Byla e2-1330-254/2018
Dėl nepagrįstai išmokėtų dividendų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „DB group“ ieškinį atsakovui S. K. dėl nepagrįstai išmokėtų dividendų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė BUAB „BD group“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo S. K. 238 911,70 Eur neteisėtai išmokėtų dividendų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio pateikimo teismui iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinį grindė tuo, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1865-254/2017 iškėlė bankroto bylą UAB „BD group“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Vykdydamas savo pareigas, bankroto administratorius nustatė, kad atsakovas S. K. laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 19 d. iki įmonei bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos ėjo UAB „BD group“ direktoriaus pareigas, kuriam priklausė 100 proc. UAB „BD group“ akcijų (visų balsų). 2016 m. gegužės 4 d. vienintelio akcininko raštišku sprendimu Nr. 16/1 atsakovas nusprendė mokėti dividendus 214 294 Eur (sudengiant juos su akcininko paskola). Viso su akcininko paskola sudengtų dividendų suma – 238 911,70 Eur. Bankroto administratoriaus įgalioto asmens nuomone, dividendai atsakovui buvo išmokėti neteisėtai, pažeidžiant LR akcinių bendrovių įstatymo (redakcijoje galiojusioje nuo 2015-12-06 iki 2016-10-31) 59 straipsnio 6 dalies imperatyviąsias nuostatas, kadangi sprendimas dėl dividendų išmokėjimo ir jų išmokėjimas vyko UAB „BD group“ turint neįvykdytų prievolių kreditoriams, kurių terminai buvo suėję iki sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, išmokėjus dividendus bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo bei privalomojo rezervo sumą. Be to, iš 2016 m. gegužės 4 d. sudarytos pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė nuo metų pradžios iki dividendų išmokėjimo veikė nuostolingai, patyrė 42 752 Eur nuostolių. Tokiu būdu įmonė neteko apyvartinių lėšų ūkinei veiklai vykdyti, atsiskaitymui su kreditoriai, bei kitiems finansiniams įsipareigojimams vykdyti, kas turėjo tiesioginės įtakos bendrovės nemokumo atsiradimui. Be to, administratoriaus įgalioto asmens nuomone, įmonės nekilnojamasis turtas buvo nepagrįstai perkainotas, t. y. įmonei priklausančių statinių vertė buvo padidinta nuo 3 215 Eur iki 353 061 Eur, remiantis prieš 5 metus, t. y. 2010 m. rugsėjo 2 d. Nekilnojamojo turto registro masinio vertinimo būdu nustatyta verte, kuri visiškai ydingai ir neteisingai atspindėjo realią turto rinkos vertę, ką pagrindžia antstolio R. B. užsakyta ir 2017 m. sausio 31 d. atlikta nekilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertizė. Minėtos ekspertinės išvadoje nustatyta, kad turto apžiūros dieną (2017-01-31) turtas neatitiko nekilnojamojo turto sąvokos nuostatų. Administratorius pažymi, kad visi pastatai esantys adresu Darbininkų g. 22, Gelgaudiškis, turi būti nugriauti, todėl jie negali būti apskaitomi ir laikomi turtu įmonės veiklos tęstinumui vykdyti. Tokiu būdu, administratoriaus nuomone, turto perkainavimas buvo atliktas, siekiant pagerinti įmonės finansinius rodiklius (balansą), nuslėpti tikrąją įmonės finansinę padėtį, bei sudaryti sąlygas neteisėtam dividendų išmokėjimui, tuo pačiu panaikinat direktoriui prievolę grąžinti iš įmonės gautas paskolas. Administratoriaus įgalioto asmens teigimu, dividendų išmokėjimas taip pat pažeidė CK 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą. Administratoriaus įgalioto asmens įsitikinimu, atsakovas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendų išmokėjimas pažeidžia Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvių normų reikalavimus ir kreditorių interesus. Todėl vadovaujanis ABĮ 14 straipsnio 6 dalies nuostatomis, administratoriaus įgalioto asmens nuomone, atsakovas (akcininkas) turi grąžinti bendrovei išmokėtus dividendus (ABĮ 60 straipsnio 2 dalis).

5Teismo procesiniai dokumentai, kartu ir pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos pateikimo, atsakovui pasirašytinai įteikti 2017 m. gruodžio 8 d. 2017 m. gruodžio 29 d. teisme gavus atsakovo prašymą, 2018 m. sausio 2 d. teisėjos rezoliucija terminas atsiliepimui pateikti pratęstas iki 2018 m. sausio 8 d. įskaitytinai. Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atsiliepimo nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Dėl bylos esmės

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad BUAB „BD group“ juridinių asmenų registre įregistruota 2009 m. rugpjūčio 19 d. Ieškovei UAB „BD group“ Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1865-254/2017 iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ (ieškinio priedas Nr. 2). A. S. K. nuo 2009 m. rugpjūčio 19 d. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „BD Group“ ėjo įmonės vadovo pareigas. Be to, jam priklausė 100 proc. įmonės akcijų. 2016 m. gegužės 4 d. vienintelio akcininko raštišku sprendimo Nr. 16/1 pagrindu atsakovas sau išmokėjo 238 911,70 Eur dividendų (ieškinio priedai Nr. 5, Nr. 14).

10Bankroto administratoriaus įgalioto asmens nuomone, dividendai atsakovui buvo išmokėti neteisėtai, pažeidžiant LR akcinių bendrovių įstatymo (redakcijoje galiojusioje nuo 2015-12-06 iki 2016-10-31) 59 straipsnio 6 dalies imperatyviąsias nuostatas, kadangi išmokėjus minėtą dividendų sumą, UAB „BD group“ įmonė turėjo neįvykdytų prievolių kreditoriams, kurių terminai buvo suėję iki sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, išmokėjus dividendus bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo bei privalomojo rezervo sumą, įmonės patiriami nuostoliai dar labiau padidėjo. Tokiu būdu įmonė neteko apyvartinių lėšų ūkinei veiklai vykdyti, atsiskaitymui su kreditoriais, bei kitiems finansiniams įsipareigojimams vykdyti, kas turėjo tiesioginės įtakos bendrovės nemokumo atsiradimui.

11ABĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad akcininkai turi teisę gauti bendrovės pelno dalį. ABĮ 59 straipsnio 6 dalyje (redakcija galiojusi nuo 2015-12-06 iki 2016-10-31) numatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 1) bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo; 2) ataskaitinių finansinių metų paskirstytojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių); 3) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą. Pagal ABĮ 14 straipsnio 6 dalį akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendus, taip pat bet kokią kitą išmoką, susijusią su akcininko turtinių teisių įgyvendinimu, jeigu jie buvo išmokėti pažeidžiant šio Įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti. Pagal ABĮ 60 straipsnio 2 dalies nuostatas, akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai.

12Iš kartu su ieškiniu pateikto 2016 m. gegužės 4 d. akcininko raštiško sprendimo Nr. 16/1 matyti, kad ieškovė 2015 m. finansinių metų pradžioje turėjo 22 430 Eur nepaskirstyto pelno, per 2015 metus įmonė uždirbo 201 253 Eur grynojo pelno, bendrovės paskirstytiną rezultatą sudarė 223 683 Eur. Tokiu būdu minėtu sprendimu buvo nuspręsta išmokėti akcininkams 214 294 Eur dividendų (sudengiant juos su akcininko paskola). Likusius priskaitytus 2013 m. ir neišmokėtus dividendus 14 481 Eur, taip pat užskaityti iš paskolos. Išskaityti ir sumokėti GPM nuo dividendų 34 316 Eur, tuomet išmokėtini dividendai liko 194 459 Eur (ieškinio priedas Nr. 14).

13Iš byloje pateikto Apyvartos žiniaraščio (sąskaita Nr. 4481) matyti, kad minėti dividendai su atsakovo paskola buvo sudengti taip: 2016 m. sausio 4 d.– 12 308,85 Eur; 2016 m. balandžio 30 d. – 32 144,10 Eur; 2016 m. gegužės 2 d. – 194 458,75 Eur. Viso išmokėta – 238 911,70 Eur suma (ieškinio priedas Nr. 14).

14Iš byloje pateiktų Bendrovės įstatytų 15 punkto matyti, kad bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 10 000 Lt (2 896,20 Eur) (ieškinio priedas Nr. 4). Iš byloje pateikto įmonės balanso, sudaryto 2016 m. gegužės 4 dienai turinio matyti, kad nuosavas įmonės kapitalas buvo neigiamas, t. y. 30 152 Eur (ieškinio priedas Nr. 9), kas patvirtina, kad jau sprendimo dėl dividendų išmokėjimo metu bendrovės nuosavas kapitalas buvo mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo (2896 Eur) bei privalomojo rezervo (290 Eur) sumą (kuris turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio (ABĮ 59 straipsnio 6 dalies 3 punktas, ABĮ 39 straipsnio 2 dalis). Be to, iš įmonės balanso, sudaryto už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. matyti, kad išmokėjus 238 911,70 Eur dividendų sumą (ką patvirtina byloje pateiktas Apyvartos žiniaraštis (sąskaita Nr. 4481), per 2016 metus įmonė patyrė 412 692 Eur nuostolių. Įmonės nuosavas kapitalas sumažėjo (– 47 056 Eur) (ieškinio priedas Nr. 8). Tokiu būdu sutiktina su bankroto administratoriaus įgalioto asmens nuomone, kad išmokėta dividendų suma lėmė tai, kad bendrovės nuosavas kapitalas dar labiau sumažėjo, įmonės patirti nuostoliai padidėjo, dėl ko bendrovė neteko apyvartinių lėšų ūkinei veiklai vykdyti, kartu atsiskaityti su įmonės kreditoriais.

15Iš UAB „DB group“ balanso, sudaryto 2016 m. gegužės 4 dienai, matyti, kad sprendimo dėl dividendų išmokėjimo priėmimo metu įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai kreditoriams siekė 306 247 Eur (ieškinio priedas Nr. 9) . Iš kartu su ieškiniu pateiktų kreditorinių reikalavimų matyti, kad priimant sprendimą išmokėti dividendus, UAB „BD group“ turėjo neįvykdytų prievolių tiekėjams (kreditoriams), kurių terminai buvo suėję iki sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos. Daugeliui kreditorių įsiskolinimai nebuvo padengti iki pat bankroto bylos iškėlimo, pvz.: UAB „Baldai jums“ – 2488,61 Eur, UAB „Baltjuta“ – 660,24 Eur, UAB „Ekspozicijų centras“ – 1 110,19 Eur, UAB „Funkcinis dizainas“ – 1 448,10 Eur (ieškinio priedai Nr. 15, 16, 17, 18).

16Taigi, vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis, yra pagrindas išvadai, kad nagrinėjamu atveju priimant sprendimą dėl dividendų išmokėjimo, egzistavo visos trys ABĮ 59 straipsnio 6 dalyje numatytos sąlygos, kurioms esant visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus.

17Bankroto administratoriaus įgalioto asmens nuomone, UAB „BD group“ balanse už 2016 metus bendrovės ilgalaikio nekilnojamojo turto vertė nepagrįstai padidinta nuo 3215 Eur iki 353 061 Eur, taip siekiant pagerinti įmonės finansinius rodiklius (balansą), nuslėpti tikrąją įmonės finansinę padėtį bei sudaryti sąlygas neteisėtam dividendų išmokėjimui, tuo pačiu panaikinant direktoriaus prievolę grąžinti iš įmonės gautas paskolas. Preliminariai įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas sutinka su minėtais administratoriaus įgalioto asmens teiginiais.

18Pastebėtina, kad byloje pateiktame Aiškinamojo rašto prie 2015 m. finansinių ataskaitų 2.4.1.4. punkte nurodyta, kad UAB „BD group“ ilgalaikis materialusis turtas įsigijus ar pasigaminus registruojamas apskaitoje įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Šio rašto 2.4.1.5. punkte nurodoma, kad vėliau UAB „BD group“ ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina (ieškinio priedas Nr. 6) . Iš to seka, kad šiuo atveju ilgalaikio turto perkainavimo bendrovė atlikti negalėjo. Be sausio 31 d. atliktos ieškovei priklausančių pastatų, esančių Darbininkų g. 22, Gelgaudiškis, ir byloje pateiktos turto vertinimo ataskaitos (ieškinio priedai Nr. 12, 13) matyti, kad minėtu adresu buvę pastatai nugriauti ir vertinimo dieną neatitiko nekilnojamojo turto sąvokos nuostatų. Iš to seka, kad ilgalaikis įmonės turtas – pastatai buvo sunaikinti, iš jų likę tik griuvėsiai. Todėl jie negalėjo būti apskaitomi ir laikomi įmonės turtu, skirtu veiklos tęstinumui vykdyti. Teismo vertinimu, sprendimo dėl dividendų išmokėjimo metu minėto turto būklė kaip ir įmonės tikroji finansinė padėtis įmonės direktoriui (atsakovui), kaip įmonės administracijos vadovui, turėjo būti žinoma. Tokiu būdu yra pagrindas išvadai, kad minėtas įmonės ilgalaikio turto perkainojimas buvo atliktas, įmonės vadovui siekiant asmeninės naudos.

19Nustačius, kad sprendimas dėl dividendų išmokėjimo ir jų išmokėjimas buvo atliktas, įmonei turint įsipareigojimų kreditoriams, teismas pripažįsta, kad šiuo atveju buvo pažeista ir CK 6.9301 straipsnyje nustatyta atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo tvarka.

20Esant nustatytoms aplinkybėms bei preliminariai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, teismas vertina, kad atsakovui, kaip įmonės vadovui, turėjo būti žinoma, jog dividendų išmokėjimas pažeidžia Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvių normų reikalavimus, kartu ir kreditorių interesus, todėl vadovaujantis ABĮ 14 straipsnio 6 dalies bei ABĮ 60 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas pareikštą ieškinį laiko pagrįstu ir jį tenkina.

21Dėl procesinių palūkanų priteisimo

22CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Tokiu būdu yra pagrindas iš atsakovo ieškovei priteisti įstatymų nustatyto dydžio (5 proc.) palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

24Ieškinį patenkinus, Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi atsakovo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Tenkinus ieškinio reikalavimus, iš atsakovo valstybei priteistinas 2 767 Eur žyminis mokestis, nuo kurio ieškovė paduodant patikslintą ieškinį buvo atleista (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 96 straipsnio 1 dalis) ir 3,92 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 286 straipsniais,

Nutarė

28ieškinį tenkinti visiškai.

29Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. ( - ) ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BD group“, j. a. k. 302427826, naudai 238 911,70 Eur (du šimtus trisdešimt aštuonis eurus devynis šimtus vienuolika eurų 70 ct), 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-01-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. ( - ) valstybei 2 767 Eur (du tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt septynis eurus) žyminio mokesčio ir 3,92 Eur (tris eurus 92 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

31Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

32Ieškovė, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą.

33Sprendimo už akių patvirtintą kopiją per tris darbo dienas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė BUAB „BD group“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB... 4. Ieškinį grindė tuo, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 21 d.... 5. Teismo procesiniai dokumentai, kartu ir pranešimas dėl atsiliepimo į... 6. Ieškinys tenkinamas visiškai. ... 7. Dėl bylos esmės... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad BUAB „BD group“ juridinių... 10. Bankroto administratoriaus įgalioto asmens nuomone, dividendai atsakovui buvo... 11. ABĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad akcininkai turi teisę gauti... 12. Iš kartu su ieškiniu pateikto 2016 m. gegužės 4 d. akcininko raštiško... 13. Iš byloje pateikto Apyvartos žiniaraščio (sąskaita Nr. 4481) matyti, kad... 14. Iš byloje pateiktų Bendrovės įstatytų 15 punkto matyti, kad bendrovės... 15. Iš UAB „DB group“ balanso, sudaryto 2016 m. gegužės 4 dienai, matyti,... 16. Taigi, vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis, yra pagrindas išvadai, kad... 17. Bankroto administratoriaus įgalioto asmens nuomone, UAB „BD group“ balanse... 18. Pastebėtina, kad byloje pateiktame Aiškinamojo rašto prie 2015 m.... 19. Nustačius, kad sprendimas dėl dividendų išmokėjimo ir jų išmokėjimas... 20. Esant nustatytoms aplinkybėms bei preliminariai įvertinus byloje pateiktus... 21. Dėl procesinių palūkanų priteisimo ... 22. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 23. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 24. Ieškinį patenkinus, Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Tenkinus ieškinio reikalavimus, iš atsakovo valstybei priteistinas 2 767 Eur... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279... 28. ieškinį tenkinti visiškai.... 29. Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. ( - ) ieškovės bankrutavusios uždarosios... 30. Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. ( - ) valstybei 2 767 Eur (du tūkstančius... 31. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 32. Ieškovė, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę... 33. Sprendimo už akių patvirtintą kopiją per tris darbo dienas išsiųsti...