Byla I-294-355/2008
Dėl Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Daunys, susipažinęs su gautu pareiškėjos V. R. įgalioto atstovo advokato Stasio Sipavičiaus pasirašytu skundu bei patikslintu skundu dėl Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimo panaikinimo,

Nustatė

3Pareiškėja Vilija Ramonienė 2008-03-12 (spaudas ant voko) skundu, 2008-04-01 patikslintu skundu, kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydama jos skundą patenkinti ir pripažinti neteisėtu LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2008-01-23 sprendimą Nr. SR-S-159(7.1) bei jį panaikinti.

4Pareiškėjos skundas atsisakytinas priimti, nes praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėja neprašo jo atnaujinti.

5Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo (LR ABTĮ) 33str.1d., nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įtekimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Jeigu viešojo ar vidaus administravimo subjektas vilkina atitinkamo klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas. Jeigu skundas paduotas praleidus skundo padavimo terminą, prašymas dėl termino atnaujinimo nagrinėjamas vadovaujantis LR ABTĮ 34 straipsniu, kuriame nurodoma, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundų (prašymų) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37str. 2 d. 1-7 p. Pagal susiklosčiusią teisminę praktiką, svarbia priežastimi teismas gali pripažinti tokias aplinkybes, kurios objektyviai trukdė ar sudarė rimtas kliūtis pareiškėjui laiku kreiptis į teismą, nors jis norėjo tai padaryti ir buvo pakankamai atidus.

6Pareiškėja skunde bei patikslintame skunde nurodo, jog apie skundžiamą sprendimą sužinojo 2008-02-07, gavusi iš atsakingos institucijos 2008-01-22 raštą Nr. SR-S-157(7.1). Teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, gavo medžiagą iš LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento, kurioje nurodoma, jog pareiškėja apie skundžiamą 2008-01-23 sprendimą Nr. SR-S-159(7.1) buvo informuota 2008-01-23, sprendimo kopiją jai išsiunčiant faksu, taip pat jog priimtas sprendimas buvo paskelbtas 2008-01-25 "Valstybės žinios" priede "Informaciniai pranešimai" Nr. 7 bei apie šį paskelbimą informuota asmeniškai institucijos 2008-01-29 raštu Nr. SR-S-203(7.1).

7Teismas atsižvelgdamas į šias nustatytas aplinkybes konstatuoja, jog pareiškėjos skundo padavimo terminas prasidėjo 2008-01-23, tai yra po to kai LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas ją informavo apie sprendimo priėmimą faksu pareiškėjai išsiųsdamas sprendimo kopiją ir baigėsi po vieno mėnesio, tai yra 2008-02-23. Pareiškėja į teismą skundu kreipėsi tik 2008-03-12, tai yra praleidusi skundo padavimo terminą ir neprašo jo atnaujinti.

8Taip pat teismas atkreipia pareiškėjos dėmesį, jog LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymo Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ 37 punktu, kuriame nurodoma, jog atsakinga institucija per 10 darbo dienų po sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo priėmimo pagal nustatytą formą (5 priedas) turi paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą Aplinkos ministerijos tinklalapyje (tais atvejais, kai sprendimas priimamas dėl planuojamos ūkinės veiklos, kuri įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, - taip pat ir oficialaus leidinio "Valstybės žinios" priede "Informaciniai pranešimai"), 2008-01-23 sprendimą Nr. SR-S-159(7.1) paskelbė 2008-01-25 "Valstybės žinios" priede "Informaciniai pranešimai" Nr. 7 ir apie tai dar papildomai informavo pareiškėją 2008-01-29 raštu Nr. SR-S-203(7.1). Todėl pareiškėja, būdama pakankamai atidi ir rūpestinga, skundą teismui galėjo pateikti laiku, tai yra iki 2008-02-23.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37str.2d.8p., 105-106 str., teismas,

Nutarė

11Pareiškėjos V. R. skundą atsisakyti priimti, nes praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėja neprašo jo atnaujinti.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Šiaulių apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai