Byla I-101-353/2010
Dėl sprendimų panaikinimo

1

2Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Kęstučio Gudyno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teisėjų Janinos Vitunskienės, Astos Urbonienės, sekretoriaujant Astai Kavaliauskienei, dalyvaujant pareiškėjo „L“ atstovui advokatui M. I., atsakovo Kauno teritorinės muitinės atstovei D. J., trečiojo suinteresuoto asmens Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos atstovui D. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo skundą dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3pareiškėjas prašė panaikinti 2008 m.rugpjūčio 22 d. ir 2008 m. rugpjūčio 25d. Kauno teritorinės muitinės mokestines pretenzijas Nr.10000108291 ir Nr.10000108493 bei 2008 m.gruodžio 5d. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimą Nr.1A-4.13-6997 kaip nepagrįstus ir neteisėtus.

4Skunde nurodė, kad 2007 m.rugpjūčio 22 d. TIR procedūros vykdytojas LĮ„T“, St.D. L. muitinės poste pradėjo TIR procedūrą su TIR knygele XB 52 517 591. Pagal šią knygelę prekės turėjo būti išgabentos iš E. S. teritorijos ir vežamos į Rusiją per Terechovo muitinės postą. 2007 m.rugsėjo 1d. kelyje Kaunas-Z. U. rajone, Deltuvos seniūnijoje, vilkikas IVECO, valst.Nr.GD 6461G su puspriekabe, valst.Nr.KGR P580 užsidegė ir sudegė didžioji dalis prekių, gabentų pagal TIR knygelę Nr.XB 52 517 591, o likusi dalis buvo nepataisomai sugadintos dėl ugnies skleidžiamo karščio.

52008 m.birželio 30 d.Vilniaus teritorinė muitinė priėmė sprendimą Nr.18KP-17-807 dėl mokestinės prievolės muitinei atsiradimo pagal minėtą TIR kortelę ir LĮ„T“ buvo įregistruota 10 977 Lt.dydžio muito, 51 822 Lt.PVM ir 6 343 Lt.dydžio PVM delspinigių skola. 2008 m.rugpjūčio 26 d.pareiškėja gavo Kauno teritorinės muitinės 2008 m. rugpjūčio 22 d.mokestinę pretenziją Nr.10000108291, kuria asociacijos „L“ pareikalauta sumokėti 62 799 Lt.dydžio sumą muitų ir mokesčių dėl to, kad muitinės procedūra su TIR knygele Nr.XB 52 517 591 buvo nepabaigta. 2008 m. rugsėjo 26d. gauta atsakovo 2008 m. rugsėjo 25 d. pretenzija Nr.10000108493, kuria pareiškėjo pareikalauta sumokėti 6 343 Lt.dydžio delspinigių, apskaičiuotų nuo skolos muitinei dėl to, kad neužbaigta minėta muitinės procedūra su TIR knygele Nr.52 517 591. Nesutikdama su šiomis pretenzijomis, asociacija „L“ 2008 m.rugsėjo 26 d. pateikė skundą Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuris 2008 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1A-4.13-697 buvo atmestas.

6Administraciniai aktai- šis 2008 m. gruodžio 5d. nutarimas ir Kauno teritorinės muitinės 2008 m. rugpjūčio 22 d. ir 2008m.rugpjūčio 25d. mokestinės pretenzijos yra nepagrįsti ir neteisėti, todėl turi būti panaikinti.

