Byla ATP-55-337/2016
Dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Evaldas Vanagas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – D. D. atstovo, advokato M. P. apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos kraštotvarkos skyriaus pareigūnas ( toliau Institucija) 2015 m. rugpjūčio 4 d. D. D. nutarimu nubaudė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ( toliau ATPK) 76 straipsnio 10 dalį 361.5 eurų dydžio bauda už tai, kad jis, 2015 m. liepos 17 d. Labanoro regioninio parko teritorijoje M. r., S. v.s, pasistatė priekabą – vagonėlį, tuo pažeisdamas Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento 23 p. ir Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 5 punktą.

3Institucijos nutarimą D. D. atstovas advokatas M. P. apskundė Molėtų rajono apylinkės teismui ir skundžiamu nutarimu jo skundas buvo tenkintas iš dalies – Institucijos nutarimas pakeistas, D. D. paskirta nuobauda sumažinta iki 144 eurų.

4Apeliacinės instancijos teismui D. D. atstovas advokatas M. P. skundžia Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutarimą, prašo jį panaikinti ir nutraukti administracinės bylos teiseną jo ginamojo atžvilgiu nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties, arba taikant ATPK 301 straipsnio nuostatas neskirti baudos, arba sumažinti paskirtos baudos dydį bei priteisti pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, kad D. D. buvo nubaustas nepagrįstai, nes jam teisės akte - Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento 23 punkte, kurio pažeidimu jis kaltinamas, nurodyta, kad „mobilieji nameliai laikomi kempinguose, teritorijų planavimo dokumentuose numatytose vietose ir teisės aktuose numatytais atvejais“, o D. D. priekabą – vagonėlį pasistatė jo nuosavose valdose ir turėjo parengtą bei nustatyta tvarka suderintą Miškotvarkos projektą. D. D. valda priklauso kempingų pozonei, kurioje turistai apgyvendinami palapinėse, kemperiuose, kilnojamuose ar stacionariuose nameliuose, projekte numatyta transporto sustojimo vieta. Kadangi sklypo paskirtis leidžia statyti mobilųjį namelį, jame numatyta ir statymo vieta, todėl pareiškėjas turėjo teisę būtent ten pasistatyti mobilųjį namelį. Vien todėl, kad šiuo metu visi projekto įgyvendinimo klausimai derinami, nėra pagrindo jį bausti. Be to, jo ginamasis namelį pasistatė ne dėl savanaudiškų paskatų, o suvokdamas, kad turi tokią teisę. Be to, D. D. nepažeidė ir Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 5 punkto, nes jo namelis nuo vandens telkinio buvo pastatytas toliau nei draudžiama. Mano, kad atsižvelgus į aukščiau išdėstytas aplinkybes, D. D. administracinė nuobauda neturėjo būti skiriama, nes ji neproporcinga D. D. padarytam pažeidimui, todėl neteisinga.

6Apibendrinant aukščiau išdėstytą apeliantas teigia, kad jo ginamasis neturėjo tyčios padaryti jam inkriminuotą pažeidimą – turėjo projektą, pagal kurį turi teisę savo valdoje pasistatyti mobilųjį namelį ir elgėsi sąžiningai, be to vėliau mobilųjį namelį iš įvykio vietos patraukė, jokia žala niekam nebuvo padaryta, dėl įvykusios situacijos D. D. apgailestauja.

7Atsiliepimu į apelianto skundą Institucijos prašo skundą atmesti, skundžiamą Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutarimą palikti galioti. Nurodo, kad D. D. turi reikalingą projektą, kuriame numatyta transporto priemonių, taip pat ir mobilių namelių statymo vieta, tačiau mobilųjį namelį pasistatė vietoje, kuri šiuo metu nėra tam pritaikyta, nes dar neįrengta, kaip to reikalauja teisės aktai, nes jo valda patenka į Labanoro regioninį parką, kempingų pozonę, kuriai taikomi atitinkami apribojimai, numatyti teisės aktuose. Taip pat pažeidėjas pažeidė ir Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas, nes vagonėlis neleistinai stovėjo sklype, kurio visa teritorija patenka į S. ežero 500 m. apsaugos zoną, bei kuriai dėl nustatytų specialiųjų sąlygų taikomi atitinkami apribojimai. Kadangi pažeidėjas pažeidė du norminius aktus, administracinė nuobauda jam paskirta tinkama, protinga ir proporcinga padarytiems pažeidimams, atitinka formuojamą teismų praktiką. Be to pažeidėjas eilę kartų buvo perspėtas, kad jo mobilusis namelis stovi neleistinoje vietoje, tačiau į tai nereagavo, kas suponuoja jo tyčią, dėl ko jis buvo teisingai nubaustas ir pagrindo švelninti paskirtą nuobaudą, ar jos visai neskirti, nėra.

8Apeliacinis skundas netenkinamas.

9Pagal ATPK 284 straipsnio 1 dalį, organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti, ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas dėl jo padarymo. ATPK 9 straipsnyje nurodyta, kad administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Taigi asmens kaltė turi būti įrodyta, o duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą.

10Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, konstatuoja, jog apylinkės teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus dėl pažeidėjo kaltės ir paskyrė tinkamą nuobaudą.

11Pagal ATPK 76 straipsnio 10 dalį yra baudžiama už saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimus neteisėtai pastatant, laikant ar naudojant apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlius ar kitus kilnojamuosius objektus arba įrenginius. Ši administracinę atsakomybę nustatanti teisės norma yra blanketinė, ji taikoma kartu su teisės aktais, nustatančiais saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimą.

12Šioje byloje D. D. buvo surašytas protokolas, o vėliau dėl jo priimtas nutarimas dėl to, kad jis protokole nurodytu laiku ir vietoje - Labanoro regioninio parko teritorijoje M. r., S. v.s, pasistatė priekabą – vagonėlį, todėl pažeidė Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento 23 punktą ir Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 5 punktą.

13Saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 32 punktas numato, kad saugomos teritorijos– sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka). Šio įstatymo 5 straipsnyje įtvirtina, kad veiklą saugomose teritorijose be kita ko reglamentuoja saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, įskaitant laikinus reglamentus, o to paties įstatymo 2 straipsnio 34 dalis apibrėžta, kad saugomų teritorijų individualūs apsaugos reglamentai yra Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtinti teisės aktai, nustatantys specialius saugomų teritorijų apsaugos, projektavimo ir statybų šiose teritorijose reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus. Būtent toks, individualus apsaugos reglamentas, nustatantis specialius saugomų teritorijų apsaugos, projektavimo ir statybų šiose teritorijose reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus, yra Labanoro regioninio parko apsaugos reglamentas, kurio 23 punktas numato, kad draudžiama statyti, laikyti ir naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ir kitiems panašiems tikslams vagonėlius ir kitus kilnojamuosius objektus ar įrenginius (mobiliuosius namelius, konteinerius, nebenaudojamas transporto priemones, metalinius garažus), išskyrus atvejus, kai jie naudojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka kaip laikinieji statiniai, reikalingi mokslo institucijų moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotiems bitynams, masiniams renginiams, turint nustatyta tvarka savivaldybių vykdomųjų institucijų išduotus leidimus, taip pat atvejus, kai vagonėliai naudojami statybos laikotarpiu prie statomų ar rekonstruojamų statinių, turint teisės aktų nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą statyti ar rekonstruoti Regioniniame parke esančius statinius. Mobilieji nameliai laikomi kempinguose, teritorijų planavimo dokumentuose numatytose vietose ir teisės aktuose numatytais atvejais.

14Be to, aukščiau minimo Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 5 punkte nurodyta, kad paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama statyti vagonėlius paežerėse, paupiuose, miškuose, kitose vietose.

15Byloje yra duomenys, kad D. D. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis M. r. S. vs. (kadastrinis Nr. ( - ) ) kuriam nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos, rekreacinės teritorijos, nacionaliniai ir regioniniai parkai. Šie Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenys nėra nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka, todėl laikomi teisingais ir teisėtais ( Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.262 straipsnis). Tokiu būdu tokio sklypo naudojimo sąlygų pažeidimas ar nevykdymas užtraukia atsakomybę.

16Byloje yra duomenys ir apie tai, kad D. D. turi parengtą bei įstatymo nustatyta tvarka suderintą Miškotvarkos projektą, tačiau pagal jį transporto priemonėms, mobiliems nameliams, vagonėliams ar kt. Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento 23 punkte išvardintiems įrenginiams statyti kempingas, kaip reikalaujama minėtame teisės akte, pažeidimo fiksavimo dienai dar nebuvo įrengtas.

17Pažeidėjas neginčija, kad protokole nurodytu laiku jis buvo pasistatęs mobilų namelį – priekabą savo nuosavame sklype prie ežero, kuriam taikomi atitinkami apribojimai ir pats to neginčija. Jo kaltė padarius Institucijos nutarime nurodytą veiką apeliaciniame skunde neigdama argumentuojant, kad minimame projekte numatoma vieta aikštelei įrengti, kurioje gali stovėti transporto priemonės ir mobilieji nameliai, tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien atitinkamo projekto turėjimas nesuteikia teisės teritorijoje, kurioje taikomos specialiosios sąlygos - atitinkami apribojimai, statyti transporto priemones ar mobiliuosius namelius, net jei tai ir nuosava valda, kol neįrengtas kempingas, kaip to reikalauja įstatymai. Tokiu būdu byloje esantys įrodymai iš esmės patvirtina, jog pažeidėjas padarė veiką, turinčią ATPK 76 straipsnio 10 dalyje numatytus pažeidimo sudėties požymius ir administracinėn atsakomybėn pagal jam inkriminuotą straipsnį jis patrauktas pagrįstai.

18Apeliaciniame skunde taip pat keliamas paskirtos administracinės nuobaudos individualizavimo klausimas. Apeliantas prašo taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas ir neskirti jo ginamajam nuobaudos arba paskirti mažesnę nei sankcijoje numatytą minimalią baudą.

19Už ATPK 76 straipsnio 10 dalyje numatytą pažeidimą piliečiams skiriama bauda nuo 144 iki 579 eurų <...>.

20Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų (ATPK 20 straipsnis). ATPK 30 straipsnyje, reglamentuojančiame administracinės nuobaudos skyrimo bendrąsias taisykles, numatyta, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą yra skiriama neperžengiant norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, ribų, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų. Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, nustatytas atitinkamai ATPK 31 ir 32 straipsniuose.

21Kaip matyti iš pateiktos bylos medžiagos, Institucijos nutarimu paskirtą 361.50 eurų baudą, kuri lygi pažeidėjui inkriminuoto straipsnio sankcijoje numatytam baudos vidurkiui, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pažeidėjas vagonėlį iš įvykio vietos patraukė, ką vertino kaip jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe ir nenustačius atsakomybę sunkinančių aplinkybių, sumažino iki minimumo, paskiriant 144 eurų baudą.

22ATPK 301 straipsnio 1 dalyje, kurį D. D. atžvilgiu prašo taikyti apeliantas, nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

23Teismų praktikoje susiformavusi pozicija, jog administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai. Tuo tarpu nesant tokių ypatingų aplinkybių, mažesnė nei įstatymo numatyta už konkretaus administracinio teisės pažeidimo padarymą nuobauda negali būti skiriama.

24Nagrinėjamoje byloje tokių aplinkybių nenustatyta. Pažeidėjo skunde nurodytos aplinkybės, kad dėl padaryto pažeidimo jokia žala niekam nebuvo padaryta, dėl įvykusios situacijos D. D. apgailestauja, reikšmingos individualizuojant bausmę ir nustatant jos dydį. Šios apelianto nurodomos aplinkybės nelaikytinos išskirtinėmis, leidžiančiomis pagrįstai taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas. Kartu nėra pagrindo spręsti, kad pažeidėjui skirta minimali nuobauda neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apygardos teismas sprendžia, jog pažeidėjas, žinodamas, kad mobilųjį namelį pastatė neįrengtame kempinge, draudžiamoje vietoje, dėl ko Institucijos pareigūnų ne kartą buvo įspėtas dėl daromo pažeidimo, jų reikalavimų ir įspėjimų nepaisė ir padarė jam inkriminuotą pažeidimą. Todėl Institucijos nutarimu jis kaltu padarius jam inkriminuotą pažeidimą pripažintas buvo pagrįstai, dėl to skundžiamas apylinkės teismo nutarimas, kuriuo pažeidėjui nuobauda sumažinta iki sankcijoje numatytos minimalios baudos, yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

26Skundu apygardos teismui gynėjas taip pat prašo priteisti pareiškėjo patirtas bylinėjimosi ir teismo išlaidas.

27Pažymima, kad išlaidų, turėtų nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, kompensavimas numatytas ATPK 279 straipsnyje. Šis straipsnis numato, kad turėtos išlaidos kompensuojamos tik nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir vertėjams. Jose nėra numatyta, jog administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui atlyginamos atstovavimo ar kitos dėl bylinėjimosi teisme patirtos išlaidos ( pvz. LVAT nutartys Nr. N4 - 717- 04, N444-476/2009, N502-847-2009). Taigi, atstovavimo ar kitos dėl bylinėjimosi teisme patirtos išlaidos administracinių teisės pažeidimų bylose pažeidėjui negali būti priteisiamos, nes tam nėra juridinio pagrindo.

28Teismas, remdamasis išdėstytu, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą procesinį sprendimą, todėl keisti jį apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

29Teismas, vadovaudamasis ATPK 302 10 straipsniu, 302 12 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutarimą palikti nepakeistą ir atsakomybėn patraukto asmens – D. D. atstovo, advokato M. P. apeliacinio skundo netenkinti.

31Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Evaldas Vanagas, rašytinio proceso... 2. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos... 3. Institucijos nutarimą D. D. atstovas advokatas M. P. apskundė Molėtų rajono... 4. Apeliacinės instancijos teismui D. D. atstovas advokatas M. P. skundžia... 5. Nurodo, kad D. D. buvo nubaustas nepagrįstai, nes jam teisės akte - Labanoro... 6. Apibendrinant aukščiau išdėstytą apeliantas teigia, kad jo ginamasis... 7. Atsiliepimu į apelianto skundą Institucijos prašo skundą atmesti,... 8. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 9. Pagal ATPK 284 straipsnio 1 dalį, organas (pareigūnas), nagrinėdamas... 10. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus,... 11. Pagal ATPK 76 straipsnio 10 dalį yra baudžiama už saugomų teritorijų... 12. Šioje byloje D. D. buvo surašytas protokolas, o vėliau dėl jo priimtas... 13. Saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 32 punktas numato, kad saugomos... 14. Be to, aukščiau minimo Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalies... 15. Byloje yra duomenys, kad D. D. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas,... 16. Byloje yra duomenys ir apie tai, kad D. D. turi parengtą bei įstatymo... 17. Pažeidėjas neginčija, kad protokole nurodytu laiku jis buvo pasistatęs... 18. Apeliaciniame skunde taip pat keliamas paskirtos administracinės nuobaudos... 19. Už ATPK 76 straipsnio 10 dalyje numatytą pažeidimą piliečiams skiriama... 20. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad administracinė nuobauda yra... 21. Kaip matyti iš pateiktos bylos medžiagos, Institucijos nutarimu paskirtą... 22. ATPK 301 straipsnio 1 dalyje, kurį D. D. atžvilgiu prašo taikyti apeliantas,... 23. Teismų praktikoje susiformavusi pozicija, jog administracinė nuobauda,... 24. Nagrinėjamoje byloje tokių aplinkybių nenustatyta. Pažeidėjo skunde... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apygardos teismas sprendžia, jog... 26. Skundu apygardos teismui gynėjas taip pat prašo priteisti pareiškėjo... 27. Pažymima, kad išlaidų, turėtų nagrinėjant administracinio teisės... 28. Teismas, remdamasis išdėstytu, daro išvadą, jog pirmosios instancijos... 29. Teismas, vadovaudamasis ATPK 302 10 straipsniu, 302 12 straipsnio 1 dalies 1... 30. Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutarimą palikti... 31. Ši nutartis neskundžiama....