Byla I-788-121/2014
Dėl sprendimo panaikinimo ir valstybinės pensijos nepriemokos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Egidijos Puzinskaitės, Henriko Sadausko ir Nijolės Žalnieriūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. K. skundą atsakovėms Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybės saugumo departamento, ir Valstybės saugumo departamentui dėl sprendimo panaikinimo ir valstybinės pensijos nepriemokos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas J. K. kreipėsi į teismą su skundu (b.l. 1–2), prašydamas: 1) atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – Departamentas) 2013-07-08 rašte Nr. (75)-18-1746 priimtą sprendimą; 3) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Departamento, neišmokėtos valstybinės pensijos dalį nuo 2010-01-01 iki 2012-09-01; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Paaiškino, kad nuo 2009-04-21 jam buvo paskirta 1 433,33 Lt dydžio pareigūno pensija, tačiau nuo 2010-01-01 atsakovas jam mokėjo sumažintą pareigūnų ir karių pensiją (toliau – Pensija) dėl tuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) nuostatų. Mano, kad tokiu būdu buvo pažeistos jo konstitucinės teisės, nes teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Šie principai inter alia suponuoja tai, kad valstybė privalo vykdyti prisiimtus įsipareigojimus asmeniui. Konstitucinis Teismas (KT) ne kartą yra pažymėjęs, kad neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (2001-07-12, 2002-11-05, 2003-03-04, 2003-03-17, 2003-07-04 nutarimai). Pareiškėjo teigimu, Laikinojo įstatymo 2 skirsnio nuostatose įtvirtintas reguliavimas jam ir kitiems išėjusiems iš tarnybos Departamento pareigūnams ir kitų struktūrų pareigūnams apribojo mokamos Pensijos dydį neteisėtai. Tokiu teisiniu reguliavimu yra pažeidžiama Konstitucijos 52 straipsnio nuostata, kad valstybė laiduoja teisę gauti pensijas ir socialinę paramą įstatymo numatytais atvejais.

5Nurodo, kad KT 2012-02-06 nutarimu pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai, o Laikinojo įstatymo 5 str. 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, prieštarauja Konstitucijos 48 str. 1 daliai; be to, Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 dalis tiek, kiek ji apima šio įstatymo 1 str. 1 d. 1-4 punktuose nustatytas valstybines pensijas, prieštarauja Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

6Pasak pareiškėjo, pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalį atsakovas jam neišmokėjo 8 330,88 Lt, o pagal Laikinojo įstatymo 5 str. 1 dalį – 26 270,40 Lt paskirtos Pensijos. Kadangi įstatymų leidėjas Laikinuoju įstatymu, neatsižvelgdamas į kintančius valstybės ekonomikos rodiklius, nepagrįstai mažino Pensijas pensininkams, tai sukėlė pareiškėjui pasekmes (turtinę ir neturtinę žalą). Sumažinus pareiškėjui mokamos Pensijos dydį, jam buvo padaryta neturtinė žala, nes Pensijos nemokėjimas sukėlė sunkius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, bendravimo galimybių sumažėjimą dėl poreikių tinkamo netenkinimo, trūkstant tam lėšų.

7Prašyme atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti (b.l. 31–32) prašo pripažinti, kad terminą praleido dėl svarbių priežasčių, nes iki 2012-09-21 neturėjo jokio teisinio pagrindo manyti, jog Laikinasis įstatymas prieštarauja Konstitucijai ir yra negaliojantis. Buvo giliai įsitikinęs, jog skundo procesinis terminas prasideda nuo 2012-09-21 įsigaliojusio 2012-02-06 KT nutarimo ir baigiasi 2015 rugsėjo mėnesį. Be to, savo įsitikinimus, kad nepažeidė procesinių terminų grindė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2010-06-30 įsakymu Nr. T-55, pagal kurį pratęsiami pradėtų pasiruošimų byloms nagrinėti terminai, neskiriamos bylos teisėjams, nauji skundai registruojami į sąrašą. Atsižvelgdamas į didelį šio teismo krūvį ir savo įsitikinimus, jog nepažeidė procesinių terminų, neskubėjo teikti skundo.

8Atsakovas ir atsakovės atstovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą (b.l. 20–21) nesutinka su juo ir prašo pareiškėjo skundo dalį, kuria prašoma panaikinti Departamento 2013-07-08 rašte Nr. (75)-18-1746 priimtą sprendimą atmesti kaip nepagrįstą ir netenkinti prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų.

9Paaiškino, kad KT 2004-12-13 nutarime pažymėjo, jog visi teisinių santykių subjektai privalo vykdyti įstatymus tol, kol jie nėra pakeisti arba panaikinti, arba nėra KT pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Taigi Departamentas iki 2012-02-06 KT nutarimo įsigaliojimo, t. y. iki 2012 m. rugsėjo mėnesio, skaičiuodamas ir mokėdamas pareiškėjui pagal tuo metu galiojusias Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalies ir 5 str. 1 dalies nuostatas sumažintą Pensiją, tinkamai vykdė teisės aktų nuostatas.

10Pažymėjo, kad Pensijos dalies neišmokėjimas pareiškėjui buvo sąlygotas ne Departamento veiksmų, o situacijos, kad Lietuvos valstybė (Lietuvos Respublikos Seimas,) priimdamas Laikinąjį įstatymą, kurio atitinkamos nuostatos KT buvo pripažintos prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai, netinkamai reglamentavo valstybinės pensijos mokėjimo klausimus (LVAT 2012-07-23 nutartis adm. byloje Nr. A-552-2747-12).

11Prašymas atnaujinti terminą tenkinamas, skundas tenkinamas iš dalies.

12Faktinės bylos aplinkybės.

13Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad Departamento 2009-04-29 sprendimu Nr. (67)-18-552 pareiškėjui nuo 2009-04-21 buvo paskirta 1 433,13 Lt dydžio Pensija (b. l. 11).

14Pareiškėjas 2013-06-27 kreipėsi į Departamentą, prašymas paaiškinti jam, kodėl buvo sumažinta Pensija, taip pat išaiškinti Pensijos perskaičiavimo ir kompensavimo mechanizmą bei grąžinti neišmokėtą Pensijos dalį, o taip pat išduoti jam pažymą (b. l. 22).

15Departamentas 2014-07-08 sprendimu Nr. (75)-18-1746 netenkino pareiškėjo reikalavimo dėl neišmokėtos Pensijos dalies grąžinimo ir nurodė, kad skaičiuodamas ir mokėdamas laikinai sumažintą Pensiją, Departamentas vadovavosi tuo metu galiojusiomis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo, Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu bei Laikinojo įstatymo nuostatomis. Pareiškėjui skirta Pensija buvo sumažinta Laikinojo įstatymo galiojimo metu perskaičiuojant ją pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalies ir 5 str. 1 dalies nuostatas. Taigi, Departamentas iki 2012-02-06 KT nutarimo įsigaliojimo, t. y. iki 2012 m. rugsėjo mėnesio, mokėdamas sumažintą Pensiją, tinkamai vykdė galiojančių teisės aktų nuostatas ir neatliko neteisėtų veiksmų (b. l. 23–24).

16Pagal teismui pateiktus J. K. Pensijos apskaičiavimo už 2010–2012 metus duomenis (b.l. 25) J. K. buvo paskirta 1 433,13 Lt dydžio Pensija. Perskaičiavus Pensiją pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnį, pareiškėjui per 2010 m. sausio – 2012 m. rugpjūčio mėnesius iš viso buvo nepriskaičiuota 8330,88 Lt, Pensiją perskaičiavus pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnį pareiškėjui 2010 m. sausio – 2012 m. rugpjūčio mėnesiais buvo neišmokėta 26 270,40 Lt Pensijos.

17Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei išvados.

18Dėl termino kreiptis į teismą.

19Pagal 2005-05-19 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. X-209 45 str. 1 dalį VSDFV teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Pensijų įstatymo 45 str. 2 dalyje nustatyta, kad VSDFV ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui.

20Teismas, nagrinėdamas šią bylą, įvertino praktiką, formuojamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinių teisėjų kolegijų nutartyse administracinėse bylose Nr. A552-519/2013 bei A444-2232/2013. Šiose nutartyse teismas, viena vertus, pasisakė, kad skundams dėl pareigūnų pensijų nepriemokų nėra pagrindo taikyti privalomą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, antra vertus, išaiškino, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 str. 1 dalyje minimas 3 metų terminas turi būti suprantamas kaip senaties terminas kreiptis į teismą.

21LVAT nutartyje byloje Nr. A444-2232/2013 pasisakė, jog teisė kreiptis į administracinius teismus yra suprantama plačiai (žr., pvz., LVAT 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-611/2008). Šiuo aspektu LVAT priminė, kad teisė naudotis teisminiais gynybos būdais administraciniame teisme visų pirma grindžiama konstituciniu teisminės gynybos principu, įtvirtintu Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje. Oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje ne kartą konstatuota, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą – arbitrą, kuris išspręstų ginčą; šios teisės negalima apriboti ar paneigti; pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2005 m. vasario 7 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2008 m. sausio 22 d., 2008 m. kovo 15 d., 2008 m. birželio 30 d. nutarimai). Teisė į veiksmingą teisminę apsaugą įtvirtinta ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose bei 2000 m. gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (OL C 364, 2000, p. 1) 47 straipsnyje. LVAT padarė išvadą, kad nagrinėjamoje byloje nėra įvertintos teisiškai reikšmingos aplinkybės, galinčios pagrįsti pareiškėjo delsimą kreiptis į teismą. <...> pirmosios instancijos teismas neįvykdė jam tenkančių pareigų, bylos nagrinėjimo metu nustačius, jog pareiškėjas praleido terminą kreiptis į teismą.

22Laikantis šios praktikos, teismas padėjo pareiškėjui įgyvendinti jo procesines teises, remiantis ABTĮ 10 straipsniu išaiškino pareiškėjui jo teisę reikšti prašymą dėl termino atnaujinimo skundui paduoti, o pareiškėjas šia teise pasinaudojo.

23LVAT administracinėje byloje Nr. AS502-169/2014 (2014-01-15 nutartis) išaiškino, kad šis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, todėl praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išskirtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (pvz., 2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Tačiau išimtis iš bendros taisyklės turėtų būti daroma tuomet, kai siekdami apginti savo galbūt pažeistas teises ir teisėtus interesus į administracinį teismą kreipiasi valstybinių pensijų gavėjai, prašydami pašalinti su įstatymų leidėjo veiksmais tiesiogiai susijusių pažeidimų sukeltas turtinio pobūdžio pasekmes.

24LVAT taip pat pažymėjo, kad iki 2013 m. kovo mėnesio ginčo teisinių santykių srityje vyravo teisinis neaiškumas ir neapibrėžtumas, LVAT teisėjų kolegija padarė išvadą, kad asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas valstybinių pensijų gavėjams buvo žymiai apsunkintas. Be to, Konstituciniam Teismui 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu, 2010 m. birželio 29 d. nutarimu ir 2012 m. vasario 6 d. nutarimu konstatavus, kad įstatymų leidėjas, susidarius ypatingai situacijai, kai inter alia dėl ekonomikos krizės neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek yra būtina valstybinėms pensijoms mokėti, dideliu mastu mažindamas valstybines pensijas privalo numatyti asmenims, kuriems tokia pensija buvo paskirta ir mokama, susidariusių praradimų kompensavimo mechanizmą, pagal kurį valstybė įsipareigotų tokiems asmenims, nebelikus minėtos ypatingos situacijos, per protingą laikotarpį teisingai kompensuoti jų praradimus, atsiradusius dėl valstybinės pensijos sumažinimo, pareiškėjas įgijo teisėtą lūkestį tikėtis, kad praradimai, patirti dėl valstybinių pensijų mažinimo dideliu mastu, bus jam kompensuojami teisėkūros subjektų nustatyta tvarka bei terminais, t. y. išvengiant teisminės valdžios įsikišimo. Išvardytos priežastys, LVAT teisėjų kolegijos įsitikinimu, šioje byloje sudarė pareiškėjui objektyvias kliūtis laiku paduoti skundą teismui, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 9 d. nutartis buvo panaikinta kaip neteisėta bei nepagrįsta. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, patenkinęs pareiškėjo prašymą ir atnaujinęs kreipimosi į teismą terminą, administracinę bylą perdavė iš esmės nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

25Kolegija, įvertinusi pareiškėjo prašyme terminui atnaujinti nurodytus argumentus, šiame teismo sprendime cituotą teismų praktiką, sprendžia, jog prašymas pagrįstas ir J. K. atnaujintinas terminas kreiptis į teismą dėl pareigūno valstybinės pensijos nepriemokos.

26Dėl reikalavimo panaikinti Departamento 2013-07-08 rašte Nr. (75)-18-1746 priimtą sprendimą pagrįstumo.

27

28Minėta, kad pareiškėjas 2013-06-27 prašymu prašė inter alia grąžinti neišmokėtą Pensijos dalį, taip pat išduoti pažymą apie nepriemokos dydį. Departamentas 2014-07-08 sprendimu Nr. (75)-18-1746 netenkino pareiškėjo reikalavimo dėl neišmokėtos Pensijos dalies grąžinimo ir nurodė, kad pareiškėjui skirta Pensija buvo sumažinta perskaičiuojant ją pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalies ir 5 str. 1 dalies nuostatas.

29Teismas sutinka su tokia atsakovo pozicija, nes iki KT 2012-02-06 nutarimo įsigaliojimo nebuvo teisinio pagrindo, kuriuo remiantis pareiškėjui galėjo būti išmokėta jo prašoma Pensijos nepriemoka, tad pagrindo Departamento 2013-07-08 raštą Nr. (75)-18-1746 naikinti kaip neteisėtą, t.y. prieštaraujantį teisei, nėra.

30Dėl reikalavimo priteisti Pensijos nepriemoką pagrįstumo.

31Pareiškėjas yra pareigūno valstybinės pensijos gavėjas.

32Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2005-05-19 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas Nr. X-212, kurio 4 str. 1 punkte nustatyta, kad pagal šį įstatymą inter alia skiriamos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą (1 p.). Šio įstatymo 16 str. 6 dalyje (2005-12-23 įstatymo Nr. X-477 redakcija) nustatyta, kad pensininkui, kuris nėra vienas iš asmenų, išvardytų Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 str. 1 d. 1–6, 8 ir 9 punktuose, taip pat nėra ūkininkas ar jo partneris pagal Ūkininko ūkio įstatymą, prie pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą mokamas valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas, iki jis įgis teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją. Kai pensininkas įgyja šią teisę, šioje dalyje nurodytas priedas nebemokamas, neatsižvelgiant į valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą, nuo tos dienos, nuo kurios jis tapo vienu iš asmenų, išvardytų Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 str. 1 d. 1–6, 8 ir 9 punktuose, arba ūkininku ar jo partneriu.

332010 m. sausio 1 dieną įsigaliojo 2009-02-09 Laikinasis įstatymas Nr. XI-537, kurio 1 str. 2 d. 1 punkte buvo nustatyta, kad šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas inter alia pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą. Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalyje nustatyta, kad paskirtos ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių – kartu su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) ir rentos, nurodytos šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, bei valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Laikinojo įstatymo 1 priede nustatyta koeficiento, taikomo apskaičiuojant valstybinių pensijų, rentų ir kompensacijų dalį, apskaičiavimo formulė K = 0,95, kai P < = 70 Lt; K = 1 – {0,05 + [(0,1 – 0,05): (200 – 70)] x (P – 70)}, kai 70 < = P < = 200 Lt; K = 1 – {0,1 + [(0,15 – 0,1): (800 – 200)] x (P – 200)}, kai 200 < = P < = 800 Lt; K = 1 – {0,15 + [(0,2 – 0,15): (1 800 – 800)] x (P – 800)}, kai 800 < = P < = 1 800 Lt; K = 0,8, kai P > = 1 800 (K – koeficientas; P – išmokos (išmokų sumos) dydis).

34Laikinojo įstatymo 5 str. 1 dalyje (2010-02-11 įstatymo Nr. XI-680, 2010-10-26 įstatymo Nr. XI-1072 redakcija) nustatyta, kad valstybinių pensijų, kurių skyrimas ir (arba) mokėjimas nesiejamas su asmens draudžiamosiomis pajamomis, rentų buvusiems sportininkams, dirbantiems kūno kultūros ir sporto srityje, kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams bei šalpos kompensacijų gavėjams, kurie po išmokos paskyrimo yra arba buvo draudžiami privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5 ir 13 punktus ir kurie tą mėnesį, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant mokėtiną išmokos dalį, turėjo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, arba gauna (gavo) ligos (įskaitant darbdavio mokamas ligos dienomis), motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas, mokamas pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos socialinio draudimo pašalpas, mokamas pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą (toliau pajamos ir pašalpos vadinamos draudžiamosiomis pajamomis), mokama paskirtos, o jei išmoka yra perskaičiuota pagal šio įstatymo 4 straipsnį, – perskaičiuotos išmokos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į draudžiamųjų pajamų dydį. Tuo atveju, kai išmoka mokama už einamąjį mėnesį, atsižvelgiama į praėjusio mėnesio draudžiamąsias pajamas, kai išmoka mokama už praėjusį mėnesį, atsižvelgiama į užpraeito mėnesio draudžiamąsias pajamas.

35Laikinojo įstatymo 5 straipsnis neteko galios 2012-06-30 įstatymu Nr. XI-2195 nuo 2012-09-01.

36Laikinojo įstatymo 16 str. 4 dalyje nustatyta, kad Vyriausybė iki 2010-07-01 parengia ir patvirtina sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimo tvarkos aprašą.

37Konstitucinis Teismas 2012-02-06 priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, kuriuo inter alia pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai;

38pripažino, kad Laikinojo įstatymo 5 str. 1 dalis (2010 m. vasario 11 d. redakcija; 2010 m. spalio 26 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, prieštaravo Konstitucijos 48 str. 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“;

39pripažino, kad Laikinojo įstatymo 16 str. 4 dalis tiek, kiek įstatymu nėra nustatyti sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų esminiai kompensavimo elementai, neprieštarauja Konstitucijai;

40nutraukė bylos dalį pagal pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo – prašymus ištirti, ar Laikinojo įstatymo 16 str. 4 dalis tiek, kiek joje nenustatytas pareigūnų ir karių sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas, neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 48, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui;

41Laikinasis įstatymas tiek, kiek jame nenustatytas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas, neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui;

42Laikinojo įstatymo 16 straipsnis tiek, kiek jame nenustatytas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas, neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

43Konstitucinis Teismas nustatė, kad pagal Laikinojo įstatymo 5 str. 1 dalies (2009-12-09 redakcija) nuostatas valstybinės pensijos perskaičiuojamos draudžiamųjų pajamų turintiems ir privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu draudžiamiems asmenims, dirbantiems tam tikrą darbą, išskyrus asmenis, užsiimančius tam tikru verslu; jiems valstybinės pensijos dar kartą perskaičiuojamos pagal Laikinojo įstatymo 5 str. 2 dalies nuostatas. Valstybines pensijas gaunantiems, tačiau nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems asmenims Laikinojo įstatymo 5 str. 1, 2 dalių (2009-12-09 redakcija) nuostatos netaikomos. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas, ginčijamu teisiniu reguliavimu sudaręs prielaidas dirbantiems tam tikrą darbą ar užsiimantiems tam tikru verslu valstybinių pensijų gavėjams valstybines pensijas sumažinti daugiau nei nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems valstybinių pensijų gavėjams būtent dėl to, kad jie dirba tam tikrą darbą ar užsiima tam tikru verslu, suvaržė Konstitucijos 48 str. 1 dalyje įtvirtintą jų teisę laisvai pasirinkti darbą arba užsiimti tam tikru verslu, nes įgyvendinus šią jų teisę jiems paskirta valstybinė pensija vien dėl to, kad jie dirbo tam tikrą darbą ar užsiėmė tam tikru verslu, buvo mažinama daugiau nei nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems valstybinių pensijų gavėjams.

44Iš pasakyto darytina išvada, kad pareiškėjui Pensijos sumažinimas pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnį jo interesų ir Konstitucijos ginamų teisių nepažeidė, gi Pensijos sumažinimas pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnį, kuris pripažintas nekonstituciniu, laikytinas jo Konstitucijos saugomų teisių pažeidimu ir jos turi būti ginamos, tad pareiškėjui priteistina Pensijos dalis, sumažinta dėl šios teisės normos taikymo.

45Pareiškėjui priteistiną Pensijos nepriemoką pagal atsakovo išduotą pažymą (b.l. 25) sudaro skirtumas tarp pareiškėjui per laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2012-08-31 pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnį priskaičiuotos (perskaičiuotos) ir pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnį dar kartą perskaičiuotos ir realiai išmokėtos pensijos, t.y. 26 270,40 Lt.

46Dėl prašymo priteisti teismo išlaidas.

47Šis prašymas netenkinamas, nes pareiškėjas nepateikė teismui jokių jo patirtų bylinėjimosi išlaidų įrodymų (ABTĮ 44, 45 str.), skundai dėl pensijų žyminiu mokesčiu neapmokestinami (ABTĮ 40 str. 1 d. 2 p.).

48Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 2 p., 127 str., teisėjų kolegija

Nutarė

49atnaujinti pareiškėjui J. K. skundo padavimo teismui terminą.

50Pareiškėjo J. K. skundą patenkinti iš dalies.

51Priteisti J. K. (a.k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, 26 270,40 Lt (dvidešimt šešis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt litų 40 centų) valstybinės pareigūno pensijos nepriemoką už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 iki 2012 m. rugpjūčio 31 dienos.

52Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas J. K. kreipėsi į teismą su skundu (b.l. 1–2), prašydamas:... 4. Paaiškino, kad nuo 2009-04-21 jam buvo paskirta 1 433,33 Lt dydžio pareigūno... 5. Nurodo, kad KT 2012-02-06 nutarimu pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1... 6. Pasak pareiškėjo, pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalį atsakovas jam... 7. Prašyme atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti (b.l. 31–32) prašo... 8. Atsakovas ir atsakovės atstovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo... 9. Paaiškino, kad KT 2004-12-13 nutarime pažymėjo, jog visi teisinių santykių... 10. Pažymėjo, kad Pensijos dalies neišmokėjimas pareiškėjui buvo sąlygotas... 11. Prašymas atnaujinti terminą tenkinamas, skundas tenkinamas iš dalies. ... 12. Faktinės bylos aplinkybės.... 13. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad Departamento 2009-04-29 sprendimu... 14. Pareiškėjas 2013-06-27 kreipėsi į Departamentą, prašymas paaiškinti jam,... 15. Departamentas 2014-07-08 sprendimu Nr. (75)-18-1746 netenkino pareiškėjo... 16. Pagal teismui pateiktus J. K. Pensijos apskaičiavimo už 2010–2012 metus... 17. Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei... 18. Dėl termino kreiptis į teismą.... 19. Pagal 2005-05-19 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. X-209... 20. Teismas, nagrinėdamas šią bylą, įvertino praktiką, formuojamą Lietuvos... 21. LVAT nutartyje byloje Nr. A444-2232/2013 pasisakė, jog teisė kreiptis į... 22. Laikantis šios praktikos, teismas padėjo pareiškėjui įgyvendinti jo... 23. LVAT administracinėje byloje Nr. AS502-169/2014 (2014-01-15 nutartis)... 24. LVAT taip pat pažymėjo, kad iki 2013 m. kovo mėnesio ginčo teisinių... 25. Kolegija, įvertinusi pareiškėjo prašyme terminui atnaujinti nurodytus... 26. Dėl reikalavimo panaikinti Departamento 2013-07-08 rašte Nr. (75)-18-1746... 27. ... 28. Minėta, kad pareiškėjas 2013-06-27 prašymu prašė inter alia grąžinti... 29. Teismas sutinka su tokia atsakovo pozicija, nes iki KT 2012-02-06 nutarimo... 30. Dėl reikalavimo priteisti Pensijos nepriemoką pagrįstumo.... 31. Pareiškėjas yra pareigūno valstybinės pensijos gavėjas.... 32. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2005-05-19 Pareigūnų ir karių... 33. 2010 m. sausio 1 dieną įsigaliojo 2009-02-09 Laikinasis įstatymas Nr.... 34. Laikinojo įstatymo 5 str. 1 dalyje (2010-02-11 įstatymo Nr. XI-680,... 35. Laikinojo įstatymo 5 straipsnis neteko galios 2012-06-30 įstatymu Nr. XI-2195... 36. Laikinojo įstatymo 16 str. 4 dalyje nustatyta, kad Vyriausybė iki 2010-07-01... 37. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos... 38. pripažino, kad Laikinojo įstatymo 5 str. 1 dalis (2010 m. vasario 11 d.... 39. pripažino, kad Laikinojo įstatymo 16 str. 4 dalis tiek, kiek įstatymu nėra... 40. nutraukė bylos dalį pagal pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio... 41. Laikinasis įstatymas tiek, kiek jame nenustatytas sumažintų valstybinių... 42. Laikinojo įstatymo 16 straipsnis tiek, kiek jame nenustatytas sumažintų... 43. Konstitucinis Teismas nustatė, kad pagal Laikinojo įstatymo 5 str. 1 dalies... 44. Iš pasakyto darytina išvada, kad pareiškėjui Pensijos sumažinimas pagal... 45. Pareiškėjui priteistiną Pensijos nepriemoką pagal atsakovo išduotą... 46. Dėl prašymo priteisti teismo išlaidas. ... 47. Šis prašymas netenkinamas, nes pareiškėjas nepateikė teismui jokių jo... 48. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 49. atnaujinti pareiškėjui J. K. skundo padavimo teismui terminą.... 50. Pareiškėjo J. K. skundą patenkinti iš dalies.... 51. Priteisti J. K. (a.k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 52. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...