Byla Ik-1723-171/2012
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Broniaus Januškos ir Henriko Sadausko, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Vygantui Barkauskui, atsakovės atstovei Renatai Navikaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Šiaulių naujienos“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl įsakymo panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Šiaulių naujienos“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–5), prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. 1V-1231 „Dėl ekonominės sankcijos skyrimo UAB „Šiaulių naujienos“ ir priteisti iš atsakovės su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

5Skunde paaiškino, kad atsakovė nusprendė jai skirti 11 286,52 Lt dydžio baudą, tačiau mano, kad ji nėra tinkamas subjektas, kuriam galėjo būti paskirta Pašto įstatymo 14 str. 1 d. nustatyta bauda, todėl įsakymas yra nepagrįstas ir neteisėtas ir turi būti panaikintas.

6Nurodo, kad bauda buvo paskirta už tai, kad, atsakovės nuomone, pareiškėja, nesaugodama UAB „Šiaulių vandenys“ 2011 m. sausio–kovo mėnesių ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. sausio–gegužės mėnesių siuntų įteikimo gavėjams asmeniškai pasirašytinai patvirtinančių dokumentų ne mažiau kaip 6 mėnesius, pažeidė Pašto įstatymo 7 str. 3 d. 2 p. bei Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. IV-1544 (toliau – ir Taisyklės), 20.2 p. Mano, kad tokia atsakovės išvada nepagrįsta, kadangi Pašto įstatymo 14 str. 1 d. nustatyta bauda gali būti skiriama asmeniui, kuris pats teikia pasiuntinių paslaugas, t. y. surenka, paskirsto, veža ir pasirašytinai įteikia pašto siuntas gavėjams asmeniškai per pasiuntinį, o pareiškėja tokių paslaugų 2011 m. sausio–gegužės mėn. neteikė.

7Nurodo, kad su UAB „Šaulių vandenys“ 2008 m. balandžio 30 d. sudarė sąskaitų spausdinimo, vokavimo ir išnešiojimo sutartį, pagal kurios 1.1 p. pareiškėja įsipareigojo atspausdinti, suvokuoti ir išnešioti sąskaitas už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Šiaulių mieste, ( - ) ir ( - ) Su AB „Šaulių energija“ 2009 m. balandžio 1 d. sudarė sutartį dėl sąskaitų už šilumą, pagal kurios 1.1 p. pareiškėja įsipareigojo atspausdinti, suvokuoti ir išnešioti sąskaitas už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Šiaulių mieste, Kuršėnuose, ( - ), Gruzdžiuose, ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) Teigia, kad nuo 2011 m. sausio mėnesio pati pasiuntinių paslaugų neteikė, t. y. nesurinkdavo, nepaskirstydavo, neveždavo ir pasirašytinai neįteikdavo gavėjams asmeniškai per pasiuntinį pašto siuntų. Pareiškėja 2010 m. liepos 22 d. sudarė paslaugų sutartį Nr. ( - ) su VšĮ „Kultūros vizija“, pagal kurią VšĮ „Kultūros vizija“ įsipareigojo išnešioti pareiškėjos pateiktas sąskaitas, laikydamasi įstatymų nustatytos tvarkos (sutarties 1.1 p.), o pareiškėja pati atlieka tik sąskaitų spausdinimo ir vokavimo paslaugas.

8Nurodo, kad VšĮ „Kultūros vizija“ nuo 2010 m spalio 19 d. yra įrašyta į pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą, taigi pasiuntinių paslaugų teikėjas 2001 m. sausio–gegužės mėn. buvo ne pareiškėja, bet VšĮ „Kultūros vizija“, todėl pareiga laikytis Pašto įstatymo 7 str. 3 d. 1 ir 2 p., Taisyklių 20.1 ir 20.2 p. nustatytų reikalavimų bei kitų pasiuntinių paslaugų teikimą reglamentuojančių reikalavimų teko ne jai, bet VšĮ „Kultūros vizija“.

9Mano, kad būtina atskirti teisinius santykius, kylančius iš privatinės teisės, kuriuos reglamentuoja Civilinis kodeksas ir šalių tarpusavio sandoriai, ir teisinius santykius, kylančius iš viešosios teisės, kuriuos reglamentuoja Pašto įstatymas ir Taisyklės. Pašto įstatymo 14 str. 1 d. nustatyta bauda gali būti skiriama ne už privatinės teisės, bet už viešosios teisės pažeidimus. Pareiškėją su paslaugų gavėjais UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ sieja civiliniai teisiniai paslaugų teikimo santykiai. CK 6.717 str. 2 d. nustatyta, kad, laikydamasis sutarties, paslaugų teikėjas turi teisę laisvai pasirinkti sutarties įvykdymo būdus ir priemones, o CK 6.717 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu sutartis nenustato ko kita, paslaugų teikėjas gali pasitelkti sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis. Pareiškėja paslaugas UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ suteikė tinkamai, šie subjektai jokių pretenzijų neturėjo. O administraciniai teisiniai santykiai sieja atsakovę ir asmenis, teikiančius pasiuntinių paslaugas. Atsakovė neturi jurisdikcijos administruoti pareiškėjos ir kitų asmenų, šiuo atveju UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, teisinių santykių, kylančių iš privatinės teisės ir nesusijusių su pasiuntinių paslaugų teikimu. Pasiuntinių paslaugų UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ teikėja pareiškėja buvo iki 2010 m. gruodžio 31 d., o 2011 m. sausio–gegužės mėnesiais pasiuntinių paslaugas teikė ne pareiškėja, bet VšĮ „Kultūros vizija“, taigi tinkamas subjektas, kuriam gali būti skiriama Pašto įstatymo 14 str. 1 d. nustatyta bauda, žinoma, esant atitinkamam pagrindui, 2011 m. sausio–gegužės mėnesiais yra asmuo, pats teikiantis pasiuntinių paslaugas.

10Teigia, kad nurodyti argumentai buvo išdėstyti pareiškėjos rašytiniuose paaiškinimuose, taip pat pareiškėjos atstovo paaiškinimuose atsakovės komisijos posėdyje, tačiau atsakovė ginčijamame įsakyme iš esmės nenurodė jokių argumentų, kodėl juos atmeta, tik paaiškino, kad pareiškėja privalėjo saugoti siuntų įteikimą patvirtinančius dokumentus, nesvarbu, ar siuntas gavėjams ji pristatė pati, ar bendradarbiaudama su kitais pasiuntinių paslaugų teikėjais.

11Paaiškino, kad atsakovė paskyrė 11 286,52 Lt baudą, kuri buvo skaičiuojama pagal Pašto įstatymo 14 str. 1 d., nustatančią, kad už Pašto įstatymo 7 str. 3 d. 2 p. pažeidimus atsakovė gali skirti baudą iki 3 proc. bendrųjų metinių pajamų ir pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos. Atsakovė baudą skaičiavo nuo 752 435 Lt sumos, kurią pareiškėja gavo iš visų savo klientų 2010 m. už sąskaitų spausdinimą, vokavimą ir išnešiojimą, o baudos dydį, nenustačiusi atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, skaičiavo kaip vidurkį tarp 0 ir 3 proc., t. y. 1,5 proc.

12Pareiškėja mano, kad bendrosios metinės pajamos, nuo kurių turi būti skaičiuojama bauda, yra tik tos, kurios buvo gautos vykdant pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų veiklą, kuri buvo pripažinta pažeidžianti Pašto įstatymą ir taisykles. Šiuo atveju atsakovė tariamus Pašto įstatymo ir Taisyklių pažeidimus nustatė tik teikiant pasiuntinių paslaugas UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, tačiau pareiškėja sutartis 2010 m. turėjo ne tik su UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, bet ir su kitais subjektais. UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ 2010 m. buvo suteikta paslaugų už bendrą 512 229 Lt sumą, kitiems subjektams – už 240 206 Lt sumą. Už kitiems subjektams teikiamas paslaugas gautos sumos taip pat turėjo būti atimamos iš pajamų sumos, nuo kurios skaičiuojama bauda. Be to, 752 435 Lt sumą 2010 m. pareiškėja gavo iš klientų ne tik už pasiuntinių paslaugų teikimą 2010 m., bet ir už sąskaitų spausdinimą ir vokavimą, o pagal Pašto įstatymo 14 str. 1 d. bauda skaičiuojama ne nuo visų ir ne nuo bet kokių ūkio subjekto metinių pajamų, bet tik nuo pajamų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos. Kadangi sąskaitų spausdinimas ir vokavimas nėra pasiuntinių paslaugų veikla, pajamos už jas negali būti įtraukiamos į sumą, nuo kurios skaičiuojama bauda.

13Nors pareiškėjos PVM sąskaitose faktūrose, išrašytose UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, nebūdavo atskirai nurodomos sumos už sąskaitų spausdinimą ir vokavimą bei už pasiuntinių paslaugų teikimą, šias sumas galima apskaičiuoti palyginus sumas, kurios nurodytos pareiškėjos 2011 m. sausio–gegužės mėn. PVM sąskaitose faktūrose, pateiktose paslaugų gavėjams UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, ir sumas už pasiuntinių paslaugas, kurias savo PVM sąskaitose faktūrose nurodydavo VšĮ „Kultūros vizija“. Tokia proporcija pagrįsta, kadangi į sąskaitų spausdinimo ir vokavimo paslaugų kainą įeina ne tik darbo jėgos vertė ir su tuo susiję mokesčiai, bet ir įrenginių (spausdintuvų, kompiuterių, programinės įrangos vertė bei amortizacija) bei medžiagų (popieriaus, vokų, spausdintuvų tonerių ir kt.) įsigijimo kaina. Taigi iš viso už pasiuntinių paslaugas UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ 2010 m. sumokėjo 43 603,00 Lt, todėl Pašto įstatymo 14 str. 1 d. nustatyta bauda galėjo būti skaičiuojama tik nuo šios sumos.

14Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 2011 m. sausio mėnesį pareiškėja pasiuntinių paslaugų neteikė, 2010 m. sudarė sutartį su VšĮ „Kultūros vizija“, kuri šias paslaugas ir teikė. Pažymėjo, kad pagal Pašto įstatymo 15 str. 15 d., ekonominė sankcija gali būti paskirta ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo pažeidimo padarymo dienos. Sąskaitos UAB „Šiaulių vandenys“ klientams įteiktos 2011 m. sausio–kovo mėnesiais, o AB „Šiaulių energija“ klientams 2011 m. sausio–gegužės mėnesiais, taigi ekonominė sankcija pareiškėjai paskirta praleidus 6 mėn. terminą (t. II, b. l. 50–53).

15Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė atmesti jį kaip nepagrįstą (b. l. 83?87). Nurodė, kad, vadovaujantis Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktais bei Taisyklių 20.2 punktu, pasiuntinių paslaugų teikėjai privalo pašto siuntas įteikti gavėjams asmeniškai pasirašytinai ir ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo pašto siuntos įteikimo dienos saugoti dokumentus, patvirtinančius pašto siuntos įteikimą, kuriuose būtų nurodytas gavėjo pavadinimas ir pašto siuntą priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas arba gavėjo vardas, pavardė, parašas; pašto siuntos įteikimo data, adresas; siuntėjo pavadinimas arba vardas, pavardė.

16Paaiškino, kad 2011 m. balandžio 19 d.–birželio 7 d. Tarnybos įgalioti pareigūnai atliko neplaninį pareiškėjos veiklos patikrinimą ir nustatė, kad ji yra sudariusi 2008 m. balandžio 30 d. sutartį su UAB „Šiaulių vandenys“, 2009 m. balandžio 1 d. sutartį ir 2011 m. kovo 28 d. papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2009 m. balandžio 1 d. sutarties su AB „Šiaulių energija“. Pareiškėja Pašto įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis yra pranešusi Tarnybai apie pašto bei pasiuntinių paslaugų teikimą ir yra įrašyta į Tarnybos interneto svetainėje viešai skelbiamus pašto paslaugų ir pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašus, todėl yra laikytina pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėja, o, teikdama pašto ir pasiuntinių paslaugas, privalo laikytis visų Pašto įstatyme bei Taisyklėse jai nustatytų pareigų.

17Teigia, kad, atsižvelgus į minėtose sutartyse pareiškėjos nustatytų įsipareigojimų turinį ir į tai, kad, vadovaujantis Pašto įstatymo 2 straipsnio 9 ir 13 dalimis, pašto siuntų įteikimas gavėjams asmeniškai pasirašytinai yra pasiuntinių paslaugas identifikuojantis požymis, skiriantis šias paslaugas nuo pašto paslaugų, sutartys buvo sudarytos dėl pasiuntinių paslaugų teikimo. Taigi pareiškėja, teikdama UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ pasiuntinių paslaugas, privalėjo užtikrinti, kad visos UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ siuntos būtų įteiktos gavėjams asmeniškai pasirašytinai ir saugoti įteikimą gavėjams asmeniškai pasirašytinai patvirtinančius dokumentus ne mažiau kaip 6 mėnesius.

18Paaiškino, kad, remiantis per neplaninį patikrinimą surinkta medžiaga ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. birželio 22 d. raštu Nr. SD-D7-1960 (4.5), buvo nustatyta, kad pareiškėja, teikdama UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ pasiuntinių paslaugas, nesaugojo UAB „Šiaulių vandenys“ 2011 m. sausio–kovo mėnesių ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. sausio–gegužės mėnesių pašto siuntų įteikimą gavėjams asmeniškai pasirašytinai patvirtinančių dokumentų ne mažiau kaip 6 mėnesius ir taip pažeidė Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktą bei Taisyklių 20.2 punktą. Tarnyba 2011 m. liepos 18 d. raštu Nr. (17.1) 1B-2747 pranešė pareiškėjai apie nustatytą pažeidimą ir nustatė 1 mėnesio nuo pranešimo gavimo dienos terminą jam pašalinti ir raštu apie tai informuoti Tarnybą, tačiau pareiškėja 2011 m. liepos 18 d. rašte Nr. (17.1) 1B-2747 nurodė, kad per nustatytą terminą pažeidimo nepašalino. Tarnyba, vadovaudamasi Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 15 straipsnio 1 ir 13 dalimis, 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 17 straipsniu, Taisyklių 20.2 punktu ir siekdama užtikrinti tinkamą teisės aktų vykdymą, skundžiamu įsakymu skyrė pareiškėjai Pašto įstatymo 14 straipsnyje nustatytą ekonominę sankciją – piniginę baudą.

19Atkreipia dėmesį, kad skunde pareiškėja neginčija fakto, kad nesaugojo UAB „Šiaulių vandenys“ 2011 m. sausio–kovo mėnesių ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. sausio–gegužės mėnesių pašto siuntų įteikimą gavėjams asmeniškai pasirašytinai patvirtinančių dokumentų ne mažiau kaip 6 mėnesius, tik nurodo, kad ji nėra tinkamas subjektas, kuriam galėjo būti paskirta Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta bauda. Paaiškino, kad sutartis dėl sąskaitų už vandenį ir sutartis dėl sąskaitų už šilumą, kuriomis UAB „Šiaulių naujienos“ įsipareigojo pagal UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ užsakymą teikti pasiuntinių paslaugas, o siuntėjai įsipareigojo už pašto siuntų įteikimą gavėjams pasiuntinių paslaugų teikėjai sumokėti, yra paslaugų sutartys. Pagal CK 6.716 straipsnio 5 dalį, atskirų rūšių atlygintinoms paslaugoms kiti įstatymai gali nustatyti papildomus reikalavimus, nenustatytus CK XXXV skyriuje, o CK 6.155 straipsnyje nustatyta, kad CK sutarčių teisės bendrosios normos taikomos visoms sutartims, tačiau atskirų rūšių sutarčių specialiosios normos gali būti nustatytos ir kituose įstatymuose. Taigi civilinius teisinius santykius tarp UAB „Šiaulių naujienos“ ir UAB „Šiaulių vandenys“ bei tarp UAB „Šiaulių naujienos“ ir AB „Šiaulių energija“ dėl pasiuntinių paslaugų teikimo (atlygintinų paslaugų teikimo) reglamentuoja ne tik CK, bet ir Pašto įstatymas bei šio įstatymo pagrindu Tarnybos patvirtintos Taisyklės. Atsižvelgiant į tai, UAB „Šiaulių naujienos“ privalo įvykdyti Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punkte ir Taisyklių 20.2 punkte nustatytą pasiuntinių paslaugų teikėjo pareigą kiekvieno teisinio santykio dėl pasiuntinių paslaugų teikimo, susiklosčiusio tarp UAB „Šiaulių naujienos“ ir pašto siuntos siuntėjo, atveju.

20Pažymi, kad pasiuntinių paslaugas remdamasi pagal Pašto įstatymą sudarytomis sutartimis teikia pareiškėja, todėl ir visus šiame įstatyme bei Taisyklėse įtvirtintus specialiuosius reikalavimus privalo vykdyti ir jų laikymąsi užtikrinti ji. Pažymėjo, kad CK 6.717 straipsnio 3 dalyje nustatyta teisė paslaugų teikėjai (UAB „Šiaulių naujienos“) pasitelkti sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis (VšĮ „Kultūros vizija“) neatleidžia jos nuo pareigų, nustatytų specialiosiose teisės normose (Pašto įstatymo, Taisyklių), vykdymo.

21Atkreipia dėmesį, kad remiantis į bylą pateikta sutartimi dėl sąskaitų už vandenį ir sutartimi dėl sąskaitų už šilumą UAB „Šiaulių naujienos“ užsakovams UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros už pažeidimo laikotarpį patvirtina, kad pareiškėja už 2011 m. sausio–gegužės mėnesiais suteiktas pasiuntinių paslaugas gavo realias pajamas, todėl visiškai nepagrįsti skunde dėstomi argumentai, kad ji 2011 m. sausio–gegužės mėnesiais neteikė pasiuntinių paslaugų UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“.

22Pažymėjo, kad Pašto įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog bendrosios metinės pajamos, nurodytos Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje, nustatomos pagal pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo, kuriam skiriama ekonominė sankcija, bendrąsias metines pajamas, gautas per praėjusius ataskaitinius metus iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos. Vadovaujantis Tarnybai pateiktos pareiškėjos 2010 metais suteiktų pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų ataskaitos 310 eilute, 2010 m. jos pajamos iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų veiklos buvo 752 435 Lt (be PVM). Taigi pareiškėja 2010 m. suteiktų pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų ataskaitoje pati nurodė, kad iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos gavo 752 435 Lt bendrųjų metinių pajamų. Pašto įstatymo 14 str. 1 d. imperatyviai įtvirtina, kad bauda skaičiuojama nuo bendrųjų metinių pajamų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos, o ne nuo pajamų, gautų vykdant pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų veiklą, kuri buvo pripažinta pažeidžiančia Pašto įstatymą ir Taisykles. Tarnyba apskaičiavo baudą laikydamasi Pašto įstatymo nuostatų, todėl pareiškėjos skunde išdėstyti teiginiai dėl baudos nepagrįstumo atmestini.

23Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus. Papildomai paaiškino, kad buvo nustatyta, jog pareiškėja teikia pasiuntinių paslaugas, tačiau nesaugo Pašto įstatymo 7 str. 3 d. 2 p. nustatytų dokumentų. Mano, kad šešių mėnesių terminas ekonominei sankcijai skirti turi būti pradėtas skaičiuoti pasibaigus pareigai saugoti dokumentus, šiuo atveju nuo rugsėjo mėnesio (t. II, b. l. 50?53).

24Skundas atmestinas.

25Remdamasis byloje esančiais dokumentais, teismas nustatė, kad Tarnyba 2011 m. kovo 28 d. gavo AB „Lietuvos paštas“ 2011 m. kovo 24 d. prašymą Nr. 3-2971 (t. I, b. l. 115–117), kuriame nurodoma, kad AB „Lietuvos paštas“ viešam naudojimui (siuntoms surinkti) skirtose pašto dėžutėse nuolat randa UAB „Šiaulių naujienos“ pasiuntinių paslaugų teikėjo antspaudu pažymėtų įvairių siuntėjų pašto korespondencijos siuntų, mano, kad UAB „Šiaulių naujienos“ pašto siuntų nepristato gavėjams asmeniškai arba tai padaro pažeisdama teisės aktų reikalavimus.

26Atsižvelgusi į prašyme nurodytas aplinkybes ir vykdydama Tarnybos direktoriaus įgalioto asmens 2011 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 1V-388 „Dėl neplaninio UAB „Šiaulių naujienos“ veiklos patikrinimo atlikimo“ (t. I, b. l. 159–160), Tarnyba 2011 m. balandžio 19 d.–birželio 7 d. atliko neplaninį pareiškėjos veiklos patikrinimą.

27Atsižvelgusi į neplaninio patikrinimo metu surinktą medžiagą ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. birželio 22 d. raštu Nr. SD-D7-1960 (4.5) pateiktą informaciją (t. II, b. l. 10), Tarnyba nustatė, kad pareiškėja, teikdama UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ pasiuntinių paslaugas, nesaugojo UAB „Šiaulių vandenys“ 2011 m. sausio–kovo mėnesių ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. sausio–gegužės mėnesių pašto siuntų įteikimą gavėjams asmeniškai pasirašytinai patvirtinančių dokumentų ne mažiau kaip 6 mėnesius ir taip pažeidė Pašto įstatymo 7 str. 3 d. 2 p. bei Taisyklių 20.2 punktą. Tarnyba 2011 m. liepos 18 d. raštu Nr. (17.1) 1B-2747 (t. II, b. l. 25–26) pranešė pareiškėjai apie nustatytą Pašto įstatymo ir Taisyklių pažeidimą ir nustatė 1 mėnesio nuo pranešimo gavimo dienos terminą pažeidimui pašalinti ir raštu apie tai informuoti Tarnybą.

28Pareiškėja 2011 m. rugpjūčio 22 d. rašte Nr. 08-06 (t. II, b. l. 34–36) nurodė, kad, jos manymu, Pašto įstatymo ir Taisyklių nepažeidė.

29Tarnyba 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-1231 „Dėl ekonominės sankcijos skyrimo UAB „Šiaulių naujienos“ paskyrė pareiškėjai 11 286,52 Lt baudą, nes ji, nesaugodama UAB „Šiaulių vandenys“ 2011 m. sausio–kovo mėn. ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. sausio–gegužės mėnesių siuntų įteikimą gavėjams asmeniškai pasirašytinai patvirtinančių dokumentų ne mažiau kaip 6 mėnesius, pažeidė Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktą bei Taisyklių 20.2 punktą.

30Ginčo dalykas – Tarnybos 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-1231 „Dėl ekonominės sankcijos skyrimo UAB „Šiaulių naujienos“ teisėtumas ir pagrįstumas.

31Kaip matyti iš pareiškėjos skundo, ji mano, kad nėra tinkamas subjektas, kuriam galėjo būti paskirta Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta bauda, taip pat pareiškėja nesutinka su apskaičiuotos baudos dydžiu. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas nurodė argumentą, kad buvo praleistas 6 mėnesių terminas ekonominei sankcijai skirti.

32Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Pašto įstatymas ir Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-1544.

33Dėl įstatymo pažeidimo subjekto

34Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktas nustato, kad pasiuntinių paslaugų teikėjas privalo įteikti pašto siuntą gavėjui asmeniškai pasirašytinai; jeigu įteikti pašto siuntos gavėjui asmeniškai pasirašytinai nėra galimybės (nerandama gavėjo siuntėjo nurodytu adresu ir pan.), pasiuntinių paslaugų teikėjas gali informuoti gavėją apie pašto siuntą palikdamas pranešimą gavėjo gaunamųjų laiškų dėžutėje. Pagal to paties straipsnio 3 dalies 2 punktą, pasiuntinių paslaugų teikėjas privalo saugoti Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklėse nurodytus dokumentus, patvirtinančius pašto siuntų įteikimą, ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo pašto siuntos įteikimo dienos.

35Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2010-01-10 iki 2012-02-16) 20.2 punktas nustato, kad pasiuntinių paslaugų teikėjas privalo ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo pašto siuntos įteikimo dienos saugoti dokumentus, patvirtinančius pašto siuntos įteikimą, kuriuose būtų nurodytas gavėjo pavadinimas ir pašto siuntą priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas arba gavėjo vardas, pavardė, parašas; pašto siuntos įteikimo data, adresas; siuntėjo pavadinimas arba vardas, pavardė.

36Kaip matyti iš nurodytos teisės normos, pareiga įteikti pašto siuntą gavėjui asmeniškai pasirašytinai ir saugoti Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklėse nurodytus dokumentus, patvirtinančius pašto siuntų įteikimą, ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo pašto siuntos įteikimo dienos tenka pasiuntinių paslaugų teikėjui.

37Pagal Pašto įstatymo 2 straipsnio 9 dalį, pasiuntinių paslaugos – tai pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pasirašytinas įteikimas gavėjams asmeniškai per pasiuntinį, suteikiant siuntėjo pageidaujamas papildomas paslaugas. Pagal to paties straipsnio 17 ir 18 dalis, pašto siuntų paskirstymas – tai visuma veiksmų, kurie atliekami su pašto siuntomis nuo jų patekimo į rūšiavimo vietą iki pristatymo adresatams, o pašto siuntų surinkimas – visuma veiksmų, kurių metu pašto siuntos surenkamos iš naudotojų.

38Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas – tai pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų filialai (Pašto įstatymo 2 straipsnio 10 dalis).

39Pašto siunta – adresuota ir išsiųsti paruošta siunta, kurią turi pristatyti pašto ar pasiuntinių paslaugų teikėjai. Tai pašto korespondencijos, reklaminė pašto siunta, taip pat siunta, kurioje siunčiami spaudiniai ir pašto siuntiniai (Pašto įstatymo 2 str. 15 d.).

40Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad pareiškėja 2008 m. balandžio 30 d. su UAB „Šiaulių vandenys“ sudarė sąskaitų spausdinimo, vokavimo ir išnešiojimo sutartį (t. I, b. l. 27–30), pagal kurios 1.1 ir 3.1 punktus pareiškėja įsipareigojo atspausdinti, suvokuoti ir išnešioti sąskaitas už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Šiaulių mieste, ( - ) ir ( - ) Su AB „Šiaulių energija“ pareiškėja 2009 m. balandžio 1 d. sudarė sutartį, o 2011 m. kovo 28 d. papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2009 m. balandžio 1 d. sutarties (t. I, b. l. 30–32, t. II, b. l. 11–14), pagal kurios 1.1 ir 3.1 punktus pareiškėja yra įsipareigojusi atspausdinti, suvokuoti ir išnešioti sąskaitas už šilumos energiją Šiaulių mieste, Kuršėnuose, ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) bei ( - )

41Pagal Civilinio kodekso 6.716 str. 1 d., paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

42Teismas iš pateiktų įrodymų daro išvadą, kad pareiškėjos 2008 m. balandžio 30 d. su UAB „Šiaulių vandenys“ ir 2009 m. balandžio 1 d. su AB „Šiaulių energija“ sudarytos sutartys yra pasiuntinių paslaugų sutartys.

43Iš bylos medžiagos teismas taip pat nustatė, kad pareiškėja 2010 m. liepos 22 d. su VšĮ „Kultūros vizija“ sudarė paslaugų sutartį Nr. ( - ) (t. I, b. l. 34–35), kurios 1.1 punkte VšĮ „Kultūros vizija“ įsipareigojo išnešioti UAB „Šiaulių naujienos“ pateiktas sąskaitas, laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytos tvarkos. Sutartimi UAB „Šiaulių naujienos“ įsipareigojo atspausdinti ir suvokuoti sąskaitas bei jas pateikti VšĮ „Kultūros vizija“ (sutarties 2.1.1 ir 2.1.2 punktai), o VšĮ „Kultūros vizija“ įsipareigojo priimti suvokuotas sąskaitas ir jas išnešioti per 10 dienų nuo jų gavimo (sutarties 2.2.1 ir 2.2.2 punktai).

44Pareiškėja mano, kad, atsižvelgus į tai, kad tarp jos ir VšĮ „Kultūros vizija“ buvo sudaryta minėta sutartis, ji negali būti laikoma atsakinga už Pašto įstatymo 7 str. 3 d. 2 p. ir Taisyklių 20.2 p. pažeidimą, nes pati neteikė pasiuntinių paslaugų.

45Pareiškėja yra sudariusi pasiuntinių paslaugų teikimo sutartis su UAB „Šiaulių vandenys“ ir su AB „Šiaulių energija“. UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ sutarties dėl pasiuntinių paslaugų teikimo su VšĮ „Kultūros vizija“ nėra sudariusi, todėl visa atsakomybė dėl netinkamai įvykdytos paslaugos pasitelkus trečiuosius asmenis kyla pareiškėjai pagal su klientais sudarytas sutartis (Civilinio kodekso 6.717 str. 3 d. ). Taigi iš to seka, kad pareiškėja atsako ir už Pašto įstatymo 7 str. 3 d. 2 p., ir Taisyklių 20.2 p. pažeidimą kaip pasiuntinių paslaugų teikėja.

46Civilinio kodekso 6.717 str. 3 d. nustato, kad jeigu sutartis nenustato ko kita, paslaugų teikėjas gali pasitelkti sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis. Tačiau ir šiuo atveju už tinkamą sutarties įvykdymą klientui atsako paslaugų teikėjas. Pagal Civilinio kodekso 6.716 straipsnio 5 dalį, atskirų rūšių atlygintinoms paslaugoms kiti įstatymai gali nustatyti papildomus reikalavimus, nenustatytus Civilinio kodekso XXXV skyriuje, o Civilinio kodekso 6.155 straipsnyje nustatyta, kad Civilinio kodekso sutarčių bendrosios teisės normos taikomos visoms sutartims, tačiau atskirų rūšių sutarčių specialiosios normos gali būti nustatytos ir kituose įstatymuose.

47Pagal Pašto įstatymo 1 str. 1 d., šis įstatymas nustato pašto bei pasiuntinių paslaugų teikimo teisinius pagrindus, pašto bei pasiuntinių paslaugų teikėjų ir naudotojų santykius, pašto bei pasiuntinių paslaugų teikėjų teises ir pareigas, pašto veiklos reguliavimo institucijas, pašto bei pasiuntinių paslaugų teikėjų atsakomybę ir žalos atlyginimą. Tarnyba, įgyvendindama šio įstatymo jai pavestas funkcijas, turi teisę kontroliuoti, kaip laikomasi Pašto įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių pašto ir pasiuntinių veiklą, nuostatų (Pašto įstatymo 3 str. 5 d. 1 p.). Tarnyba, nustačiusi, kad pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas nesilaiko Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklių reikalavimų, netinkamai vykdo ar nevykdo vienos ar daugiau universaliųjų pašto paslaugų teikėjui šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytų pareigų arba pareigų, nustatytų šio įstatymo 7 straipsnyje, nesilaiko šio įstatymo 9 straipsnio reikalavimų, raštu praneša pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui apie nustatytus pažeidimus ir nustato terminą pažeidimams pašalinti (Pašto įstatymo 13 str. 1 d.). Jeigu pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą pažeidimų nepašalina, Tarnyba inicijuoja ekonominių sankcijų skyrimo procedūrą (Pašto įstatymo 13 str. 2 d.).

48Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareikėja, sudarydama ir vykdydama pasiuntinių paslaugų teikimo sutartis su UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, turi laikytis specialiajame teisės akte – Pašto įstatyme – nustatytų reikalavimų ir įpareigojimų. Nustačiusi, kad pareiškėja šių reikalavimų nesilaikė, Tarnyba jai gali pritaikyti atitinkamas sankcijas.

49Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip matyti iš bylos medžiagoje pateiktų 2011 m. sausio 19 d. PVM sąskaitų faktūrų SNA Nr. ( - ) ir SNA Nr. ( - ), 2011 m. sausio 31 d. PVM sąskaitos faktūros SNA Nr. ( - ), 2011 m. vasario 21 d. PVM sąskaitų faktūrų SNA Nr. ( - ) ir SNA Nr. ( - ), 2011 m. vasario 28 d. PVM sąskaitos faktūros SNA Nr. ( - ) ir kt. (t. I, b. l. 166–183), kurias pareiškėja išrašė UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, jose nurodyta, kad sąskaitos faktūros išrašytos už užsakovo sąskaitų, spaudinių ir siuntų spausdinimą, įteikimą ir pristatymą. Teismo vertinimu, ši aplinkybė taip pat patvirtina išvadą, kad pareiškėja atsako už pasiuntinių paslaugų teikimą ir viešosios teisės prasme.

50Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėja turėjo laikytis Pašto įstatymo 7 str. 3 d. 2 p. nustatytos pareigos saugoti dokumentus, patvirtinančius pašto siuntų įteikimą, ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo pašto siuntos įteikimo dienos. Nagrinėjamu atveju laikytina, kad pareiškėja yra tinkamas subjektas, atsakingas už Pašto įstatymo 7 str. 3 d. 2 p. pažeidimą.

51Dėl termino ekonominei sankcijai skirti

52Pašto įstatymo 15 str. 15 d. nustatyta, kad ekonominė sankcija turi būti paskirta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo pažeidimo padarymo dienos.

53Nagrinėjamu atveju pažeidimas, dėl kurio buvo priimtas ginčijamas įsakymas, pasireiškė dėl to, kad pareiškėja nesaugojo Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklėse nurodytų dokumentų, patvirtinančių pašto siuntų įteikimą, ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo pašto siuntos įteikimo dienos.

54Kaip matyti iš pareiškėjos skundo, ji iš esmės neginčija tos aplinkybės, kad 6 mėnesius nuo pašto siuntos įteikimo dienos nesaugojo dokumentų, patvirtinančių pašto siuntos įteikimą, kuriuose būtų nurodytas gavėjo pavadinimas ir pašto siuntą priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas arba gavėjo vardas, pavardė, parašas; pašto siuntos įteikimo data, adresas; siuntėjo pavadinimas arba vardas, pavardė.

55Iš byloje esančių UAB „Šiaulių vandenys“ 2011 m. sausio–kovo mėnesiais ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. sausio–gegužės mėnesiais išrašytų sąskaitų faktūrų (t. I, b. l. 166–183, t. II, b. l. 15–24) matyti, kad UAB „Šiaulių naujienos“ teikė sąskaitų spausdinimo ir įteikimo paslaugas UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“.

56Nagrinėjamas pažeidimas laikytinas tęstiniu, kadangi pareiškėja pasiuntinių paslaugų taisyklių nevykdė, t. y. pašto siuntų nesaugojo kiekvieną dieną, todėl ir terminas dėl šio neveikimo, atlikto tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną (CK 1.127 str. 5 dalis). Kaip nustatyta iš bylos medžiagos ir kaip nurodė pareiškėjos atstovas teismo posėdyje (t. II, b. l. 50–53), sąskaitos buvo įteiktos 2011 m. sausio–kovo ir sausio–gegužės mėnesiais. Laikant, kad sąskaitos buvo įteiktos 2011 m. sausio mėnesį, 6 mėnesių dokumentų, patvirtinančių pašto siuntų įteikimą, saugojimo terminas baigiasi 2011 m. birželio mėnesį. Ekonominė sankcija gali būti skiriama per 6 mėnesius nuo paskutinės pažeidimo darymo dienos, t. y. vėliausiai 2011 m. gruodžio mėnesį. Taigi laikytina, kad terminas ekonominei sankcijai skirti už laikotarpio nuo 2011 m. sausio 5 d. dokumentų, patvirtinančių pašto siuntų įteikimą, nesaugojimą, visoms siuntoms (t. I, b. l. 166–183, t. II, b. l. 15–24) nėra praleistas, todėl yra pakankamas pagrindas konstatuoti Pašto įstatymo 7 str. 3 d. 2 p. ir Taisyklių 20.2 p. pažeidimą.

57Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ekonominė sankcija pareiškėjai paskirta nepraleidus Pašto įstatymo 15 str. 15 d. nustatyto 6 mėnesių termino.

58Dėl ekonominės sankcijos dydžio

59Pašto įstatymo 14 str. 1 d. nustatyta, kad pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui, kuris nesilaiko Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklių reikalavimų arba nevykdo vienos ar daugiau universaliųjų pašto paslaugų teikėjui šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytų pareigų arba pareigų, nustatytų šio įstatymo 7 straipsnyje, arba nevykdo Tarnybos sprendimų, priimtų išsprendus ginčą, Tarnyba skiria baudą iki 3 procentų bendrųjų metinių pajamų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos, o jeigu tokios veiklos mastą apskaičiuoti sunku arba neįmanoma, – iki 300 000 litų.

60Nagrinėjamu atveju pareiškėjai ginčijamu įsakymu paskirta 11 286,52 Lt dydžio bauda, t. y. pusė Pašto įstatymo 14 str. 1 d. nustatytos maksimalios 3 procentų bendrųjų metinių pajamų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos baudos. Nustatyta, kad pareiškėjos pajamos iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos 2010 m. buvo 752 435 Lt (t. II, b. l. 28–33).

61Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad baudos dydis siejamas su procentine atitinkamo ūkio subjekto bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais išraiška, baudos dydis nėra siejamas su pajamomis, gautomis darant pažeidimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-686/2006, Administracinių teismų praktika, Nr. 9, 2007, p. 107–137; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008, Administracinė jurisprudencija, Nr. 16, 2008, p. 176–203).

62Teismas, atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reguliavimą, daro išvadą, kad bauda pareiškėjai pagrįstai apskaičiuota nuo visų jos bendrųjų metinių pajamų, gautų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos, kadangi toks baudos apskaičiavimo pagrindas tiesiogiai nustatytas Pašto įstatyme. Taigi pareiškėjos argumentas, kad bauda turi būti skaičiuojama tik nuo pajamų už tą veiklą, kurią vykdant nustatytas pažeidimas, atmestinas kaip nepagrįstas.

63Teismas, apibendrinęs išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad Tarnybos 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1V-1231 „Dėl ekonominės sankcijos skyrimo UAB „Šiaulių naujienos“ yra teisėtas ir pagrįstas, o pareiškėjos skundas atmestinas.

64Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 ir 129 str.,

Nutarė

65Pareiškėjos UAB „Šiaulių naujienos“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

66Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja UAB „Šiaulių naujienos“ kreipėsi į teismą su skundu (b.... 5. Skunde paaiškino, kad atsakovė nusprendė jai skirti 11 286,52 Lt dydžio... 6. Nurodo, kad bauda buvo paskirta už tai, kad, atsakovės nuomone, pareiškėja,... 7. Nurodo, kad su UAB „Šaulių vandenys“ 2008 m. balandžio 30 d. sudarė... 8. Nurodo, kad VšĮ „Kultūros vizija“ nuo 2010 m spalio 19 d. yra įrašyta... 9. Mano, kad būtina atskirti teisinius santykius, kylančius iš privatinės... 10. Teigia, kad nurodyti argumentai buvo išdėstyti pareiškėjos rašytiniuose... 11. Paaiškino, kad atsakovė paskyrė 11 286,52 Lt baudą, kuri buvo skaičiuojama... 12. Pareiškėja mano, kad bendrosios metinės pajamos, nuo kurių turi būti... 13. Nors pareiškėjos PVM sąskaitose faktūrose, išrašytose UAB „Šiaulių... 14. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus... 15. Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė atmesti jį kaip... 16. Paaiškino, kad 2011 m. balandžio 19 d.–birželio 7 d. Tarnybos įgalioti... 17. Teigia, kad, atsižvelgus į minėtose sutartyse pareiškėjos nustatytų... 18. Paaiškino, kad, remiantis per neplaninį patikrinimą surinkta medžiaga ir AB... 19. Atkreipia dėmesį, kad skunde pareiškėja neginčija fakto, kad nesaugojo UAB... 20. Pažymi, kad pasiuntinių paslaugas remdamasi pagal Pašto įstatymą... 21. Atkreipia dėmesį, kad remiantis į bylą pateikta sutartimi dėl sąskaitų... 22. Pažymėjo, kad Pašto įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog... 23. Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus... 24. Skundas atmestinas.... 25. Remdamasis byloje esančiais dokumentais, teismas nustatė, kad Tarnyba 2011 m.... 26. Atsižvelgusi į prašyme nurodytas aplinkybes ir vykdydama Tarnybos... 27. Atsižvelgusi į neplaninio patikrinimo metu surinktą medžiagą ir AB... 28. Pareiškėja 2011 m. rugpjūčio 22 d. rašte Nr. 08-06 (t. II, b. l. 34–36)... 29. Tarnyba 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-1231 „Dėl ekonominės... 30. Ginčo dalykas – Tarnybos 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-1231 „Dėl... 31. Kaip matyti iš pareiškėjos skundo, ji mano, kad nėra tinkamas subjektas,... 32. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Pašto įstatymas ir Pašto ir... 33. Dėl įstatymo pažeidimo subjekto... 34. Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktas nustato, kad pasiuntinių... 35. Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2010-01-10 iki 2012-02-16) 20.2 punktas... 36. Kaip matyti iš nurodytos teisės normos, pareiga įteikti pašto siuntą... 37. Pagal Pašto įstatymo 2 straipsnio 9 dalį, pasiuntinių paslaugos – tai... 38. Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas – tai pašto ir (ar)... 39. Pašto siunta – adresuota ir išsiųsti paruošta siunta, kurią turi... 40. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad pareiškėja 2008 m. balandžio 30... 41. Pagal Civilinio kodekso 6.716 str. 1 d., paslaugų sutartimi viena šalis... 42. Teismas iš pateiktų įrodymų daro išvadą, kad pareiškėjos 2008 m.... 43. Iš bylos medžiagos teismas taip pat nustatė, kad pareiškėja 2010 m. liepos... 44. Pareiškėja mano, kad, atsižvelgus į tai, kad tarp jos ir VšĮ „Kultūros... 45. Pareiškėja yra sudariusi pasiuntinių paslaugų teikimo sutartis su UAB... 46. Civilinio kodekso 6.717 str. 3 d. nustato, kad jeigu sutartis nenustato ko... 47. Pagal Pašto įstatymo 1 str. 1 d., šis įstatymas nustato pašto bei... 48. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareikėja,... 49. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip matyti iš bylos medžiagoje pateiktų... 50. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėja... 51. Dėl termino ekonominei sankcijai skirti... 52. Pašto įstatymo 15 str. 15 d. nustatyta, kad ekonominė sankcija turi būti... 53. Nagrinėjamu atveju pažeidimas, dėl kurio buvo priimtas ginčijamas... 54. Kaip matyti iš pareiškėjos skundo, ji iš esmės neginčija tos aplinkybės,... 55. Iš byloje esančių UAB „Šiaulių vandenys“ 2011 m. sausio–kovo... 56. Nagrinėjamas pažeidimas laikytinas tęstiniu, kadangi pareiškėja... 57. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ekonominė sankcija... 58. Dėl ekonominės sankcijos dydžio... 59. Pašto įstatymo 14 str. 1 d. nustatyta, kad pašto ir (ar) pasiuntinių... 60. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai ginčijamu įsakymu paskirta 11 286,52 Lt... 61. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad... 62. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reguliavimą, daro išvadą, kad... 63. Teismas, apibendrinęs išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad Tarnybos... 64. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str.,... 65. Pareiškėjos UAB „Šiaulių naujienos“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 66. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...