičiuota 5 134 Lt PVM suma. Pagal Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-07-09 įsakymu Nr.VA-135, 12 p., tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas pateikia patikslintą jau tikrinto ar tikrinamo laikotarpio deklaraciją, tokios deklaracijos duomenys į informacinę sistemą nesuvedami, o vertinami patikrinimo metu. Atsižvelgus į tai, kad pavedimas tikrinti įmonę buvo išrašytas 2005-09-05 ir tą pačią dieną pranešimas apie patikrinimą išsiųstas mokesčių mokėtojai raštu Nr.(8.1)-6-9151, o patikslintas tikrinamojo laikotarpio PVM deklaracijas mokesčių mokėtoja pateikė jau po šios datos ir po to, kai buvo informuota apie mokestinio patikrinimo pradžią, apskaičiuodama papildomas PVM sumas Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pagrįstai neatsižvelgė į patikslintų PVM deklaracijų duomenis.

11Teisme pareiškėjos atstovė skundą prašė patenkinti.

12Atsakovo atstovė su skundu nesutiko.

13Skundas netenkintinas.

14Byloje nustatyta, kad Panevėžio apskrities VMI atliko R. L. įmonės „Egzotika“ mokesčių apskaičiavimo patikrinimą. Jo metu minėtai įmonei papildomai priskaičiuota sumokėti į valstybės biudžetą 5134 Lt PVM, 411 VSD įmokų, 350 935 Lt pelno mokesčio ir 3468 Lt pelno mokesčio delspinigių (b. l. 65-70). Panevėžio apskrities VMI 2006-07-04 sprendimu Nr.(11.1-31)-SA-11 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ patvirtino 2006-05-19 patikrinimo akte Nr.07-05-10-143 įmonei apskaičiuotus papildomus mokesčius bei skyrė 513 Lt PVM baudą, 105 281 Lt pelno mokesčio baudą ir 822 Lt VSD įmokų baudą (b. l. 59-62). Pastarąjį sprendimą pareiškėja apskundė VMI prie FM (b. l. 47-53). Išnagrinėjusi R. L. įmonės 2006-07-31 skundą, VMI prie FM 2006-09-29 sprendimu Nr.69-435 „Dėl R. L. įmonės „Egzotika“ (įm. k. ( - )) 2006-07-31 skundo“ iš dalies pakeitė Panevėžio apskrities VMI sprendimą, t. y. panaikino nurodymus sumokėti 411 Lt VSD įmokų ir 822 Lt VSD įmokų baudą bei atleido įmonę nuo 513 Lt PVM baudos mokėjimo (b. l. 40-46).

15Taigi nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš mokestinių teisinių santykių, o būtent, dėl pelno ir pridėtinės vertės mokesčių apskaičiavimo. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr.IX-675 redakcija) 28 straipsnyje reglamentuota, kad mokesčio mokėtojams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę teikti tik paramą, iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas, įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne didesnes kaip 40 procentų mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą.

16Vadinasi, mokesčių lengvatos gali būti taikomos, jeigu parama ar labdara teikiama Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, parama yra paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas, išskyrus pagal šio įstatymo 8 straipsnio leidžiamus gavėjo įsipareigojimus, paramos dalykų teikimas šiame įstatyme nurodytiems paramos gavėjams šio įstatymo nustatytais tikslais ir būdais, įskaitant tuos atvejus, kai paramos dalykai perduodami anonimiškai ar kitu būdu, kai negalima nustatyti konkretaus teikėjo. Analizuojamo ginčo kontekste taip pat aktualios ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostatos, nustatančios gautos paramos naudojimo sąlygas, būtent: paramos gavėjai pagal šį įstatymą gautą paramą gali naudoti savo įstatuose ar nuostatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams, labdarai (jeigu jie pagal šį įstatymą turi teisę teikti labdarą), o biudžetinės įstaigos - nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Pagal minėto įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, visuomenei naudingais tikslais šiame įstatyme laikoma veikla tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

17Pagal 2003-12-29 paramos sutartį, sudaryta tarp paramos teikėjo R. L. įmonės „Egzotika“ ir paramos gavėjo VšĮ „Egzotikos autotransportas, paramos teikėjas įsipareigojo neatlygintinai perduoti paramos gavėjui iki 750 000 Lt paramą (b. l. 91). Tos pačios dienos priedu prie sutarties šiai viešajai įstaigai perduota 650 000 Lt parama (b. l. 92). Bylos duomenimis, 2003 metais R. L. įmonė „Egzotika“ pelno mokesčio deklaracijoje deklaravo 3 289 045 Lt apmokestinamojo pelno ir 1 300 000Lt atskaitytos suteiktos paramos sumą. Identiška situacija nustatyta ir 2004 metais. Remiantis 2004-12-30 paramos sutartimi, R. L. įmonė buvo įsipareigojusi VšĮ „Egzotikos“ autosportas suteikti 750 000 Lt paramą, tačiau faktiškai suteikė 520 000 Lt (b. l. 112-113). Pareiškėjos 2004 metų pelno mokesčio deklaracijoje buvo deklaruotas 2 727 885 Lt apmokestinamasis pelnas ir iš jų atskaityta 1 040 000 Lt dviguba suteiktos paramos suma.

18Tarp pareiškėjo ir VšĮ „Egzotikos“ autotransportas 2003-01-02 (b. l. 93) buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią paskolos davėjas (VšĮ „Egzotikos“ autotransportas) įsipareigoja perduoti paskolos gavėjui nuosavybėn laisvas lėšas, o paskolos gavėjas (R. L. įmonė „Egzotika“) įsipareigoja paramos davėjui pareikalavus tokią pat pinigų sumą grąžinti bei nustatomas 0 procentų palūkanos. Priešpriešinio patikrinimo metu nustatyta, kad pinigų judėjimas tarp VšĮ „Egzotikos“ autotransportas ir pareiškėjo vyko ištisus 2003 ir 2004 metus. Pervesdama įmonei pinigus, VšĮ „Egzotikos“ autotransportas kasos išlaidų orderiuose ir mokestiniuose pavedimuose nurodė tokio turinio tekstus: „Apmokėjimas už nuomą“ (2003-01-24), „Grąžinama permokėta suma“ (2003-02-10), „Pagal prašymą“ (2003-07-09), „Grąžinama permoka“ (2003-08-06), „Už paslaugas“ (2003-08-06), „Apmokėjimas už paslaugas“ (2004-03-02), „Grąžinama skola“ (2004-03-12), „Pagal 2004-05-04 prašymą sumokėti už įmonės prekes“ (2004-05-04) ir kt. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2003 metais minėta viešoji įstaiga pervedė R. L. įmonei „Egzotika“ 782 876 Lt, kai tais metais iš Įmonės buvo gavusi 810 996 Lt, o 2004 – pervedė 883 232 Lt, o viešoji įstaiga gavo – 524 000 Lt (b. l. 127-128). Taigi šių aplinkybių pagrindu atsakovas padarė pagrįstą išvadą, kad iš R. L. įmonės „Egzotika“ gautas lėšas VšĮ „Egzotikos“ autosportas naudojo ne Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme numatytiems tikslams, o jas tiesiog paskolos forma grąžindavo įmonei.

19Nepagrįsti R. L. įmonės „Egzotika“ argumentai ir dėl PVM apskaičiavimo. Patikrinimo metu nustatyta, kad 2004 kovo mėn. ir 2005 m. liepos mėn. PVM deklaracijose nurodė didesnes grąžintinas iš biudžeto PVM sumas nei buvo nustatyta patikrinimo metu, todėl pareiškėjai papildomai buvo apskaičiuota 5134 Lt PVM suma. R. L. įmonė „Egzotika“ 2005-09-07 ir 2005-09-14 pateikė įmonei patikslintas 2004 m. kovo mėn. ir 2005 m. liepos mėn. PVM deklaracijas, kuriose patikslino šio mokesčio sumas.

20Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr.IX-212 redakcija) 120 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokestinio patikrinimo pradžia yra mokestinio patikrinimo pavedimo išrašymas. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-07-09 įsakymo Nr.VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ 12 punktą, kai mokesčių mokėtojas pateikia jau tikrinto ar tikrinamo laikotarpio pirminę ir/ar patikslintą deklaraciją, AVMI ar VMI prie FM padalinys deklaraciją pateikia AVMI patikrinimų skyriui, kuris per 10 darbo dienų turi įvertinti deklaracijoje pateiktus duomenis, tikslinimo priežastį ir priimti sprendimą dėl pakartotinio mokesčių mokėtojo patikrinimo atlikimo būtinumo ir/ ar patikslintos deklaracijos duomenų suvedimo į VMI duomenų bazę. Jeigu dėl deklaracijos duomenų patikslinimo nepaaiškėjo naujų aplinkybių, dėl kurių turi būti atliktas pakartotinis mokesčių mokėtojo patikrinimas, tai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 28 straipsnyje nustatytais terminais AVMI siunčia mokesčių mokėtojui paaiškinimą, dėl kokių priežasčių jo pateiktos deklaracijos duomenys negali būti įvesti į VMI duomenų bazę. Pirminė ir/ar patikslinta deklaracija su žyma "Tikrinto (ar tikrinamo) laikotarpio deklaracija" saugoma mokesčių mokėtojo byloje. Jeigu pateiktos tikrinto ar tikrinamo laikotarpio patikslintos deklaracijos duomenys nekeičia pateiktoje pirminėje deklaracijoje apskaičiuotos mokestinės prievolės, tai tokia deklaracija turi būti priimama ir jos duomenys suvedami į VMI duomenų bazę. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja patikslintas deklaracijas pateikė po pavedimo tikrinti įmonę bei pranešimo apie mokestinį patikrinimą išrašymo dienos (b. l. 64, 81), apskaičiuodama įmonei papildomas PVM sumas pagrįstai neatsižvelgta į patikrinimo metų patektų patikslintų PVM deklaracijų duomenis, todėl pagrįstai ir teisingai apskaičiavo 5134 Lt mokėtiną į valstybės biudžetą PVM sumą. Be to, tretysis suinteresuotas asmuo 2005-10-12 raštu Nr.(8.1)-6-10695 „Dėl patikslintų PVM deklaracijų“ informavo R. L. įmonę „Egzotika“, jog patikslintas deklaracijas ji pateikė atliekant mokestinį patikrinimą, tai jo metu bus įvertinti šių deklaracijų duomenys ir jie į duomenų bazę nebus suvedami (b. l. 82).

21Taip pat nepagrįsti ir pareiškėjos skunde ir jos atstovės teismo posėdžio metu išdėstyti argumentai dėl tikrinimo laikotarpio. Patikrinimo akte, kuriame įforminti atlikto patikrinimo rezultatai, nurodyta, jog pelno mokesčio sumokėjimo tikrintas laikotarpis nuo 2003-01-01 iki 2004-12-31, o jokių duomenų apie pelno mokesčio už 2002 m. atliktą patikrinimą nei minėtame akte, nei kitoje bylos medžiagoje nėra. Teisės aktų reikalavimai (Mokesčių administravimo įstatymo, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-07-09 įsakymo Nr.VA-87 „Dėl Mokesčių patikrinimo atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ 19, 21, 64, 71 punktai), reglamentuojantys mokestinių patikrinimo tvarką, nepažeisti.

22Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, kad paramos davėjas ir paramos gavėjas yra tarpusavyje susiję asmenys (R. L. yra įmonės „Egzotika“ savininkas ir vienintelis VĮ „Egzotikos“ autosportas steigėjas,), o VĮ „Egzotikos“ autosportas (jos direktorė-R. L. sutuoktinė L. L.), paramos ir paskolos sutarčių abstraktumą, nenurodant kokiems tikslams skiriama parama, numatytų paramos sumų metų pabaigoje įskaitymą iš metų bėgyje susidariusio VšĮ „Egzotikos“ autosportas įsiskolinimo R. L. įmonei „Egzotika“, taip pat į tai, kad pinigų judėjimas tarp pareiškėjo ir VšĮ „Egzotikos“ autosportas vyko ištisus 2003 ir 2004 metus bei į tai, jog gautos lėšos nebuvo naudojamos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatytiems tikslams finansuoti, darytina išvada, kad paramos VšĮ „Egzotikos“ autosportas suteikimo tikslas buvo gauti mokestinę naudą.

23Atsakovas savo kompetencijos ribose 2006-09-29 sprendimu Nr.69-435 „Dėl R. L. įmonės „Egzotika“ (įm. k. ( - )) 2006-07-31 skundo“ pagrįstai ir teisėtai iš dalies patvirtino Panevėžio apskrities VMI 2006-07-04 sprendimą Nr.(11.1-31)-SA-11 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“. Minėtas VMI prie FM sprendimas taip pat yra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktais, motyvuotas ir atitinka administracinio sprendimo turinio reikalavimus. Pareiškėjos skundo argumentai nepaneigia VMI prie FM ir Panevėžio apskrities VMI sprendimų argumentų, kuriais yra grindžiami papildomai apskaičiuoti mokesčiai.

24Remiantis išdėstytais argumentais pareiškėjos skundas atmetamas, o atsakovo VMI prie FM 2006-09-29 sprendimas Nr. 69-435 „Dėl R. L. įmonės „Egzotika“ (įm. k. ( - )) 2006-07-31 skundo“ paliekamas nepakeistas, kadangi yra pagrįstas ir teisėtas.

25Kolegija, remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu, 129 straipsniu,

Nutarė

26pareiškėjos R. L. įmonės „Egzotika“ skundą atmesti.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos R. L.... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2006-07-04 sprendimu... 5. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 6. Pareiškėja R. L. įmonė “Egzotika” padavė skundą,... 7. R. L. įmonė “Egzotika” teigia, kad 5 134 Lt PVM... 8. Pareiškėja taip pat paaiškino, kad kompleksinio patikrinimo metu mokesčių... 9. Atsakovas VMI prie FM atsiliepimu prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip... 10. VMI prie FM paaiškino, jog pareiškėja 2004 metų kovo mėnesio PVM... 11. Teisme pareiškėjos atstovė skundą prašė patenkinti.... 12. Atsakovo atstovė su skundu nesutiko.... 13. Skundas netenkintinas.... 14. Byloje nustatyta, kad Panevėžio apskrities VMI atliko R.... 15. Taigi nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš mokestinių teisinių santykių, o... 16. Vadinasi, mokesčių lengvatos gali būti taikomos, jeigu parama ar labdara... 17. Pagal 2003-12-29 paramos sutartį, sudaryta tarp paramos teikėjo 18. Tarp pareiškėjo ir VšĮ „Egzotikos“ autotransportas 2003-01-02 (b. l.... 19. Nepagrįsti R. L. įmonės „Egzotika“ argumentai ir... 20. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (2004 m. balandžio 13... 21. Taip pat nepagrįsti ir pareiškėjos skunde ir jos atstovės teismo posėdžio... 22. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, kad paramos davėjas ir paramos... 23. Atsakovas savo kompetencijos ribose 2006-09-29 sprendimu Nr.69-435 „Dėl 24. Remiantis išdėstytais argumentais pareiškėjos skundas atmetamas, o atsakovo... 25. Kolegija, remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 26. pareiškėjos R. L. įmonės „Egzotika“ skundą... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...