Byla I-4049-624/2013
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, susipažinęs su BUAB „Arbolitas“ skundu dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013-06-14 gautas BUAB „Arbolitas“ skundas, pasirašytas BUAB „Arbolitas“ administratoriaus UAB „Būrai“ įgalioto asmens T. Z., kuriame prašoma: 1) pripažinti negaliojančiais VĮ Registrų centro veiksmus ir sprendimus 51.30 m2 ploto patalpą (sandėlį) nekilnojamojo turto registre įregistruoti M. M. nuosavybės teise; 2) įpareigoti VĮ Registrų centrą pakeisti nekilnojamojo turto registro duomenis – panaikinti įrašą apie M. M. nuosavybės teisę į minėtą patalpą ir įregistruoti ją BUAB „Arbolitas“ nuosavybės teise; 3) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

3Skundą atsisakoma priimti.

4Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 str. 4 d. nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ir juridinių faktų išregistravimo tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai. Šių nuostatų IV skyriuje nustatyta nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, tų teisių suvaržymų bei juridinių faktų registravimo tvarka, kurios 11 p. nustatyta, kad prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) nuosavybės teises į jį teritoriniam registratoriui paduoda daiktą įgijęs asmuo, išskyrus tuos atvejus, kai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 7 dalį suteikta teisė įregistruoti žemės sklypus savininko vardu. Prašymą įregistruoti kitas daiktines teises, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus teritoriniam registratoriui pateikia šių teisių turėtojas ar asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu.

5Kaip matyti iš prie skundo pridėtos medžiagos, pareiškėja 2013-06-12 raštu kreipėsi į VĮ Registrų centro Tauragės filialą dėl teisinės registracijos ir dokumentų pateikimo. Nekilnojamojo turto registro nuostatų 29 p. nustatyta, kad prašymas įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas laikantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 str. 1 d. nustatyta, kad prašymas įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą turi būti išnagrinėtas, sprendimas dėl jo priimtas ir duomenys į nekilnojamojo turto registro duomenų bazę turi būti įrašyti ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų po prašymo padavimo dienos. Prašymas įregistruoti kitą daiktinę teisę, šios teisės suvaržymus, juridinius faktus turi būti išnagrinėtas, sprendimas dėl jo priimtas ir duomenys į nekilnojamojo turto registro duomenų bazę turi būti įrašyti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po prašymo padavimo. Kaip matyti iš prie skundo pateiktos medžiagos, teritorinis registratorius pareiškėjos prašymo dar nėra išnagrinėjęs.

6Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 str., nustatančiame teritorinių registratorių priimtų sprendimų skundimo tvarką, nustatyta, kad teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Centrinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo atveju pareiškėja reikšdama reikalavimą pripažinti negaliojančiais VĮ Registrų centro veiksmus ir įpareigojimo atlikti veiksmus, t. y. iš esmės kelia ginčą dėl pastatų teisinės registracijos, todėl remdamasi Nekilnojamojo turto registro įstatyme įtvirtintu teisiniu reguliavimu, pareiškėja tokiam ginčui spręsti turėtų kreiptis į teritorinį registratorių, ką, be kita ko, jau yra padariusi, o šiam nepatenkinus prašymo – apskųsti teritorinio registratoriaus veiksmus centriniam registratoriui. Tik pareiškėjos netenkinantis centrinio registratoriaus sprendimas galėtų būti skundžiamas teismui. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tokio pobūdžio bylose (2012-11-07 nutartis adm. byloje nr. AS-552-766/2012 ir kt.). Pareiškėja, kaip matyti iš skundo turinio ir jo priedų, nėra pasinaudojusi išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, todėl skundą atsisakoma priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.).

7Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, kad pagal ABTĮ 35 str. skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad atsakovu administraciniame procese laikoma materialiojo teisinio santykio šalis, tikrai ar tariamai pažeidusi pareiškėjų materialiąsias teises ar interesus, ir kuri kviečiama į teismą atsakyti į pareiškėjų pareikštą reikalavimą. Jei pareiškėjai tiesiogines pasekmes sukels VĮ Registrų centro Tauragės filialo sprendimas, skundas turėtų būti paduodamas atitinkamai teismui, kurio veiklos teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto buveinė, t. y. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

8Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundą atsisakoma priimti, prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nesprendžiamas.

9Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 3 p., 149 str.,

Nutarė

10Atsisakyti priimti pareiškėjos BUAB „Arbolitas“ skundą, paduotą BUAB „Arbolitas“ administratoriaus UAB „Būrai“.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti UAB „Būrai“.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai