Byla eA-993-662/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir turtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Mildos Vainienės ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic Orthoservice“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic Orthoservice“ skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros, viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl sprendimo panaikinimo ir turtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Baltic Orthoservice“ (toliau – ir pareiškėjas) su skundu, kurį patikslino, kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti viešosios įstaigos (toliau – ir VšĮ) Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir atsakovas, LVPA) 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. R4-10614(15.2.2-114) „Dėl paraiškos Nr. J05-LVPA-K-01-0253 atmetimo“ (toliau – ir Sprendimas) ir priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos LVPA, 42 560,53 Eur turtinei žalai atlyginti.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad 2016 m. kovo 29 d. pateikė paraišką paramai gauti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto ,,Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ (toliau – ir paraiška) priemonę Nr. J05-LVPA-K ,,Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projekto ,,Personalizuotų kranialinių, veido-žandikaulių implantų projektavimo ir gamybos technologijos sukūrimas“ įgyvendinimui (toliau – ir projektas). 2016 m. liepos 13 d. atsakovas informavo pareiškėją, kad paraiška atmesta. Ūkio ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimu įpareigojo LVPA atlikti pakartotinį paraiškos vertinimą. 2016 m. rugsėjo 22 d. buvo gautas atsakovo raštas Nr. R4-5500 (15.2.2-1114) dėl paraiškos patikslinimo ir papildomų dokumentų pateikimo. Pareiškėjas 2016 m. rugsėjo 29 d. raštu pateikė atsakovui jo prašytą informaciją.

93.

10Pareiškėjo teigimu, net ir gavęs prašytus duomenis atsakovas neatliko pakartotinio paraiškos vertinimo ir 2016 m. gruodžio 30 d. skundžiamu sprendimu paraiška buvo atmesta. Pažymėjo, jog atmetimo pagrindas yra identiškas kaip ir 2016 m. liepos 13 d. sprendimu – paraiška neatitinka J05-LVPA-K priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto ūkio ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-822/V-1323 (toliau – ir Aprašas), pirmo priedo 1.1. ir 1.2. bendrųjų reikalavimų projektams.

114.

12Nesutikdamas su pirmuoju atsakovo argumentu, kad pareiškėjas tiksliai neapibrėžia, kokios savybės egzistuojančiuose kitų firmų implantų gaminiuose bus tobulinamos, kokių žinių tiksliai trūksta, nurodė, kad Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – ir MTEP) verslo plane bei 2016 m. rugsėjo 29 d. pateiktuose paraiškos patikslinimuose yra nurodyta, kas bus tobulinama. Pareiškėjas pažymėjo, jog Sprendime nėra nei vieno argumento, kuris paneigtų pareiškėjo nurodytus patobulinimus.

135.

14Pareiškėjo teigimu, nepagrįstas ir antrasis atsakovo argumentas, kad projekto metu pareiškėjas neketina kurti naujų žinių ar spręsti mokslinio ir / ar technologinio neapibrėžtumo. Pareiškėjo teigimu, LVPA neteisingai taiko 2002 metų Frascati vadovo („Standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams“, Frascati vadovas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2002) (toliau – ir Frascati vadovas) 69 punktą. Iš pareiškėjo pateikto veiklų aprašymo matyti, kad visi informacijos, literatūros analizės ir vertinimo veiksmai yra ne savarankiški projekto tikslai, o skirti MTEP tikslams pasiekti. Skundžiamame sprendime matyti akivaizdus atsakovo neobjektyvumas – cituoja tik tas pareiškėjo veiklų užduotis, kurios atspindi paruošiamąjį darbą MTEP veikloms, pateikdama šių užduočių įgyvendinimą kaip savarankiškus veiklų tikslus, nors užduotys tiesiogiai remia MTEP veiklas, o jų rezultatai bus tiesiogiai panaudoti tolimesnėse MTEP veiklose. Pareiškėjo tikslų realumą ir praktinį pritaikomumą užtikrina tai, kad per pastaruosius ketverius metus jis jau yra sėkmingai įgyvendinęs net 4 MTEP projektus. Projektas, kurio paraišką atsakovas atmetė, yra anksčiau įgyvendintų projektų tąsa.

156.

16Pareiškėjas nesutiko ir su trečiuoju atsakovo argumentu, kad pareiškėjas turi atskleisti, kaip projekto metu planuojamos kurti technologijos bus iš esmės patobulintos, kad egzistuoja mokslinė ir (ar) technologinė problema, kurios sprendimas nėra žinomas. Pareiškėjo teigimu, mokslinės bei technologinės problemos ir neapibrėžtumai, susiję su pareiškėjo kuriamais produktais ir gamybos bei validavimo technologijomis, buvo išsamiai aprašyti tiek MTEP verslo plane, tiek 2016 m. rugsėjo 29 d. pateiktame paraiškos patikslinime. Kiti personalizuotų implantų gamybos technologijų kūrėjai bei implantų gamintojai nėra atskleidę ar išsamiai aprašę šių technologijų proceso, nes tai yra jų intelektinė nuosavybė. Pareiškėjas 2016 m. rugsėjo 29 d. rašte nurodė atsakovui, kad yra patentuotos tik dvi personalizuotų implantų projektavimo-gamybos-validavimo proceso schemos (metodai), bet patentuose yra pateiktas tik bendro pobūdžio proceso aprašymas, neatskleidžiant technologinio pobūdžio informacijos.

177.

18Nurodė, kad ketvirtasis atsakovo argumentas, jog projekto metu siekiama pagaminti bei kliniškai testuoti tik įmonei naujus produktus, o nurodomi privalumai nesietini su kuriamų produktų naujumu, yra nepagrįstas, o išvada apie naujumo elemento nebuvimą padaryta remiantis tik formaliais teiginiais. Pažymėjo, jog net vertinant teiginį apie produktų naujumą tik įmonės mastu, jis negalėjo būti teisėtu pagrindu atmesti paraišką. Rėmėsi Aprašo 2 priedo lentele ir sprendė, jog produkto naujumas įmonės lygmenyje yra pakankamas technologijų bei produktų kūrimo proceso priskyrimui MTEP veikloms. MTEP verslo plano 3.1.2. dalyje ir 2016 m. rugsėjo 29 d. patikslinimuose pareiškėjas nurodė, kad personalizuotų implantų projektavimo-gamybos-validavimo technologijų, kurios užtikrintų mažesnę produktų savikainą ir trumpesnius tiekimo terminus, sukūrimas yra pasaulinio lygio inovacija. Aprašyti kiti technologinio proceso ir produktų inovaciniai sprendimai, kurie priskirtini Rytų Europos, Europos arba pasaulinio lygio inovacijoms. Atsakovas nenurodė jokių argumentų, kurie paneigtų šiuos pareiškėjo teiginius.

198.

20Pareiškėjas nepagrįstu laikė ir penktąjį atsakovo argumentą, kad projekte numatytos veiklos nepriskirtinos MTEP veikloms, todėl projekte numatytos investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą negali būti vertinamos kaip įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, o projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos neatitinka Aprašo 10.2 punkte numatytos priemonės lėšomis remiamos veiklos, nurodydamas, kad pareiškėjo projekto veiklos priskirtinos MTEP veikloms, todėl ir numatytos investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą laikytinos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra.

219.

22Pareiškėjo įsitikinimu, atsakovas atliko tik formalią paraiškos peržiūrą, o ne išsamų vertinimą. Tai patvirtina, kad ir ta aplinkybė, jog 2016 m. liepos 13 d. atsakovo rašto dėl paraiškos atmetimo ir skundžiamo sprendimo argumentai yra absoliučiai identiški, išskyrus kelias pastraipas. Pareiškėjui kilo abejonės dėl to, ar iš tiesų paraišką vertino kitas ekspertas nei iš pat pradžių, nes abiem atvejais iš esmės suformuluoti identiški teiginiai apie tariamus paraiškos trūkumus. Pareiškėjo įsitikinimu, Sprendimas yra nemotyvuotas ir neišsamus.

2310.

24Pareiškėjas taip pat prašė teismo priteisti turtinę žalą, nes teismui pripažinus, jog Sprendimas yra neteisėtas, atsiranda teisinis pagrindas konstatuoti atsakovo neteisėtus veiksmus, todėl privalo atlyginti padarytą žalą. Pareiškėjas nurodė, kad žinodamas, jog atitinka sąlygas paramai gauti, paskyrė darbuotojus dirbti projekte ir pradėjo vykdyti projektą iš dalies. Nurodė, kad prašomos žalos dydį sudaro mokėtas darbo užmokestis, medžiagų pirkimas ir kitos netiesioginės išlaidos.

2511.

26Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, atstovaujanti ir Lietuvos valstybei, atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti.

2712.

28Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 29 d. rašte pateikti planuojami patobulinimai buvo įvertinti eksperto ir konstatuota, kad planuojami pareiškėjo produktai neturi naujumo požymių, nes pareiškėjo idėja yra tik „mažinti produkto kainą ir trumpinti tiekimo grandinę“. Taip pat patikslinimuose nebuvo pagrįsta, kokiomis inovacijomis ir kaip pavyks sutrumpinti tiekimo grandinę, kokios naujos technologijos galėtų atsirasti, todėl vertino, kad pareiškėjas nepagrindė produkto naujų savybių.

2913.

30Pažymėjo, jog pareiškėjas tiksliai nepagrindė, kokios kitų firmų kranialinių implantų gaminiuose egzistuojančios savybės bus tobulinamos, kokių tiksliai žinių trūksta. Pareiškėjas dar tik planuoja analizuoti analogiškas sistemas. Pareiškėjas nepagrindė, kokiomis inovacijomis ir kaip pavyks sutrumpinti tiekimo grandinę, kokios naujos technologijos galėtų atsirasti, todėl planuojamas projekto veiklas nelaikė MTEP veiklomis.

3114.

32Atsakovo teigimu, pareiškėjas per pirmus projekto metus dar tik planuoja analizuoti literatūrą, patentus, implantus ir analogiškas sistemas. Pažymėjo, kad tai nėra naujų žinių kūrimas bei mokslinio ir / ar technologinio neapibrėžtumo sprendimas, tai yra esamų žinių apibendrinimas. Remiantis Frascati vadovo 69 punktu, informacijos rinkimas, klasifikavimas ir vertinimas nėra laikoma MTEP veikla, išskyrus tuos atvejus, kai tai vykdoma išskirtinai ar pirmiausia remiant MTEP, t. y. siekiant spręsti mokslinius ir / ar technologinius neapibrėžtumus. Atkreipė dėmesį, kad mokslinė literatūra jau turėjo būti išanalizuota iki paraiškos pateikimo ir susistemintos žinios pateiktos MTEP verslo plane.

3315.

34Atsakovas nurodė, kad galvos įvairių dalių atstatymui naudojami kranialiniai, veido ir žandikaulio implantai gaminami seniai, atsiradusios 3D spausdinimo galimybės leidžia suprojektuoti ir pagaminti itin aukštos kokybės produktus. Planuojami kurti implantai rinkoje egzistuoja, todėl tam, kad projekto veiklos būtų laikomos MTEP veiklomis, pareiškėjas turėjo pagrįsti, kaip projekto metu planuojamos kurti technologijos bus iš esmės patobulintos, kad egzistuoja mokslinė ir (ar) technologinė problema, kurios sprendimas nėra žinomas. Tačiau nei paraiškoje, nei MTEP verslo plane nėra atskleista, kuo technologijos iš esmės skirsis nuo rinkoje esančių.

3516.

36Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepateikė realaus apskaičiuoto pagrindo įgyvendinti jo norą sutrumpinti ir atpiginti personalizuotų kranialinių, veido ir žandikaulių implantų projektavimo ir gamybos technologinį procesą. Pareiškėjas nepagrindė, kokios mokslinės ir (ar) technologinės problemos (neapibrėžtumai) egzistuoja, siekiant patobulinti technologijas.

3717.

38Dėl naujumo elemento nebuvimo nurodė, kad pareiškėjo numatomi taikyti metodai ir programinė įranga yra taikomi ir kitų kompanijų, projekto metu siekiama pagaminti bei kliniškai testuoti tik įmonei naujus produktus, o nurodomi privalumai – paruošti naudojimui ir tiekti klinikiniam naudojimui be tarpininkų, kas lems palankesnę rinkos kainą ir laiką nuo implanto projektavimo iki panaudojimo – nesietini su kuriamų produktų naujumu, projekto metu numatytos vykdyti veiklos negali būti priskiriamos MTEP veikloms, nes vykdant veiklas nėra numatyta sukurti reikšmingų inovacijų, ypatingų produktų savybių.

3918.

40Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepagrindė savo planuojamų kurti naujų šio tipo gaminių ir kuriamų technologijų savybių, kurias galima būtų vadinti rinkos lygmens išradimais. Nors pareiškėjas ir teigia, kad jo inovacijos bus Europos rinkos inovacijomis, rinkoje kranialinių implantų gamyba užsiima ne viena įmonė.

4119.

42Atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis Aprašo 78 punktu, nustatant, ar veikla yra MTEP veikla, vadovaujamasi MTEP etapų klasifikacijos aprašu ir Frascati vadovu. Pažymėjo, kad planuojamas kurti produktas, kuris atitinka Oslo vadove (Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, Eurostat, 2005), apibrėžtą inovacijos sąvoką, pats savaime nepagrindžia MTEP veiklų būtinumo. MTEP veiklų būtinumui pagrįsti vertinimas atliekamas remiantis Frascati vadovu.

4320.

44Pažymėjo, kad projekte planuojama įsigyti įranga galėtų būti skirta ne tik MTEP veiklai, bet ir gamybinėms veikloms vykdyti, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad LVPA atlikusi ekspertinį vertinimą konstatavo, kad projekte numatytos veiklos, vadovaujantis Frascati vadovo nuostatomis, nepriskirtinos MTEP veikloms, todėl darė išvadą, kad projekte numatytos investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą negali būti vertinamos kaip įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, o projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos neatitinka Aprašo 10.2 punkte numatytos priemonės lėšomis remiamos veiklos.

4521.

46Atsakovas nesutiko, jog atlikdama pakartotinį paraiškos vertinimą, atliko tik formalią paraiškos peržiūrą. LVPA, atsižvelgdama į Ūkio ministerijos 2016 m. rugsėjo 2 d. sprendime Nr. (40.1-12)-3-3955 „Dėl UAB Baltic Orthoservice skundo“ pateiktą vertinimą, siekdama užtikrinti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Projektų taisyklės) įtvirtintą pareigą vertinimui atlikti pasitelkti tinkamos kompetencijos specialistus (Projektų taisyklių 5.3 papunktis), kreipėsi į tinkamos kompetencijos išorės specialistą-ekspertą (Aprašo 92 punktas), kuris galėtų pakartotinai įvertinti paraišką. Pažymėjo, kad pakartotiniam vertinimui buvo pasitelktas dar vienas papildomas nepriklausomas ekspertas, kuris nešališkai galėjo įvertinti pareiškėjo pateiktus argumentus. Atkreipė dėmesį, kad pakartotiniam paraiškos vertinimui buvo pasitelktas aukštos kvalifikacijos ekspertas, turintis medicinos mokslų daktaro laipsnį, daugiau nei 10 metų praktinio darbo patirties odontologijos srityje, kuris taip pat yra daugybės mokslinių straipsnių nagrinėjama tema autorius bei tarptautinių konferencijų nagrinėjama tema dalyvis. Tik atlikus tokį išsamų vertinimą, buvo priimtas sprendimas dar kartą atmesti paraišką.

4722.

48Dėl pareiškėjo reikalavimo atlyginti turtinę žalą nurodė, kad pareiškėjas negalėjo turėti jokių pagrįstų lūkesčių, jog jis atitiks konkurso reikalavimus (tiek 1-ajame, tiek ir 2-ajame etape). Konkurso dokumentai (Aprašas ir kt.) nereikalavo ir nesiūlė pareiškėjui patirti su projektu susijusių išlaidų, iki projektas bus įvertintas pagal konkurso reikalavimus ir bus nustatytas tinkamų išlaidų dydis ir pobūdis. Nurodė, kad Apraše aiškiai nustatyta, jog iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo patirtos išlaidos yra patiriamos tik pareiškėjo rizika.

49II.

5023.

51Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

5224.

53Teismas nustatė, kad 2016 m. balandžio 1 d. LVPA registruota UAB „Baltic Orthoservice“ paraiška pagal J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ dėl projekto „Personalizuotų kranialinių, veido-žandikaulių implantų projektavimo ir gamybos technologijos sukūrimas“ finansavimo. LVPA 2016 m. liepos 13 d. raštu Nr. R4-4016(15.2.2-1114) informavo pareiškėją, kad priėmė sprendimą atmesti paraišką, kaip neatitinkančią Aprašo 1 priedo 1.1 ir 1.2 bendrųjų reikalavimų projektams. Pareiškėjas LVPA sprendimą atmesti paraišką 2016 m. liepos 22 d. raštu Nr. 16-111 apskundė Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai. 2016 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. (40.1-12)-3-3955 pareiškėjas ir LVPA buvo informuoti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2016 m. rugsėjo 2 d. priėmė sprendimą Nr. (40.1-12)-3-3955 tenkinti pareiškėjo skundą ir įpareigojo LVPA atlikti pakartotinį paraiškos vertinimą. LVPA 2016 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. R4-5500(15.2.2-1114) kreipėsi į pareiškėją, prašydama pateikti papildomą informaciją. Pareiškėjas 2016 m. rugsėjo 29 d. pateikė prašytą papildomą informaciją. LVPA, atlikusi pakartotinį paraiškos vertinimą, 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. R4-10614(15.2.2-114) paraišką atmetė.

5425.

55Teismas vadovavosi Projektų taisyklių 136 punkto, Aprašo 1 priedo 1.1 ir 1.2 papunkčių, Aprašo 10, 4.5, 78 punktų, Frascati 84 punkto nuostatomis. Teismas iš paminėtų teisės aktų nuostatų sprendė, kad pagrindinis kriterijus MTEP yra naujumas bei technologinio neapibrėžtumo sprendimas.

5626.

57Projekto taisyklių 116 punkte nustatyta, kad paraiškas vertina vertintojai, kurie yra įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai ir (ar) šios institucijos pasitelkti ekspertai. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjo paraiška buvo vertina dviejų ekspertų, t. y. pirminis vertinimas ir kitas vertinimas buvo atliktas po pateiktų pareiškėjo paraiškos patikslinimų kito eksperto. Iš į bylą 2017 m. spalio 16 d. pateikto pareiškėjo prašymo teismas sprendė, jog pareiškėjas kelia abejones dėl atsakovo vidinio eksperto kvalifikacijos ir jo galimybių tinkamai įvertinti pareiškėjo paraišką bei dėl išorinio eksperto kompetencijos įvertinti paraišką.

5827.

59Teismas iš LVPA pateiktų (ribotam naudojimui) išvadas teikusių ekspertų kvalifikaciją įrodančių dokumentų sprendė, jog pareiškėjo keliamos abejonės dėl ekspertų kvalifikacijos yra visiškai nepagrįstos. Teismas pažymėjo, jog paraiškos ekspertinį vertinimą atliko skirtingi ekspertai. Tai, kad ekspertų vertinimuose galimai pareiškėjas įžvelgė vienodų teiginių, nelaikyta, jog paraiška buvo įvertinta neišsamiai. Dar daugiau, abu ekspertai vertino vieną ir tą pačią pareiškėjo paraišką, todėl vienodų teiginių sutapimai negali būti vertinami neobjektyviais. Todėl teismas neturėjo pagrindo abejoti pateiktais ekspertų vertinimais.

6028.

61Iš pateiktų ekspertų vertinimų teismas nustatė, jog abu ekspertai priėjo išvados, kad projektas atitinka sumanios specializacijos krypties teminį specifiškumą, tačiau neatitinka MTEP reikalavimų ir numatomos vykdyti veiklos nepriskirtinos MTEP. Iš esmės vienodai abu ekspertai patvirtino, kad pareiškėjas neįrodo produktų naujumo požymių, pabrėždami, kad pareiškėjo idėja yra tik mažinti produkto kainą ir trumpinti tiekimo grandinę, tačiau nėra pagrindžiama, kokiomis inovacijomis ją pavyks sutrumpinti, kokios naujos technologijos galėtų atsirasti. Teismas pritarė atsakovo argumentams, jog pareiškėjas ir skunde teismui nepagrindė, kokias kitų firmų kranialinių implantų gaminiuose egzistuojančias savybes tobulins ir kokių gi tiksliai žinių trūksta. Teismas sutiko su atsakovo pastebėjimu, jog pareiškėjas nurodė, jog dar tik planuoja analizuoti analogiškas sistemas. Teismas sprendė, jog iš esmės pats pareiškėjas pripažįsta esant analogiškas sistemas, o susipažinimas su jau egzistuojančiais implantais, patentais ir literatūros analize negali būti laikoma MTEP veikla (Frascati 69 punktas).

6229.

63Teismas nurodė, jog ekspertų išvados dėl personalizuotų kranialinių implantų projektavimo ir gamybos, naudojant 3D spausdinimo technologiją vienareikšmės – idėja nėra nauja; hidroksiapatitų padengimo technologijai yra apie 15 metų, o bioaktyvių medžiagų išradimai, mezenchiminių ląstelių ištyrimas, nanotechnologijų pasiekimai, nueina į praeitį. Dar daugiau, ekspertas pažymėjo, jog pareiškėjo noras kranialinius implantus inkapsuliuoti antibiotikais ypač glumina, nes inkapsuliuoti antibiotikai dangose ir jų palaipsninis išsiskyrimas jau kritikuojamas mokslinėse konferencijose dėl sunkiai prognozuojamo antibiotikų išsiskyrimo ir pašalinių medžiagų patekimo į organizmą. Personalizuoti žandikaulio sąnario ir žandikaulio rekonstrukcijos implantai bei instrumentai, personalizuoti veido rekonstrukcijos implantai, transplantantai bei instrumentai, kurie naudojami sudėtingų veido chirurgijos operacijų metu, yra sukurti. Sprendė, kad pareiškėjas neįvardijo savo planuojamų kurti naujų šio tipo gaminių savybių, technologijų, kurias galima būtų vadinti rinkos išradimais ir pateikė eilės kompanijų internetinių puslapių nuorodas.

6430.

65Pareiškėjas ginčijo atsakovo teiginius, jog projekte numatytos veiklos, vadovaujantis Frascati vadovo nuostatomis, nepriskirtinos MTEP veikloms, todėl projekte numatytos investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą negali būti vertinamos kaip įmonės MTEP ir inovacijų struktūra, o projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos neatitinka Aprašo 10.2 punkte nustatytos priemonės lėšomis remiamos veiklos. Pareiškėjo teigimu, pakankama konstatuoti produkto naujumą įmonės lygmeniu, kas laikytina pakankamu technologijų bei produktų kūrimo proceso priskyrimui MTEP. Taigi, pareiškėjo įsitikinimu, pakanka konstatuoti, jog kuriamas produktas bus naujas įmonėje ir tai leis produktą priskirti MTEP veikloms.

6631.

67Teismas pažymėjo, kad ekspertas, vertindamas šį pareiškėjo argumentą, nurodė, jog pareiškėjo noras išsiaiškinti analogus ir pagaminti produktus yra įmonės lygmens naujovė. Tačiau iš eksperto padarytos išvados aišku, jog to nepakanka priskirti MTEP, todėl projekte numatytos investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą negali būti vertinamos kaip įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra. Teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai priėjo išvados, jog projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos neatitinka Aprašo 10.2 punkte numatytos priemonės lėšomis remiamos veiklos. Pažymėta ir tai, kad atsakovo atstovas teismo posėdžio metu pagrįstai nurodė, jog naujumas įmonės lygmeniu yra vertinamas antrame vertinimo etape.

6832.

69Vertindamas šioje byloje ginčijamo LVPA Sprendimo atitikimą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams, teismas nurodė, jog iš skundžiamo Sprendimo matyti, kad jis yra priimtas vadovaujantis Aprašo ir Projektų taisyklių nuostatomis, vertintos ir kitos teisės aktų nuostatos, išdėstyti ekspertų vertinimai, Sprendimas yra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), yra pakankamai motyvuotas, t. y. LVPA, priimdama ginčo sprendimą, nepažeidė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų.

7033.

71Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisės aktų nuostatas, įvertinęs įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, darė išvadą, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jo panaikinti dėl pareiškėjo skunde nurodytų motyvų bei argumentų nėra teisinio pagrindo.

7234.

73Pareiškėjas prašė teismo priteisti turinės žalos atlyginimą. Teismui konstatavus Sprendimą esant teisėtu bei pagrįstu, netenkintas ir šis pareiškėjo reikalavimas dėl žalos atlyginimo. Teismas darė išvadą, kad LVPA veikė įstatymų nustatytose ribose, todėl neatliko jokių neteisėtų veiksmų, patvirtinančių žalos pareiškėjui atsiradimą. Nenustačius atsakovo neteisėtų veiksmų, nebuvo ir jo atsakomybės pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį pagrindinės sąlygos, o nesant pagrindinės sąlygos, kitų viešosios atsakomybės sąlygų nustatinėjimas neturi teisinės prasmės.

7435.

75Teismui konstatavus, jog pareiškėjo skundas yra atmestinas, nebuvo tenkintas ir prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

76III.

7736.

78Pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7937.

80Pareiškėjas teigia, kad tiek teismas, tiek atsakovas savo poziciją iš esmės grindžia ekspertų išvadose pateiktais pareiškėjo dokumentų vertinimais. Teismas neatliko savarankiško pareiškėjo paraiškos dokumentų vertinimo. Teismas išvadą, jog pareiškėjo abejonės dėl ekspertų kvalifikacijos yra nepagrįstos, padarė remdamasis riboto naudojimo dokumentais, kurie pareiškėjui nebuvo prieinami.

8138.

82Pareiškėjo manymu, teismas neįvertino jo argumentų ir bylos aplinkybių. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas nepateikė aiškios informacijos apie pirminį paraiškos vertinimą atlikusių ekspertų skaičių. Pakartotinį paraiškos vertinimą atlikęs ekspertas turi odontologo kvalifikaciją, kai pareiškėjas teikė paraišką ne odontologijos, bet neurochirurgijos ir veido chirurgijos srities moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai. Teismo sprendime nenurodyti argumentai, kurie pagrįstų pirminį vertinimą atlikusio eksperto kvalifikaciją, leidžiančią savarankiškai ir objektyviai įvertinti šiuo atveju vertintus specifinius klausimus. Pareiškėjo abejones dėl eksperto kvalifikacijos sustiprina aplinkybė, kad pakartotinį vertinimą atlikęs ekspertas kranialinių implantų gamintojais nurodė įmones, kurios yra žandikaulio sąnario implantų ir dantų implantų gamintojos. Pareiškėjas pažymi, kad pakartotinį vertinimą atlikęs ekspertas nurodė, kad jam trūksta informacijos, tačiau pareiškėjas negavo jokių klausimų. Galbūt klausimai buvo užduoti projekto vadovui. Dėl šios priežasties pareiškėjas teikė prašymą dėl liudytojų apklausos, tačiau šis prašymas nebuvo tenkintas. Pareiškėjo manymu, pirmosios instancijos teismas visiškai neatskleidė ekspertų parinkimo ir skyrimo kriterijų bei aplinkybių, nenustatė reikšmingų aplinkybių dėl ekspertinio vertinimo eigos. Pareiškėjo abejonės dėl eksperto šališkumo sustiprino aplinkybė, kad pakartotinį vertinimą atlikęs ekspertas nurodė, jog jam yra žinoma pareiškėjo įmonė ir jos darbuotojų kvalifikacija. Teismo sprendime nepateikti argumentai, patvirtinantys, jog LVPA vidaus ir išorinis ekspertai atitiko pačios LVPA nustatytus reikalavimus: turėti išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį / daktaro laipsnį veido chirurgijos ar plastinės chirurgijos srityje.

8339.

84Pareiškėjas pažymi, jog tik per pirmąjį teismo posėdį gavo nuasmenintas ekspertų išvadas (prieš tai buvo pateikta tik vertinimo suvestinė). Šių išvadų turinys patvirtino pareiškėjo argumentą, kad pirminio ir pakartotinio vertinimų turinys didžiąja dalimi sutampa. Pabrėžia, kad sutampa ne paraiškos dokumentų turinio citatos, o pačių ekspertų argumentai ir išvados. Pareiškėjo manymu, žemesnės kvalifikacijos eksperto (ekspertų) išvados, padarytos atlikus pirminį vertinimą, tapo pagrindu pakartotiniam vertinimui. Pareiškėjas taip pat pažymi, jog teismas nevertino jo argumento, kad pakartotinį vertinimą atlikęs ekspertas yra atvirai negatyvus, t. y. šališkas. Be to, atsakovas pažeidė LVPA Ekspertinio vertinimo organizavimo vidaus tvarkos aprašo 47 punkte nustatytą procedūrą.

8540.

86Pareiškėjas nesutinka su inovacijos priskyrimu tik įmonės lygio kategorijai. Tačiau net ir pripažinus, jog pareiškėjas nesukūrė (nesukurs) šalies ar pasaulio lygio inovacijos, tai savaime nesudaro pagrindo atmesti paraišką.

8741.

88Pareiškėjas nurodo, kad teismo sprendime nėra įvertinti pareiškėjo skundo argumentai, kuriuose yra išsamiai atsikirsta į LVPA Sprendime išdėstytus paraiškos atmetimo argumentus.

8942.

90Pareiškėjo teigimu, projekto metu planuotos sukurti technologijos ir jų pagalba gaminami personalizuoti medicinos prietaisai yra inovatyvūs ne tik Europos Sąjungos, bet ir pasauliniu mastu. Tai patvirtina ne tik pareiškėjo skundo, papildomų paaiškinimų motyvai, bet ir aplinkybės, kad: Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūros publikacijoje projekto metu sukurti produktai pristatomi kaip inovatyvūs; Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūros ir Lietuvos mokslų tarybos patvirtinta pramoninės doktorantūros tema, skirta kranialiniams implantams; pareiškėjas sėkmingai įveikė atranką ES Horizon 2020 SME Instrument programoje su projektu kuriant naujus technologinius sprendimus, skirtus valdyti personalizuotų implantų tiekimo grandinę ir padaryti šiuos implantus dar labiau prieinamus klinikinėje praktikoje.

9143.

92Atsakovas LVPA atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

9344.

94Dėl ekspertų skaičiaus atsakovas pabrėžia, kad teismo posėdžio metu LVPA pažymėjo, jog pirminiam paraiškos vertinimui buvo pasitelktas vienas ekspertas, o papildomam paraiškos vertinimui – dar vienas ekspertas.

9545.

96Dėl ekspertų kompetencijos atsakovas pažymi, jog pareiškėjas yra susipažinęs su ekspertinio vertinimo išvadomis, pirmosios instancijos teismas nekėlė abejonių dėl ribotam naudojimui pateiktos informacijos apie paraišką vertinusius ekspertus (dėl paraišką vertinusių ekspertų kvalifikacijos, patirties, nešališkumo), o apeliaciniame skunde pareiškėjas pateikia tokius pačius argumentus, kuriuos jau teikė pirmosios instancijos teismui.

9746.

98Atsakovas pažymi, jog pareiškėjo numatytos veiklos galėtų būti priskirtos naujovėms įmonės lygiu, tačiau to nepakanka priskirti produktus MTEP, kadangi vykdant veiklas nėra numatyta sukurti reikšmingų inovacijų, ypatingų produktų savybių.

9947.

100Atsakovas pabrėžia, jog LVPA vertino paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose nurodytą informaciją. Pareiškėjo pateikta informacija nepagrindė planuojamų produktų inovatyvumo ir naujumo.

101Teisėjų kolegija

konstatuoja:

102IV.

10348. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. R4-10614(15.2.2-114), kuriuo paraiška atmesta kaip neatitinkanti Apraše nustatytų reikalavimų, teisėtumo ir pagrįstumo bei turtinės žalos, atsiradusios dėl VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros neteisėtų veiksmų, atlyginimo priteisimo.

10449. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį, teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Tai reiškia, kad teismas turi įvertinti apeliaciniame skunde nurodytus konkrečius argumentus, kuriais kvestionuojamos skundžiamame sprendime padarytos išvados. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos pareiškėjo apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas pareiškėjo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

10550. Byloje nustatyta, kad UAB „Baltic Orthoservice“ 2016 m. kovo 29 d. pateikė paraišką paramai gauti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto ,,Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. J05-LVPA-K ,,Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projekto ,,Personalizuotų kranialinių, veido-žandikaulių implantų projektavimo ir gamybos technologijos sukūrimas“ įgyvendinimui. LVPA 2016 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. R4-4016(15.2.2-1114) anksčiau minėtą paraišką atmetė. Pareiškėjas šį atsakovo sprendimą 2016 m. liepos 22 d. apskundė Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, kuri išnagrinėjusi skundą, 2016 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. (40.1-12)-3-3955 jį tenkino ir įpareigojo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą atlikti paraiškos pakartotinį vertinimą.

10651. Priimdamas ginčijamą sprendimą atsakovas vadovavosi 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-822/V-1323 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtinto Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatomis.

10752. Pagal Projektų taisyklių 136 punktą, jeigu projektas neatitinka bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto reikalavimo, bendrojo reikalavimo arba specialiojo projektų atrankos kriterijaus, įgyvendinančioji institucija turi priimti sprendimą atmesti paraišką, išskyrus šių Taisyklių 121 punkte numatytus atvejus.

10853. Aprašo 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatyti bendrieji reikalavimai/specialieji projektų atrankos kriterijai, jų vertinimo aspektai ir paaiškinimai. Pagal minėto priedo 1.1 punktą, projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą, o pagal 1.2 punktą – projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš nurodytų veiklų.

10954. Aprašo 4 punkte pateikti jame vartojamų sąvokų apibrėžimai. Šio Aprašo 4.5 punkte nurodyta, jog sąvoka „Moksliniai tyrimai“ atitinka pramoninių tyrimų sąvoką, kuri apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 85 punkte. Šio reglamento 2 straipsnio 85 punkte įtvirtinta, kad pramoniniai tyrimai – suplanuoti moksliniai tyrimai arba labai svarbūs tyrimai, kuriais siekiama įgyti naujų žinių ir gebėjimų, reikalingų naujiems produktams, procesams ar paslaugoms kurti arba esamiems produktams, procesams ar paslaugoms labai patobulinti. Jie apima sudėtinių sistemų dalių kūrimą ir gali apimti prototipų kūrimą laboratorijos aplinkoje arba aplinkoje, kurioje modeliuojamos sąsajos su esama sistema, taip pat bandomųjų linijų kūrimą, kai to reikia pramoniniams tyrimams ir visų pirma bendram technologiniam patvirtinimui. Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 86 punktą, bandomoji taikomoji veikla – mokslinių, technologinių, verslo ir kitų atitinkamų žinių bei gebėjimų įgijimas, sujungimas, formavimas ir taikymas siekiant sukurti naujus arba patobulintus produktus, procesus arba paslaugas. Į šią sąvoką taip pat gali būti įtraukta veikla, kurios tikslas yra, pavyzdžiui, naujų produktų, procesų arba paslaugų koncepcinis formulavimas, planavimas ir dokumentavimas.

11055. Aprašo 10 punkte įtvirtinta, kad pagal Aprašą remiamos šios veiklos, finansuojamos pagal Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 priemonę (projektas gali apimti ir vieną veiklą, ir abi veiklas): MTEP (10.1 punktas); įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose. (Viešai prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri įtraukta į Atviros prieigos centrų registrą, skelbiamą interneto svetainėje http://www.mita.lt/lt/inovacijos/atviros-prieigos-centrai/. Klasteriuose prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri finansuota Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-1.4-ŪM-02-K priemonės „Inoklaster LT+“ lėšomis ir kuriai taikomi 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio tęstinumo reikalavimai (informacija apie klasteriuose prieinamą infrastruktūrą skelbiama įgyvendinančiosios institucijos interneto svetainėje www.lvpa.lt ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lt). Viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuria naudojimasis yra efektyvus, t. y. naudojimasis tokia infrastruktūra nėra 10 procentų ir daugiau brangesnis nei įrangos įsigijimas. Jeigu tam tikriems MTEP atlikti reikalinga akredituota MTEP ir inovacijų infrastruktūra, tuomet papildomai laikoma, kad viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri yra akredituota teisės aktų nustatyta tvarka) (10.2 punktas).

11156. Aprašo 78 punkte reglamentuota, jog nustatant, ar veikla yra MTEP veikla, vadovaujamasi Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, ir 2002 metų Frascati vadovu („Standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams“, Frascati vadovas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2002).

11257. Vadovaujantis Frascati vadovo 84 punktu, pagrindinis kriterijus, pagal kurį MTEP veikla atskiriama nuo su ja susijusių veiklos rūšių, yra tas, kad MTEP veikloje gali būti apčiuopiamas naujumo elementas bei mokslinio ir (arba) technologinio neapibrėžtumo sprendimas, t. y. kai asmeniui, gerai susipažinusiam su visiems prieinamomis pagrindinėmis žiniomis konkrečioje srityje, problemos sprendimas nėra lengvai matomas.

11358. Vertinant paraiškos tinkamumą finansuoti pakartotinai UAB „Baltic Orthoservice“ 2016 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. 16-148 pateikė papildomus paaiškinimus dėl planuojamų patobulinimų. Pažymėtina, kad tai įvertino ekspertas, kuris konstatavo, jog planuojami pareiškėjo produktai neturi naujumo požymių, nes pareiškėjo idėja yra tik mažinti produkto kainą ir trumpinti tiekimo grandinę, taip pat nepagrįsta, kokiomis inovacijomis ir kaip pavyks sutrumpinti tiekimo grandinę, kokios naujos technologijos galėtų atsirasti, kas vertintina, kad UAB „Baltic Orthoservice“ nepagrindė produkto naujų savybių.

11459. Sutiktina su atsakovo teiginiu, jog pareiškėjas paraiškoje (taip pat su ja pridedamuose dokumentuose ir vėlesniuose patikslinimuose) aiškiai nepagrindžia, kokios kitų firmų kranialinių implantų gaminiuose egzistuojančios savybės bus tobulinamos, kokių tiksliai žinių trūksta. Pareiškėjas iš esmės išskiria dvi būsimų produktų naujas savybes, t. y. mažesnę kainą ir trumpesnę tiekimo grandinę, tačiau nepagrindžia, kokiomis inovacijomis ir kaip pavyks sutrumpinti tiekimo grandinę, kokios naujos technologijos galėtų atsirasti. Šiuo aspektu planuojamos projekto veiklos nelaikytinos MTEP veiklomis.

11560. UAB „Baltic Orthoservice“ skunde pirmosios instsncijos teismui nurodo, kad teikdama paraišką atsakovei pareiškėja išanalizavo šiuo metu pasaulyje egzistuojančių atitinkamų implantų gamybos technologijų ypatybes (tiek kiek įmanoma jas išanalizuoti iš viešai skelbiamų duomenų, nes pačios technologijos nėra atskleidžiamos intelektinės nuosavybės apsaugos tikslais), o taip pat gilinosi į patį procesą nuo gamybos pradžios iki implantavimo operacijos eigos ir nagrinėjo viso šio proceso technologinius trūkumus. Pareiškėjos projektas yra skirtas šiems išaiškėjusiems trūkumams pašalinti ar bent minimizuoti, o taip pat žymiai padidinti šio proceso efektyvumą mažinant jo kaštus bei trukmę, didinant implanto konfigūravimo bei pozicionavimo tikslumą, tuo pačiu sudarant galimybę gydytojams geriau pasiruošti implantavimo operacijai ir išvengiant pakartotinių operacijų dėl implanto struktūrinių trūkumų ar nepakankamai tikslaus jo pozicionavimo.

11661. Taigi anksčiau pacituotas pareiškėjo teiginys tik patvirtina, kad projektui trūksta novatoriškumo. Pareiškėjas planuoja analizuoti šiuo metu pasaulyje egzistuojančias atitinkamų implantų gamybos technologijų ypatybes ir jas tik tobulinti, šalinant šio proceso technologinius trūkumus (jeigu tokie bus nustatyti). Tai daugiau bendro pobūdžio teiginiai, kurie nepasižymi konkretumu, ypač išskirtinių produktų savybių prasme. Taip pat projekto vykdymo eigoje numato atlikti visą eilę kitų veiksmų (didinti technologinio proceso efektyvumą mažinant jo kaštus ir trukmę, didinti implanto konfigūravimo bei pozicionavimo tikslumą ir pan.), kurie naujumo prasme nėra reikšmingi (dominuoja efektyvumo/ekonominis (su kuo mažiausiomis sąnaudomis ir per kuo trmpesnį laiką) bei implantavimo operacijų kokybiniai aspektai). Tai reiškia, jog produktų išskirtinių/ypatingų savybių kontekste reikšmingų ir esminių naujovių (savybių) šioje srityje pareiškėjas neplanuoja atlikti.

11762. Nors UAB „Baltic Orthoservice“ 2016 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr. 16-148 labiau sukonkretino veiklas, tačiau jos neatskleidžia, kokiomis būtent išskirtimėmis/ypatingomis savybėmis pasižymės numatomi kurti/tonulinti produktai. Be to, šiame rašte pareiškėjas nurodė, kad planuojame sukurti personalizuotų implantų gamybos ir projektavimo technologijas, kurias naudojant gaminamų implantų kokybė nensusileis arba netgi pranoks rinkoje esančius analogus ...>, kas kelia pagrįstų abejonių apskritai dėl šių produktų išskirtinumo ir naujumo šiame rinkos segmente. Tai kartu nepaneigia ir ekspertų pozicijos, kad UAB „Baltic Orthoservice“ MTEP veiklų rezultate būtų skurtos tik įmonės lygio inovacijos.

11863. Pagal Frascati vadovo 69 punktą, toliau išvardytos veiklos neturėtų būti įtrauktos į MTEP, išskyrus tuos atvejus, kai jos vykdomos išimtinai arba pirmiausia MTEP projekto tikslais (pavyzdžius žr. 2.3.1 poskyryje). To paties vadovo 84 punkte nustatyta, kad pagrindinis kriterijus, pagal kurį MTEP atskiriama nuo su ja susijusių veiklos rūšių yra tas, kad MTEP butų apčiuopiamas naujumo elementas bei mokslinio ir (arba) technologinio neapibėžtumo sprendimas, t. y. kai asmeniui, gerai susipažinusiam su visiems prieinamomis pagrindinėmis žiniomis konkrečioje srityje, problemos sprendimas nėra lengvai matomas. 2.1 lentelėje nurodyti kai kurie papildomi MTEP atskyrimo kriterijai.

11964. Kaip matyti iš MTEP veiklos ataskaitos, veiklos Nr. 1 tikslas yra surinkti mokslinę literatūrą, apklausti chirurgus ir formalizuoti klinikines bei technines žinias apie žandikaulių implantų ir jų komplektuojamų priedų panaudojimo klinikinėje praktikoje aktualijas ir gydymo rezultatyvumą, veiklos Nr. 2 tikslas – išanalizuoti rinkoje esančių implantų patentus, veiklos Nr. 3 tikslas – išanalizuoti kompiuterinės tomografijos skenavimo parametrų įtaką 3D rekonstrukcijos ir galutinių produktų tikslumui ir jų pagrindu sukurti kompiuterinės tomografijos skenavimo protokolus. Taigi šių veiklos užduočių tikslai nėra nukreipti į naujų žinių formavimą bei mokslinio ir/ar technologinio neapibrėžtumo sprendimą, tai susipažinimas su egzistuojančia moksline literatūra, implantais ir patentais bei gydytojų praktikų apklausa, t. y. esamų žinių apibendrinimas.

12065. UAB „Baltic Orthoservice“ 2016 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr. 16-148 nurodė, kad planuoja sukurti personalizuotų implantų gamybos ir projektavimo technologijas, kurias naudojant gaminamų implantų kokybė nenusileis arba netgi pranoks rinkoje esančius analogus, tačiau jų gamybos-tiekimo grandinė bus trumpesnė, o pagal kuriamas technologijas pagamintų kranialinių, veido ir žandikaluslio implantų savikaina bus mažesnė. Vertinant šiuos pareiškėjo teiginius sutiktina su atsakovo išvada, kad nei paraiškoje, nei MTEP verslo ataskaitoje, nei papildomai pateiktuose dokumentuose nėra pateikta realaus apskaičiuoto pagrindo įgyvendinti pareiškėjo norą sutrumpinti ir atpiginti personalizuotų kranialinių, veido ir žandikaulių implantų projektavimo ir gamybos technologinį procesą.

12166. Visų pirma, pareiškėjo numatomi taikyti metodai ir programinė įranga yra taikomi ir kitų kompanijų, projekto metu siekiama pagaminti ir kliniškai testuoti tik įmonei naujus produktus, o antra, nurodomi privalumai – paruošti naudojimui ir tiekti klinikiniams naudojimui be tarpininkų, kas lems palankesnę rinkos kainą ir laiką nuo implanto projektavimo iki panaudojimo – niekaip negali būti siejami su pareiškėjo kuriamų produktų naujumu. Kitaip sakant, UAB „Baltic Orthoservice“ nepagrindė, kokiomis ypatingomis/išskirtinėmis savybėmis lyginat su analogais pasižymės planuojami kurti nauji šio tipo gaminiai. Tai reiškia, kad projekto vykdymo metu nėra numatoma sukurti reikšmingų inovacijų ar ypatingų/išskirtinių produktų savybių, t. y. projekto veikloms trūksta naujumo elemento.

12267. Byloje pateikti atsakovo 2017 m. gegužės 8 d. raštas Nr. R4-2548(1.6) ir 2017 m. lapkričio 6 d. raštas Nr. R4-5286(3.7), kuriuose nurodyta informaciją apie paraiškų ekspertinį vertinimą ir paraišką vertinusių ekspertų kvalifikaciją bei patirtį, kas suponuoja išvadą, kad pasitelktų asmenų vertinimu nėra pagrindo abejoti (paraiškos vertinimui buvo pasitelktas ekspertas, turintis medicinos mokslų daktaro laipsnį, daugiau nei 10 metų praktinio darbo patirties odontologijos srityje, kuris taip pat yra daugybės mokslinių straipsnių nagrinėjama tema autorius, bei tarptautinių konferencijų nagrinėjama tema dalyvis). Iš bylos medžiagos akivaizdu, kiek ekspertų dalyvavo atliekant paraiškos vertinimą, taip pat dėl ekspertų skaičiaus pasisakyta ir pirmosios instancijos teismo sprendime. Be to, Vilniaus apygardos administraciniam teismui VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2017 m. rugpjūčio 30 d. pateikė riboto naudojimo medžiagą, susijusią su vertinimą atlikusiais ekspertais. Niekuo nepagrįsti ir UAB „Baltic Orthoservice“ apeliacinio skundo argumentai dėl vertinimą atlikusio eksperto negatyvumo pareiškėjo atžvilgiu, t. y. šališkumo (vien tai, kad žino pareiškėjo įmonę nėra pagrindas išvadai, jog ekspertas yra šališkas). Kaip nesusiję su byla ir nevertintini apeliacinio skundo argumentai dėl pirminį paraiškos vertinimą atlikusių ekspertų skaičiaus ir pan.

12368. Nagrinėjamu atveju nereikšmingi apeliacinio skundo argumentai, susiję su aplinkybėmis, kad Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūros (MITA) publikacijoje projekto metu sukurti produktai pristatomi kaip inovatyvūs (leidinys „Innovative Lithuania 2017“, 34–35 psl., leidinys „Lietuviškų inovacijų gidas“, 42 psl.), kad pareiškėjas vykdo kartu su Kauno technologijos universitetu ir yra vienintelė įmonė Lietuvoje, vykdanti pramoninės doktorantūros studijas, kad personalizuotų veido ir kranialinių implantų prieinamumo didinimas laikomas ne tik įmonės, bet mažiausiai Europos lygio inovacija.

12469. UAB „Baltic Orthoservice“ skunde pirmosios instancijos teismui teigia, jog atsakovas atliko tik formalią paraiškos peržiūrą, o ne išsamų vertinimą, nes 2016 m. liepos 13 d. sprendimas Nr. R4-4016(15.2.2-1114) ir 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. R4-10614(15.2.2-114) yra identiški, išskyrus kelias pastraipas. Palyginus šiuos sprendimus matyti, kad atsakovo 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. R4-10614(15.2.2-114) savo esme skiriasi nuo 2016 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. R4-4016(15.2.2-114), t. y. skirtingi sprendimų 3 ir iš dalies 4 puslapiai. Sprendimų 1 ir 2 puslapiuose išdėstytos ginčo teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų nuostatos, todėl akivaizdu, jog šiose dalyse sprendimai sutampa. Nors keletas teiginių ir sutampa sprendimų pabaigoje, tačiau tai jokiu būdu nedaro jų identiškais.

12570. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamą sprendimą VAĮ 8 straipsnio kontekste, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. R4-10614(15.2.2-114) vertino kaip pagrįstą ir motyvuotą, todėl naikinti jį nėra teisinio pagrindo.

12671. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros, 42 560,53 Eur turtinei žalai atlyginti.

12772. Atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, numato CK 6.271 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. CK 6.271 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad šiame straipsnyje terminas „valdžios institucija“ reiškia bet kokį viešosios teisės subjektą (valstybės ar savivaldybės instituciją, pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitokį šių institucijų darbuotoją ir t. t.), taip pat privatų asmenį, atliekantį valdžios funkcijas, o terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis).

12873. Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.); 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 str.); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 str.); 4) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 str.). Tačiau, vadovaujantis aukščiau nurodytomis CK 6.271 straipsnio nuostatomis, viešosios (valstybės) atsakomybės atveju valdžios institucijos (jos darbuotojų) kaltė nėra būtinoji sąlyga šiai atsakomybei atsirasti.

12974. CK 6.271 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Neteisėti veiksmai – tai veikimas arba neveikimas, bet abiem atvejais jie turi būti neteisėti – prieštarauti teisės aktų (įstatymų, kitų norminių aktų) nuostatoms. Neteisėti veiksmai, kaip civilinės atsakomybės pagal CK 6.271 straipsnį pagrindas, nustatomi pagal tai, ar asmuo turėjo teisinę pareigą ir ar objektyviai ją įvykdė (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-213/2014). Todėl, sprendžiant viešosios (valstybės) atsakomybės klausimą, visų pirma būtina nustatyti, ar valdžios institucijos ar jos darbuotojų (pareigūnų) veiksmai buvo teisėti, t. y. ar jie veikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai (pareigūnai) privalėjo veikti.

13075. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytina išvada, jog nėra jokio pagrindo atsakovo veiksmus vertinant pareiškėjo paraišką pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais. Nagrinėjamu atveju UAB „Baltic Orthoservice“ neįrodė būtinos civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros neteisėtos veikos, kas reiškia, kad minėtas viešojo administravimo subjektas ar jo valstybės tarnautojai nagrinėjamoje byloje jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Vadinasi, nenustačius valstybės valdžios institucijos ar jos darbuotojų neteisėtų veikų, valstybei nekyla civilinė atsakomybė, todėl nėra teisinio pagrindo pareiškėjui priteisti prašomą neturtinės žalos atlyginimą.

13176. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011).

13277. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo priteisti jo naudai išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi pareiškėjo apeliacinis skundas netenkinamas, t. y. sprendimas priimtas ne UAB „Baltic Orthoservice“ naudai, tai nėra jokio pagrindo priteisti ir bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

13378. Peržiūrėjusi bylą ir pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas, teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino ir taikė materialines bei procesines teisės normas, išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, byloje esančių įrodymų visumą vertino pagal ABTĮ 56 straipsnyje nustatytas taisykles, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą, remiantis jame išdėstytais argumentais, nėra faktinio ir teisinio pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

134Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

135Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Orthoservice“ apeliacinį skundą atmesti.

136Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

137Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Baltic... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad 2016 m. kovo 29 d. pateikė paraišką paramai gauti... 9. 3.... 10. Pareiškėjo teigimu, net ir gavęs prašytus duomenis atsakovas neatliko... 11. 4.... 12. Nesutikdamas su pirmuoju atsakovo argumentu, kad pareiškėjas tiksliai... 13. 5.... 14. Pareiškėjo teigimu, nepagrįstas ir antrasis atsakovo argumentas, kad... 15. 6.... 16. Pareiškėjas nesutiko ir su trečiuoju atsakovo argumentu, kad pareiškėjas... 17. 7.... 18. Nurodė, kad ketvirtasis atsakovo argumentas, jog projekto metu siekiama... 19. 8.... 20. Pareiškėjas nepagrįstu laikė ir penktąjį atsakovo argumentą, kad... 21. 9.... 22. Pareiškėjo įsitikinimu, atsakovas atliko tik formalią paraiškos... 23. 10.... 24. Pareiškėjas taip pat prašė teismo priteisti turtinę žalą, nes teismui... 25. 11.... 26. Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, atstovaujanti ir Lietuvos... 27. 12.... 28. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 29 d. rašte pateikti... 29. 13.... 30. Pažymėjo, jog pareiškėjas tiksliai nepagrindė, kokios kitų firmų... 31. 14.... 32. Atsakovo teigimu, pareiškėjas per pirmus projekto metus dar tik planuoja... 33. 15.... 34. Atsakovas nurodė, kad galvos įvairių dalių atstatymui naudojami... 35. 16.... 36. Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepateikė realaus apskaičiuoto pagrindo... 37. 17.... 38. Dėl naujumo elemento nebuvimo nurodė, kad pareiškėjo numatomi taikyti... 39. 18.... 40. Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepagrindė savo planuojamų kurti naujų šio... 41. 19.... 42. Atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis Aprašo 78 punktu, nustatant, ar veikla... 43. 20.... 44. Pažymėjo, kad projekte planuojama įsigyti įranga galėtų būti skirta ne... 45. 21.... 46. Atsakovas nesutiko, jog atlikdama pakartotinį paraiškos vertinimą, atliko... 47. 22.... 48. Dėl pareiškėjo reikalavimo atlyginti turtinę žalą nurodė, kad... 49. II.... 50. 23.... 51. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu... 52. 24.... 53. Teismas nustatė, kad 2016 m. balandžio 1 d. LVPA registruota UAB „Baltic... 54. 25.... 55. Teismas vadovavosi Projektų taisyklių 136 punkto, Aprašo 1 priedo 1.1 ir 1.2... 56. 26.... 57. Projekto taisyklių 116 punkte nustatyta, kad paraiškas vertina vertintojai,... 58. 27.... 59. Teismas iš LVPA pateiktų (ribotam naudojimui) išvadas teikusių ekspertų... 60. 28.... 61. Iš pateiktų ekspertų vertinimų teismas nustatė, jog abu ekspertai priėjo... 62. 29.... 63. Teismas nurodė, jog ekspertų išvados dėl personalizuotų kranialinių... 64. 30.... 65. Pareiškėjas ginčijo atsakovo teiginius, jog projekte numatytos veiklos,... 66. 31.... 67. Teismas pažymėjo, kad ekspertas, vertindamas šį pareiškėjo argumentą,... 68. 32.... 69. Vertindamas šioje byloje ginčijamo LVPA Sprendimo atitikimą Viešojo... 70. 33.... 71. Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisės aktų... 72. 34.... 73. Pareiškėjas prašė teismo priteisti turinės žalos atlyginimą. Teismui... 74. 35.... 75. Teismui konstatavus, jog pareiškėjo skundas yra atmestinas, nebuvo tenkintas... 76. III.... 77. 36.... 78. Pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ apeliaciniame skunde prašo... 79. 37.... 80. Pareiškėjas teigia, kad tiek teismas, tiek atsakovas savo poziciją iš... 81. 38.... 82. Pareiškėjo manymu, teismas neįvertino jo argumentų ir bylos aplinkybių.... 83. 39.... 84. Pareiškėjas pažymi, jog tik per pirmąjį teismo posėdį gavo nuasmenintas... 85. 40.... 86. Pareiškėjas nesutinka su inovacijos priskyrimu tik įmonės lygio... 87. 41.... 88. Pareiškėjas nurodo, kad teismo sprendime nėra įvertinti pareiškėjo skundo... 89. 42.... 90. Pareiškėjo teigimu, projekto metu planuotos sukurti technologijos ir jų... 91. 43.... 92. Atsakovas LVPA atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos... 93. 44.... 94. Dėl ekspertų skaičiaus atsakovas pabrėžia, kad teismo posėdžio metu LVPA... 95. 45.... 96. Dėl ekspertų kompetencijos atsakovas pažymi, jog pareiškėjas yra... 97. 46.... 98. Atsakovas pažymi, jog pareiškėjo numatytos veiklos galėtų būti priskirtos... 99. 47.... 100. Atsakovas pabrėžia, jog LVPA vertino paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose... 101. Teisėjų kolegija... 102. IV.... 103. 48. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl viešosios įstaigos Lietuvos... 104. 49. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 105. 50. Byloje nustatyta, kad UAB „Baltic Orthoservice“ 2016 m. kovo 29 d.... 106. 51. Priimdamas ginčijamą sprendimą atsakovas vadovavosi 2014 m. birželio 17... 107. 52. Pagal Projektų taisyklių 136 punktą, jeigu projektas neatitinka bent... 108. 53. Aprašo 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“... 109. 54. Aprašo 4 punkte pateikti jame vartojamų sąvokų apibrėžimai. Šio... 110. 55. Aprašo 10 punkte įtvirtinta, kad pagal Aprašą remiamos šios veiklos,... 111. 56. Aprašo 78 punkte reglamentuota, jog nustatant, ar veikla yra MTEP veikla,... 112. 57. Vadovaujantis Frascati vadovo 84 punktu, pagrindinis kriterijus, pagal... 113. 58. Vertinant paraiškos tinkamumą finansuoti pakartotinai UAB „Baltic... 114. 59. Sutiktina su atsakovo teiginiu, jog pareiškėjas paraiškoje (taip pat su... 115. 60. UAB „Baltic Orthoservice“ skunde pirmosios instsncijos teismui nurodo,... 116. 61. Taigi anksčiau pacituotas pareiškėjo teiginys tik patvirtina, kad... 117. 62. Nors UAB „Baltic Orthoservice“ 2016 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr. 16-148... 118. 63. Pagal Frascati vadovo 69 punktą, toliau išvardytos veiklos neturėtų... 119. 64. Kaip matyti iš MTEP veiklos ataskaitos, veiklos Nr. 1 tikslas yra surinkti... 120. 65. UAB „Baltic Orthoservice“ 2016 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr. 16-148... 121. 66. Visų pirma, pareiškėjo numatomi taikyti metodai ir programinė įranga... 122. 67. Byloje pateikti atsakovo 2017 m. gegužės 8 d. raštas Nr. R4-2548(1.6) ir... 123. 68. Nagrinėjamu atveju nereikšmingi apeliacinio skundo argumentai, susiję su... 124. 69. UAB „Baltic Orthoservice“ skunde pirmosios instancijos teismui teigia,... 125. 70. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamą sprendimą VAĮ 8 straipsnio... 126. 71. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti iš Lietuvos valstybės,... 127. 72. Atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų... 128. 73. Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos:... 129. 74. CK 6.271 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybės ar savivaldybės... 130. 75. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytina išvada, jog nėra... 131. 76. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio... 132. 77. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo priteisti jo naudai išlaidas,... 133. 78. Peržiūrėjusi bylą ir pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas,... 134. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 135. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Orthoservice“... 136. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimą... 137. Nutartis neskundžiama....