7Nurodė, kad TIR konvencijos 41 straipsnio nuostatomis, jeigu pateikiama įrodymų, įtikinančių muitinės tarnybas, kad TIR manifeste nurodytos prekės nesugrąžinamai prarastos ar sunaikintos kelių transporto įvykio metu arba susiklosčius neišvengiamoms aplinkybėms, kad trūkumai natūraliai atsirado dėl toms prekėms būdingų savybių, tai įprastų muitų ir mokesčių nereikia. Paduodant 2008 m. rugsėjo 26 d. skundą Muitinės departamentui, asociacija „L“ pateikė Vidaus reikalų ministerijos Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2007 m. rugsėjo 7d. pažymą Nr.422 , kuria patvirtinta, kad 2007 m. rugsėjo 1d. didžioji dalis krovinio, gabento vilkiku IVECO valst.Nr.GD 6461G su puspriekabe gaisro metu sudegė. LĮ „T“ tai patvirtino 2008 m. rugsėjo 5d. raštu Muitinės departamentui prie LR Finansų ministerijos, pridėtomis fotonuotraukomis ir su D. L. sudaryta sutartimi, kuria D. L. įsipareigojo utilizuoti sudegusias prekes, o įmonė „T“ už tai kaip metalo laužą perdavė nuo karšio deformuotą puspriekabės kėbulą. Prie minėto rašto buvo pridėtas ir TIR knygelės Nr.XNB 52 517 591 lapas su įrašu apie gaisrą, kurio metu sudegė didžioji dalis krovinio.Šie dokumentai patvirtino visišką ir negrįžtamą prekių, gabentų su TIR knygele XB 52 517 591 sugadinimą, todėl jos objektyviai negalėjo būti išleistos į apyvartą Lietuvos Respublikos teritorijoje, todėl muitų ir mokesčių sumos negalėjo būti registruotos.

8Skunde taip pat išdėstyta, kad 2008 m. gruodžio 5d. Muitinės departamento sprendimas Nr.1A-4.13-697 nesuderintinas su LR Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1dalyje įtvirtintais objektyvumo ir pagrįstumo principais. Šis sprendimas remiasi dokumentais, kurių įrodomoji vertė vertintina itin kritiškai. Tai 2008 m.vasario 20 d.Vilniaus teritorinės muitinės raštas Nr.2B-18.8/17-392, kuris pateiktas pavaldžios departamentui institucijos. Muitinės departamento nuoroda šį 2008 m. vasario 1d. UAB „K“ raštą nesusijusi su ginčo esme ir dalyku. Tranzito procedūros vykdytojas LĮ „T“ sugadintas prekes perdavė utilizuoti D. L., o ne UAB „K“, todėl neaišku, kodėl šiais duomenimis vadovaujamasi. Be to, ginčijami administraciniai aktai nepagrįsti ir dėl to, kad vien tik formalus Muitinės generalinio direktoriaus 2004 m.gruodžio 24d.įsakymu Nr.1B-1180 patvirtintų Muitinės priežiūroje prekių sunaikinimo taisyklių reikalavimų bei LR Vyriausybės 2002 m.birželio 12d.nutarimu Nr.861 „ Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ nuostatų pažeidimas negali būti pagrindu pripažinti skolą muitinei.Vadovaujantis LR Muitinės įstatymo 5 straipsnio ir LR Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnio nuostatomis taikytinas turinio viršenybės prieš formą principas. Aplinkybė, kad TIR procedūros vykdytojas neatliko prekių negrįžtamo sugadinimo muitinio įforminimo negali būti pakankama konstatuoti skolos muitinei egzistavimą. Atsižvelgtina į tai, kad tranzito procedūrą vykdė užsienio valstybės vežėjas, kurio galimybės išmanyti ir tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus yra mažesnės. Dėl to įmonės „T“ elgesį reikėtų vertinti tik kaip formalų ir neesminį LR norminių teisės aktų pažeidimą.

9Skunde nurodoma, kad remiantis 1992 m.spalio 12d.Tarybos reglamento (EE) Nr.2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 4 straipsnio 7 punkto nuostatomis, tuo atveju, jeigu Bendrijos prekių statusą turinčios prekės yra pervežamos iš vienos E. S. valstybės ir išleidžiamos į apyvartą bet kurioje kitoje E. S. valstybėje, tokios prekės muitais nėra apmokestinamos. Pagal TIR knygelę Nr.XB 52 517 591 vežamų prekių dalis sudegė, likusios prekės buvo nepataisomai sugadintos dėl ugnies skleidžiamo karščio. Todėl net ir tuo atveju, jeigu bent dalis prekių nebūtų sudegusios, turėtų būti vertinama, kad jos pateko į apyvartą kilusio gaisro vietos valstybėje, todėl muitai joms netaikytini.

10Be to, Lietuvos muitinės įstaigos prieš pateikdami garantinei organizacinei mokestines pretenzijas, privalėjo įgyvendinti TIR konvencijos 8 straipsnio 7 punkto nuostatas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos vyriausybės susitarimu „Dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje“ bei vykdant Bendrijos muitinės kodekso 232 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą pareigą išnaudoti visas teisėtas priemones, išieškant skolas muitinei iš tiesiogiai atsakingo asmens. LR Mokesčių administravimo įstatymo 106 straipsnio 3 dalies pagrindu muitinės įstaigos galėjo kreiptis į Lenkijos kompetentingą instituciją ir prašyti suteikti pagalbą ir išieškotų TIR procedūros skolą Lietuvos muitinei. Dėl to asociacija „L“ negali būti laikoma atsakinga už ginčijamomis mokestinėmis pretenzijomis pareikalautų sumų sumokėjimą.

11Pareiškėjo atstovas teisme palaikė skundo reikalavimus.

12Atsakovas Kauno teritorinė muitinė savo atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė skundo netenkinti. Nurodė, kad pareiškėjas iš esmės ginčija Vilniaus teritorinės muitinės 2008 m. birželio 30 d. sprendimą, kuriuo LĮ„T2“ įregistruota skola muitinei. Savo mokestines pretenzijas Nr.10000108291 ir Nr.10000108493 dėl mokesčių, priskaičiuotų dėl neužbaigtos muitinio tranzito procedūros pagal TIR knygelę Nr.XB 52 517 591 asociacijai „L“ pateikė vykdant minėtą Vilniaus teritorinės muitinės sprendimą. Kauno teritorinė muitinė ginčijamus sprendimus priėmė vadovaudamasi TIR konvencijos 11 straipsnio 2 dalies, Bendrosios garantijos sutarties Nr.11B-82 2.3 punkto bei Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr.1B-522 “Dėl nebaigtos, neteisėtos ar apgaulės būdu įvykdytos TIR operacijos tyrimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 11 punkto reikalavimais. Muitinės departamentas savo ginčijamu sprendimu Nr.1A-4.13-697 pagrįstai konstatavo, kad tranzito procedūros vykdytojas neįformino muitinės sankcionuoto veiksmo-prekių sunaikinimo, todėl negali įrodyti fakto dėl negrįžtamai prarastų gabentų prekių.

13Atsakovo atstovė teisme palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus. Papildomai nurodė, kad prieš pateikdama ginčijamas mokestines pretenzijas ėmėsi priemonių skolai išieškoti iš vežėjo.Tuo tikslu rinko informaciją iš Lietuvoje veikiančių bankų ir tik po to pateikė mokestines pretenzijas garantui, t.y. asociacijai „L“.

14Trečiojo suinteresuoto asmens Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas prašė skundą atmesti. Nurodė, kad 2008 m. birželio 30 d. Vilniaus teritorinės muitinės sprendimas dėl skolos įregistravimo muitinei pririmtas pilnai ištyrus įmonės „T“ pateiktą informaciją. Ši bendrovė nurodė, kad D. L. yra UAB „K“ atstovas, kreipėsi į šią bendrovę. Manantis, kad kaip tik Vilniaus teritorinė muitinė stengėsi išsiaiškinti visas aplinkybes, nors jau buvo praleistas terminas, nustatytas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m.gruodžio 24 d. įsakymu Nr.1B-1180 patvirtintose Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo taisyklėse kreiptis į muitinės įstaigą.

15Skundas netenkintinas.

162008 m.birželio 30 d. Vilniaus teritorinės muitinės viršininko pavaduotojo sprendimu Nr.18KP-17-807 už neįvykdytą muitinio tranzito procedūrą pagal TIR knygelę Nr.XB 52 517 591, LĮ „T“ konstatuota skola muitinei. (b.l.19-20). Sprendime nurodyta, kad 2007 m. rugpjūčio 22 d. Lenkijos muitinės poste įformintas TIR knygelės Nr.XB 52 517 591 baltasis lapas ir automobilis su kroviniu-automobilių detalės buvo nukreiptas į Latvijos muitinės kelio postą. 2008 m. sausio 7d. TIR knygelės turėtojas „T“, S. D. pranešė ir pateikė 2007 m.rugsėjo 7d. Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą Nr.442 ir TIR knygelės protokolo kopijas bei informavo, kad apgadintą puspriekabę su apgadintomis gaisro metu prekėmis ( automobilių detalėmis) pridavė utilizacijai D. L., dirbančiam UAB „K“ Ukmergės aikštelėje. 2002 m.vasario 8d. raštu UAB „K“ informavo, kad minėtos prekės ir apgadinta puspriekabė utilizacijai bendrovės Ukmergės aikštelėje nepriimtos.TIR knygelės turėtojas po gaisro į muitinę nesikreipė ir likusių prekių su TIR knygele nepateikė, t.y. muitinei priimtinu būdu neįrodė, kad gaisro metu sudegė ir buvo prarastos visos prekės.

172008 m.rugpjūčio 21d. mokestine pretenzija Nr.10000108291 ir 2008 m. rugpjūčio 25d. mokestine pretenzija Nr.10000108493 Kauno teritorinė muitinė deklaravo asociacijai „L“, kaip vežėjo su TIR knygele automobiliais garantui, 2008 m. birželio 30d. sprendimu LĮ „T“ nustatytą skolą muitinei (b.l.22-26). Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laikinai einančios generalinio direktoriaus pareigas 2008 m. gruodžio 5d. sprendimu Nr.1A-4.13-697 asociacijos „L“ skundas dėl Kauno teritorinės muitinės minėtų mokestinių pretenzijų atmestas (b.l.30-32).

18Vadovaujantis 1999 m.vasario 2d.Bendrosios garantijos sutartimi Nr.L01, galiojusia TIR knygelės įforminimo dieną, garantinė asociacija „L“ atsako už tinkamą asmenų, taikančių TIR procedūras, procedūrų vykdymą. Sutartis tarp Muitinės departamento ir asociacijos „L“ pasirašyta tam, kad būtų užtikrintas tinkamas procedūrų užbaigimas ar galimos skolos atsiradimo valstybei padengimas. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2002 m.gegužės 15d. įsakymu Nr.268 patvirtintos Mokesčių išieškojimo instrukcijos 28.1 punkto pagrindu mokesčiai ir delspinigiai, atsiradę dėl pažeidimų, susijusių su prekėmis, gabenamomis tranzitu automobiliais su TIR knygelėmis, išieškomi 1975 m. TIR konvencijos, jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, Muitinės departamento ir asociacijos „L“ bendrosios garantijos sutarties nustatyta tvarka. TIR konvencijos 8 straipsnio 1 dalyje numatyta garantinės asociacijos pareiga sumokėti visus importo ir eksporto muitus, mokesčius ir delspinigius, kurie gali būti priskaičiuoti pagal įstatymus ir taisykles tos šalies, kurioje buvo nustatytas TIR procedūros pažeidimas.

19TIR konvencijos 41 straipsnyje numatyta, kad muitų ir mokesčių nereikia mokėti, jeigu pateikiami įrodymai, kurie įtikina muitinės tarnybas, kad TIR knygelės manifeste nurodytas prekės nesugrąžinamai prarastos ar sunaikintos kelių transporto įvykio metu ar susiklosčius neišvengiamoms aplinkybėms. Vadovaujantis 1992 m.spalio 12 d.T. R. (EEB) Nr.2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 206 straipsnio 1 dalimi, skola muitinei nelaikoma atsiradusia, jeigu suinteresuotas asmuo įrodo, kad prievolės, susijusios su prekėms įformintos muitinės procedūros taikymui, nebuvo įvykdytos dėl visiško minėtų prekių sunaikinimo arba negrįžtamo praradimo, kurių priežastis buvo faktinė prekių prigimtis, nenumatytos aplinkybės, force majeure arba veiksmai muitinei leidus.

20Pareiškėjas savo teiginį, kad prekės sugadintos ar prarastos negrįžtamai grindė Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2007 m. rugsėjo 1d. pažyma Nr.442 bei į teismo posėdį pateiktomis fotonuotraukomis, 2008 m.rugsėjo 5d. „T“ prašymu bei TIR knygelės įrašais (b.l.33-42). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.birželio 12d. nutarimu Nr.861 ( 2006 m.gegužės 29 d.nutarimo Nr.475 redakcija) patvirtintų Įrodymo, kad prekės prarastos dėl force majeure ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos, taisyklių 3 punkte numatyta, kad PVM mokėtojas ar kitas apmokestinamas asmuo, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 53 straipsnio 8 dalį atsiranda prievolė mokėti PVM į biudžetą, norėdamas netikslinti PVM ataskaitos ar nemokėti PVM, privalo turėti įvykio ir prekių praradimo faktą patvirtinančius dokumentus, o tuo atveju, kai prarastos prekės, kurios buvo prižiūrimos muitinės, PVM mokėtojas arba kitas apmokestinamas asmuo taip pat privalo turėti muitinės įstaigos, kuri prižiūrėjo prekes, patvirtinimą. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m.gruodžio 24d.įsakymu Nr.1B-1180 patvirtintų Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo taisyklių ( toliau-Taisyklės) 6 punkte numatyta, kad norint sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes, teritorinei muitinei pateikiamas rašytinis prašymas leisti tokias prekes sunaikinti. Vadovaujantis Taisyklių 7 punktu kai prekės naikinamos ar jau sunaikintos dėl nenumatytų aplinkybių( įvykus avarijai, pažeidus prekių įpakavimą, prekėms sugedus dėl transporto priemonės šaldymo įrangos gedimo ar dėl kitų priežasčių, įvykus gaisrui, sprogimui, sudužimui kraunant arba transportuojant ir panašiai) muitinis įforminimas atliekamas per 5 dienas nuo nenumatytų aplinkybių atsiradimo.

21Šių faktų analizė leidžia padaryti išvadą, kad pareiškėjo pateikti duomenys negali būti laikomi įrodymais, patvirtinantys negrįžtamą prekių praradimą. Pažymoje Nr.442 pateikta neišsami informacija ( sudegė dalis krovinio), pateiktos fotonuotraukos taip pat neįrodo, kad vežtos prekės prarastos negrįžtamai, o TIR kortelės išraše atkartota informacija, pateikta 2007 m. rugsėjo 1d.pažymoje Nr.422. Šiuos duomenis „T“ teritorinei muitinei pateikė praėjus metams po minėto įvykio, t.y.2008 m. rugsėjo 5d. (b.l.35) Nors šie duomenys patvirtina patį gaisro faktą ir galimai dalis prekių gaisro sunaikinta, tačiau šiuose teisiniuose santykiuose, t.y. kai gabenamos prekės prižiūrimos muitinės, tiek aukščiau nurodyti tarptautinių institucijų, tiek minėti Lietuvos Respublikos norminiai aktai numato procedūras, kurių laikymasis faktinius duomenis leidžia pripažinti įrodymais, liudijančiais negrįžtamą prekių praradimą. Darytina išvada, kad dėl to nėra teisiškai svarbu aplinkybės jog su D. L. „T“ sudarė sutartį ( b.l.40-41) ir jis įsipareigojo utilizuoti sudegusį krovinį, ar buvo jis UAB „K“ Ukmergės aikštelės darbuotojas ir ar prekės utilizuotos kitoje aikštelėje. Į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, kad muitinė patvirtino negrįžtamą prekių, vežtų pagal TIR knygelę Nr. XB 52 517 591 praradimą.Šioje situacijoje nepagrįstas ir pareiškėjo motyvas, kad Muitinės departamentas, priimdamas ginčijamą sprendimą, pažeidė Viešojo administravimo įstatyme deklaruojamus principus.

22Dėl aukščiau nurodytų motyvų atmestinas ir pareiškėjo teiginys, kad su TIR knygele Nr.XB 52 517 591 vežtos prekės neapmokestintinos. Kaip jau konstatuota, nėra įstatymiškai patvirtinta prekių negrįžtamo praradimo faktas, jos nebuvo skirtos Lietuvos rinkai, o reiškiama nuomonė, kad esant kažkokiai daliai prekių nenukentėjusių nuo gaisro laikytina, kad jos išleistos apyvarton kitoje E. S. valstybėje ( Lietuvoje) ir dėl to neapmokestinamos, yra teisiškai nemotyvuota.

23Kaip minėta, 1999 m.vasario 2d.Bendrosios garantijos sutartis Nr.L01 tarp Muitinės departamento ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „L“ pasirašyta tam, kad būtų užtikrintas tinkamas procedūros užbaigimas ar galimas skolos atsiradimo valstybei padengimas. Pareiškėjo kaip garanto įsipareigojimai TIR muitinės procedūrų pažeidimo atveju nustatyti TIR konvencijos 8-11 straipsniuose. Garantinė asociacija įsipareigoja sumokėti visus importo ir eksporto muitus ir mokesčius, taip pat delspinigius, kurie gali būti priskaičiuoti pagal muitinės įstatymus ir taisykles tos šalies, kurioje buvo nustatytas TIR procedūros pažeidimas. Pareiškėjas kaip garantas atsako už tinkamą asmenų, taikančių TIR procedūras jų vykdymą ir tai yra vienas iš jo veiklos pagrindų.

24TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalies pagrindu prieš pateikdama pretenziją garantinei asociacijai, muitinė turi pirmiausiai kiek galėdama reikalauti, kad jas apmokėtų tiesioginis skolininkas. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006 m.rugpjūčio 16d. įsakymu Nr.1B-522 „Dėl nebaigtos, neteisėtai ar apgaulės būdu įvykdytos TIK operacijos tyrimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“(toliau tekste-Taisyklės) 9 punkte numatyta, kad teritorinė muitinė, priėmusi sprendimą dėl skolos muitinei atsiradimo, išsiunčia jį tiesioginiam skolininkui bei jo kopija informuojama asociacija „L“. Tai reiškia, kad priemonės, kurių privalo imtis kompetentingos institucijos, reikalaudamos apmokėti skolą iš tiesiogini skolininko, mažiausiai turi apimti informavimą TIR knygelės turėtoją apie neužbaigtą TIR procedūrą ir/arba reikalavimo apmokėti skolą išsiuntimo jam. Iš byloje esančio Lenkijos įmonės „T“ 2008 m.rugsėjo 5d. prašymo matyti, kad jiems buvo pranešta apie Vilniaus teritorinės muitinės 2008 m. birželio 30 d. sprendimą Nr.18KP-17-807 ir juo priskaičiuotą skolą muitinei (b.l35). Vadovaujantis Taisyklių 10 punktu, jeigu per 10 dienų tiesioginis skolinininkas nesumoka apskaičiuotos prievolės, teritorinė muitinė vykdo šio skolininko mokesčių administravimą. Negavusi informacijos, kad tiesioginis skolininkas sumokėjo mokesčius, administruojanti šiuos mokesčius teritorinė muitinė, vadovaudamasi bendrosios sutarties Nr.11B-82 nuostatomis, pateikia asociacijai „L“ mokestinę pretenziją (Taisyklių 11 punktas). Iš bylos duomenų matyti, kad Kauno teritorinė muitinė prieš pateikdama ginčijamas mokestines pretenzijas asociacijai “L“ kreipėsi į Lietuvoje veikiančius bankus, t.y. ėmėsi veiksmų, kad nustatyti galimybę priskaičiuotą skolą išieškoti iš tiesioginio skolininko, nors minėtas teisės aktas taip elgtis juos neįpareigoja. Šių duomenų pagrindu darytina išvada, kad pareiškėjo nuoroda į netinkama TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalies taikymą yra nepagrįsta, kadangi visas su skolos muitinei išieškojimo procedūras atsakovas vykdė vadovaujantis aukščiau nurodytu norminiu aktu - Muitinės departamento generalinio direktoriaus 200 m.rugpjūčio 16d. įsakymu Nr.1B-522 patvirtintomis Taisyklėmis. Kolegija yra tos nuomonė, kad ši tvarka neprieštarauja pareiškėjo skunde nurodytiems 1992 m.spalio 12d.Tarybos reglamento (EEB) Nr.2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 232 straipsnio 1 dalies 1 punktui bei Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 106 straipsnio 3 dalies reikalavimams, o taip pat nepažeidžia ir 1995 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo „Dėl bendrininkavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje“ nuostatų.

