Byla 2-8075-730/2012
Dėl statybos leidimo pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo, tretieji asmenys UAB „RA studija“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kuršių Nerijos Nacionalinio parko direkcija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant S. Š.,

2dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui T. B., atsakovo UAB „Ketonas“ atstovei advokatei I. D., atsakovo Neringos savivaldybės administracijos atstovui advokatui A. I. ,

3rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, viešame parengiamajame teismo posėdyje civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovui Neringos savivaldybės administracijai, atsakovui UAB „Ketonas“ dėl statybos leidimo pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo, tretieji asmenys UAB „RA studija“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kuršių Nerijos Nacionalinio parko direkcija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,

Nustatė

4civilinė byla nagrinėjama pagal ieškovo reikalavimus pripažinti negaliojančiu atsakovo Neringos savivaldybės administracijos 2011-04-19 statybos leidimą Nr. LNS-32-110419-00021, leisti atsakovui UAB „Ketonas“ per 9 mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir pertvarkytą projektinę dokumentaciją gauti naują statybą leidžiantį dokumentą poilsio paskirties pastato, unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esančio G duomenys neskelbtini, Neringoje, rekonstrukcijai, o šių veiksmų neatlikus, įpareigoti atsakovą UAB „Ketonas per 3 mėnesių terminą išardyti pagal Neringos savivaldybės administracijos 2011-04-19 statybos leidimą Nr. LNS-32-110419-00021 perstatytas poilsio paskirties pastato, unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esančio ( - ), Neringoje, rekonstrukcijai, dalis (b.l. 3-10, 1 tomas).

5Rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, parengiamajame teismo posėdyje šalių atstovai paaiškino, kad šalys pageidauja bylą užbaigti taikos sutartimi, pateikė patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir tuo pagrindu prašė nutraukti bylą, nurodė, kad taikos sutarties sąlygos neprieštarauja jų interesams.

6Prašymas tenkinamas, taikos sutartis patvirtinama ir civilinė byla nutraukiama.

7Šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos CPK 42 straipsnio 1 dalis).

8Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos ir jos sudarymo aplinkybės prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, pažeidžia šalių, kitų asmenų teisių ar įstatymų saugomus interesus, nenustatyta, todėl pripažįstama, kad yra pagrindas taikos sutartį patvirtinti ir tuo pagrindu civilinę bylą nutraukti (Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

9Kadangi šalys sudarė taikos sutartį, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, klausimas dėl žyminio mokesčio grąžinimo nespręstinas (Lietuvos Respublikos CPK 83 straipsnio l dalies 5 punktas).

10Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10,00 Lt. Nustatyta, kad valstybė patyrė 90,75 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi šalys sudarė taikos sutartį, pagal kurią procesinių dokumentų įteikimo išlaidas atlygina atsakovas UAB „Ketonas“, iš atsakovo UAB „Ketonas“ priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

11Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismas

Nutarė

12prašymą tenkinti.

13Patvirtinti ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovės L. N., atsakovo UAB „Ketonas“ atstovo I. J. ir atsakovo Neringos savivaldybės administracijos atstovo A. V., sudarytą taikos sutartį sekančiomis sąlygomis:

14Šalys konstatavo, jog atsižvelgdami į tai, kad civilinės bylos Nr. 2-8075-730/2012 nagrinėjimo eigoje pasikeitė Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punktas (Žin., 2012, Nr. 111-5635), numatantis, kad detalieji planai nerengiami, kai statant (rekonstruojant, remontuojant) statinius nekeičiamas faktinis (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) žemės sklypo naudojimo būdas ir (ar) pobūdis, užstatymo plotas ir pastatų aukštis arba nekeičiamas detaliajame plane nustatytas žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas, taip pat kai nedidinamas esamų sodybų, vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių statybos žemės sklypuose teisės aktų nustatytas leistinas pastatų aukštis ir užstatymo tankumas ir kuris iki pakeitimo sudarė pagrindą Ieškovui kreiptis į teismą bei į Aplinkos ministerijos 2012 m. lapkričio 12 d. išaiškinimą Nr. (14-2)-D8-9582 (pridedama) dėl naujai įsigaliojusios nuostatos taikymo;

15atsižvelgdami į tai, kad Ieškovo teismui pateiktame ieškinyje nurodyti pažeidimai, kad:

16a)

17išduodant statybos leidimą turėjo būti rengiamas teritorijos G.D. K. g. 9, Neringoje, detalusis planas;

18b)

19dalis atraminės sienelės yra už žemės sklypo G.D. K. g. 9, Neringoje, ribų ir patenka į valstybinę žemę, tačiau nėra sutarties su šios žemės savininku, valdytoju ar naudotoju;

20c)

21sumažėjo apželdintas žemės sklypo plotas;

22d)

232012-04-16 pateiktas pakeistas ir papildytas rekonstrukcijos projektas (laida A), kuriuo yra pakeisti esminiai projekto sprendiniai, todėl privalėjo būti išduotas naujas statybą leidžiantis dokumentas,

24pašalinti tokiu būdu:

25

26dėl pažeidimo nurodyto a punkte - įsigaliojo Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas;

27

28dėl pažeidimo nurodyto b punkte - civilinėje byloje yra pateikti įrodymai (Statybos žurnalo 201 psl., b.l. 15, II t.) apie atraminės sienelės, esančios už žemės sklypo G. D. K. g. 9, Neringa, ribų, pašalinimą.

29

30dėl pažeidimo nurodyto c punkte - G. D. K. g. 9, Neringa, rekonstrukcijos projekte nurodyta, kad bendras apželdinto žemės sklypo plotas prieš rekonstrukcija buvo 400,29 m , po rekonstrukcijos - 226,58 m , plius rekonstrukcijos projekte numatyta betoniniu trinkelių su augaliniu užpildu (žole) plotas - 334,11 m2 . Todėl viso apželdinto žemės sklypo plotas 560,69 m2. Taigi apželdinto žemės sklypo plotas rekonstrukcijos projektu yra netgi padidintas naudojant kompensacines priemones;

31

32dėl pažeidimo nurodyto d punkte - rekonstrukcija G. D. K. g. 9, Neringa, vykdoma pagal pirminį projektą, pagal kurį buvo gautas ginčijamas leidimas. UAB „Ketonas“ atsižvelgė į Ieškovo pastabas dėl projekto pakeitimo (laida A) ir šių pakeitimų atsisakė, t.y. rekonstrukcijos darbai pagal projekto laidą A nėra ir nebus vykdomi.

33Šalys, siekdamos kilusį teisminį ginčą šioje civilinėje byloje išspręsti taikiai, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio l dalies 5 punktu ir 294 straispniu, Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamos į tai, kad rekonstrukcija, kuriai išduotas statybos leidimas, neplanuojama plėtoti statybos, kadangi numatyti darbai, susiję su esamų rodiklių mažinimu, pasirašydamos šią taikos sutartį (toliau - „Taikos sutartis“) susitarė:

341.

35Ieškovas atsisako savo reikalavimų, pateiktų 2012 m. gegužės 4 d. ieškinyje Nr. (16.24) 2D-6694, pateiktame Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

362.

37Atsakovas UAB „Ketonas“ įsipareigoja vykdyti statybos darbus pagal projektą, pagal kurį išduotas Neringos savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 19 d. statybos leidimas Nr. LNS- 32-110419-00021.

383.

39Ši taikos sutartis neatima Ieškovui teisės nustačius pažeidimus vykdant statybos darbus statinyje ( - ), Neringoje arba išduodant administracinius aktus, suteikiančius teisę vykdyti statybos darbus veikti Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

404.

41Šalys susitaria, kad kiekviena Šalis padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokato pagalbai, ir iš kitos Šalies jų atlyginimo nereikalauja;

425.

43Bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigoja apmokėti atsakovas UAB „Ketonas“;

446.

45Šalys prašo teismo patvirtinti šią Taikos sutartį;

467.

47Atsižvelgiant į tai, kad Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (Lietuvos Respublikos CPK 83 straipsnio l dalies 5 punktas), todėl Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalies įtvirtinta nuostata dėl žyminio mokesčio grąžinimo šalims sudarius taikos sutartį netaikytina;

488.

49Šalys patvirtina, kad šios Taikos sutarties sąlygos atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus bei šalių interesus ir teisėtus lūkesčius.

509.

51Šalys pareiškia, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti Taikos sutartį, tarp jų kilęs teisminis ginčas šioje civilinėje byloje bus visiškai ir galutinai išspręstas. Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinoma, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti Taikos sutartį teismo nutartis abiem Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, nuo teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos ji taps priverstinai vykdytinu dokumentu ir dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu kreiptis į teismą Šalys nebeturės teisės.

5210.

53Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba 4 (keturiais) originaliais egzemplioriais, iš kurių vieną Šalys pateikia Klaipėdos miesto apylinkės teismui į šią civilinę bylą, o kiti trys - po vieną tenka kiekvienai proceso šaliai.

5411.

55Prie Taikos sutarties yra pridėtas priedas:

5611.1. Aplinkos ministerijos 2012 m. lapkričio 12 d. raštas Nr. (14-2)-D8-9582;

57Civilinę bylą nutraukti.

58Priteisti iš atsakovo UAB „Ketonas“, įm. kodas 134101758, 90,75 Lt (devyniasdešimt Lt 75 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei.

59Nutarčiai įsiteisėjus, išskirti iš civilinės bylos administracinę bylą Nr. I-310-609/2008 ir grąžinti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

60Paaiškinti šalims, kad patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu, neleidžiama.

61Paaiškinti šalims, kad nevykdant taikos sutarties sąlygų, jos bus įvykdytos priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, pateikus antstoliui vykdomąjį raštą, išieškant vykdymo išlaidas.

62Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 3. rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, viešame parengiamajame teismo posėdyje... 4. civilinė byla nagrinėjama pagal ieškovo reikalavimus pripažinti... 5. Rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, parengiamajame teismo posėdyje šalių... 6. Prašymas tenkinamas, taikos sutartis patvirtinama ir civilinė byla... 7. Šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos CPK... 8. Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos ir jos sudarymo aplinkybės... 9. Kadangi šalys sudarė taikos sutartį, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio... 10. Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 11. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140... 12. prašymą tenkinti.... 13. Patvirtinti ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 14. Šalys konstatavo, jog atsižvelgdami į tai, kad civilinės bylos Nr.... 15. atsižvelgdami į tai, kad Ieškovo teismui pateiktame ieškinyje nurodyti... 16. a)... 17. išduodant statybos leidimą turėjo būti rengiamas teritorijos G.D. K. g. 9,... 18. b)... 19. dalis atraminės sienelės yra už žemės sklypo G.D. K. g. 9, Neringoje,... 20. c)... 21. sumažėjo apželdintas žemės sklypo plotas;... 22. d)... 23. 2012-04-16 pateiktas pakeistas ir papildytas rekonstrukcijos projektas (laida... 24. pašalinti tokiu būdu:... 25. •... 26. dėl pažeidimo nurodyto a punkte - įsigaliojo Teritorijų planavimo įstatymo... 27. •... 28. dėl pažeidimo nurodyto b punkte - civilinėje byloje yra pateikti įrodymai... 29. •... 30. dėl pažeidimo nurodyto c punkte - G. D. K. g. 9, Neringa, rekonstrukcijos... 31. •... 32. dėl pažeidimo nurodyto d punkte - rekonstrukcija G. D. K. g. 9, Neringa,... 33. Šalys, siekdamos kilusį teisminį ginčą šioje civilinėje byloje... 34. 1.... 35. Ieškovas atsisako savo reikalavimų, pateiktų 2012 m. gegužės 4 d.... 36. 2.... 37. Atsakovas UAB „Ketonas“ įsipareigoja vykdyti statybos darbus pagal... 38. 3.... 39. Ši taikos sutartis neatima Ieškovui teisės nustačius pažeidimus vykdant... 40. 4.... 41. Šalys susitaria, kad kiekviena Šalis padengia savo turėtas bylinėjimosi... 42. 5.... 43. Bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu,... 44. 6.... 45. Šalys prašo teismo patvirtinti šią Taikos sutartį;... 46. 7.... 47. Atsižvelgiant į tai, kad Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio... 48. 8.... 49. Šalys patvirtina, kad šios Taikos sutarties sąlygos atitinka teisingumo,... 50. 9.... 51. Šalys pareiškia, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti Taikos... 52. 10.... 53. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba 4 (keturiais) originaliais... 54. 11.... 55. Prie Taikos sutarties yra pridėtas priedas:... 56. 11.1. Aplinkos ministerijos 2012 m. lapkričio 12 d. raštas Nr.... 57. Civilinę bylą nutraukti.... 58. Priteisti iš atsakovo UAB „Ketonas“, įm. kodas 134101758, 90,75 Lt... 59. Nutarčiai įsiteisėjus, išskirti iš civilinės bylos administracinę bylą... 60. Paaiškinti šalims, kad patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus,... 61. Paaiškinti šalims, kad nevykdant taikos sutarties sąlygų, jos bus... 62. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali...