Byla 2-2794-494/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovui D. G. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 2004,67 Lt žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo D. G.. Ieškinyje nurodė, kad 2010-07-15 Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau - Vilniaus aps. VPK) buvo gauta informacija, kad 2010-07-13 buvo pasipriešinta Vilniaus aps. VPK Patrulių rinktinės (toliau - PR) 4-ojo būrio patruliui D. T., dėl kurio sužalojimo Vilniaus aps. VPK buvo atliktas nelaimingo atsitikimo tyrimas ir 2010-09-24 surašytoje išvadoje Nr. 10-7-IS6-40 konstatuota, kad Vilniaus aps. VPK PR patrulis D. T. buvo sužalotas tarnybos metu, todėl, vadovaujantis Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursanto - su profesiniu ar įvadiniu mokymu, taisyklėmis, patvirtintomis 2004-04-23 vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-138, buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. 2010-10-28 surašyta tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 10-7-1S6-70 „Dėl Vilniaus aps. VPK PR patrulio D. T. traumos tarnybos metu“. Nustatyta, kad 2010-07-12 21.34 val. Vilniaus aps. VPK Operatyvaus valdymo skyriuje buvo gautas pranešimas, kad gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), kieme buvo sumušta nepilnametė; įvykio vietoje pranešime nurodytų asmenų rasti nepavyko. 2010-07-13 apie 00.10 val. buvo registruotas sumuštos merginos motinas pranešimas, kad adresu ( - ), ji mato jos dukrą sumušusius jaunuolius. Minėtu adresu buvo nusiųstas PR ekipažas, kuriame dirbo vyresnysis patrulis R. R. ir patrulis D. T.. Atvykus pareigūnams, nukentėjusiosios merginos motina nurodė vaikiną (kaip vėliau nustatyta, – D. G.), tariamai sumušusį jos dukrą. D. T. priėjus prie nurodyti vaikino ir paklausus, ar tai jis mušė merginą, pastarasis viską neigė, paprašius prieiti prie tarnybinio automobilio, vaikinas ėmė bėgti ( - ) vidurinės mokyklos link. D. T. nusivijo vaikiną ir bandydamas jį sulaikyti griebė jam už peties, tačiau pastarasis pasipriešino. Grumtynių metu jie abu pargriuvo ant žemės, po ko D. G. pirmasis sugebėjo atsistoti, atsistojęs jis spyrė pareigūnui D. T. į kairę koją ir pabėgo. Kadangi D. T. po spyrio vytis vaikino jau nebegalėjo, jį sulaikė kiti pareigūnai ir pristatė į Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. 3 PK. Po D. G. pristatymo į policijos komisariatą D. T. dėl kojos skausmo kreipėsi į Vilniaus greitosios pagalbos universitetinę ligoninę, kur jam buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. 0276342, kuris buvo tęsiamas iki 2010-07-28 (nedarbingumas truko 16 dienų). Atsižvelgiant į tarnybinio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo pripažinta, kad policijos pareigūnas D. T. buvo sužalotas tarnybos metu vykdydamas tarnybines pareigas, jo sveikatos sutrikdymas tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ir padidėjusiu pavojumi gyvybei ir sveikatai, todėl dėl tarnybos metu patirtų sužalojimų jam priklauso kompensacija, numatyta Vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d.. Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrinė medicinos ekspertizės komisija, vadovaudamasi Vidaus tarnybos sistemos pareigūno ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1130, 2010-10-29 D. T. išduotoje pažymoje Nr. 3503 konstatavo, kad pareigūno patirta trauma priskiriama lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymui. Statuto 40 str. 3 d. 7 p. numato, kad lengvo sveikatos sutrikdymo atveju pareigūnui išmokama nuo 1 iki 12 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija (priklausomai nuo nedarbingumo laikotarpio). Vidaus tarnybos sistemos pareigūnui ar kursantui lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-04-02 įsakymu Nr. 1 V-125 (Žin., 2009, Nr. 40-1521), 4.1 p. nustato, kad lengvo sveikatos sutrikdymo atveju, kai laikinasis nedarbingumas trunka nuo 11 iki 20 dienų, pareigūnui išmokama 1 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Vilniaus aps. VPK viršininkas 2011-03-23 įsakymu Nr. 10-TE-142 nusprendė išmokėti D. T. 2 004,67 Lt (vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio) kompensaciją. Šio įsakymo pagrindu Policijos departamentas priėmė sprendimą iš Policijos departamento prie VRM centralizuotų priemonių programos sąmatos (programos kodas -1.303, priemonė „policijos pareigūnams socialinėms išmokoms išmokėti“) skirti Vilniaus aps. VPK 2 004,67 Lt kompensacijai išmokėti Vilniaus aps. VPK PR patruliui D. T., kompensacija D. T. buvo išmokėta 2011-03-24. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 (Žin., 1992, Nr. 8-212; 2002, Nr. 124-5662) nustatė asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygas. Pagal šių sąlygų 26 punktą, įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, turi reikalavimo teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Policijos departamentas sumokėjo 2 004,67 Lt piniginę kompensaciją, priklausančią sužalotajam pareigūnui D. T., ir tokiu būdu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280 str. 1 d., 6.263 str. 2 d., 6.246 str. 1 d. pagrindu įgijo teisę į žalą padariusį asmenį. Atsakovo civilinę atsakomybę sąlygoja jo nepaklusimas teisėtiems pareigūno reikalavimams, tai yra įstatymuose įtvirtintos pareigos nevykdymas, dėl ko kilo neigiamų padarinių. Atsakovo bandymas ištrūkti sulaikymo metu ir nepaklusimas policijos pareigūnui vertintinas kaip pažeidimas bendro pobūdžio pareigos elgtis apdairiai ir rūpestingai, todėl šie jo veiksmai laikytini neteisėtais; dėl to jis yra atsakingas už pasekmes, atsiradusias sužalojus policijos pareigūną, nes turėjo numatyti, kad specialiųjų įstatymų pagrindu gali atsirasti pareiga atlyginti žalą. Lėšos, gautos iš juridinių ir fizinių asmenų, pagal policijos įstaigų finansinius reikalavimus apskaitomos Policijos departamento Finansų valdyboje ir priskiriamos prie biudžetinių lėšų, todėl ieškininiame reikalavime pinigų gavėjas yra nurodytas Policijos departamentas. Prašo priteisti iš atsakovo D. G. ieškovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 2004,67 Lt patirtų nuostolių dėl žalos atlyginimo pareigūnui D. T.. Esant Civilinio proceso kodekso nustatytiems pagrindams prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: VA VPK vidaus tyrimų skyriaus 2010-10-28 Tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 10-7-IS6-70 (b.l. 8-12), 2011-03-24 mokėjimo nurodymą Nr. MP09-11-1173 dėl 2004,67 Lt išmokėjimo D. T. (b.l. 13), VA VPK viršininko 2011-03-23 įsakymą Nr. 10-TE-142 dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo (b.l. 14), Policijos departamento prie LR VRM 2011-04-11 išvadą Nr. 5-5-IL-122 dėl sprendimo priėmimo piniginei kompensacijai išmokėti (b.l. 15), Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 2010-10-29 pažymą Nr. 3503 (b.l. 16), kompensacijos apskaičiavimo lentelę (b.l. 17-18), VA VPK 2010-09-24 nelaimingo atsitikimo tyrimo išvadą Nr. 10-7-IS6-40 (b.l. 19-23), 2010-09-28 nelaimingo atsitikimo tyrimo aktą Nr. 10-7-NA1-36 (b.l. 24-27), pranešimų registravimo duomenis, tarnybinius pranešimus (b.l. 28-40), medicininius dokumentus apie D. T. traumą (b.l. 41-49), pažymą apie D. T. pajamas (b.l. 50), ikiteisminio tyrimo pagal BK 286 str. 1 d. duomenis (b.l. 51-78) (kopijos).

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). CK 6.280 str. 1 d. nustato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-05 nutarimu Nr. 530 (2002-12-23 nutarimo Nr. 2088 red.) patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų 20 p. kompensacija apdraustajam, sužeistam ryšium su tarnyba, mokama vadovaujantis atitinkamai pagal nustatytą veiklos sritį Centrinės medicininės ekspertizės komisijos (Vidaus reikalų ministerijos, Karinės medicinos ekspertizės ar kitos) arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada ir pateiktu įvykio aktu, surašytu darbovietėje (tarnybos, mokymo, stažuotės, praktikos vietoje); o pagal 26 p. įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

7Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės pareigūnas D. T. buvo 2010-07-13 sužalotas jam atliekant tarnybines pareigas, todėl teisės aktų nustatyta tvarka D. T. išmokėta jo vieno mėnesio atlyginimo dydžio kompensacija; kadangi jo sveikata sutrikdyta atsakovo D. G. neteisėtais veiksmais, yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos iš atsakovo D. G. 2004,67 Lt nuostolių atlyginimo (LR CK 6.38 str., 6.246 str., 6.263 str. 1-2 d., 6.280 str. 1 d.).

8Kadangi ieškovai atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 71,00 Lt žyminio mokesčio ir 5,08 Lt pašto išlaidų – valstybei (LR CPK 96 str. 1 d.).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str., 285 str.,

Nutarė

10Ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš atsakovo D. G. (a.k. ( - ) ieškovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (į.k. 188785847) 2004,67 Lt (du tūkstančius keturis litus 67 ct.) žalos atlyginimo.

12Priteisti iš atsakovo D. G. 76,08 Lt (septyniasdešimt šešis litus 08 ct.) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

15Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai