Byla A-662-1192-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams G. D. ir advokatui Nerijui Kirkilui, atsakovo atstovui Tomui Gulbinui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Stiklo briauna“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Stiklo briauna“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūrai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja UAB „Stiklo briauna“ skundu ir patikslintu skundu (b. l. 4−8, 37−41) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau - ir Departamentas) 2008 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. VR-1.7-2260 bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros (toliau – ir Agentūra) 2008 m. gegužės 29 d. privalomąjį nurodymą Nr. VR-8.2-77.

5Paaiškino, kad skundžiami aktai priimti nepagrįstai, neišsamiai įvertinus faktinę situaciją, yra neteisėti, todėl turi būti panaikinti. Departamento sprendimas neatitinka individualiam administraciniam sprendimui keliamų reikalavimų, numatytų Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje, nes yra nepagrįstas teisės normomis, nepasisakyta dėl pareiškėjos skunde išdėstytų skundžiamo administracinio akto nepagrįstumo bei neteisėtumo motyvų, sprendimas nepatvirtintas jį priėmusios institucijos antspaudu. Nurodė, jog Departamentas nevertino aplinkybės, kad Agentūra nesilaikė Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyto reikalavimo, t. y. Departamentas nevertino privalomame nurodyme pateiktų aplinkybių, nes nėra aišku, kokius konkrečius įstatymų ar teisės aktų pažeidimus padarė UAB „Stiklo briauna“, kokius pažeidimus pareiškėja privalo pašalinti, tapusi fekalinės kanalizacijos vamzdyną ir nuotekų valymo įrenginių savininke. Pareiškėjos manymu, privalomame nurodyme ir Departamento 2008 m. birželio 30 d. sprendime Nr. VR-1.7-2260 nėra išvardinti pareiškėjos pažeidimai atitinkamiems teisės aktams. Privalomasis nurodymas duotas UAB „Stiklo briauna“ kaip netinkamam subjektui, kadangi tikroji ūkinė bendrija „Energija“ iki privalomojo nurodymo surašymo dienos turėjo neterminuotai galiojantį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, todėl šio leidimo pagrindu ir atsako už nuotekų įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę. Pažymėjo, jog Departamentas sprendime nenustatė ir nevertino faktinių aplinkybių, kad privalomame nurodyme nėra nurodyta jokių objektyvių aplinkybių ir faktinių duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėja tvarko ar ateityje tvarkys įsigytus įrenginius. Agentūra nėra nurodžiusi jokių faktinių duomenų, kad pareiškėja vykdytų nuotekų tvarkymą ir/ar teiktų nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams ar kitiems asmenims. Priėjo prie išvados, kad nėra pagrįsto, teisėto ir protingo pagrindo priverstinai įpareigoti bendrovę vykdyti tokią veiklą, kuri nėra numatyta bendrovės veiklos tiksluose ir kuriai vykdyti bendrovė neturi teisinių pagrindų ir kompetentingo personalo, o būtent − atlikti nuotekų tvarkymą ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, kadangi bendrovė iš gyventojų jokių pajamų už šias paslaugas negavo bei negauna, nes nuo valymo įrenginių įsigijimo su gyventojais nėra sudariusi jokių šiuos santykius reglamentuojančių komunalinių paslaugų teikimo sutarčių. Pažymėjo, kad šių faktinių aplinkybių Departamentas nevertino ir dėl jų sprendime nepasisakė. Paaiškino, kad pareiškėja įsigytame žemės sklype planuoja esamus statinius nugriauti ir naujai statyti sandėliavimo/administracinės paskirties statinius, nutiesti naujus elektros energijos tiekimo tinklus, panaikinti žemės sklype šiuo metu esančius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus, pajungiant juos prie miesto tinklų. Nurodė, kad siekdama užtikrinti viešą interesą, visą laiką buvo ir yra suinteresuota kaip įmanomai greičiau įstatymų nustatyta tvarka perduoti inžinerinių tinklų tvarkymą atitinkamam juridiniam asmeniui, turinčiam teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, tačiau iki šiol nėra gavusi jokio konstruktyvaus pasiūlymo esamai problemai išspręsti, o pati vienašališkai neturi realios galimybės išspręsti susidariusios situacijos.

6Atsakovė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūra atsiliepimu į skundą (b. l. 45−46) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Paaiškino, kad UAB „Stiklo briauna“ pagal 2007 m. gegužės 21 d. nekilnojamojo turto pirkimo − pardavimo sutartį iš tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ įsigijo inžinierinius tinklus - fekalinės kanalizacijos vamzdyną ir nuotekų valymo įrenginius. Pagal šios sutarties 6 dalies 6.1 punkto sąlygas UAB „Stiklo briauna“ yra įsigyto turto savininkė, todėl įsigijusi nurodytą turtą pareiškėja perėmė visas buvusios savininkės teises ir pareigas. Pažymėjo, jog Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ūkio subjektai vykdydami ūkinę veiklą įstatymų nustatyta tvarka privalo gauti leidimą jų veiklai. Buvusi savininkė tikroji ūkinė bendrija „Energija“ turėjo išduotą ir patvirtintą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-02-V-21, todėl UAB „Stiklo briauna“ reikėjo leidimą perregistruoti savo vardu ir toliau tęsti inžinerinių tinklų bei valymo įrenginių priežiūrą ir eksploataciją. Pabrėžė, kad pareiga teikti komunalines paslaugas pareiškėjai perėjo pagal pirkimo − pardavimo sutarties sąlygas.

8Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į skundą (b. l. 52−53) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą Agentūros atsiliepime į skundą bei Departamento 2008 m. birželio 30 d. sprendime Nr. VR-1.7-2260 nurodytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad pareiškėjos skunde nurodyti argumentai dėl privalomojo nurodymo neteisėtumo, neįvardijant konkrečių pažeistų teisės aktų, juridiškai nepagrįsti. Pažymėjo, kad Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje išvardinti privalomojo nurodymo turiniui keliami reikalavimai, kurių buvo griežtai laikytasi surašant 2008 m. gegužės 29 d. privalomąjį nurodymą Nr. VR-8.2-77.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 7 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Teismas nurodė Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį ir priėjo prie išvados, kad pareiškėja, būdama fekalinės kanalizacijos vamzdyno ir nuotekų valymo įrenginių savininkė, neperleidusi jų nuomos, panaudos, patikėjimo teise kitam asmeniui, privalėjo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, kadangi pirko jau veikiančius (eksploatuojamus) inžinerinius tinklus − vandentiekio tinklų vamzdyną, kurių ilgis 511,20 m., artezinius gręžinius − 2 vnt., fekalinės kanalizacijos vamzdyną, ilgis 597,47 m., nuotekų valymo įrenginius, antžeminę aukštos įtampos elektros tinklų kabelinę liniją, ilgis 161,00 m. (b. l. 58−66). Teismas, įvertinęs Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 20 straipsnį, aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 įsakymu Nr. D1-330, patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 5.21 punktą, priėjo prie išvados, kad teisė į nuosavybę gali būti ribojama dėl turto pobūdžio ir/arba dėl kitų priežasčių, kai neapribojus šios teisės nebūtų galima apsaugoti įtvirtintų vertybių, būtų pakenkta viešajam interesui (teršiama gamta). Nuosavybė įpareigoja, kad savininkas, turėdamas teisę valdyti nuosavybę, ja naudotis ir disponuoti, negali pažeisti įstatymų, taip pat kitų asmenų teisių. Pažymėjo, kad pareiškėja įsigijo daiktą (inžinerinius tinklus), kuriais naudojosi ir naudojasi gyventojai, t. y. veiklą, kuriai taikomi specialūs reikalavimai, ji susijusi su gamtosauginiais klausimais, atlieka socialinę funkciją, todėl įstatymais gali ir turi būti nustatyti tokie inžinerinių tinklų savininkų subjektinių nuosavybės teisių ribojimai, kad bendrovei nuosavybės teise priklausantys ir veikiantys inžineriniai tinklai atitiktų teisės aktų reikalavimus. Konstatavo, kad leidimo vykdyti ūkinę veiklą ir/arba eksploatuoti įrenginį gavimas yra imperatyvus Taisyklių reikalavimas, todėl pareiškėja privalo jo laikytis.

12Teismas nurodė, jog iš bylos medžiagos, matyti, kad UAB „Stiklo briauna“ nuosavybės teisė į inžinerinius tinklus perėjo pagal pirkimo-pardavimo sutartį (b. l. 58−66). Tikroji ūkinė bendrija “Energija“ komunalinių paslaugų tiekimui gyventojams ir inžineriniams tinklams, gręžinių bei buitinių nuotekų biologinių valymo įrenginių eksploatavimui turėjo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-02V-74, iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo eksploatavo veikiančius valymo įrenginius. Teismas priėjo prie išvados, kad pareiškėja, įsigydama iš tikrosios ūkinės bendrijos „Energija“ aukščiau nurodytą turtą, perėmė visas teises ir pareigas, tarp jų ir teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą bei teikti nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams, pareigą eksploatuoti ir prižiūrėti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

13Teismas nustatė, kad nuosavybės teisė į gręžinius ir buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginius perėjo pareiškėjai nuo 2007 m. gegužės 21 d., iki privalomojo nurodymo, t. y. iki 2008 m. gegužės 29 d., jokių nuomos, panaudos sutarčių dėl įrenginių nebuvo sudaryta, patikėjimo teise objektai nebuvo perduoti jokiam kitam asmeniui. Konstatavo, kad teisėtas savininkas, naudotojas ir valdytojas buvo UAB „Stiklo briauna“, skundžiamame privalomajame nurodyme Nr. VR-8.2-77 visi reikalavimai yra išlaikyti, t. y. įgalioto institucijos pareigūno vardas, pavardė, pareigos, tarnybos vieta, privalomojo nurodymo surašymo data ir vieta, kam duodamas privalomasis nurodymas, kokius pažeidimus ar jų pasekmes arba veiksnius turi pašalinti asmuo, apskundimo tvarka yra nurodyti. Teismas pažymėjo, kad Departamento sprendimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, jis negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais, antspaudų nebuvimas negali panaikinti sprendimų turinio ir jo esmės, formaliais pagrindais naikinti Departamento sprendimą būtų neteisinga ir neprotinga, tai prieštarautų teisinės valstybės principui. Šio pažeidimo nagrinėjamu atveju teismas nelaikė esminiu, sudarančiu pakankamą pagrindą skundžiamam sprendimui panaikinti.

14III.

15Pareiškėja UAB „Stiklo briauna“ apeliaciniu skundu (b. l. 73-76) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti Departamento 2008 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. VR-1.7-2260 bei Agentūros 2008 m. gegužės 29 d. privalomąjį nurodymą Nr. VR-8.2-77.

16Atkreipia dėmesį, kad pareiškėja neginčija, jog įsigijo veikiančius inžinerinius tinklus ir pabrėžia, kad jiems eksploatuoti ir vykdyti ūkinę veiklą, teikiant gyventojams komunalines paslaugas komunalinių sutarčių pagrindu teisinį pagrindą turėjo tikroji ūkinė bendrija „Energija“. Nurodo Dabartinės lietuvių kalbos žodyne įtvirtintą sąvoką „eksploatuoti“, reiškiančią „naudoti“, kas reiškia „patirti naudą, gauti naudą“, pažymi, kad atsakovai neįrodė, jog pareiškėja gauna iš gyventojų kokią nors naudą, bei prieina prie išvados, kad teismas neteisingai aiškino ir taikė Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalis, pažeidė protingumo ir teisingumo principus, nepagrįstai plečiamai aiškino pareiškėjos įgytų nuosavybės teisių turinį, nurodydamas, kad ji perėmė visas teises ir pareigas, tarp jų ir teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą bei teikti nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams, taip pat pareigą eksploatuoti ir prižiūrėti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Nurodo, kad nustatant, ar byloje esanti medžiaga sudaro teisėtą pagrindą ir imperatyvą pareiškėjai gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, reikia sistemiškai aiškinti ir vertinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnį, Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalis, Taisyklių 7 punkto 2 papunktį.

17Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 79-80) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinio skundo nepatenkinti.

18Nurodo Konstitucijos 54 straipsnį, Aplinkos apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, 9 ir 321 straipsnius, 2004/35/EB Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 21 d. direktyvą, 96/61/EB Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. rugsėjo 24 d. direktyvą, Taisyklių 5.21 punktą ir pažymi, kad pareiškėja yra veiklos vykdytoja, todėl privalo gauti leidimą vykdyti ūkinę veiklą ir/arba eksploatuoti įrenginį. Nurodo Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 661 „Dėl privalomojo nurodymo ir nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą blankų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir pažymi, kad privalomasis nurodymas buvo surašytas vadovaujantis šiais teisės aktais.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Apeliacinis skundas netenkintinas.

22Nagrinėjamu atveju administracinis ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2008-05-29 privalomojo nurodymo Nr. VR–8.2–77 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2008-06-30 sprendimo Nr. VR–1.7–2260 „Dėl privalomojo nurodymo Nr. VR–8.2–77“ teisėtumo ir pagrįstumo.

23Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje (2005 m. kovo 24 d. įstatymo Nr. X-147 redakcija) reglamentuota, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, privalomajame nurodyme turi būti šie duomenys: 1) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, duodančio privalomąjį nurodymą, vardas, pavardė, pareigos, tarnybos vieta; 2) privalomojo nurodymo surašymo data ir vieta; 3) kam duodamas privalomasis nurodymas - juridinio asmens pavadinimas, adresas. Jei privalomasis nurodymas duodamas fiziniam asmeniui - jo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; 4) kokius pažeidimus ar jų pasekmes arba veiksnius, sudarančius sąlygas aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams ar žalai aplinkai atsirasti, turi pašalinti asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, arba kokias aplinkos atkūrimo priemones turi įgyvendinti asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, ir per kokius terminus jis tai turi padaryti; 5) privalomojo nurodymo apskundimo tvarka. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog privalomasis nurodymas pateikiamas pasirašyti ir įteikiamas juridinio asmens atstovui ar fiziniam asmeniui, kuriam šis nurodymas duodamas. Jeigu juridinio asmens atstovas ar fizinis asmuo atsisako pasirašyti, tai įrašoma privalomajame nurodyme ir šis išsiunčiamas jiems registruotu laišku. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-02-27 įsakymo Nr. 80 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1–330 redakcija) 5.21 punktą, veiklos vykdytojas - asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos, patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę, ir kuris privalo gauti leidimą vykdyti ūkinę veiklą ir/arba eksploatuoti įrenginį.

24Byloje nustatyta, jog UAB „Stiklo briauna“ iš TŪB „Energija“ 2007-05-21 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi ( - ) kaime, Vilniaus rajonas, įsigijo inžinerinius tinklus – fekalinės kanalizacijos vamzdyną ir nuotekų valymo įrenginius. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūra 2008-05-29 privalomajame nurodyme Nr. VR–8.2–77 pažymėjo, kad UAB „Stiklo briauna“ pagal 2007-05-21 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties 6.1 punktą yra įsigyto turto savininkė, todėl perima pareigą iš TŪB „Energija“ valymo įrenginių tinkamą eksploataciją ir priežiūrą bei nurodė pareiškėjai pateikti paraišką Taršos ir integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti dėl nuotekų įrenginių (Bioclere B–95 ir HNV–30) tolimesnės eksploatacijos bei eksploatuoti minėtus nuotekų valymo įtenginius taip, kad išleidžiamos nuotekos po valymo neviršytų valymo įrenginių techniniame projekte nustatytų normatyvų. Šį privalomąjį nurodymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, išnagrinėjęs UAB „Stiklo briauna“ 2008-06-19 skundą, 2008-06-30 sprendimu Nr. VR–1.7–2260 „Dėl privalomojo nurodymo Nr. VR–8.2–77“ paliko nepakeistą.

25Apeliantė ginčija atsakovo privalomąjį nurodymą iš esmės vienu aspektu – neigia, jog eksploatuoja nuosavybės teise priklausančius inžinerinius tinklus. Tuo tarpu faktinės bylos aplinkybės įrodo, kad UAB „Stiklo briauna“ priklausantys minėti inžineriniai tinklai yra eksploatuojami (tiekiamas geriamas vanduo ir priimamos nuotekos), todėl atsakovas turėjo pagrindą reikalauti iš pareiškėjos kaip savininkės vykdyti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Byloje nėra jokios informacijos, patvirtinančios, kad pareiškėjai priklausantys įrenginiai nuomos, panaudos ar kitais pagrindais yra perduoti eksploatuoti kitiems asmenims. Apeliacinio skundo argumentas, kad su gyventojais nėra sudarytos atitinkamos paslaugų teikimo sutartys, nepaneigia įrenginių eksploatavimo fakto. Be to, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2008-02-14 patikrinimo akte Nr. 37 įvardytos aiškios eksploatavimo faktą patvirtinančios aplinkybės. Šių aplinkybių pakanka konstatuoti, kad UAB „Stiklo briauna“ nuosavybės teise priklausantys įrenginiai yra eksploatuojami. Pareiškėjos keliamas naudos gavimo aspektas šiuo atveju nėra reikšmingas. Taigi pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad būtent pareiškėja, įsigydama iš TŪB „Energija“ anksčiau nurodytą turtą, perėmė visas teises ir pareigas, tarp jų ir teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą bei teikti nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams, pareigą eksploatuoti ir prižiūrėti vandens tiekimo nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

26Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė pareiškėjos skundą. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė faktines bylos aplinkybes, iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, taikytinas nagrinėjamam ginčui šioje byloje spręsti. Tenkinti pareiškėjos apeliacinį skundą ir naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra juridinio pagrindo.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjos UAB „Stiklo briauna“ apeliacinį skundą atmesti.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja UAB „Stiklo briauna“ skundu ir patikslintu skundu (b. l.... 5. Paaiškino, kad skundžiami aktai priimti nepagrįstai, neišsamiai įvertinus... 6. Atsakovė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos... 7. Paaiškino, kad UAB „Stiklo briauna“ pagal 2007 m. gegužės 21 d.... 8. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 7 d. sprendimu... 11. Teismas nurodė Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį ir priėjo... 12. Teismas nurodė, jog iš bylos medžiagos, matyti, kad UAB „Stiklo briauna“... 13. Teismas nustatė, kad nuosavybės teisė į gręžinius ir buitinių nuotekų... 14. III.... 15. Pareiškėja UAB „Stiklo briauna“ apeliaciniu skundu (b. l. 73-76) prašo... 16. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėja neginčija, jog įsigijo veikiančius... 17. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos... 18. Nurodo Konstitucijos 54 straipsnį, Aplinkos apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 22. Nagrinėjamu atveju administracinis ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos... 23. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje (2005... 24. Byloje nustatyta, jog UAB „Stiklo briauna“ iš TŪB „Energija“... 25. Apeliantė ginčija atsakovo privalomąjį nurodymą iš esmės vienu aspektu... 26. Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 7 d. sprendimą... 29. Nutartis neskundžiama....