Byla 2YT-8576-772/2017
Dėl antstolės V. Š. veiksmų, suinteresuoti asmenys: L. S., antstolis V. Š. ir AB DNB bankas

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2posėdžių sekretorė Ona Baronienė,

3dalyvaujant pareiškėjos (skolininkės) J. S. atstovui adv. A. J., neatvykus suinteresuotiems asmenims: skolininkės sutuoktiniui L. S., antstolei V. Š., išieškotojo AB DNB bankas (dabartinis pavadinimas AB ,,Luminor“, toliau - Bankas) atstovui, apie teismo posėdį jiems pranešta tinkamai, gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjos J. S. skundą dėl antstolės V. Š. veiksmų, suinteresuoti asmenys: L. S., antstolis V. Š. ir AB DNB bankas.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6pareiškėja skunde (prašyme) nurodė, kad antstolė V. Š. 2017-06-26 patvarkymu Nr. S-l7-71 -23807 perkainojo skolininkei J. S. priklausantį ir kreditoriui AB DNB bankui įkeistą kilnojamąjį turtą ir nustatė, kad kilnojamojo turto - javų kombaino Claas Lexion 670, valst. Nr. ( - ), rinkos vertė yra 138 400 Eur. Šis patvarkymas skolininkei buvo įteiktas 2017-07-01, todėl skolininkė, nepraleisdama CPK 512 straipsnyje nustatyto 20 dienų termino, dėl patvarkymo pateikė skundą.

7Skundžiamame patvarkyme yra nurodyta, kad 2017-05-25 atlikta skolininkės turto ekspertizė, surašytas ekspertizės aktas Nr. 17/05-057S, su ekspertizės akto išvada skolininkas supažindintas, prieštaravimų dėl nustatytos turto rinkos vertės nepareiškė, todėl antstolė, remdamasi minėtu ekspertizės aktu, nustatė turto rinkos vertę.

8Antstolė nepagrįstai nurodo, kad skolininkė buvo supažindinta su ekspertizės aktu iki antstolei priimant šį skundžiamą patvarkymą. Antstolė skolininkei kilnojamojo turto ekspertizės akto Nr. 17/05- 057 kopiją išsiuntė tik 2017-06-30, kurią skolininkė gavo 2017-07-01 kartu su skundžiamu patvarkymu. Antstolės 2017-06-30 lydraštyje yra nurodyta, kad ekspertizės akto kopija skolininkei siunčiama pakartotinai, nes pirmą kartą siųstos ekspertizės akto kopijos skolininkė negavo. Dėl šių priežasčių skolininkė neturėjo galimybės per 3 darbo dienas antstolei pateikti motyvuotų prieštaravimų dėl ekspertizės aktu nustatytos turto rinkos vertės (CPK 681 straipsnio 3 dalis). Kadangi antstolės patvarkymas dėl areštuoto kilnojamojo turto perkainojimo yra priimtas, skolininkė nebeteikia antstolei prieštaravimų dėl ekspertizės aktu nustatytos turto rinkos vertės, o jais remiasi šiame skunde.

9Šioje vykdomojoje byloje atliktas kilnojamojo daikto ekspertizės aktas prilygsta turto vertinimo ataskaitai pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą (toliau - TVVPĮ), kurio 23 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka, pagal kurią turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme. Teismų praktikoje aiškinama, kad šį TVVPĮ 23 straipsnio nuoroda apie turto vertinimo ataskaitos nuginčijimą įstatymų nustatyta tvarka nereiškia, kad tai gali būti daroma tik pareiškiant ieškinį teisme dėl ekspertizės akto pripažinimo negaliojančiu. Turto vertinimo aktas gali būti vertinamas konkrečioje byloje kaip įrodymas (CPK 177 straipsnio 2 dalis), jam taikant civilinio proceso normas, reglamentuojančias įrodymų rinkimą, jų tyrimą bei vertinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-53/2011). Todėl teismui vertinant antstolio veiksmų teisėtumą, teismas privalo kartu vertinti ekspertizės akto teisėtumą, nes skolininkė tuo remiasi.

10Skolininkės vertinimu, eksperto A. L. atliktas 2017-05-25 kilnojamojo turto ekspertizės aktas Nr. 17/05-057 (toliau - Ekspertizės aktas) neatitinka TVVPĮ 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų. TVVPĮ 22 straipsnio norma yra detalizuota Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. IK-159 patvirtintoje Turto ir verslo vertinimo metodikoje (toliau - Metodika), todėl Ekspertizės aktas neatitinka tiek TVVPĮ 22 straipsnio, tiek ir Metodikos reikalavimų.

11Ekspertizės akte netinkamai identifikuotas vertinamas objektas.

12TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 2-3 punktai numato, kad turto vertinimo ataskaitoje turi būti nurodytas vertinamo turto pavadinimas ir jo individualūs požymiai. Ekspertizės akto 4.1 punkte nurodytas vertinamas turtas - javų kombainas Claas Lexion 670, kurio valst. Nr. ( - ). Toliau Ekspertizės akto 4.1 punkte nurodyta, kad kartu su javų kombainu vertinamas kederis (pjaunamoji) Claas V750. Tačiau kederis (pjaunamoji) Claas V750 nėra javų kombaino Claas Lexion 670 sudedamoji dalis, yra savarankiškas kilnojamasis daiktas, kuris nėra neatsiejamai susijęs su javų kombainu ir to paties vertinimo metu negalėjo būti kartu vertinamas, nustatant javų kombaino turto rinkos vertę. Ekspertizės akte esančioje 4.2.1 lentelėje nurodyti individualūs vertinamos transporto priemonės požymiai ir jų tarpe nenurodyta, kad javų kombainui priklauso kederis (pjaunamoji) Claas V750. Pagal Ekspertizės akto prieduose pateiktus Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenis, savarankišku kilnojamuoju daiktu yra javų kombainas Claas Lexion 670, o kederis (pjaunamoji) Claas V750 nėra nurodytas kaip sudedamoji šio javų kombaino dalis. Taip pat Ekspertizės akto prieduose pateiktame javų kombaino registravimo dokumente nenurodyta, kad javų kombainui Claas Lexion 670 priklauso kederis (pjaunamoji) Claas V750. Antstolė V. Š. 2017-05-19 patvarkymu Nr. S-l7-71-18534 skyrė kilnojamojo turto - javų kombaino Claas Lexion 670, valst. Nr. ( - ), kurio identifikavimo Nr. 5000542708 - ekspertizę rinkos vertei nustatyti. Šiuo patvarkymu nebuvo skirta kito kilnojamojo turto – kederio (pjaunamoji) Claas V750 ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, todėl ekspertui nebuvo pavesta nustatyti bendrą šių dviejų kilnojamųjų daiktų turto rinkos vertę. Tai leidžia daryti išvadą, kad ekspertas pažeidė TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 2 - 3 punktus, nes netinkamai nustatė vertinamo turto objektą, javų kombainą vertino kartu su kitu kilnojamuoju daiktu – kederiu (pjaunamąja), kas turėjo esminės reikšmės netinkamam turto rinkos vertės nustatymui.

13Ekspertas, nustatinėdamas javų kombaino rinkos vertę, rėmėsi pasiūlos sandorių pavyzdžiais, nurodytais Ekspertizės akto 1 lentelėje (13 psl.) ir pateiktais Ekspertizės akto prieduose. Iš jų matyti, kad nustatinėdamas javų kombaino vertę, ekspertas vertino sandorių pavyzdžius, kuriuose javų kombainai parduodami su kederiu (pjaunamąja) arba be jo (jos). Šios aplinkybės lemia skirtingą vertinamo turto rinkos vertės nustatymą, nes javų kombaino be kederio (pjaunamosios) rinkos vertė yra skirtinga javų kombaino su kederiu (pjaunamąja) rinkos vertei. Dėl to Ekspertizės akte vertinus javų kombainą su jam nepriklausančiu daiktu (kederiu - pjaunamąja), nustatytoji javų kombaino Claas Lexion 670 rinkos vertė yra neteisinga, nustatyta pažeidžiant TVVPĮ straipsnio 4 dalies 2 - 3 punktuose numatytus reikalavimus.

14Netinkamai apskaičiuota turto rinkos vertė.

15Ekspertizės akto 5 punkte aprašomi taikytinų metodų principai ir tvarka, o Ekspertizės akto 13 psl. nurodoma, kad turto vertės skaičiavimai buvo atlikti naudojantis vertinimo metu antrinėje rinkoje esančiais siūlomais pardavimo sandoriais, koreguojant kainas pagal vertę lemiančius faktorius. Ekspertas analizavo turimus duomenis apie vertinimo metu esančias analogiško turto siūlomąsias kainas, kadangi tokio turto pardavimo sandoriai žinomose duomenų bazėse nėra registruojami. Ekspertizės akto 1 lentelėje ekspertas pateikė javų kombaino Claas Lexion 670 koreguotos vidutinės rinkos vertės skaičiavimus. Iš lentelės duomenų matyti, kad rinkoje esančių pardavimo sandorių kainas ekspertas koregavo, taip jas sumažindamas: nuo 144 500 iki 131 495 Eur, nuo 160 000 iki 145 600 Eur, nuo 151 805 iki 138 142 Eur, nuo 152 129 iki 138 437 Eur. Šią koreguotą kainą ekspertas nustatė pritaikydamas 9 proc. pasiūlos pataisą, remiantis UAB „Inreal“ atlikta apklausa. Tokiu būdu, suskaičiuodamas koreguotos kainos vidurkį, ekspertas padarė išvadą, kad vertinamo javų kombaino (kartu su kederiu - pjaunamąja) rinkos vertė turto vertės nustatymo dieną yra 138 400 Eur.

16Metodikos 58.2 punktas numato, kad taikant lyginamąjį metodą, įvertinami vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumai ir daromos (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto skirtumus, požiūriu; 59 punktas numato, kad turto skirtumus atspindi lyginamieji vienetai (plotas, tūris ir pan.); 60 punktas numato, kad darydamas (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisas, turto vertintojas taiko kiekybinius ir (arba) kokybinius skaičiavimo modelius. TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 13 punktas įpareigoja vertintoją nurodyti turto nustatymo pagrindimą, pateikiant turto vertės skaičiavimus, o Metodikos 62.4 punkte numatyta, kad taikant lyginamąjį metodą, vertintojas nurodo taikytas formules ir atliktų skaičiavimų sekas bei rezultatus.

17Ekspertas Ekspertizės akte pripažino, kad buvo būtina koreguoti pardavimo sandorių kainas pagal vertę lemiančius faktorius, tačiau tų faktorių nenurodė, o darydamas turto sandorių kainų pataisas, ekspertas nenurodė, ar taikė kiekybinius ir kokybinius skaičiavimo modelius bei kaip juos apskaičiavo. Ekspertizės akte tėra nurodyta, kad ekspertas koreguotą kainą nustatė pritaikydamas 9 proc. pasiūlos pataisą, remiantis UAB „Inreal“ atlikta apklausa, tačiau jokie skaičiavimai, kaip ekspertas apskaičiavo minėtą 9 procentų dydžio pasiūlos pataisą, Ekspertizės akte nepateikti. Pati savaime 9 procentų dydžio pasiūlos pataisa iš esmės laikytina eksperto atliktų skaičiavimų rezultatu, tačiau matematiniai veiksmai, parodantys tokių rezultatų gavimą, nėra pateikti, taikytos formulės bei atliktų skaičiavimų sekos nenurodytos, kaip to reikalauja Metodikos 62.4 punktas, todėl nėra galimybės patikrinti, ar eksperto atlikti skaičiavimai yra teisingi. Skaičiavimai turi būti aiškūs ir nekeliantys papildomų klausimų nei jos naudotojui, nei tikrintojui. Visų skaičiavimų atskleidimas bei jų aiškumas užkerta kelią piktnaudžiavimui. Tokie ginčijamos vertinimo ataskaitos trūkumai nesant atliktų matematinių veiksmų ir detalių skaičiavimų teismų praktikoje pripažįstami pagrindu pripažinti ataskaitą neteisinga nagrinėjant bylas dėl drausminės atsakomybės netinkamai parengus vertinimo ataskaitą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1015-492/2015).

18Taip pat neaišku, kodėl ekspertas remiasi UAB „Inreal“ atlikta apklausa, kuri negali būti tinkamu šaltiniu nustatant vertinamo turto rinkos vertę. Pagal TVVPĮ 6 straipsnį, turto arba verslo vertinimas atliekamas Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytais turto ir verslo vertinimo metodais šiuose standartuose nustatytais vertinimo atvejais, kurie išsamiai aprašyti Metodikoje. Metodikos 4 punktas numato, kad vertintojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Tarptautiniais vertinimo standartais ir Europos vertinimo standartais, privalomą vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksu, šia Metodika ir kitais teisės aktais, susijusiais su vertinimu, tiek, kiek jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui, Tarptautiniams vertinimo standartams, Europos vertinimo standartams ir šiai Metodikai. UAB „Inreal“ atlikta apklausa pagal minėtas teisės normas nėra tinkamas vertinimo šaltinis, nes nėra teisės aktas, nėra skelbtas viešai, todėl nėra teisinio pagrindo juo vadovautis.

19Skolininkė pateikia pasiūlos pardavimo sandorių pavyzdžius, viešai skelbiamus www.autoplius.lt, kurie patvirtina, kad javų kombaino, pagaminto 2012 metais, kaina be kederio yra 167 000 Eur, 186 000 Eur, 193 600 Eur. Ekspertizės akte šiais pardavimo sandorių pavyzdžiais be pagrindo nesiremta, o sulyginus Ekspertizės akte nuodytus pavyzdžius su skolininkės pateikiamais pavyzdžiais, matyti pernelyg didelis skirtumas tarp šių kainų. Tai sudaro pagrindą išvadai, kad Ekspertizės akte nustatyta turto rinkos vertė yra nepagrįstai per maža.

20Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis, pareiškėja (skolininkė) teismo prašė:

211. Panaikinti antstolės V. Š. 2017-06-26 patvarkymą „Dėl areštuoto kilnojamojo turto perkainojimo“ Nr. S-17-71-23807 vykdomojoje byloje Nr. 0071/17/01018;

222. Sustabdyti išieškojimą ir varžytines vykdomojoje byloje Nr. 0071/17/01018, kol skundas bus išnagrinėtas.

23Pareiškėja savo reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais.

24Teismas, tenkino pareiškėjos (skolininkės) prašymą ir 2017-07-14 nutartimi nagrinėjamoje byloje sustabdė antstolės V. Š. veiksmus nurodytoje vykdomojoje byloje iki procesinio sprendimo priėmimo.

25Pareiškėjas teismo posėdžio metu papildomai pateikė teismui į bylą ir 2012-12-14 sutartinio įkeitimo kopiją.

26Pareiškėjas ir jo atstovas teismo posėdžio metu pakartojo skunde nurodytus motyvus ir prašė teismo jo prašymą tenkinti. Papildomai nurodė, kad antstolis atsiliepime į skundą nepripažįsta padarytos klaidos, atsižvelgiant į Šiaulių apygardos teismo 2014-03-18 nutarties motyvus, todėl esant tokiai situacijai mano, jog antstolis neturi iš naujo atlikti turto vertės nustatymo, o tie veiksmai, kurie susiję su skundu ir jų išdavoje priimti procesiniai sprendimai turi būti panaikinti.

27Suinteresuotas asmuo Bankas atsiliepime į pareiškėjos prašymą nurodė, kad su skundu nesutinka.

28Banko nuomone, antstolė pagrįstai atsisakė tenkinti Pareiškėjos skundą. Bankas sutinka su antstolės 2017-07-19 patvarkyme išdėstytais argumentais, kuriais remiantis buvo atmestas Pareiškėjos skundas.

29Nesutiktina su Pareiškėjos argumentais, kad javų kombainas neturėjo būti vertinamas kartu su kederiu (pjaunamąja). 2012-02-10 Technikos pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 302-20120210- RC/01 Pareiškėja iš UAB „Konekesko Lietuva“ nusipirko techniką, nurodytą sutarties prieduose. Minėtos sutarties priede Nr. 2 nurodyta, kad yra perkamas Claas firmos javų kombainas Claas Lexion 670, taip pat nurodoma standartinė ir papildoma javų kombaino įranga. Kaip matyti iš specifikacijos javų kombainas buvo pirktas kartu su pjaunamąja Vario 750. Todėl sutiktina su antstolės argumentu, jog pjaunamoji (kederis) Vario 750 yra neatsiejamai susijęs su kombainu ir nėra laikomas savarankišku objektu, o vertintojas tinkamai identifikavo vertinamą daiktą.

30CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą rinkos kaina - tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė - apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina.

31Pareiškėja teigia, kad turto vertė nustatyta netinkamai, tačiau konkrečiai nenurodo turto vertės. Pareiškėja nepateikia jokių konkrečių įrodymų, kurie pagrįstų jos teiginius apie kitokią turto kainą, nors tokiu atveju būtent jai tenka pareiga įrodyti, kad areštuoto turto kainą antstolė nustatė netinkamai (CPK 12, 178 str.). Taigi, Pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės apie neteisingai nustatytą turto vertę nelaikytinos tinkamu įrodymu - tai yra tik deklaratyvūs teiginiai (pateikti skelbimai iš internetinio puslapio nelaikytinas tinkamu įrodymu, juolab, nepatvirtina, jog turtas realiai buvo parduotas už skelbime nurodytą kainą).

32Vykdomojoje byloje buvo atlikta turto vertės nustatymo ekspertizė. Antstolė kreipėsi į nepriklausomą turto vertintoją - IĮ „Eksperts“, kuris pateikė parduodamo turto įvertinimą. Taigi, antstolė ėmėsi visų priemonių, kad parduodamas iš varžytynių turtas būtų tinkamai įkainotas. Turto ekspertizę atliko kvalifikuotas turto vertintojas, kuris yra įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, nėra pagrindo abejoti IĮ „Eksperts“ atlikta ekspertize. Ekspertizės akte duoti pagrįsti atsakymai į iškeltus klausimus, smulkiai aprašomi atlikti tyrimai, jų pagrindu padarytos išvados, ekspertas, atlikdamas ekspertizę, atsižvelgė į konkretaus vertinamo objekto individualias savybes, lemiančias šio konkretaus objekto vertę. Turto vertintojo pateikta turto vertės nustatymo ekspertizė buvo atlikta laikantis teisės aktų, nebuvo ir nėra nuginčyta teisme, todėl teigti, kad ekspertize negalima remtis ar, kad ekspertize nustatyta kaina netinkamai, nėra jokio teisinio pagrindo. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 str. 1 d. numato, jog turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme.

33Pagal CPK 681 str. 4 d., jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, kadangi turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai, o šiuo atveju turto vertinimą atlikęs specialistas yra įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą.

34Taigi Pareiškėjos dėstomi argumentai dėl turto įkainojimo yra visiškai nepagrįsti.

35Įstatymas nustato proceso šalims imperatyvias elgesio taisykles, kurių proceso šalys įskaitant ir skolininką turi laikytis. Pažymėtina, kad vykdymo procese tiek ieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą. Šiuo atveju Pareiškėja, pateikdamas nepagrįstą skundą, bendradarbiavimo pareigos nevykdo.

36Nagrinėjamu atveju yra svarbi faktinė aplinkybė, kad nors Pareiškėja laiko, jog turto vertė yra didesnė, ji nenurodo asmens (pirkėjo), kuris sutiktų už didesnę kainą įsigyti turtą CPK 704 str. pagrindu. Tai taip pat parodo, kad turto kaina nėra per žema, o Pareiškėja tik vilkina vykdymo procesą.

37Nurodytos aplinkybes bei į bylą pateikti dokumentai, leidžia daryti išvadą, kad antstolė tinkamai vadovavosi vykdymo procesą reglamentuojančiomis teisės normomis bei nepažeidė skolininko ir išieškotojo interesų.

38Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, išieškotojas teismo prašė:

39- atmesti pareiškėjos J. S. skundą dėl antstolės veiksmų.

40Išieškotojas papildomai pateikė teismui į bylą ir skolininkės 2012-08-03 sudarytą įkeisto įmonės turto draudimo liudijimą.

41Išieškotojas iki teismo posėdžio, pateikė teismui prašymą nurodydamas, kad byla būtų nagrinėjama jo atstovui nedalyvaujant (CPK 443 str. 5 d.).

42Antstolė V. Š. pateikė teismui patvarkymą, kuriuo netenkino pareiškėjos skundo ir prašė teismo jį atmesti kaip nepagrįstą dėl šių motyvų. Taip pat kartu su pareiškėjos skundu pateikė teismui ir vykdomąją bylą.

43Patvarkyme netenkinti pareiškėjo skundo antstolė nurodė, kad su pareiškėjos skunde dėstomais argumentais nesutinka, dėl šios priežasties pareiškėjos skundas neturi būti tenkinamas.

44Atskirai nurodė, kad antstolės V. Š. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0071/17/01018, užvesta pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro 2017-02-15 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 14-718, kuriame nurodyta, kad skola turi būti išieškoma pagal įkeitimo sandorį, patvirtintą 2012-12-14, identifikavimo kodas (20220120026772). Šiuo įkeitimo sandoriu buvo įkeistas J. S. priklausantis kilnojamasis turtas: javų kombainas Claas Lexion 670, valst. Nr. ( - ).

452017-03-15 priimtas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas ir šie dokumentai išsiųsti J. S.. Procesiniai dokumentai įteikti 2017-03-17.

46Vadovaujantis LR CPK 746 straipsnio 2 dalimi (išsiuntęs ar įteikęs raginimą įvykdyti hipoteka ar įkeitimu užtikrintą įsipareigojimą, antstolis areštuoja įkaito davėjo turtą šio Kodekso XLVIII skyriaus nustatyta tvarka), 2017-03-16 buvo areštuotas įkeistas turtas - javų kombainas Claas Lexion 670, valst. Nr. ( - ) turto arešto akte turtas įkainotas 160 000 Eur. Turto arešto aktas J. S. įteiktas 2017-03-18.

472017-04-20 procesinis dokumentas - pranešimas, kuriame nurodyta, kad 2017-04-28 bus paskelbtos įkeisto turto pirmosios varžytynės.

482017-04-28 J. S. pateikė prieštaravimus dėl nustatytos areštuoto turto vertės bei pateikė prašymą paskirti ekspertizę.

492017-05-09 J. S. išsiųstas pranešimas, kuriuo ji buvo informuota, kad iki 2017-05-18 ji turi sumokėti 145,20 Eur už ekspertizės atlikimą į antstolės depozitinę sąskaitą.

50J. S. įmokėjus pinigus už ekspertizės atlikimą, 2017-05-19 priimtas patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti.

512017-05-25 atlikta ekspertizė, surašytas kilnojamojo turto ekspertizės aktas Nr. 17/05-057.

521. Dėl ekspertizės akto įteikimo.

532017-06-01 priimtas pranešimas dėl ekspertizės akto kopijos pateikimo, kuriuo J. S. buvo išaiškinta teisė pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės aktu nustatytos turto rinkos vertės, padaryta akto kopija (23 lapai) ir išsiųsta skolininkei 2017-06-02. Ekspertizės akto kopija įteikta 2017-06-03, o ne 2017-07-01 kaip skunde teigia pareiškėja (vykdomosios bylos 104-109 lapai).

54Kadangi pareiškėjai ekspertizės akto kopija įteikta 2017-06-03, o 2017-06-01 pranešime dėl ekspertizės akto kopijos pateikimo buvo nurodyta, kad motyvuotus prieštaravimus galima pareikšti per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo turto ekspertizės akto Nr. 17/05-057 kopijos gavimo dienos, tai nei pareiškėjai, nei išieškotojui nepareiškus prieštaravimų, 2017-06-26 buvo išsiųstas skundžiamas patvarkymas dėl areštuoto kilnojamojo turto perkainojimo. Skundžiamame 2017-06-26 patvarkyme nurodyta, kad su ekspertizės akto išvada supažindintas skolininkas ir išieškotojas, nes tai buvo padaryta 2017-06-03 pareiškėjai įteiktus ekspertizės akto kopiją.

552. Dėl ekspertizės akte netinkamai identifikuoto vertinamo objekto.

56Pareiškėja savo skundą grindžia tuo, kad ekspertizės akte javų kombainas Claas Lexion 670 valst. Nr. ( - ) buvo vertinamas kartu su kederiu (pjaunamąja) Class V750, tačiau kederis (pjaunamoji), pasak pareiškėjos, nėra neatsiejamai susijęs su javų kombainu, o yra savarankiškas daiktas.

57Su tokia pareiškėjos pozicija sutikti negalima. Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančios 2012-02-10 technikos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 302-20120210-RC/01 ūkininkė J. S. iš UAB „Konekesko Lietuva“ nusipirko techniką, nurodytą sutarties prieduose Nr. 1 (kaina ir mokėjimų tvarka) ir Nr. 2 (prekės pavadinimas ir specifikacija). Priede Nr. 2 nurodyta, kad yra perkamas Claas firmos javų kombainas Claas Lexion 670, taip pat nurodoma standartinė ir papildoma javų kombaino įranga. Kaip matyti iš specifikacijos javų kombainas buvo perkamas kartu su pjaunamąja Vario 750, t. y. pjaunamoji (kederis) Vario 750 yra neatsiejamai susijęs su kombainu ir nėra laikomas savarankišku objektu, o yra javų kombaino priklausinys, todėl vertintojas tinkamai identifikavo vertinamą daiktą.

583. Dėl vertės nustatymo.

59Kaip matyti iš ekspertizės akto, turto vertė yra nustatyta vadovaujantis lyginamuoju metodu, vertės nustatymas abejonių antstolei nekelia, be to, antstolė nėra įgaliota ir neturi kompetencijos vertinti eksperto darbo. Pažymėtina, jog objektyvi turto rinkos vertė paprastai nustatoma varžytynių metu, kadangi nepriklausomai nuo turto įvertinimo, potencialūs turto pirkėjai papildomai savaip vertins parduodamą objektą ir pirkėjų konkurencija nustatys varžytynėse parduodamo turto realią kainą. Šiuo atveju IĮ „Eksperts“ atlikta ekspertizė nekelia jokių abejonių, nenustatyta, kad ekspertizės aktas buvo atliktas nekvalifikuotai, netinkamai, pažeidžiant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Turto ar verslo vertintojų profesinės etikos kodeksą, kitus teisės aktus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyta, kad turto įvertinimas pateikiamas turto vertinimo ataskaitoje, kuri turi juridinę galią, jeigu atitinka šio įstatymo jai keliamus reikalavimus, ši ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23, 24 straipsniai). Taigi turto vertinimo ataskaitai, jeigu ji atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, įstatymas suteikia oficialiojo rašytinio įrodymo galią (LR CPK 197 straipsnio 2 dalis) (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Iki tol, kol nepaneigtas eksperto išvados pagrįstumas, antstolis turi pagrindą tęsti vykdymą laikydamasis CPK 681 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos nuostatos, kad, ekspertui nustačius turto vertę šiame straipsnyje nustatyta tvarka, areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė.

60Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta aukčiau, taip pat LR CPK 510 straipsniu, 613 straipsniu, antstolė patvarkė:

611. Netenkinti pareiškėjos J. S. skundo;

622. Patvarkymo dėl atsisakymo patenkinti skundą kopiją išsiųsti pareiškėjai J. S.;

633. Patvarkymą dėl atsisakymo patenkinti skundą, skundą bei vykdomąją bylą perduoti Šiaulių apylinkės teismui.

64Teismo posėdžio metu antstolė pakartojo patvarkyme nurodytus motyvus ir prašė teismo pareiškėjo skundą atmesti.

65Teismas 2017-09-27 kreipėsi į pardavėja UAB ,,Konekesko“ su prašymu pateikti savo nuomonę (atsakymus į klausimus), susijusią su parduoto daikto technine charakteristika.

66Teismo posėdžio metu kaip liudytojas buvo apklaustas ir teismo ekspertas A. L.. Pastarasis duodamas parodymus nurodė, kad

67Pareiškėjos J. S. skundas netenkintinas.

68Dėl antstolės veiksmų vykdymo proceso metu.

69Byloje nustatyta, kad išieškotojas AB DNB 2017-03-07 raštu nusprendė kreiptis į antstolę V. Š. pateikdamas Vilniaus m. 14 -ojo notarų biuro notarės 2017-02-15 išduotą vykdomąjį įrašą, pagal kurį nurodyta priverstinai išieškoti iš skolininkės J. S. 151 901,27 Eur skolą ir 5 proc. dydžio metines materialines palūkanas iki visiško vykdomojo įrašo įvykdymo. Išieškotojas kartu su vykdomuoju įrašu antstolei pateiktame prašyme nurodė parduoti iš varžytinių skolininkės J. S. kreditoriui išieškotojui įkeistą turtą, tai yra javų kombainą (identifikavimo Nr. 5000542708, esamos skolos išieškojimui. Remiantis paminėtu teismas konstatuoja, kad pagal antstolei V. Š. pateiktą vykdomąjį įrašą, iš skolininko (įkaito davėjo) J. S. išieškomos skolos suma yra nesumažėjusi. Tuo pačiu sutiktina su išieškotojo ir antstolės atsiliepimuose nurodytais motyvais, kad sąmoningai yra vilkinamas išieškotinos skolos sumokėjimas realizuojant įkeistą turtą.

70Pagal LR CPK 651 straipsnio 1 dalį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris dienas, o skubaus vykdymo atvejais - nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Pagal LR CPK 651 straipsnio 2 dalį tik antstolis sprendžia, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus.

71Antstolis, nenustatęs akivaizdžių kliūčių, vykdomąjį dokumentą priima ir pradeda jį vykdyti. Vykdomuosius veiksmus antstolis privalo pradėti skubaus vykdymo bylose ne vėliau kaip kitą dieną po vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, kitose bylose - ne vėliau kaip per penkias dienas nuo vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti (LR CPK 653 str.). Antstolis, priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, gali atlikti pirminius vykdymo veiksmus: iškviesti vykdymo proceso šalis ir išaiškinti jiems jų teises, išklausyti jų pasiūlymus dėl vykdomojo dokumento įvykdymo, įteikti skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą, užklausti reikiamus asmenis dėl skolininko turto ir atlikti kitus parengiamuosius veiksmus, reikalingus operatyviam ir efektyviam išieškojimui. Kadangi antstolis nenustatė aukščiau nurodytų akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį įrašą, todėl laikytina, jog jis neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti ir nepriimti išieškotojo DNB įgalioto atstovo pateikto vykdytino dokumento ir pagal jį pradėti pradinius vykdymo veiksmus. Be to antstolė 2017-03-16 turto arešto aktu areštavo įkaito turėtojui skolininkės įkeistą turtą.

72Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas uždraudimas ar apribojimas. Šiuos apribojimus nustato turtą areštuojantis organas. Jeigu turtas areštuojamas teismo nutarties pagrindu, teismo nutartyje nurodoma, kokie apribojimai turi būti taikomi areštuotam turtui. Antstolis, areštuodamas turtą, turi pats nustatyti šiuos apribojimus ir nurodyti juos turto arešto akte. Apribojimai nustatomi priklausomai nuo konkrečių vykdomosios bylos aplinkybių: turto pobūdžio, jo savybių, ūkinės reikšmės skolininkui ir pan.

73Turto areštas - įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų bei nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą.

74Areštuojant skolininko turtą, visais atvejais turi būti apribojama areštuoto turto savininko disponavimo turtu teisė. Priešingu atveju, turto areštas netenka prasmės. Skolininko teisė valdyti areštuotą turtą gali būti ribojama siekiant išsaugoti turtą, pavyzdžiui, uždraudžiant skolininkui areštuotą pastatą pertvarkyti ir pan. Gali būti apribojama skolininko teisė valdyti turtą ir tais atvejais, kai, naudojantis turtu, iš esmės mažėja jo vertė. Perduodant turtą saugoti kitiems asmenims, skolininkas visada netenka teisės naudotis areštuotu turtu.

75Skolininko nuosavybės teisės į areštuotą turtą apribojamos laikinai: iki skolininkas pats geranoriškai sumokės skolą arba turtas bus realizuotas teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka ir tokiu būdu bus patenkinti išieškotojo reikalavimai.

76Kaip jau minėta iš vykdomosios bylos seka, kad antstolės V. Š. kontoroje 2017-03-15 buvo gautas išieškotojo AB DNB įgalioto atstovo prašymas dėl vykdomojo įrašo vykdymo, nurodant ir prašomos išieškoti skolos dydį (v. b. 1-3 b. l.). Antstolis atsižvelgiant į tai, kad nors įkaito davėjui priklausantis turtas jau yra įkeistas, 2017-03-16 jį areštavo (v. b.45-47 b. l.). Be to prie antstolės atliekamų vykdymo veiksmų prisijungė ir kitos jos kolegos, kadangi ir jie pradėjo vykdymo veiksmus skolininkės atžvilgiu (v. b. 49-54 b. l.). Tuo pačiu antstolė V. Š. 2017-04-20 išsiuntė skolininkei pranešimą nurodydama, jog jau 2017-04-28 bus skelbiamos pirmosios skolininkės įkeisto turto varžytinės. Tačiau antstolė neturėjo objektyvios galimybės toliau tęsti tolesnius su skolos išieškojimu susijusius veiksmus, kadangi skolininkė paprašė skirti parduodamo įkeisto turto vertei nustatyti ekspertizę (v. b. 58 b. l.). Antstolė atsižvelgiant į skolos dydį, skolininkės prašymą, 2017-05-19 patvarkymu paskyrė skolininkės turto vertei patikslinti ekspertizę (v. b. 74-75 b. l.). Kilnojamojo turto ekspertizės 2017-05-25 aktu nustatyta, kad įkaito davėjui priklausančio turto bendra vertė yra 138 400 Eur. Toliau tęsdama pradėtus vykdymo veiksmus dėl skolos išieškojimo iš skolininkės (įkaito davėjos), antstolė 2017-06-26 pranešimu informavo skolininkę, kad nusprendė 2017-07-18 paskelbti pirmąsias įkeisto turto varžytines (v. b. 111 b. l.). Pastarosios kaip jau teismas yra nurodęs 2017-07-14 nutartimi buvo sustabdytos. Antstolė sutinkamai ekspertizės akte nurodyta turto verte 2017-06-26 priėmė patvarkymą ir nurodė, kad parduodamo varžytinėse perkainoto daikto rinkos vertė yra 138 400 Eur (v. b. 112 - 113 b. l.).

77Tuo pačiu pažymėtina, kad išsiskyrė bylos dalyvių nuomonė dėl šios turto vertės.

78Pagal daiktinės teisės nuostatas, kurios yra pateiktos CK 4 knygoje, daiktai yra skirstomi į pagrindinius ir antraeilius bei jų priklausinius atsižvelgiant į jų praktinę reikšmę. Tačiau pagal CK 4.12 str. tik pagrindiniai daiktai gali būti savarankiški teisinių santykių objektai. Vis dėlto pagrindiniai daikto techniniai požymiai CK nenustatyti. Kodekse tik aprašyti antraeilių daiktų ir daiktų priklausinių požymiai. Vadinasi, kas yra pagrindinis daiktas, kokie jo požymiai, galima nustatyti tik išsiaiškinus, kas yra antraeiliai daiktai ir daiktų priklausiniai.

79Apibūdinant antraeilį daiktą reikia vadovautis CK 4.13 straipsniu, pagal kurį antraeiliai daiktai skirstomi į:

80- esmines pagrindinio daikto dalis,

81- iš pagrindinio daikto gaunamus vaisius, produkciją ir pajamas,

82- pagrindinio daikto priklausinius.

83Bendras antraeilių daiktų požymis yra tas, kad jie visi yra susiję funkciniais, ekonominiais ar kitokiais ryšiais su pagrindiniu daiktu. Jeigu daiktas dalus, tai iš pagrindinio daikto atskyrus antraeilį daiktą gali būti sudarytas kitas, t. y. naujas pagrindinis daiktas. Kas yra dalus daiktas, nustatyta CK 4.6 str.:

841. Daliaisiais daiktais laikomi daiktai, kurių, fiziškai juos padalijus, nepasikeičia tikslinė paskirtis ir kiekviena dalis gali būti kaip savarankiškas daiktas.

852. Nedaliaisiais daiktais laikomi daiktai, kurių, fiziškai juos padalijus, pasikeičia tikslinė paskirtis, ir dalieji pagal prigimtį daiktai, kuriuos nedaliaisiais pripažįsta įstatymai.

86Šiame straipsnyje nustatyta, kad sutartimi šalys gali susitarti, kad pagal prigimtį dalus daiktas laikomas nedaliuoju, tokiu būdu užkertant kelią ateityje vienai iš sutarties šalių reikalauti padalinti daiktą.

87Pirmiausia, pardavėjas UAB ,,Konekesko Lietuva“ 2012-02-10 sudarydamas su pirkėja J. S. Technikos pirkimo - pardavimo sutartį nurodė, kad parduodama pagal sutartį (sutarties priedas Nr. 2) ir perduodama pirkėjui pagal perdavimo - priėmimo aktą (sutarties priedas Nr. 2) viena prekė (v. b. 116-120, 122-125 b. l.). Tokiu būdu jau pardavėjas ir pirkėjas sutarė, kad parduodamas daiktas laikomas nedaliuoju. Todėl skolininkės skundo motyvai, jog ji iš pardavėjo pirko du savarankiškus pagrindinius daiktus atmestini, kaip nepagrįsti. Antra, pardavėjas pateikdamas teismui savo nuomonę dėl galimybės parduotą daiktą kombainą ir pjaunamąją laikyti atskirais savarankiškais daiktais buvo kategoriškas, kadangi tai yra viena žemės ūkio mašina (40-43 b. l.). Trečia, pareiškėja dar 2012-08-03 sudarydama įmonės turto draudimo sutartį (liudijimą) su draudiku AAS ,,Gjensidige Baltic“ veikiančiu per Lietuvos filialą, taip pat nenurodė, kad yra apdraudžiami du savarankiški daiktai. Ketvirta, ginčo atveju teismas remiasi ir Technikos enciklopedijoje pateiktu specialiąja reikšme vartojamu žodžiu - javų kombainas, kuriame nurodyta, kad svarbiausios jo dalys: pjaunamoji, kuliamoji, kupetuotuvas arba šiaudų klojimo įtaisas, variklis, važiuoklė, grūdų bunkeris, kabina su valdymo įtaisais. Kai kurie javų kombainai dar turi šiaudų smulkintuvą (Technikos enciklopedija. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2003, 331 p.). Atskirai pastebėtina, kad kai žodis vartojamas specialia prasme, jį reikia aiškinti taip, kaip jis aiškinamas atitinkamos mokslo srities žodynuose, žinynuose ar enciklopedijose. Penkta, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre pagal registravimo taisykles patvirtintas LR žemės ūkio ministro 2006-10-02 įsakymu Nr. 3D-384 (su vėlesniais pakeitimais) irgi buvo įregistruotas tik vienas daiktas, tai yra javų kombainas, kuriam yra suteiktas valstybinis numeris (v. b. 96 b.l.). Pagal minėtą registrą pjaunamoji nėra laikoma ir atskiru techniniu vienetu, o tik sudedamąja dalimi.

88Iš antraeilių daiktų išskiriami pagrindinio daikto priklausiniai, suteikiant jiems ypatingą statusą. CK 4.19 str.:

891. Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu.

902. Dviejų ar daugiau daiktų sujungimas nedaro nė vieno iš tokių daiktų kito priklausiniu, jeigu nėra požymių, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje.

91Atsižvelgiant į ankščiau pateiktus teisinius argumentus darytina išvada, kad teismui nėra teisinio pagrindo pjaunamąją laikyti ir kombaino priklausiniu.

92Remiantis paminėtu teismas konstatuoja, kad antstolis tinkamai vykdė pradinius procesinius veiksmus, susijusius su skolininko turto, kaip objekto identifikavimu.

93Dėl pakartotinio areštuoto turto įkainojimo.

94Antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą (o vykdydamas teismo nutartį dėl arešto - turto aprašą). Abiem atvejais jis negali areštuoti skolininko turto daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Turto arešto aktas ir turto aprašas, jeigu jis yra sudaromas, nedelsiant pateikiami turto arešto aktų registro tvarkytojui jo registravimui turto arešto aktų registre.

95Pagal vykdomąją bylą nustatyta, kad antstolis (ė) išsiuntė skolininkui (ei) visus tuo metu vykdymo procese priimtus procesinius dokumentus, kuriuose skolininkui (ei) yra ne tik išaiškinta jo (jos) teisė apskųsti antstolio (ės) veiksmus, bet ir juose nurodyta, jog antstolio (ės) procesiniai veiksmai pirmiausia, skundžiami antstoliui per nustatytą terminą (v. b. 45-48, 56 b.l.).

96Paminėta, kad antstolis (ė) negali areštuoti skolininko (ės) turto daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Todėl antstolis (ė) nustatydamas ginčo turto vertę turėjo teisę remtis ekspertizės akte nurodyta jo verte (v. b. 91 b. l.). Pastebėtina, kad ir atsižvelgiant į gautus minėtus duomenis dėl įkaito davėjui priklausančio turto vertės nustatymo, vykdomojoje byloje pakako duomenų apie varžytinėse parduodamo turto vertę, kas tuo pačiu nesudarė teisinio pagrindo dar kartą tikslinti parduodamo turto vertę pagal pareiškėjos 2017-07-10 skundo motyvus. Pažymėtina, kad vykdymo proceso teisės doktrinoje pripažįstama, jog tokiu atveju turto vertę tiksliai gali nustatyti tik rinka. Tiek turto arešto metu, tiek ir ji pateikiant į varžytines turi būti nustatoma kuo tikslesnė jo kaina, kadangi ši kaina turi didelę reikšmę tolesniam vykdymo procesui, tačiau įstatymas tokį reikalavimą sieja ne tik su skolininko (įkaito davėjo) bet ir su ieškotojo nuomonę dėl jo vertės. Kaip jau teismas yra nurodęs, skolininkė 2017-04-28 kreipėsi į antstolę su prašymu, kuriuo pageidavo, kad ginčo turto vertę nustatytų ekspertas įvertinęs jo būklę. Antstolė tenkino pareiškėjos (skolininkės) prašymą ir 2017-05-19 patvarkymu skyrė ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti. Nors pareiškėja dar kartą 2017-07-12 kreipėsi į antstolę su skundu, tačiau pastaroji konstatavo, kad toks formalus prašymas neatitinka vykdymo proceso dalyvių interesų (v. b. 135-138 b.l.). Antstolės nuomonei atsisakyti skirti pakartotinę ginčo turto ekspertizę pritarė ir išieškotojas (23-24 b. l.). Pagal LR CPK 681 straipsnį jeigu vykdymo proceso šalys prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu pačiam antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, tuomet antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad tik pasikeitus įkainoto turto vertei antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainuojamas nustatyta tvarka. Todėl pripažintina, kad antstolė 2017-07-19 patvarkymu pagrįstai atmetė pareiškėjos skundą ir nusprendė neinicijuoti pakartotinės parduodamo turto vertės ekspertizės (v. b. 135-138 b. l.). Teismas nekartodamas minėto patvarkymo ir išieškotojo atsiliepime pateiktų motyvų, o tik jiems pritardamas akcentuoja, kad nei vykdymo proceso metu atliekant procesinius veiksmus, nei teismo posėdžio metu nebuvo gauti duomenys, kuriais remiantis būtų pagrindas išvadai dėl pakartotinio turto įvertinimo. Vien tik motyvas, kad nekilnojamojo turto kaina kinta kiekvieną mėnesį nėra pagrindas vilkinti vykdymo procesą nerengiant el. varžytinių pagal esamus duomenis dėl turto pardavimo. Tuo pačiu teismas sutinka ir su išieškotojo motyvu, kad skolininkė dar gali iki varžytinių nurodyti antstolei pirkėją, kuris sutiktų įsigyti ginčo turtą ir už didesnę nei dabartinė jo vertė. Pastebėtina, kad pareiškėja skundu formaliai pagrindė savo prašymą antstolei dėl pakartotinės nekilnojamojo turto vertės nustatymo.

97Pažymėtina, kad ir nustačius per mažą areštuoto turto kainą, šią klaidą gali ištaisyti rinkos mechanizmas, pirkėjams pasiūlius aukštesnę kainą. Šiuo konkrečiu atveju teismas vertina visas su kilnojamo turto pardavimu susijusios aplinkybės (pvz., jo gamybos metai, darbinė aplinka, rinkoje egzistuojanti tokio turto pasiūlą ir paklausa, bei kt.).

98Paminėtina, kad išieškotojas atsiliepime į pareiškėjos skundą ir atsižvelgiant į antstolės 2017-07-19 patvarkymą dėl ekspertizės neskyrimo, pagrįstai remiasi užsitęsusiu vykdymo veiksmų atlikimu. Teismas pripažįsta, jog skolininkės 2017-07-12 skundas antstolei yra nepagrįstas, kad pastaroji pakeistų savo nuomonę dėl pakartotinio turto vertinimo ir panaikintų 2017-07-19 priimtą patvarkymą (v. b., 128-129, 135-138 b. l.). Todėl tenka pastebėti, kad antstolis gavęs pareiškėjos skundą ir dar kartą jį įvertinęs 2017-07-19 patvarkymu, pagrįstai ir teisėtai atsisakė jį patenkinti (v. b., 135-138 b. l.).

99Teismas jau yra nurodęs, jog šiandien realią kilnojamojo turto vertę gali nustatyti tik rinka. Todėl atkreiptinas skolininko dėmesys, kad jam siekiant paneigti turto vertės ekspertizės akte nurodytą kainą ir jam reiškiant dėl to prieštaravimą, ginčo atveju jis tai gali padaryti tik motyvuotai prašydamas antstolio skirti pakartotinę ekspertizę. Todėl teismas daro išvadą, kad pareiškėjas nepateikė teismui duomenų, kad šiandien turto ekspertizės akte nurodyta parduodamo turto vertė neatitinka realios jo vertės, kas sudaro teisinį pagrindą atmesti jos skundą ir palikti galioti antstolės 2017-07-19 priimtą patvarkymą dėl atsisakymo patenkinti skundą.

100Areštuotą turtą antstolis paprastai palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis tą turtą areštavo. Asmuo perduotu saugoti turtu gali naudotis, jeigu dėl šio turto ypatybių naudojimasis juo nesukelia jo sunaikinimo arba jo vertės sumažėjimo. Todėl vilkinant skolininkui priklausančio turto pardavimą, kinta ir realizuojamo turto būklė. Dėl to paminėtina, kad ir pats skolininkas ne tik turi būti aktyvus vykdymo proceso dalyvis, bet ir iki galimo turto pardavimo, turi siekti išsaugoti kuo geresnę jo techninę būklę.

101Kaip jau minėta antstolio areštuotas turtas ir toliau liko pas įkaito davėją kaip turto savininką, o turto arešto aktų registre įregistruodamas turto areštą antstolis nurodė, jog turto arešto būdu tik apribotas įkaito davėjos disponavimas šiuo turtu. Dėl to pripažintina, kad skolininkas jam priklausantį turtą iki jo realizacijos turi valdyti ir naudoti racionaliai bei protingai. Pažymėtina, kad nors teismas tenkino pareiškėjos prašymą ir sustabdė vykdymo proceso veiksmus, tačiau per visą bylos nagrinėjimo laikotarpį šis turtas vis tiek buvo eksploatuojamas pareiškėjos, o antstolė buvo priversta nutraukti varžytinių procesą.

102Kaip jau anksčiau yra nurodyta, teismas sutinka, su išieškotojo atsiliepimo motyvu, kad iki naujų varžytinių paskelbimo galimas turto realizavimas ir skolininko pasiūlytam pirkėjui, kadangi įstatymas nedraudžia įkaito davėjai prašyti realizuojamą turtą parduoti ir jo pasiūlytam pirkėjui, jeigu tai atitinka visų proceso dalyvių interesus.

103Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos darytina išvada, kad antstolė laikėsi visų aukščiau nurodytų vykdymo proceso nuostatų ir pagrįstai atsisakė paskirti pakartotinę ginčo turto ekspertizę vykdomojoje byloje, kadangi tam nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Šią teismo išvadą patvirtina ir minėtoje byloje esantys rašytiniai dokumentai. Tuo pačiu teismas pažymi, kad remiantis CPK 178 straipsnio nuostata, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Todėl pareiškėjos motyvai, kad netinkamai identifikuotas vertinamas objektas ir netinkamai apskaičiuota turto vertė ar eksperto išvada neatitinka teisės aktų nuostatų, atmestini.

104Remiantis aukščiau nurodytais argumentais teismas daro išvada, kad antstolio veiksmai neprieštaravo vykdymo proceso principams ir pripažintini teisėtais, dėl to teismui nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų.

105Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., 513 str.,

Nutarė

106Pareiškėjos J. S. skundą atmesti.

107Teismo nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei V. Š. vykdomąją bylą Nr. 0071/17/01018.

108Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. posėdžių sekretorė Ona Baronienė,... 3. dalyvaujant pareiškėjos (skolininkės) J. S. atstovui adv. A. J., neatvykus... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjos... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. pareiškėja skunde (prašyme) nurodė, kad antstolė V. Š. 2017-06-26... 7. Skundžiamame patvarkyme yra nurodyta, kad 2017-05-25 atlikta skolininkės... 8. Antstolė nepagrįstai nurodo, kad skolininkė buvo supažindinta su... 9. Šioje vykdomojoje byloje atliktas kilnojamojo daikto ekspertizės aktas... 10. Skolininkės vertinimu, eksperto A. L. atliktas 2017-05-25 kilnojamojo turto... 11. Ekspertizės akte netinkamai identifikuotas vertinamas objektas.... 12. TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 2-3 punktai numato, kad turto vertinimo... 13. Ekspertas, nustatinėdamas javų kombaino rinkos vertę, rėmėsi pasiūlos... 14. Netinkamai apskaičiuota turto rinkos vertė.... 15. Ekspertizės akto 5 punkte aprašomi taikytinų metodų principai ir tvarka, o... 16. Metodikos 58.2 punktas numato, kad taikant lyginamąjį metodą, įvertinami... 17. Ekspertas Ekspertizės akte pripažino, kad buvo būtina koreguoti pardavimo... 18. Taip pat neaišku, kodėl ekspertas remiasi UAB „Inreal“ atlikta apklausa,... 19. Skolininkė pateikia pasiūlos pardavimo sandorių pavyzdžius, viešai... 20. Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis, pareiškėja (skolininkė) teismo... 21. 1. Panaikinti antstolės V. Š. 2017-06-26 patvarkymą „Dėl areštuoto... 22. 2. Sustabdyti išieškojimą ir varžytines vykdomojoje byloje Nr.... 23. Pareiškėja savo reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais... 24. Teismas, tenkino pareiškėjos (skolininkės) prašymą ir 2017-07-14 nutartimi... 25. Pareiškėjas teismo posėdžio metu papildomai pateikė teismui į bylą ir... 26. Pareiškėjas ir jo atstovas teismo posėdžio metu pakartojo skunde nurodytus... 27. Suinteresuotas asmuo Bankas atsiliepime į pareiškėjos prašymą nurodė, kad... 28. Banko nuomone, antstolė pagrįstai atsisakė tenkinti Pareiškėjos skundą.... 29. Nesutiktina su Pareiškėjos argumentais, kad javų kombainas neturėjo būti... 30. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo... 31. Pareiškėja teigia, kad turto vertė nustatyta netinkamai, tačiau konkrečiai... 32. Vykdomojoje byloje buvo atlikta turto vertės nustatymo ekspertizė. Antstolė... 33. Pagal CPK 681 str. 4 d., jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto... 34. Taigi Pareiškėjos dėstomi argumentai dėl turto įkainojimo yra visiškai... 35. Įstatymas nustato proceso šalims imperatyvias elgesio taisykles, kurių... 36. Nagrinėjamu atveju yra svarbi faktinė aplinkybė, kad nors Pareiškėja... 37. Nurodytos aplinkybes bei į bylą pateikti dokumentai, leidžia daryti... 38. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, išieškotojas teismo prašė:... 39. - atmesti pareiškėjos J. S. skundą dėl antstolės veiksmų.... 40. Išieškotojas papildomai pateikė teismui į bylą ir skolininkės 2012-08-03... 41. Išieškotojas iki teismo posėdžio, pateikė teismui prašymą nurodydamas,... 42. Antstolė V. Š. pateikė teismui patvarkymą, kuriuo netenkino pareiškėjos... 43. Patvarkyme netenkinti pareiškėjo skundo antstolė nurodė, kad su... 44. Atskirai nurodė, kad antstolės V. Š. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla... 45. 2017-03-15 priimtas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti,... 46. Vadovaujantis LR CPK 746 straipsnio 2 dalimi (išsiuntęs ar įteikęs... 47. 2017-04-20 procesinis dokumentas - pranešimas, kuriame nurodyta, kad... 48. 2017-04-28 J. S. pateikė prieštaravimus dėl nustatytos areštuoto turto... 49. 2017-05-09 J. S. išsiųstas pranešimas, kuriuo ji buvo informuota, kad iki... 50. J. S. įmokėjus pinigus už ekspertizės atlikimą, 2017-05-19 priimtas... 51. 2017-05-25 atlikta ekspertizė, surašytas kilnojamojo turto ekspertizės aktas... 52. 1. Dėl ekspertizės akto įteikimo.... 53. 2017-06-01 priimtas pranešimas dėl ekspertizės akto kopijos pateikimo,... 54. Kadangi pareiškėjai ekspertizės akto kopija įteikta 2017-06-03, o... 55. 2. Dėl ekspertizės akte netinkamai identifikuoto vertinamo objekto.... 56. Pareiškėja savo skundą grindžia tuo, kad ekspertizės akte javų kombainas... 57. Su tokia pareiškėjos pozicija sutikti negalima. Kaip matyti iš vykdomojoje... 58. 3. Dėl vertės nustatymo.... 59. Kaip matyti iš ekspertizės akto, turto vertė yra nustatyta vadovaujantis... 60. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta aukčiau, taip pat LR CPK 510 straipsniu,... 61. 1. Netenkinti pareiškėjos J. S. skundo;... 62. 2. Patvarkymo dėl atsisakymo patenkinti skundą kopiją išsiųsti... 63. 3. Patvarkymą dėl atsisakymo patenkinti skundą, skundą bei vykdomąją... 64. Teismo posėdžio metu antstolė pakartojo patvarkyme nurodytus motyvus ir... 65. Teismas 2017-09-27 kreipėsi į pardavėja UAB ,,Konekesko“ su prašymu... 66. Teismo posėdžio metu kaip liudytojas buvo apklaustas ir teismo ekspertas A.... 67. Pareiškėjos J. S. skundas netenkintinas.... 68. Dėl antstolės veiksmų vykdymo proceso metu.... 69. Byloje nustatyta, kad išieškotojas AB DNB 2017-03-07 raštu nusprendė... 70. Pagal LR CPK 651 straipsnio 1 dalį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį... 71. Antstolis, nenustatęs akivaizdžių kliūčių, vykdomąjį dokumentą priima... 72. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko... 73. Turto areštas - įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas... 74. Areštuojant skolininko turtą, visais atvejais turi būti apribojama... 75. Skolininko nuosavybės teisės į areštuotą turtą apribojamos laikinai: iki... 76. Kaip jau minėta iš vykdomosios bylos seka, kad antstolės V. Š. kontoroje... 77. Tuo pačiu pažymėtina, kad išsiskyrė bylos dalyvių nuomonė dėl šios... 78. Pagal daiktinės teisės nuostatas, kurios yra pateiktos CK 4 knygoje, daiktai... 79. Apibūdinant antraeilį daiktą reikia vadovautis CK 4.13 straipsniu, pagal... 80. - esmines pagrindinio daikto dalis,... 81. - iš pagrindinio daikto gaunamus vaisius, produkciją ir pajamas,... 82. - pagrindinio daikto priklausinius.... 83. Bendras antraeilių daiktų požymis yra tas, kad jie visi yra susiję... 84. 1. Daliaisiais daiktais laikomi daiktai, kurių, fiziškai juos padalijus,... 85. 2. Nedaliaisiais daiktais laikomi daiktai, kurių, fiziškai juos padalijus,... 86. Šiame straipsnyje nustatyta, kad sutartimi šalys gali susitarti, kad pagal... 87. Pirmiausia, pardavėjas UAB ,,Konekesko Lietuva“ 2012-02-10 sudarydamas su... 88. Iš antraeilių daiktų išskiriami pagrindinio daikto priklausiniai,... 89. 1. Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti... 90. 2. Dviejų ar daugiau daiktų sujungimas nedaro nė vieno iš tokių daiktų... 91. Atsižvelgiant į ankščiau pateiktus teisinius argumentus darytina išvada,... 92. Remiantis paminėtu teismas konstatuoja, kad antstolis tinkamai vykdė... 93. Dėl pakartotinio areštuoto turto įkainojimo.... 94. Antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą (o... 95. Pagal vykdomąją bylą nustatyta, kad antstolis (ė) išsiuntė skolininkui... 96. Paminėta, kad antstolis (ė) negali areštuoti skolininko (ės) turto daugiau... 97. Pažymėtina, kad ir nustačius per mažą areštuoto turto kainą, šią... 98. Paminėtina, kad išieškotojas atsiliepime į pareiškėjos skundą ir... 99. Teismas jau yra nurodęs, jog šiandien realią kilnojamojo turto vertę gali... 100. Areštuotą turtą antstolis paprastai palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis... 101. Kaip jau minėta antstolio areštuotas turtas ir toliau liko pas įkaito... 102. Kaip jau anksčiau yra nurodyta, teismas sutinka, su išieškotojo atsiliepimo... 103. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos darytina išvada, kad antstolė... 104. Remiantis aukščiau nurodytais argumentais teismas daro išvada, kad antstolio... 105. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., 513 str.,... 106. Pareiškėjos J. S. skundą atmesti.... 107. Teismo nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei V. Š. vykdomąją bylą... 108. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per...