25Vadovaujantis tuo kas išdėstyta darytina išvada, kad Kauno teritorinės muitinės 2008 m.rugpjūčio 22d.mokestinė pretenzija Nr.10000108291 ir 2008 m.rugpjūčio 25 d. mokestinė pretenzija Nr.10000108493, o taip pat 2008 m.gruodžio 5d.Muitinės departamento sprendimas Nr.1A-4.13-697 yra pagrįsti ir teisėti, todėl panaikinti juos nėra pagrindo.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

27pareiškėjo „L“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš... 3. pareiškėjas prašė panaikinti 2008 m.rugpjūčio 22 d. ir 2008 m.... 4. Skunde nurodė, kad 2007 m.rugpjūčio 22 d. TIR procedūros 5. 2008 m.birželio 30 d.Vilniaus teritorinė muitinė priėmė sprendimą... 6. Administraciniai aktai- šis 2008 m. gruodžio 5d. nutarimas 7. Nurodė, kad TIR konvencijos 41 straipsnio nuostatomis, jeigu pateikiama... 8. Skunde taip pat išdėstyta, kad 2008 m. gruodžio 5d. Muitinės departamento... 9. Skunde nurodoma, kad remiantis 1992 m.spalio 12d.Tarybos reglamento (EE)... 10. Be to, Lietuvos muitinės įstaigos prieš pateikdami garantinei organizacinei... 11. Pareiškėjo atstovas teisme palaikė skundo reikalavimus.... 12. Atsakovas Kauno teritorinė muitinė savo atsiliepime į... 13. Atsakovo atstovė teisme palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus. Papildomai... 14. Trečiojo suinteresuoto asmens Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos... 15. Skundas netenkintinas.... 16. 2008 m.birželio 30 d. Vilniaus teritorinės muitinės viršininko pavaduotojo... 17. 2008 m.rugpjūčio 21d. mokestine pretenzija Nr.10000108291 ir 2008 m.... 18. Vadovaujantis 1999 m.vasario 2d.Bendrosios garantijos sutartimi Nr.L01,... 19. TIR konvencijos 41 straipsnyje numatyta, kad muitų ir mokesčių nereikia... 20. Pareiškėjas savo teiginį, kad prekės sugadintos ar prarastos negrįžtamai... 21. Šių faktų analizė leidžia padaryti išvadą, kad pareiškėjo pateikti... 22. Dėl aukščiau nurodytų motyvų atmestinas ir pareiškėjo teiginys, kad su... 23. Kaip minėta, 1999 m.vasario 2d.Bendrosios garantijos sutartis Nr.L01 tarp... 24. TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalies pagrindu prieš pateikdama pretenziją... 25. Vadovaujantis tuo kas išdėstyta darytina išvada, kad Kauno... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. pareiškėjo „L“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...