Byla I-3292-38/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Inos Kirkutienės, kolegijos teisėjų Petro Viščinio (pranešėjas) ir Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant Daivai Sinkevičienei, dalyvaujant pareiškėjų atstovei advokato padėjėjai Agnei Bilotaitei, atsakovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovėms Rūtai Gruzdytei ir Mildai Žukauskaitei, atsakovės Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovams Gintarui Abaravičiui ir Indrei Pranckevičiūtei, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Veslavai Romanovskai, LR kultūros ministerijos atstovei Inai Sokolskai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų V. J. ir UAB „Kevlaras“ skundą atsakovėms Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijai ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys LR kultūros ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir Trakų rajono savivaldybė).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5pareiškėjai su skundu kreipėsi į teismą ir prašo įpareigoti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją (toliau – Direkcija) atsižvelgti į pareiškėjo V. J. 2007-09-12 pateiktus pasiūlymus nenustatyti Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau – ir TINP) buferinės apsaugos zonos pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose (kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) Akmenos kadastrinė vietovė). Įpareigoti atsakoves atsižvelgti į pareiškėjo UAB „Kevlaras“ 2007-09-12 pateiktą pasiūlymą nenustatyti TINP buferinės apsaugos zonos pareiškėjai nuomos teise priklausančiame sklype (kadastro Nr. ( - ), Akmenos kadastrinė vietovė).

6Pareiškėjai skunde paaiškino, kad vykdydamas TINP specialiojo planavimo procesą planavimo organizatorius – Tarnyba parengė TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą ir TINP tvarkymo planą. TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano projekte buferinės apsaugos zona buvo išplėsta pažeidžiant įstatymų reikalavimus, kadangi planavimo organizatoriui planavimo sąlygos buvo išduotos tik dabartinei TINP teritorijai - 8300 ha plotui, tačiau už dabartinių TINP ribų buvo suplanuota 5372,2 ha ploto buferinės apsaugos zona. Pareiškėjui V. J. nuosavybės teise ir pareiškėjai UAB „Kevlaras“ nuomos teise priklausantys žemės sklypai patenka į pasiūlytą aplink TINP nustatyti buferinės apsaugos zoną. Šios aplinkybės reiškia, kad pareiškėjams priklausančiuose žemės sklypuose bus nustatyti veiklos apribojimai, suvaržantys jų teises naudoti žemės sklypus. Tokių apribojimų nustatymas už TINP ribų yra nepagrįstas.

7Pareiškėjai 2007-09-12 pateikė pasiūlymus planavimo organizatoriui dėl TINP specialiojo planavimo dokumentų sprendinių, prašydami nenustatyti TINP buferinės apsaugos zonos pareiškėjams priklausančiuose žemės sklypuose.

82007-11-20 Tarnyba pateikė atsakymą į pareiškėjo V. J. pasiūlymą Nr. V.3-8.5-2654, o 2007-11-15 - atsakymą į pareiškėjos UAB „Kevlaras“ pasiūlymą Nr. V.3-8.5-2609, kuriais pareiškėjų pateikti pasiūlymai buvo atmesti.

9Pareiškėjai Tarnybos atsisakymą apskundė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau - VTPSI), kurios 2008-03-17 atsakymuose yra nurodoma, kad VTPSI neprieštarauja Tarnybos 2007-11-20 ir 2007-11-15 raštuose pateiktoms išvadoms ir jų motyvams.

10Pareiškėjai pabrėžė, kad taip pat ir Trakų rajono savivaldybės atstovai išdėstė prieštaravimus dėl buferinės apsaugos zonos išplėtimo per viešą svarstymą, įvykusį 2008-10-30.

11TINP buferinės apsaugos zona buvo nustatyta jau anksčiau. TINP šiuo metu turi 808 ha ploto buferinę apsaugos zoną, tai patvirtina TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano tekstinė dalis - aiškinamasis raštas. Taigi vykdant TINP specialiojo planavimo procesą yra siekiama ne apskritai nustatyti iki tol neegzistavusią buferinės apsaugos zoną, bet ją keletą kartų išplėsti, nors toks specialiojo planavimo sprendinys nėra objektyviai pagrįstas, atsižvelgiant į teisės normų bei bendrųjų teisės principų reikalavimus.

12Nurodė, kad turėjo būti taikyti Saugomų teritorijų įstatymo 23 str. 10 d., įtvirtinti reikalavimai dėl visuomenės poreikiu įvertinimo, ekonominio vertinimo, reikalingos nutraukti veiklos (jeigu tai būtina) kompensavimo, žemės išpirkimo ir kitos, nes išplečiant TINP ir jo buferinės apsaugos zonos ribas, anksčiau nepriklausiusioms valstybiniam parkui teritorijoms yra suteikiamas saugomų teritorijų statusas. Taigi šiose teritorijose yra steigiamas valstybinis parkas.

13Tiek Tarnybos, tiek Direkcijos, tiek Kultūros ministerijos argumentai yra grindžiami Trakų apylinkių teritorijos reikšmingumu, tuo, kad į TINP yra siekiama įtraukti vietoves, turinčias pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę. Pareiškėjai nurodė, kad siekiant išsaugoti Trakų apylinkių teritoriją yra nustatyta ypač daug teisinių priemonių: įsteigtas TINP, nustatyta jo buferinės apsaugos zona, papildomai nustatytos atskirų kultūros paveldo objektų apsaugos priemonės ir kt. Esamų priemonių ir nustatytų apribojimų visiškai pakanka tam, kad būtų tinkamai apsaugotos šios teritorijos. Siekiant keliskart išplėsti buferinės apsaugos zoną, dabartinių priemonių nepakankamumas turi būti pagrindžiamas objektyviais duomenimis. Atitinkamai turi būti pagrindžiama ir tai, kodėl buferinės apsaugos zona turi būti išplečiama būtent iki siūlomų ribų. Tačiau planavimo organizatorius nėra pateikęs konkrečių duomenų, kokie pastaruoju metu įvykę gamtiniai pokyčiai nulėmė būtinybę keliskart išplėsti nustatytą buferinės apsaugos zoną. Nors Kultūros ministerija nurodė, kad 2000 m. buvo atliekami tyrimai, kurių pagrindu buvo nustatytos buferinės apsaugos zonos ribos, jokių įrodymų, patvirtinančių tokių tyrimų atlikimą bei jų rezultatus, nėra pateikta. 2000 m. parengtas buferinės apsaugos zonos projektas nebuvo suderintas su visomis institucijomis ir nebuvo patvirtintas. 2000 m. projekte buferinės apsaugos zonos plotas buvo 8760 ha, naujai parengtame jis yra jau tik 6445,8 ha. Taigi akivaizdu, kad 2000 m. projekte nustatytas buferinės apsaugos zonos plotas buvo nepagrįstai didelis ir dabartiniame projekte jis yra sumažintas. Tačiau planavimo organizatorius nepagrindę ir tokio (6445,8 ha) ploto buferinės apsaugos zonos būtinybės.

14Paaiškino, kad 2005-02-25 Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimas Nr. S-2-(110) yra rekomendacinio pobūdžio, jame yra kalbama apie apsaugos (buferinių) zonų nustatymo pagal naujus teisės aktų reikalavimus paspartinimą. Šiame dokumente apsaugos (buferinių) zonų nustatymas už dabartinių TINP teritorijos ribų, nėra kaip nors motyvuojamas. Šis siūlymas yra tik bendro pobūdžio rekomendacija kitų sprendime išdėstytų siūlymų kontekste.

15Pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas planavimo organizatorius privalo gauti planavimo sąlygas visai planuojamai teritorijai, o teritorijų planavimo dokumento sprendiniai negali būti nustatyti už planuojamos teritorijos ribų. Buferinės apsaugos zona yra vienas iš specialiojo planavimo dokumento sprendinių, kuriuo atskiroms veiklos sritims nustatomi apribojimai, todėl šios priemonės gali būti nustatytos tik planuojamoje teritorijoje. Suplanuodamas buferinę apsaugos zoną už planuojamos teritorijos - TINP teritorijos - ribų, taip pat ir pareiškėjams priklausančių žemės sklypų teritorijoje, planavimo organizatorius pažeidė teisės normų reikalavimus, nes TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano sprendiniai yra nustatyti neturint toje teritorijoje galiojančių planavimo sąlygų.

16Atsakovė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos su skundu ir patikslintu skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į patikslintą skundą paaiškino, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 6 d. nustatyta, kad prieš pradėdamas rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, planavimo organizatorius Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka raštu kreipiasi į šios tvarkos apraše nurodytas institucijas, kad šios pateiktų planavimo sąlygas. Šio įstatymo 2 str. 19 d. įtvirtina, kad planavimo sąlygos - planuojamai teritorijai taikomi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir teritorijų planavimo normų reikalavimai ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, taip pat ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų nuostatos, sąlygas išduodančių institucijų reikalavimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo. Pradėjusi TINP planavimo procedūras, Tarnyba (planavimo organizatorius) nustatyta tvarka gavo iš visų institucijų sąlygas ir pasiūlymus dėl planuojamos teritorijos. Kiekviena institucija sąlygas išduoda pagal jai priskirtą kompetenciją. Pažymėjo, kad prašyme išduoti planavimo sąlygas ir pačiose sąlygose niekada nenurodoma, kiek bus išplėstos atitinkamos teritorijos ribos, kol neatliekami moksliniai ir kitokie tyrimai, jos paaiškėja realiai pradėjus planavimo procedūras, todėl pareiškėjų argumentas, kad planuojama teritorija yra konkrečiai apibrėžta, t.y. TINP teritorija, yra nepagrįstas ir nelogiškas.

17Pažymėjo, kad TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano nustatymas nėra valstybinio parko steigimas. Pareiškėjai netinkamai interpretuoja saugomų teritorijų įstatymo nuostatas, įstatymo 4 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad ekologinės apsaugos zonos priskirtos ekologinės apsaugos prioriteto teritorijų kategorijai. Ekologinės apsaugos zonų nustatymo tikslai ir rūšys įtvirtinti Saugomų teritorijų įstatymo (toliau – STĮ) 18 str. Buferinės apsaugos zona yra viena iš ekologinės apsaugos zonų rūšių. STĮ 18 str. 2 d. 2 p. nustatyta, kad buferinės apsaugos zonos - valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir valstybinių draustinių, paveldo objektų buferinės apsaugos zonos. Įstatymo 19 straipsnis detalizuoja buferinės apsaugos zonos nustatymą bei veiklos joje reglamentavimą. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata-kad būtų sumažintas neigiamas veiklos poveikis valstybiniams rezervatams, valstybiniams parkams, biosferos rezervatams, paveldo objektams, išsaugota šių teritorijų regimoji aplinka, jiems nustatomos, o valstybiniams draustiniams gali būti nustatomos buferinės apsaugos zonos. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad buferinės apsaugos zonos nustatomos tvirtinant saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentus (ribų planus). Tai reiškia, kad buferinės apsaugos zona nustatoma ne valstybinio parko teritorijos viduje, o aplink valstybinio parko teritoriją tam, kad būtų sumažintas neigiamas veiklos poveikis valstybiniam parkui. Todėl buferinės apsaugos zonos nustatymas jokiu būdu nėra prilyginamas valstybinio parko steigimui. Įstatymo 12 str. nustato valstybinių parkų steigimo tikslus, skiriamas valstybinių parkų rūšis bei kokios funkcinio prioriteto zonos išskiriamos valstybinių parkų ir jų zonų planuose. Pabrėžė, kad šio straipsnio 3 dalyje nustatytos funkcinio prioriteto zonos (konservacinio (rezervatai ir draustiniai), ekologinės apsaugos, rekreacinio bei ūkinio prioriteto ir kitos paskirties zonos) nustatomos valstybinių parkų viduje, todėl nustatant buferinę apsaugos zoną netaikoma ši Saugomų teritorijų įstatymo norma.

18Paaiškino, kad TINP buferinės apsaugos zonos nustatymo tikslas — užtikrinti TINP ekologinės sistemos stabilumą, išvengti neigiamo ūkinės veiklos poveikio hidrologiniu, hidrogeologiniu bei kultūrinio kraštovaizdžio vizualinės taršos požiūriais. Pagrindiniai veiksniai, kurie lėlė buferinės apsaugos zonos nustatymą: Trakų ežeryno baseino hidrografinės ribos, paviršinių vandenų baseino ribos, požeminių vandenų mitybos zonos, ypač svarbios ir pavojingos vietos hidrogeologinės apsaugos požiūriu zonos, kultūros vertybių ir vertingųjų savybių turinčių objektų vizualinė apsauga nacionalinio parko ir jo artimoje aplinkoje.

19Atsakovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepimą į skundą grindžia tais pačiais motyvais kaip ir Tarnyba (b. l. 158-161).

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos su skundu ir patikslintu skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į patikslintą skundą nurodė, kad STĮ 12 str. 3 d. nustatyta, jog valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose, kaip viena iš funkcinio prioriteto zonų, išskiriama ekologinės apsaugos zona. STĮ 18 str. 2 d. 2 punkte apibrėžta, kad pagal apsaugos pobūdį viena iš ekologinės apsaugos zonų yra buferinės apsaugos zona, kurios nustatymas valstybiniams parkams, pagal STĮ 19 str. 1 d., yra privalomas.

21TINP ir jo zonų ribų planams rengti išduotose planavimo sąlygose nėra nurodytas maksimalus planuoti leidžiamos teritorijos plotas. Pažymėjo, kad kreipimesi išduoti planavimo sąlygas buvo nurodytas specialiojo planavimo tikslas - rengti TINP ir jo zonų ribų bei tvarkymo planus. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad planavimo sąlygas išduodančiai institucijai buvo tinkamai pranešta apie tai, kad planuojama rengti ne tik TINP tvarkymo planą, bet ir TINP zonų ribų planą. Nurodė, kad rengiant planavimo dokumentus tiksliai nustatyti planuojamos teritorijos dydį yra sudėtinga. Dažnai teritorijų planavimo sprendiniai, susiję su planuojamos teritorijos dydžiu, pasikeičia planavimo proceso metu. Vienas iš svarbiausių vykdomo teritorijų planavimo tikslų - parengti, suderinti ir patvirtinti TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą. Išduodant planavimo sąlygas buvo akivaizdu, kad bus tikslinamos parko zonų vidinės ribos, jo teritorijos ribos, taip pat pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus nustatoma TINP buferinės apsaugos zonos riba, todėl planavimo sąlygose negalėjo būti nurodytas tikslus planuojamos teritorijos dydis.

22Jei apsaugos negali užtikrinti teises aktai ar tipiniai reglamentai, steigiamo rezervato, valstybinio parko, draustinio ir biosferos monitoringo teritorijos ribų plane gali būti nurodyti papildomi reglamentai, nustatantys galimas arba ribojamas (draudžiamas) veiklos rūšis, statinių tipus, aukštį bei medžiagas, užstatymo tankumą, linijas ar vietas. TINP įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991-04-23 nutarimu Nr. 1-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“. Kadangi TINP ribų ir zonų ribų bei tvarkymo planais keičiamos jau įsteigtos saugomos teritorijos ribos, STĮ 23 str. 10 d. negali būti taikomas.

23Žemės savininkų, valdytojų bei naudotojų teisės ir pareigos saugomose teritorijose yra nustatytos STĮ 32 straipsnyje, kurio 2 dalis reglamentuoja, kad žemės savininkai, valdytojai bei naudotojai, kurių žemės valdose numatoma steigti saugomą teritoriją, keisti esamų saugomų teritorijų statusą, nustatyti apribojimus arba pakeisti esamus, apie tai turi teisę gauti informaciją. Jie yra informuojami Teritorijų planavimo įstatymo (toliau - TPĮ) nustatyta tvarka rengiant saugomų teritorijų ribų planus arba kitus teritorijų planavimo dokumentus, kuriais nustatomi reglamentai.

24Pabrėžė, kad TINP specialiųjų planų sprendiniai neapriboja žemės savininkų teisių, kadangi jie nenumato šių sklypų paėmimo visuomenės poreikiams, nenumato versti savininkus vykdyti kokią nors privalomąją veiklą, kuri neatitiktų šių sklypų paskirties. Jokie nauji apribojimai, kurie prieštarautų savininkų žemės sklypų paskirtims, nėra nustatomi, specialieji planai nemažina gaunamos naudos ir neapriboja anksčiau vykdytos veiklos.

25Pareiškėjai nepateikė įrodymų, kokiu būdu TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų bei tvarkymo planai pažeidžia jų interesus. Aplinkybė, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai pagal TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą įtraukiami į TINP teritoriją, negali pažeisti pareiškėjų teisių ir teisėtų interesų, nes jokie esminiai papildomi veiklos apribojimai žemės ūkio paskirties sklype nebus nustatyti, o įrodymų, kad pareiškėjai rengiasi, juo labiau turi galimybę pakeisti šio sklypo naudojimo paskirtį ir čia statyti gyvenamosios paskirties statinį, nenurodyta.

26Pažymėjo, kad į VTPSI, pagal kompetenciją privalančią patikrinti parengtus TINP specialiuosius planus iki jų patvirtinimo, dėl jų patikrinimo planavimo organizatorius dar nesikreipė. Atsižvelgiant į tai, kad TINP specialiojo planavimo procesas dar nėra pasibaigęs ir šiuo metu TINP specialieji planai nustatyta tvarka derinami, jų sprendiniai, darantys įtaką pareiškėjų teisėms ir interesams, gali būti pakeisti.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija su skundu ir patikslintu skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepimuose į skundus nurodė, kad pagal TPĮ nuostatas planavimo organizatorius pasiūlymus pateikusiems asmenims atsako raštu. Atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Minėtos institucijos atsakymas gali būti skundžiamas teismui. Pareiškėjai nesikreipė į Direkciją, todėl negali kreiptis į teismą dėl Tarnybos atsakymo apskundimo. Teismui gali būti skundžiamas VTPSI atsakymas.

28Nurodė, kad tyrimai, kuriais remiantis buvo nustatytos TINP buferinės apsaugos zonos ribos buvo atlikti 2000 metais. rengiant TINP apsaugos zonų projektą. Šiuos tyrimus atliko projekto autoriai hab. Dr. P. K., dr. V. B., G. P., A. M., A. S.. TINP buferinės apsaugos zona nustatyta, remiantis TINP lokalizacija gamtiniame komplekse. Rengiant TINP planavimo dokumentus buvo parengtas ir TINP buferinės apsaugos zonos apsaugos ir naudojimo reglamento projektas. Jis yra sudėtinė TINP tvarkymo plano dalis. Pareiškėjams nuosavybės ir nuomos teise priklausantys žemės sklypai patenka į nustatytą buferinės apsaugos zoną. Jie patektų į šiaurinę buferinės apsaugos zonos dalį, skirtą vizualinei apsaugai užtikrinti. Joje išlaikomos atviros erdvės, kraštovaizdžio elementai ir t.t TINP buferinės apsaugos zona nekeičia privačioje ar valstybinėje žemėje esamų žemės sklypų statuso, nes rengiamas TINP buferinės apsaugos zonos reglamentas nedraudžia šių žemės sklypų naudoti pagal jiems nustatytą paskirtį. Nurodė, kad LR valstybinė kultūros paveldo komisija, išnagrinėjusi TINP plano ir TINP tvarkymo plano projektus, 2007-12-14 sprendime pažymėjo, kad valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos aspektu ypatingą svarbą turi teritorijų priskyrimo TINP bei jo buferinės apsaugos zonai, nustatomų tvarkymo bei naudojimo režimų pagrįstumas viešaisiais interesais – siekiant nustatyti priemones šios vietovės vertėms išsaugoti bei jų prieinamumui (viešam naudojimui).

29Skundas atmestinas.

30Pareiškėjai ginčija Tarnybos atsisakymą atsižvelgti į jų pasiūlymus dėl TINP buferinės apsaugos zonos nustatymo. Prašo įpareigoti Direkciją ir Tarnybą, atsižvelgti į pasiūlymus, pakeisti TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planų sprendinius taip, kad pareiškėjams nuosavybės ir nuomos teise priklausantys žemės sklypai neįeitų į TINP buferinės apsaugos zoną.

31Trakų istorinis nacionalinis parkas įsteigtas Aukščiausios Tarybos 1991-04-23 nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“, siekiant išsaugoti Lietuvos žmonėms ir būsimosioms kartoms vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio kompleksus bei etnokultūrinį paveldą.

32Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės 2005-03-09 įsakymo Nr. 49V 1 punktu buvo nuspręsta pradėti tam tikrų valstybinių parkų, tarp jų – ir TINP – ribų bei zonų ribų ir tvarkymo planų projektų rengimo (specialiojo planavimo) procesą, kurio tikslas parengti, suderinti ir patvirtinti šių valstybinių parkų specialiuosius planus bei nustatyti jų apsaugos ir tvarkymo reglamentus; 2-uoju šio įsakymo punktu patvirtinta įsakymo 1 punkte išvardintų saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo užduotis, 3-uoju – Planavimo ir kadastro skyriui pavesta TPĮ bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti planavimo sąlygas šio įsakymo 1 punkte išvardintiems valstybinių parkų specialiesiems planams parengti (b. l. 116). TINP specialiojo teritorijų planavimo dokumentai buvo pradėti rengti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir ši institucija nuo 2005 m. buvo TINP planų rengimo organizatoriumi.

33Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2005-03-31 raštu Nr. V3-8.5-307 „Dėl sąlygų Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planams rengti“ kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją su prašymu išduoti planavimo sąlygas TINP ir jo zonų ribų bei tvarkymo planams rengti (b. l. 71).

34Trakų rajono savivaldybės administracija 2005-06-13 parengė planavimo sąlygas TINP planams rengti Nr. 05-057 (b. l. 72-73). Šių sąlygų 4 punkte įrašyti planavimo tikslai – parengti TINP ir jo zonų ribų planą bei tvarkymo planą, nustatyti teritorijos apsaugos ir tvarkymo reglamentus. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2007-10-29 įsakymu Nr. 296V „Dėl planavimo organizatoriaus funkcijų perdavimo rengti Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planus“, vadovaudamasi LR saugomų teritorijų įstatymo, LR teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis ir Kultūros ministerijos 2007-10-15 raštu Nr. S2-2757, perdavė TINP planų organizavimą Kultūros ministerijai (b. l. 118), o pastaroji 2007-10-30 įsakymu Nr. ĮV-649 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planų rengimo organizatoriaus funkcijų perėmimo“ perėmė iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos TINP planavimo dokumentų organizatoriaus teises ir funkcijas (b. l. 124). Kultūros ministerija 2007-11-09 įsakymu Nr. ĮV-662 „Dėl pavedimo vykdyti Trakų istorinio nacionalinio parko specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizatoriaus funkcijas“ (b. l. 125) pavedė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai vykdyti TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir TINP tvarkymo plano, pradėtų rengti remiantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės 2005-03-09 įsakymu Nr.49V, rengimo organizatoriaus funkcijas.

35Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos skelbimas apie pradedamą TINP ribų ir zonų ribų bei tvarkymo planų rengimą buvo paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (2005, Nr. 94), (b. l. 20-21). TINP ribų ir zonų ribų ir tvarkymo planų sprendiniai pristatyti ir viešai apsvarstyti su visuomene 2007-10-30 17 val. Trakų rajono Kultūros rūmų salėje.

36Tarnyba parengė TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą ir TINP tvarkymo planą. Buferinės apsaugos zonos ribų plano tekstinėje dalyje aiškinamajame rašte nurodyta, kad TINP ploto ribos keičiamos iš 8 150 ha iki 8 235 ha, TINP buferinės apsaugos zonos plotas – iš 808 ha iki 5 372, 2 ha (b. l. 29). TINP tvarkymo plano tekstinėje dalyje – aiškinamajame rašte nurodyta, kad buferinės apsaugos zonoje draudžiama:

371.

38gamtinio karkaso konservacinės, miškų, žemės ūkio ir kitos (rekreacinės) paskirties teritorijose statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus;

392.

40statyti naujus kenksmingų atliekų saugojimo, rūšiavimo bei perdirbimo ir pramoninės paskirties pastatus bei gamybinius kompleksus, garažynus;

413.

42statyti požeminius filtravimo įrenginius, kenksmingų atliekų saugojimo ir perdirbimo įmones, galinčias turėti neigiamą įtaką požeminiams vandenims;

434.

44statyti daugiaaukščius ir aukštybinius pastatus;

455.

46kurti stambius specializuotus (sodininkystės, gėlininkystės, šiltnaminės daržininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, tvenkininės žuvininkystės ir kt.) ūkius, darkančius tradicinį kraštovaizdžio pobūdį;

476.

48žaloti relfejo formas ir natūralius hidrografinio tinklo elementus, pertvarkyti hidrologinį režimą, keisti natūralias vandenskyrų ribas bei ežerų natūralų vandens lygį;

497.

50transformuoti miškus į žemės ūkio naudmenas.

51Šiaurinėje buferinės apsaugos zonos dalyje turi būti išlaikomos atviros erdvės, kraštovaizdžio elementai, susiformavę vizualiniai ryšiai, naudojamos tradicinės arba joms artimos estetine kokybe bei spalvine gama statybinės medžiagos ir apdaila, galima mažaaukštė statyba (b. l. 66).

522007-09-12 V. J. Tarnybai pateikė pasiūlymą, kuriame nurodė, kad dėl buferinės apsaugos zonos nustatymo, į kurią įeina ir jam nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, jis negalės užsiimti komercine veikla. Paaiškino, kad tokios zonos nustatymas yra netikslingas ir pažeidžia jo, kaip žemės sklypo savininko teises (b. l. 130). 2007-09-12 pasiūlymą Tarnybai, grindžiamą tapačiais motyvais kaip ir V. J., pateikė UAB „Kevlaras“ (b. l. 127). Kaip matyti iš pasiūlymų turinio, pareiškėjai tiesiog nurodo, kad buferinės apsaugos zonos nustatymas yra netikslingas ir tai pažeidžia jų, kaip žemės sklypų savininkų ar nuomotojų teises, nes jie negalės užsiimti komercine veikla. Nėra detalizuota kaip konkrečiai yra ribojamos jų teisės, kokia konkrečia komercine veikla jie norės užsiimti.

532007-11-20 Tarnybos rašte pareiškėjui V. J. paaiškinta, kad buferinėje zonoje nėra draudžiama skaidyti sklypus, keisti pagrindinę tikslinę jų naudojimo paskirtį, vykdyti statybos darbus, todėl neaišku kaip ir kokios sklypų, patenkančių į buferinę zoną savininkų teisės gali būti pažeistos. Pasiūlytas buferinės apsaugos reglamentas tik užtikrintų planuojamos teritorijos patrauklumą ir vertę, kadangi buferinės apsaugos zonoje būtų draudžiama statyti naujas pramonės įmones, kenksmingų atliekų saugojimo, perdirbimo pastatus, gamybinius kompleksus, daugiaaukščius ir aukštybinius pastatus. Informavo, kad reglamentai buferinės apsaugos zonai, atsižvelgus į gyventojų prašymus buvo maksimaliai sušvelninti. Buvo įvertintas pareiškėjo prašymas, kuriuo jis norėjo, kad būtų atsisakyta formuluotės, draudžiančios kurti tvenkininės žuvininkystės ir kt. ūkius, darkančius tradicinį kraštovaizdžio pobūdį. Per viešą susirinkimą, įvykusį 2007-10-30 buvo atsisakyta nuostatos, draudžiančios kurti stambius specializuotus sodininkystės, gėlininkystės, šiltnaminės daržininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, tvenkininės žuvininkystės ir kt. ūkius. Dar kartą akcentuota, kad buferinėje apsaugos zonoje bus uždrausta tik naujų pramonės įmonių statyba ir stambių gabaritų pastatų statybą, bet nedraudžiama nei gyvenamosios, rekreacinės ar komercinės paskirties pastatų statyba (b. l. 98-99). 2007-11-15 rašte pareiškėjai UAB „Kevlaras“ taip pat paaiškinta, kad buferinės apsaugos zonos nustatymas neriboja jos, kaip savininkės teisių.

54Per teismo posėdį Tarnybos atstovė taip pat pažymėjo, kad buferinės apsaugos zonos reglamentas nedraudžia plėtoti komercinės veiklos, išbrauktos nuostatos, dėl tvenkininės žuvininkystės uždraudimo.

55Byloje nustatyta, kad pareiškėjams nuosavybės bei nuomos teise priklausantys žemės sklypai, kurie patenka į pasiūlytą šiaurinę buferinės apsaugos zonos dalį ir yra tikslinės žemės ūkio paskirties. Kaip matyti iš rašytinės bylos medžiagos, iš teismo posėdžio protokolo, pagrindinei tikslinei žemės sklypų paskirčiai naudoti žemės sklypus, įeinančius į TINP buferinės apsaugos zoną ir dabar nėra uždrausta.

56Žemės įstatymo 25 str. 1 d. numato, kad Žemės ūkio paskirties žemei pagal teritorijų planavimo dokumentus priskiriami žemės plotai, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio produktų gamybai, tarp jų žemės naudotojui priklausančiais gyvenamaisiais namais ir ūkiniais statiniais užstatyti plotai, jeigu jie nesuformuoti atskirais sklypais, kiemai, žemė, tinkama paversti žemės ūkio naudmenomis, žemės plotai, užstatyti statiniais, naudojamais veiklai, susijusiai su žemės ūkio produkcijos gamyba, taip pat Vyriausybės nustatyto dydžio miškų plotai, jeigu jie nesuformuoti atskirais sklypais, ir kitos šiuose žemės plotuose įsiterpusios ne žemės ūkio naudmenos. Pagal to paties įstatymo 25 str. 3 d., žemės ūkio paskirties žemė, atsižvelgiant į žemės savininkų, kitų naudotojų ir visuomenės interesus, tvarkoma pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus: tikslinamos esamų ūkių žemėvaldų ribos; formuojamos naujos ūkių žemėvaldos; statomos ūkininkų sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingi ūkiniai statiniai, tiesiami keliai su tvirta danga; įrengiami tvenkiniai; sodinamas miškas; žemės ūkio naudmenomis paverčiami miškai, pelkės ir krūmai bei kitos ne žemės ūkio naudmenos.

57Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio nustatymo ir keitimo tvarka numatyta Žemės įstatymo 24 str. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad žemės savininkai naudoti žemę kitai paskirčiai, negu buvo nustatyta žemę įsigyjant nuosavybėn, gali tik apskrities viršininkui priėmus sprendimą pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nustatomi ir keičiami pagal teritorijų planavimo dokumentus (Žemės įstatymo 24 str. 6 d.).

58Teritorijų planavimo įstatymo 4 str. 1 d. numatytos šios teritorijų planavimo rūšys: 1) bendrasis teritorijų planavimas - kompleksinis planavimas teritorijos erdvinio vystymo politikai, teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams bei svarbiausioms tvarkymo priemonėms nustatyti.; 2) specialusis teritorijų planavimas - atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas ir 3) detalusis teritorijų planavimas - savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo riboms nustatyti, naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms nustatyti, pakeisti arba panaikinti.

59Teritorijų planavimo įstatymo 13 str. 1 d. 4 p. numato, kad saugomų teritorijų sistema ir jos dalys yra specialiojo teritorijų planavimo objektas. Saugomų teritorijų tinklų schemos ir atskirų saugomų teritorijų, jų dalių ar jų zonų, kultūros paveldo objektų teritorijų ar jų zonų planai (projektai) yra laikomi specialiojo teritorijų planavimo dokumentais.

60Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d. numato, kad tais atvejais, kai savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrieji planai neparengti arba parengtų bendrųjų planų sprendiniuose kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai nespręsti, privaloma rengti specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus - kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo schemas ir (ar) planus (projektus).

61Kaip nustatyta byloje, šiuo metu Trakų rajono bendrasis planas nėra patvirtintas. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 1 d. 3 punktą, kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis statinių statybai ir kitai veiklai plėtoti yra rengiami detalieji planai. Taigi, tam, kad būtų pakeista ginčo žemės sklypų tikslinė paskirtis, pareiškėjai privalo atlikti įstatyme numatytas procedūras.

62TINP buferinės apsaugos zona nekeičia privačioje ar valstybinėje nuosavybėje esamų sklypų statuso, nes TINP buferinės apsaugos zonos nustatymas neuždraudžia šių žemės sklypų naudoti pagal jiems nustatytą paskirtį bei juos vystyti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įstatymai tai pat nedraudžia buferinės apsaugos zonoje keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, todėl pareiškėjų teiginiai dėl žemės savininkų teisinės padėties pablogėjimo nėra pagrįsti.

63Konstitucijos 54 straipsnis nustato, kad Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.

64Konstitucinis Teismas 2006-03-14 nutarime byloje Nr. 17/02-24/02-06/03-22/04 konstatavo, kad konstitucinė nuosavybės teisė nėra absoliuti, ši teisė aiškinama kitų Konstitucijos straipsnių kontekste, visi žemės sklypų, miškų, parkų, vandens telkinių savininkai, valdytojai, naudotojai privalo paisyti konstitucinio natūralios gamtinės aplinkos apsaugos reikalavimo saugoti gamtinę aplinką, nepabloginti jos būklės, nedaryti žalos gamtinei aplinkai. Nutarime akcentuojama, jog valstybė, turėdama konstitucinę priedermę veikti taip, kad būtų garantuota natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, gamtos išteklių racionalus naudojimas, atkūrimas bei gausinimas, gali įstatymais nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad būtų ribojamas atskirų gamtos aplinkos objektų (gamtos išteklių) naudojimas.

65Žemės savininkų, valdytojų bei naudotojų teisės ir pareigas saugomose teritorijose reglamentuoja STĮ 32 str., kurio 2 d. nustato, kad žemės savininkai, valdytojai bei naudotojai, kurių žemės valdose numatoma steigti saugomą teritoriją, keisti esamų saugomų teritorijų statusą, nustatyti apribojimus arba pakeisti esamus, apie tai turi teisę gauti informaciją. Jie yra informuojami Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka rengiant saugomų teritorijų ribų planus arba kitus teritorijų planavimo dokumentus, kuriais nustatomi reglamentai; šio straipsnio 3 d. nustato, kad žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai bei valdytojai turi teisę pretenzijas dėl pasiūlymų steigti saugomas teritorijas, keisti esamų saugomų teritorijų statusą, nustatyti ar keisti veiklos apribojimus Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pareikšti institucijai, teikiančiai pasiūlymus dėl saugomos teritorijos steigimo, objektų skelbimo saugomais, esamos saugomos teritorijos statuso arba nustatyto apsaugos ir naudojimo reikalavimų pakeitimo. Žemės savininkams bei valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, išmokamos kompensacijos. Jų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė (STĮ 32 str. 4 d.); jeigu saugomos teritorijos įsteigtos, paveldo objektai paskelbti saugomais, esamų saugomų teritorijų statusas pakeistas, veiklos apribojimai nustatyti ar pakeisti neatsižvelgus į žemės savininkų bei valdytojų pretenzijas, jie turi teisę kreiptis į teismą (STĮ 32 str. 5 d.).

66Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai, kaip numatomoje TINP buferinėje zonoje turimų žemės sklypų savininkai, yra pagal įstatymą informuoti apie specialųjį planavimą - Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos skelbimas apie pradedamą TINP ribų ir zonų ribų bei tvarkymo planų rengimą buvo paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (2005, Nr. 94), TINP ribų, zonų ribų ir tvarkymo planų sprendiniai pristatyti ir viešai apsvarstyti su visuomene 2007-10-30 17 val. Trakų rajono Kultūros rūmų salėje. Pareiškėjai nuosekliai domėjosi specialiojo planavimo eiga, žinojo apie atliekamas planavimo procedūras, teikė pasiūlymus planavimo organizatoriui.

67Kaip jau minėta, pareiškėjams nuosavybės bei nuomos teise priklausantys žemės sklypai patenka į numatomą šiaurinę buferinės apsaugos zonos dalį. Byloje nustatyta, kad TINP ribų bei zonų ribų ir tvarkymo planų projektų rengimo (specialiojo planavimo) procesas yra nesibaigęs, nes ginčo teritorijos specialusis planas nėra suderintas su specialiojo planavimo procesą prižiūrinčiomis institucijomis ir patvirtintas Teritorijų planavimo įstatyme numatyta tvarka. Taip pat šioje teritorijoje šiuo metu yra rengiamas Trakų rajono bendrasis planas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, bus nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 1 d.). Kaip jau minėta, sutinkamai su Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d., tais atvejais, kai savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrieji planai neparengti, privaloma rengti specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus. Todėl įgyvendinant šią nuostatą ir buvo pradėtas ginčo teritorijos specialusis planavimas, kuris dar nėra pasibaigęs. Taigi, šiuo metu nėra aišku ir kaip jis įtakos pareiškėjų, kaip nekilnojamojo turto savininkų, galimybę vystyti norimą veiklą planuojamoje teritorijoje. Kol nėra patvirtintas Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planas, nėra galutinio sprendinio, kuris galėtų sukelti teisines pasekmes pareiškėjams. Per teismo Direkcijos atstovė nurodė, kad šiuo metu specialusis planas yra atiduotas derinti Trakų r. savivaldybei. Specialiojo planavimo eigoje pareiškėjai 2007-09-12 pasiūlymais kreipėsi į Tarnybą, vėliau su skundu - į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija skundžiamu sprendimu savo kompetencijos ribose patikrino planavimo dokumentų sprendinių atitikimą teisės aktų reikalavimams ir nenustačiusi procedūrinių pažeidimų ar neatitikimo teisės aktams pagrįstai netenkino pareiškėjų skundo. Kaip jau nustatyta šioje byloje, skundžiamais aktais nebuvo nustatyta pareigų pareiškėjams, nebuvo priimti galutiniai sprendiniai ir nebuvo baigta specialiojo planavimo procedūra, minėtuose aktuose buvo pasisakyta dėl pareiškėjų planavimo pasiūlymų planavimo procese nepriimtinumo. Vien ta aplinkybė, kad pareiškėjams nuosavybės ir nuomos teisėmis priklausantys žemės sklypai gali priklausyti TINP buferinės apsaugos zonos teritorijai, negali pažeisti pareiškėjų teisių ir teisėtų interesų, kadangi jokie esminiai papildomi apribojimai veiklai žemės ūkio paskirties sklypuose nebus nustatyti, o įrodymų, kad pareiškėjai rengiasi, juo labiau - turi galimybę pakeisti savo sklypų naudojimo paskirtį, nėra pateikta.

68Pareiškėjų skunde išdėstytas teiginys, kad teritorijai, į kurią patenka pareiškėjų žemės sklypai, nebuvo išduotos planavimo sąlygos, todėl sklypo teritorijos suplanavimas ir įtraukimas į parko teritoriją yra neteisėtas, yra nepagrįstas: vykdomo teritorijų planavimo vienas iš svarbiausių tikslų – parengti, suderinti bei patvirtinti Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą, todėl jau išduodant planavimo sąlygas buvo akivaizdu, kad bus tikslinamos parko zonų vidinės ribos, jo teritorijos ribos, taip pat pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus nustatoma parko buferinės apsaugos zonos riba, todėl planavimo sąlygose negali būti nurodytas tikslus planuojamos teritorijos dydis. Per teismo posėdį Direkcijos atstovė taip pat pažymėjo, kad yra rengiamas vienas specialiojo planavimo dokumentas – saugomų teritorijų ribų planas, o buferinės apsaugos zona yra sudėtinė šio plano dalis. Paaiškino, kad planavimo sąlygos išduodamos ribų planui, o ne konkrečiai buferinės apsaugos zonai. Papildomos sąlygos buferinės apsaugos zonai negali būti išduodamos.

69Pareiškėjai nurodė, kad nagrinėjamu atveju turėjo būti taikyta STĮ 23 str. 10 d., kurioje nustatyta, kad prieš steigiant rezervatus, valstybinius parkus, valstybinius draustinius ir biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijas, įvertinami visuomenės poreikiai, atliekamas ekonominis vertinimas, numatomos reikalingos nutraukti veiklos (jeigu tai būtina) kompensavimo, žemės išpirkimo, pažeistų teritorijų atkūrimo išlaidos bei saugomos teritorijos steigimo ir išlaikymo finansavimo šaltiniai. Jei apsaugos negali užtikrinti teisės aktai ar tipiniai reglamentai, steigiamo rezervato, valstybinio parko, draustinio ir biosferos monitoringo teritorijos ribų plane gali būti nurodyti papildomi reglamentai, nustatantys galimas arba ribojamas (draudžiamas) veiklos rūšis, statinių tipus, aukštį bei medžiagas, užstatymo tankumą, linijas ar vietas.

70Ginčo atveju nėra steigiamas naujas rezervatas, valstybinis parkas, valstybinis draustinis ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorija. Parkas įsteigtas, kaip minėta, Lietuvos Respublikos Aukščiausios tarybos 1991-04-23 nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“, siekiant išsaugoti Lietuvos žmonėms ir būsimoms kartoms vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio kompleksus bei etnokultūrinį paveldą. Dabar yra rengiamas šio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planai, numatant į TINP teritoriją įtraukti vietoves, turinčias pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ar kitokią vertę, siekiant jas išsaugoti. Darytina išvada, kad minėtas pareiškėjų argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

71Pareiškėjai teigia, kad nėra objektyvios būtinybės nustatyti TINP buferinės apsaugos zonas. STĮ 19 str. 1 d. įtvirtinta, kad valstybiniams parkams buferinės apsaugos zonos yra nustatomos privalomai. Tiek TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų sprendiniuose, tiek ir TINP tvarkymo plane paaiškinta, kad TINP buferinės apsaugos zona nustatoma siekiant apsaugoti TINP bei istoriškai susiformavusį kraštovaizdį aplinkinėse teritorijose nuo neigiamo ūkinės veiklos poveikio, užtikrinant bendrą ekologinę pusiausvyrą. Nurodyta, kad šiaurinėje buferinės apsaugos zonos dalyje siekiama užtikrinti vizualinę apsaugą.

72Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad nėra pagrindo įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją ir Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą atsižvelgti į pareiškėjų pasiūlymus ir nenustatyti TINP buferinės apsaugos zonos V. J. nuosavybės teise ir UAB „Kevlaras“ nuomos teise priklausančiuose žemės sklypuose.

73Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

79pareiškėjų V. J. ir UAB „Kevlaras“ skundą atmesti.

80Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. pareiškėjai su skundu kreipėsi į teismą ir prašo įpareigoti Valstybinę... 6. Pareiškėjai skunde paaiškino, kad vykdydamas TINP specialiojo planavimo... 7. Pareiškėjai 2007-09-12 pateikė pasiūlymus planavimo organizatoriui dėl... 8. 2007-11-20 Tarnyba pateikė atsakymą į pareiškėjo V. J.... 9. Pareiškėjai Tarnybos atsisakymą apskundė Valstybinei teritorijų planavimo... 10. Pareiškėjai pabrėžė, kad taip pat ir Trakų rajono savivaldybės atstovai... 11. TINP buferinės apsaugos zona buvo nustatyta jau anksčiau. TINP šiuo metu... 12. Nurodė, kad turėjo būti taikyti Saugomų teritorijų įstatymo 23 str. 10... 13. Tiek Tarnybos, tiek Direkcijos, tiek Kultūros ministerijos argumentai yra... 14. Paaiškino, kad 2005-02-25 Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimas... 15. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas planavimo organizatorius... 16. Atsakovė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos... 17. Pažymėjo, kad TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano... 18. Paaiškino, kad TINP buferinės apsaugos zonos nustatymo tikslas —... 19. Atsakovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija su skundu nesutinka ir... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 21. TINP ir jo zonų ribų planams rengti išduotose planavimo sąlygose nėra... 22. Jei apsaugos negali užtikrinti teises aktai ar tipiniai reglamentai, steigiamo... 23. Žemės savininkų, valdytojų bei naudotojų teisės ir pareigos saugomose... 24. Pabrėžė, kad TINP specialiųjų planų sprendiniai neapriboja žemės... 25. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, kokiu būdu TINP ir jo zonų bei buferinės... 26. Pažymėjo, kad į VTPSI, pagal kompetenciją privalančią patikrinti... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija su... 28. Nurodė, kad tyrimai, kuriais remiantis buvo nustatytos TINP buferinės... 29. Skundas atmestinas. ... 30. Pareiškėjai ginčija Tarnybos atsisakymą atsižvelgti į jų pasiūlymus... 31. Trakų istorinis nacionalinis parkas įsteigtas Aukščiausios Tarybos... 32. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės 2005-03-09 įsakymo Nr.... 33. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2005-03-31 raštu Nr. V3-8.5-307... 34. Trakų rajono savivaldybės administracija 2005-06-13 parengė planavimo... 35. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos skelbimas apie pradedamą TINP ribų... 36. Tarnyba parengė TINP ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą ir... 37. 1.... 38. gamtinio karkaso konservacinės, miškų, žemės ūkio ir kitos (rekreacinės)... 39. 2.... 40. statyti naujus kenksmingų atliekų saugojimo, rūšiavimo bei perdirbimo ir... 41. 3.... 42. statyti požeminius filtravimo įrenginius, kenksmingų atliekų saugojimo ir... 43. 4.... 44. statyti daugiaaukščius ir aukštybinius pastatus;... 45. 5.... 46. kurti stambius specializuotus (sodininkystės, gėlininkystės, šiltnaminės... 47. 6.... 48. žaloti relfejo formas ir natūralius hidrografinio tinklo elementus,... 49. 7.... 50. transformuoti miškus į žemės ūkio naudmenas.... 51. Šiaurinėje buferinės apsaugos zonos dalyje turi būti išlaikomos atviros... 52. 2007-09-12 V. J. Tarnybai pateikė pasiūlymą, kuriame... 53. 2007-11-20 Tarnybos rašte pareiškėjui V. J.... 54. Per teismo posėdį Tarnybos atstovė taip pat pažymėjo, kad buferinės... 55. Byloje nustatyta, kad pareiškėjams nuosavybės bei nuomos teise priklausantys... 56. Žemės įstatymo 25 str. 1 d. numato, kad Žemės ūkio paskirties žemei... 57. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio... 58. Teritorijų planavimo įstatymo 4 str. 1 d. numatytos šios teritorijų... 59. Teritorijų planavimo įstatymo 13 str. 1 d. 4 p. numato, kad saugomų... 60. Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d. numato, kad tais atvejais, kai... 61. Kaip nustatyta byloje, šiuo metu Trakų rajono bendrasis planas nėra... 62. TINP buferinės apsaugos zona nekeičia privačioje ar valstybinėje... 63. Konstitucijos 54 straipsnis nustato, kad Valstybė rūpinasi natūralios... 64. Konstitucinis Teismas 2006-03-14 nutarime byloje Nr. 17/02-24/02-06/03-22/04... 65. Žemės savininkų, valdytojų bei naudotojų teisės ir pareigas saugomose... 66. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai, kaip numatomoje TINP... 67. Kaip jau minėta, pareiškėjams nuosavybės bei nuomos teise priklausantys... 68. Pareiškėjų skunde išdėstytas teiginys, kad teritorijai, į kurią patenka... 69. Pareiškėjai nurodė, kad nagrinėjamu atveju turėjo būti taikyta STĮ 23... 70. Ginčo atveju nėra steigiamas naujas rezervatas, valstybinis parkas,... 71. Pareiškėjai teigia, kad nėra objektyvios būtinybės nustatyti TINP... 72. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad nėra... 73. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių... 79. pareiškėjų V. J. ir UAB „Kevlaras“ skundą atmesti.... 80. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...