Byla AS-822-514-09
Dėl nuosavybės teisių atkūrimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų K. A. , V. A. ir T. A. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų K. A. , V. A. ir T. A. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 12 d. nutartimi administracinę bylą pagal pareiškėjų K. A. , V. A. , T. A. skundą dėl 2003-10-06 Kauno miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1474 punkto 1.1 ir 13 pastraipos panaikinimo, 2003-10-03 Kauno miesto savivaldybės garantinio dokumento Nr. 10-N panaikinimo, 2005-10-07 Kauno miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-3666 dalies panaikinimo, 2005-10-11 Kauno miesto savivaldybės garantinio dokumento Nr. 1493 panaikinimo nutraukė, nustatęs, kad praleisti skundo padavimo terminai.

52009 m. liepos 7 d. nutartimi Kauno apygardos administracinis teismas iš pareiškėjų atsakovo Kauno miesto savivaldybės naudai priteisė po 333,95 litus su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų. Priteisdamas išlaidas, teismas vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 43 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 44 straipsnio, 45 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – ir Rekomendacijos) 8.2, 8.9, 8.18 punktais.

6II.

7Pareiškėjai K. A. , V. A. ir T. A. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 7 d. nutartį panaikinti. Mano, kad teismas nepagrįstai priteisė su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas atsakovo naudai, kadangi byla buvo nutraukta neišsprendus ginčo iš esmės, vadovaujantis ABTĮ 79 straipsnyje įtvirtintais principais. Mano, kad teismas, priteisdamas išlaidas, nepagrįstai vadovavosi Rekomendacijose nustatytais maksimaliais dydžiais, apskaičiuodamas su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų kompensavimą. Teismas, pasak pareiškėjų, neatsižvelgė į bylos sudėtingumą, advokato darbo laiko sąnaudas. Pareiškėjai nesutinka su teismo išvada, kad jie privalo atlyginti atsakovo patirtas išlaidas už bylos nagrinėjimo laiko bei vietos paskelbimą, kadangi pareiškėjų gyvenamosios vietos nurodytos pareiškime, todėl bylos nagrinėjimo laiko bei vietos paskelbimas buvo netikslingas.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Nutraukus administracinę bylą nustačius, kad pareiškėjai į teismą kreipėsi praleidę įstatymo nustatytą terminą, ši administracinė byla buvo užbaigta, tokiu būdu atsakovo interesai šioje byloje liko apginti.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalies numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 5 dalimis, tuo atveju, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi teisę reikalauti atlyginti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

13Kolegija, patikrinusi pirmosios instancijos nutartį dėl su bylos vedimu susijusių išlaidų priteisimo, konstatuoja, pagrįstai priteisė su bylos vedimu susijusias išlaidas iš pareiškėjų, tinkamai taikė teisės aktus apskaičiuojant jų dydį. Atmestinas pareiškėjų argumentas, kad teismas be pagrindo iš pareiškėjų priteisė 113, 84 litus už viešą paskelbimą apie bylos nagrinėjimo vietą bei laiką. Nustatyta, kad teismo šaukimai apie 2009 m. vasario 3 d. posėdį grįžo neįteikti (t. 2, b. l. 93), pašto darbuotojas žymoje apie įteikimą ant voko pažymėjo „nerasta“. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, kad buvo pagrindas skelbti apie teismo posėdį spaudoje, todėl su paskelbimu susijusios išlaidos pagrįstai priteistos atsakovo naudai. Atmestinas ir pareiškėjų argumentas, kad teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nesigilino į bylos sudėtingumą bei advokato darbo sąnaudas, patirtas šioje byloje. Šiuo aspektu pažymėtina, kad teismas 2009 m. liepos 7 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkino tik iš dalies, o atsižvelgiant į advokatės J. G. detalizuotą sąskaitą, šioje administracinėje byloje advokatei sumokėta už 33 darbo valandas. Konstatuotina, kad teismas, tik iš dalies tenkindamas prašymą dėl išlaidų atlyginimo, atitinkamai įvertino ir bylos sudėtingumą.

14Atsižvelgiant į išdėstytą, tenkinti atskirojo skundo pagrindo nėra.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16pareiškėjų K. A. , V. A. ir T. A. atskirojo skundo netenkinti. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai