Byla eI-1437-484/2017
Dėl sprendimų panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, A. Č. ir R. Č.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Serpantinas“ atstovams advokatams A. M. ir M. L., atsakovo atstovui M. Č., tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. Č. ir R. Č., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Serpantinas“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, A. Č. ir R. Č.).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Serpantinas“ (toliau – pareiškėja, Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu ir prašo: panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) 2016-10-10 sprendimą Nr. 68-102 (toliau – Skundžiamas sprendimas), Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Panevėžio AVMI, Inspekcija) 2016-06-02 sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (36.9)FR0682-346, Panevėžio AVMI 2016-06-06 sprendimą dėl 2016-06-02 Panevėžio AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (36.9)FR0682-346 taisymo ir 2016-04-15 patikrinimo aktą Nr. (42.59) FR0680-272; tuo atveju, jeigu skundžiamas sprendimas būtų paliktas galioti (pilnai ar iš dalies), atleisti UAB „Serpantinas“ nuo delspinigių ir sumažinti Bendrovei skirtą baudą nuo 30 proc. iki 10 proc. (el. byla, Tomas I, 1-16 psl.).

4Skunde nurodo, kad Inspekcija atliko pareiškėjos gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-12-31 ir 2016-04-15 surašė patikrinimo aktą

5Nr. (42.59)FR0680-272 (toliau – Patikrinimo aktas). Patikrinimo metu konstatuota, kad pareiškėja, siekdama mokestinės naudos išvengiant GPM mokėjimo nuo dividendų, dirbtinai sukūrė sandorių grandinę ir per tarpinę UAB „Serpantinas Group“, kontroliuojančią 100 proc. pareiškėjos akcijų, akcininkams A. Č. ir R. Č. išmokėjo pajamas. Inspekcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 69 straipsnio 1 dalies nuostatomis, konstatavo, kad pareiškėjos akcininkams pagal 2012-11-28 akcijų pardavimo sandorį, taip pat pagal 2013-10-01 obligacijų įsigijimo sandorį, 2013-10-23 ir 2014-08-01 obligacijų pirkimo – pardavimo sutartis išmokėtos 2 368 136,5 Lt (685859,737 EUR) pajamos už vertybinių popierių pardavimą bei palūkanos už obligacijas yra laikytinos pareiškėjos išmokėtomis pajamomis iš paskirstytojo pelno (dividendais). Patikrinimo metu Inspekcija pareiškėjai papildomai apskaičiavo 114 869,43 Eur GPM sumą nuo gyventojų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės pajamų. Pareiškėja 2016-05-06 pateikė pastabas dėl patikrinimo akto. Inspekcija 2016-06-02 sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (36.9)FR0682-346 ir 2016-06-06 sprendimu dėl 2016-06-02 Inspekcijos sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (36.9)FR0682-346 taisymo, patvirtino Patikrinimo aktą, nurodydama pareiškėjai sumokėti į biudžetą 114869,43 Eur GPM sumą nuo gyventojų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės pajamų, 23 367,32 EUR GPM delspinigių sumą ir paskyrė 34 460 EUR (30 proc.) dydžio GPM baudą. Pareiškėja, nesutikdama su Inspekcijos sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo, 2016-06-20 pateikė skundą VMI prie FM. Taip pat, vadovaudamasi MAĮ 71 straipsnio nuostatomis, siekdama ginčą išspręsti abiems pusėms efektyviausiu būdu, 2016-07-07 pateikė VMI prie FM pasiūlymą pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų. VMI prie FM 2016-07-19 sprendimu Nr. 68-82 sustabdė pareiškėjos skundo nagrinėjimą iki bus išnagrinėtas pareiškėjos pateiktas pasiūlymas. VMI prie FM 2016-08-09 raštu Nr. (24.12-31-5)-R-4885 informavo, kad pagrindo pasirašyti susitarimą su pareiškėja dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų nėra. VMI prie FM 2016-09-12 sprendimu Nr. 70-142 atnaujino pareiškėjos skundo nagrinėjimą ir tuo pačiu skundo nagrinėjimo terminą pratęsė iki 60 dienų, t. y. iki 2016-10-08. VMI prie FM skundžiamu sprendimu atmetė Pareiškėjos skundą ir patvirtino Inspekcijos sprendimą.

6Nesutikdama su skundžiamų sprendimų argumentais, pareiškėja teigia, kad jie yra nepagrįsti ir neatspindi visų patikrinimo metu nustatytų faktinių aplinkybių. Mano, kad VMI prie FM bei Inspekcija ignoruoja ir selektyviai bei tendencingai interpretuoja jos ir kitų asmenų pateiktus paaiškinimus ir informaciją, nepagrįstai ir netinkamai taiko MAĮ 69 str. nuostatas. Nurodė, kad MAĮ 69 str. 1 d. nuostatos taikytinos tik tuo atveju, kai nustatoma, jog tiriamo sandorio tikslas yra vienintelis – gauti mokestinę naudą. Tvirtina, kad Bendrovė mokestinės naudos iš mokesčių administratoriaus analizuotų sandorių negavo, juose nedalyvavo, jų neįtakojo, jokių ūkinių operacijų apskaitoje kitaip, negu jos realiai įvyko, neatvaizdavo. Pareiškėjos skirstyti dividendai buvo išmokėti juridiniam asmeniui – UAB „Serpantinas Group“ – todėl jokia apimtimi kaip GPM turintis išskaičiuoti asmuo neveikė ir jokio pagrindo juos vertinti kaip nors kitaip neturėjo.

7Pažymėjo, kad teismai savo praktikoje ne kartą patvirtino, jog mokesčių mokėtojai turi teisę numatyti savo veiksmų mokestines pasekmes ir rinktis tokį veiklos vykdymo būdą / sandorius, kurie sukelia jiems mažiausias mokestines prievoles, nėra naudingiausi valstybės biudžetui. Mokesčių mokėtojo pasirinkimas, kokiais realiais, logiškais ir ekonomiškai pagrįstais būdais pasiekti užsibrėžtus tikslus (kurie taip pat yra realūs ir logiški), negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas vien todėl, kad šis pasirinkimas lemia mažesnę mokestinę naštą negu galimos alternatyvos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2011-02-23 nutartis A575-371/2011). Šiuo atveju pareiškėjos, UAB „Serpantino“ paslaugos, SIA „Serpantins“ akcijos holdingo įmonėje – UAB „Serpantinas Group“ – konsoliduotos keletu etapų ir skirtingais sandoriais: akcijų pirkimo-pardavimo sutartimis ir įstatinio kapitalo padidinimą apmokant akcijomis. Pirmiausia savo valdomų pareiškėjos ir UAB „Serpantino paslaugos“ akcijas UAB „Serpantinas Group“ konsolidavo A. Č., po to (nuo 2013 m.), prie UAB „Serpantinas Group“ prisijungė ir kitas minėtų įmonių akcininkas – R. Č.. Sandorių, kuriais akcijos konsoliduotos UAB „Serpantinas Group“ holdinge, forma pasirinkta atsižvelgiant į jų teisines pasekmes (reikalingus teisinius formalumus, dėl šių sandorių atsirandančių šalių tarpusavio įsipareigojimų pobūdį, sandorio šalių interesų užtikrinimą ir kt.); taip pat ekonomines pasekmes (holdingo įmonės kapitalo sudėtį, nuosavo ir pasiskolinto kapitalo santykį, aktualų vertinant įmonės kreditingumą), veiksmams atlikti reikalingą laiką, sandorių kaštus, derybų tarp pagrindinių akcininkų rezultatus, o taip pat ir šių sandorių jų dalyviams sukeliamas mokestines pasekmes. Atkreipė dėmesį, kad mokesčių administratoriaus sprendimuose neišskiriamas nei vienas sandoris, kuris nebūtų realiai įvykdytas, ar nebūtų sukėlęs realių tokiam sandoriui būdingų teisinių bei ekonominių pasekmių arba būtų sukėlęs pasekmes, kurios tokiam sandoriui nebūdingos, sandoriai nepaneigė vienas kito.

8Nurodė ir tai, kad dar UAB „Serpantinas Group“ mokestinio tyrimo metu R. Č. paaiškino, jog holdingo pagrindinė paskirtis ir tikslas – suvienodinti įmonių grupės veiklos principus, efektyviau koordinuoti kontroliuojamų bendrovių veiklą, jas konsoliduoti, įgyvendinti bendrą įmonės strategiją atskirose įmonėse (tiek Lietuvoje, tiek užsienyje), optimizuoti administracines sąnaudas. Akcentavo, kad UAB „Serpantinas Group“ kaip įmonių grupės valdančiosios bendrovės formavimas neapsiribojo tik pareiškėjos akcijų jai perleidimu (nors tai buvusi labai svarbi proceso dalis, nes pareiškėja yra didžiausia grupės įmonė). Joje konsoliduotas ir UAB „Serpantino“ paslaugos bei SIA „Serpantins“ akcijų valdymas, vykdyti kitų įmonių akcijų įsigijimai, suformuotas (ir toliau formuojamas) tam tikras grupės finansinis rezervas, šiuo metu vystomi administraciniai visos įmonių grupės mastu reikšmingi verslo valdymo pajėgumai. UAB „Serpantinas Group“ atsiradimas grupėje lėmė, kad ir akcininkų sprendimai dėl visų grupės įmonių priimami bendrai (o ne kiekvienos iš jų atskiruose akcininkų susirinkimuose), grupės įmonės ir juridiškai tapo vienu ekonominiu vienetu, holdinge konsoliduota Serpantino įmonių grupė, tikėtina, yra vertingesnė ir patrauklesnė investuotojams bei potencialiems finansuotojams (lyginant su atskirai akcininkų kontroliuojama, decentralizuota įmonių grupe). Įmonių grupės konsolidavimas holdinge taip pat lemia, kad bet kurio iš jos galutinių akcininkų pasitraukimas (pilnas ar dalinis), vienodai paveiks visas grupės įmones (akcininkas neturės galimybių perleisti akcijų tik vienoje iš įmonių), dėl ko visa grupė išliks vieningu, koordinuotai valdomu ekonominiu junginiu. Šiuo metu UAB „Serpantinas Group“ toliau tęsia įmonių įsigijimus, joje sudaryta valdyba, į ją perkeltos visos grupės mastu reikšmingos funkcijos ir personalas.

9Taip pat paaiškino, kad dividendai, vertybinių popierių perleidimo pajamos bei tam tikrais atvejais palūkanos yra tipinės holdingo veiklos pajamos. Dėl to pareiškėjai nesuprantama, kaip tipinių holdingo pajamų – dividendų – gavimas galėtų kaip nors paneigti holdingo bendrovės egzistavimo realumą. Tai, kad valdančiosios bendrovės funkcijų UAB „Serpantinas Group“ plėtra nevyksta tokiu tempu, kokiu, mokesčių administratoriaus nuomone, turėtų / galėtų vykti, arba veiklos tarp grupės įmonių perskirstomos ir gryninamos ne tuo eiliškumu, kokį įsivaizduotų mokesčių administratorius, taip pat niekaip nepaneigia nei holdingo bendrovės steigimo tikslų, akcininkų siekių, nei tų pertvarkos veiksmų bei sandorių, kurie jau atlikti, realumo ir pagrįstumo.

10Kadangi sandoriai, kuriais grupės įmonių akcijos buvo konsoliduotos UAB „Serpantinas Group“, buvo realūs ir įvykdyti, sukėlė atitinkamas teisines ir ekonomines pasekmes, leido pasiekti verslo konsolidavimo tikslus, UAB „Serpantinas Group“ nuo pat pradžių veikė ir veikia kaip grupės įmones kontroliuojanti bendrovė, jos veikla toliau sėkmingai plėtojama, todėl, pareiškėjos manymu, šiuo atveju taikyti MAĮ 69 str. nuostatų nėra jokio pagrindo, o VMI prie FM išvados dėl to, jog UAB „Serpantinas Group“ steigimu ir veikla siekta tik mokestinės naudos, yra nepagrįstos.

11Be to, pareiškėja tvirtina, kad jokios dalies VMI prie FM nurodomų pajamų gyventojams A. Č. ir R. Č. ar kitiems obligacijų savininkams neišmokėjo, mokamų išmokų nei vienu iš atvejų gyventojų pajamų mokesčio taikymo / netaikymo tikslais nekvalifikavo, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo GPM tikslais neveikė. Pareiškėja išmokas mokėjo teisėtai įsteigtam, realiai veikiančiam, atskiram ūkio subjektui – UAB „Serpantinas Group“, todėl visiškai nesuprantama, kokiu būdu ir kokiu teisiniu pagrindu ji būtų galėjusi identifikuoti ir įvertinti, kokia dalis iš jos savo tiesioginiam akcininkui išmokamų dividendų ir kokiu teisiniu pagrindu bus ar galėtų būti išmokama fiziniams asmenims (ir ar apskritai tai būsią padaryta, ar lėšos nebūsią nukreiptos investicijoms, rezervams, įsigijimams ir pan.). Kita vertus, lėšas, kuriomis disponavo UAB „Serpantinas Group“ sudarė ne tik pareiškėjos, bet ir UAB „Serpantino“ paslaugos bei SIA „Serpantins“ išmokėti dividendai. Šios lėšos panaudotos ne tik išperkant obligacijas iš A. Č. ir R. Č., bet ir finansuojant kitas UAB „Serpantinas Group“ išlaidas, jos veiklą, naujus įsigijimus, investicijas. Todėl VMI prie FM bei Inspekcijos prielaidos ir skaičiavimai dėl to, kuri dalis būtent iš pareiškėjos gautų dividendų panaudota išperkant dalį obligacijų iš A. Č. ir R. Č., bei palūkanoms jiems išmokėti, yra nepagrįsta teisės aktų nuostatomis.

12Kartu pažymėjo, jog MAĮ 69 str. 1 d. numatyta, kad, taikydamas šią MAĮ nuostatą, mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoja pagal mokesčių įstatymų atitinkamas nuostatas. Tai reiškia, kad mokestis, o pirmiausia jo bazė, t. y. apmokestinamųjų pajamų suma, taip pat privalo būti apskaičiuota taikant atitinkamuose mokesčių įstatymuose nustatytas taisykles. Nei vienas iš skundžiamame sprendime minimų MAĮ 66 str. 2 d., GPMĮ 5, 6, 8, 22 ir 23 str. nenumato būdo, kuriuo mokesčio bazė apskaičiuota pareiškėjai: išskaičiuojant fiziniams asmenims tenkančius pareiškėjos holdingo bendrovei UAB „Serpantinas Group“ išmokėtų dividendų sąlyginius procentus (82,8 proc. bei 93,06 proc.), taikant juos tiek pareiškėjai (kaip mokestį išskaičiuojančiam asmeniui), tiek apskaičiuojant skirtingų mokesčių mokėtojų (A. Č. ir R. Č.) esą iš pareiškėjos tiesiogiai gautas dividendų pajamas.

13Pareiškėja nesutinka ir su paskirtos baudos dydžiu. Mano, kad jis neatitinka Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2007-03-28 įsakymu Nr. VA-25, 18.2 punkto nuostatų. Teigia, kad tiek iki patikrinimo, tiek ir patikrinimo metu ji aktyviai bendradarbiavo su Inspekcija, geranoriškai teikė visus prašomus savo dokumentus, išsamius paaiškinimus ir kitą turimą informaciją, todėl šiuo atveju nustatytas baudos vidurkis (30 proc.) yra akivaizdžiai nepagrįstas ir pažeidžia mokesčių mokėtojų lygybės principą.

14Mano, kad vadovaujantis MAĮ 8 straipsnio bei Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 4 straipsnio 7 dalies nuostatomis, ji turi būti atleista nuo delspinigių, skaičiuojamų už mokestinio ginčo laikotarpį, kai mokesčių administratorius dėl nepaaiškinamų priežasčių nepriėmė sprendimo per MAĮ 154 straipsnio 3 dalyje numatytus terminus. Nurodė, kad VMI prie FM, gavusi pareiškėjos 2016-07-07 pasiūlymą sudaryti susitarimą dėl mokesčio dydžio, 2016-07-19 sprendimu sustabdė jos skundo nagrinėjimą iki bus išnagrinėtas šis pasiūlymas. VMI prie FM 2016-08-09 raštu informavo pareiškėją, kad nėra pagrindo pasirašyti susitarimo. Tokiu būdu skundo nagrinėjimo terminas atsinaujino nuo 2016-08-09 ir atitinkamai VMI prie FM skundą turėjo išnagrinėti iki 2016-08-15 (skaičiuojant nuo skundo gavimo VMI prie FM dienos). Tačiau VMI prie FM tik 2016-09-12 sprendimu Nr. 70-142 atnaujino skundo nagrinėjimą ir pratęsė jo nagrinėjimo terminą iki 2016-10-08. VMI prie FM sprendimą dėl pareiškėjos pateikto skundo priėmė 2016-10-10, t. y. po 86 dienų. Tai gal ir nelaikytina esminiu procesiniu mokestinio ginčo nagrinėjimo pažeidimu, kuris darytų skundžiamą sprendimą negaliojančiu, tačiau pareiškėjos manymu, dėl tokio pažeidimo neišvengiamai kenčia jos interesai, kadangi jos atžvilgiu skaičiuojami GPM delspinigiai, sukuriama teisinio netikrumo situacija.

15Atsakovė VMI prie FM atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė nurodė, jog Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau ir Inspekcija) atliko pareiškėjos GPM apskaičiavimo, deklaravimo bei sumokėjimo teisingumo patikrinimą už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-12-31 ir 2016-04-15 surašė patikrinimo aktą

16Nr. (42.59)FR0680-272, kuriame vadovaudamasi MAĮ 69 str. 1 d. nuostatomis, konstatavo, kad pareiškėjos akcininkams A. Č. ir R. Č. pagal 2012-11-28 akcijų pardavimo sandorį, taip pat pagal 2013-10-01 obligacijų įsigijimo sandorį, 2013-10-23 ir 2014-08-01 obligacijų pirkimo – pardavimo sutartis išmokėtos 2 368 136,5 Lt pajamos už vertybinių popierių pardavimą bei išmokėtos palūkanos už obligacijas, yra laikytinos pareiškėjos išmokėtomis pajamomis iš paskirstytojo pelno (dividendais). Įvertinusi padarytus pažeidimus, Inspekcija, remdamasi 2002-07-02 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio Nr. IX-1007 (toliau - GPMĮ) 5, 6, 8, 22 ir 23 str., pareiškėjai papildomai apskaičiavo 396 621,22 Lt (114 869,43 Eur) GPM nuo gyventojų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės pajamų. Pareiškėja 2016-05-06 pateikė pastabas dėl patikrinimo akto. Inspekcija 2016-06-02 sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (36.9)FR0682-346 ir 2016-06-06 sprendimu dėl 2016-06-02 Inspekcijos sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (36.9)FR0682-346 taisymo, patvirtino patikrinimo aktą, nurodydama sumokėti į biudžetą 114 869,43 EUR GPM, 23 367,32 Eur GPM delspinigių ir 34 460 Eur GPM baudą. Pareiškėja, nesutikdama su Inspekcijos sprendimais, VMI prie FM pateikė skundą. Atsakovė 2016-10-10 sprendimu Nr. 69-102 netenkino minėto skundo bei patvirtino Inspekcijos sprendimą.

17Atsakovo manymu, ginčijami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti. Nurodė, kad pagal 2001-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 (toliau - PMĮ) 33 str. 2 d. nuostatas Lietuvos vienetų gaunami dividendai neapmokestinami ir neįtraukiami į juos gaunančio vieneto pajamas, jei gaunami dividendai iš Lietuvos vienetų, kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų arba išmokami dividendai gali būti neapmokestinami, jei dividendų paskirstymo momentu dar nėra suėjęs 12 mėnesių akcijų (dalių, pajų) valdymo laikotarpis, bet tas dalyvis turi tikslą išlaikyti tas akcijas (dalis, pajus) ne trumpiau kaip 12 mėnesių. Tuo tarpu fiziniam asmeniui 2013 m. išmokėti dividendai pagal GPMĮ 6 str. 2 d. nuostatas buvo apmokestinami 20 proc. GPM tarifu, o nuo 2014 m. išmokėti dividendai apmokestinami 15 proc. GPM tarifu. Taigi, įstatymo leidėjas numatė skirtingą teisinį režimą apmokestinant fizinio asmens ir ūkio subjekto, kuriam taikoma „dalyvavimo išimties taisyklė“, gaunamas dividendų pajamas. Patikrinimo metu nustatyta, kad 2012-06-05 A. Č. įregistravo holdingo bendrovę UAB „Serpantinas Group”. A. Č. valdė 100 proc. UAB „Serpantinas Group“ turtinių teisių iki 2012-12-31. UAB „Serpantinas Group“ akcininkais 2013-12-31 ir 2014-12-31 buvo A. Č., kuris valdė 74 proc., ir R. Č., kuris valdė 26 proc. bendrovės turtinių teisių. Taip pat nustatyta, kad UAB „Serpantinas Group“ 2012-12-31 kontroliavo pareiškėjos 74 proc., UAB „Serpantino“ paslaugos 59 proc. turtinių teisių. UAB „Serpantinas Group“ 2013-12-31 ir 2014-12-31 valdė Pareiškėjos 100 proc., UAB „Serpantino“ paslaugos 59 proc., SIA „Serpantins“ 55 proc. akcijų. UAB „Serpantinas Group“ vienintelio akcininko A. Č. 2012-11-20 sprendimu nuspręsta įsigyti pareiškėjos 7520 paprastųjų vardinių akcijų už 7 886 342 Lt, apmokant už akcijas per 10 metų ir UAB „Serpantino“ paslaugos 1000 paprastųjų vardinių akcijų už 694 076 Lt, apmokant per 3 metus. Po šio sprendimo, 2012-11-28 pasirašyta Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 2 ir Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1, pagal kurias A. Č. ir jo sutuoktinė pardavė 7520 paprastųjų vardinių pareiškėjos akcijų už 7 886 342 Lt, o UAB „Serpantinas Group“ įsipareigojo už akcijas atsiskaityti iki 2022-06-01 bei 1000 paprastųjų vardinių UAB „Serpantino“ paslaugos akcijų už 694 076 Lt, o UAB „Serpantinas Group“ įsipareigojo už akcijas atsiskaityti iki 2018-06-01. A. Č. už parduotas akcijas 2013 m. liepos-rugsėjo mėn. per banką ir grynais pinigais iš kasos išmokėta 1 000 018 Lt. Likusi akcijų pardavimo kainos dalis - 7 580 400 Lt užskaityta pagal 2013-10-01 UAB „Serpantinas Group“ ir A. Č. tarpusavio skolų užskaitymo aktą už įsigyjamas obligacijas. A. Č. parduotos akcijos įsigytos iki 1999-01-01, todėl pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 29 p. (2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-111 redakcija) pajamos už parduotus ar kitaip perleistus nuosavybėn vertybinius popierius, įsigytus iki 1999 m. sausio 1 d. buvo priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms (nuostata galiojo iki 2013-12-31). Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad 2013-10-01 UAB „Serpantinas Group“ akcininkai nusprendė išleisti 75 804 vardinių 100 Lt nominalios vertės obligacijų bendros 7 580 400 Lt nominalios vertės emisiją su metine 3,5 procento palūkanų norma. Obligacijos platinamos ir pilnai apmokamos 2013-10-01. Numatytas obligacijų išpirkimas 2022-06-01 (esant reikalui galimas išankstinis obligacijų išpirkimas). A. Č. tą pačią dieną 2013-10-01 pasirašė Obligacijų pasirašymo sutartį Nr.1, kuria įgijo 75 804 vienetus obligacijų (vienos obligacijos emisijos kaina 100 Lt), kurių bendra kaina 7 580 400 Lt. Pagal 2013-10-01 tarpusavio skolų užskaitymo aktą bei 2013-10-01 buhalterinę pažymą Nr.16/4 UAB „Serpantinas Group“ skola A. Č. pagal 2012-11-28 pasirašytas Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 2 ir Nr. 1 užskaityta kaip A. Č. pagal 2013-10-01 Obligacijų pasirašymo sutartį įsigytų obligacijų emisijos kainos sumokėjimas. A. Č. pagal 2013-10-23 ir 2014-08-01 Obligacijų pirkimo-pardavimo sutartis pardavė broliui R. Č. 7580 vnt. obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 Lt. 2014-07-10 vykusiame UAB „Serpantinas Group“ akcininkų susirinkime nuspręsta išpirkti 14 000 vnt. obligacijų: iš A. Č. 13 300 vnt. ir iš R. Č. 700 vnt. UAB „Serpantinas Group“ 2014 m. A. Č. už obligacijų išpirkimą ir palūkanas išmokėjo 1 570 847,84 Lt, iš jų: 1 330 000 Lt vertybinių popierių pardavimo pajamos, 240 847,85 Lt palūkanos; R. Č. už obligacijų išpirkimą ir palūkanas išmokėta 84 129,16 Lt, iš jų: 70 000 Lt vertybinių popierių pardavimo pajamos, 14 129, 16 Lt palūkanos. Inspekcija taip pat nustatė, kad UAB „Serpantinas Group“ 2013 m. bendrovė deklaravo 1 207 454, 94 Lt dividendų pajamas, iš jų: 1 000 043,69 Lt arba 82,8 proc. iš Pareiškėjos, 40 000,00 Lt arba 3,3 proc. iš UAB „Serpantino“ paslaugos, 167 411,25 Lt arba 13,9 proc. iš SIA „Serpantins“; 2014 m. bendrovė deklaravo 2 149 216,20 Lt dividendų pajamas, iš jų: 2 000 000,00 Lt arba 93,06 proc. iš Pareiškėjos, 149 216,20 Lt arba 6,94 proc. iš SIA „Serpantins“. UAB „Serpantinas Group“ išmokėjo A. Č. ir R. Č. pajamas iš gautų 2013-2014 m. dividendų. Įvertinęs šias patikrinimo metu nustatytas aplinkybes dėl akcininkų sudarytų sandorių grandinės, galiojusias GPMĮ ir PMĮ nuostatas dėl apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų bei vadovaudamasis MAĮ 69 str. 1 d., atsakovas atliktus pareiškėjos akcininkų veiksmus ir sudarytus sandorius vertintina kaip formalius ir jų pagrindu išmokėtos neapmokestinamosios pajamos pripažintinos pareiškėjos išmokėtomis pajamomis iš paskirstytojo pelno (dividendais).

18Dėl MAĮ 69 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo pagrįstumo atsakovas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika ir nurodė, kad mokesčių administratoriui, tais atvejais, kai sandoris, t. y., jame fiksuotas veiksmas, sukeliantis atitinkamas mokestines teisinis pasekmes, atitinka MAĮ 69 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas (mokesčio mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė sudaromi turint tikslą gauti mokestinę naudą, t. y. tiesiogiai ar netiesiogiai nukelti mokesčio mokėjimo terminus, sumažinti mokėtiną mokesčio sumą arba visiškai išvengti mokesčio mokėjimo, arba padidinti grąžintiną (įskaitytiną) mokesčio permoką (skirtumą), arba sutrumpinti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminus), yra suteikta teisė neatsižvelgti į formalią šio sandorio išraišką bei nesiremti jame fiksuotomis mokestinėmis teisinėmis pasekmėmis, o atkurti tikrąsias teisiškai reikšmingas mokestines teisines aplinkybes, kurios buvo slepiamos šiuo sandoriu. Šiuo atveju tai, kad pareiškėja piktnaudžiaudama teise siekė mokestinės naudos, t. y. išvengti GPM mokėjimo į biudžetą nuo išmokėtų dividendų, anot atsakovo, patvirtina šios Inspekcijos nustatytos aplinkybės: pagal PMĮ 2 str. 8 p. ir 20 p. pareiškėja ir UAB „Serpantinas Group” laikytini asocijuotais ir susijusiais asmenimis; UAB „Serpantinas Group” 2012-12-31 valdė 74 proc., 2013-12-31 ir 2014-12-31 valdė 100 proc. pareiškėjos turtinių teisių; UAB „Serpantinas Group” vardu sprendimus dėl pareiškėjos akcijų įsigijimo, atsiskaitymo už akcijas tvarkos, Bendrovės obligacijų išleidimo ir perleidimo fiziniams asmenims, jų išpirkimo ir palūkanų mokėjimo, Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, pareiškėjos dividendų paskyrimo ir išmokėjimo priimdavo akcininkai A. Č. ir R. Č.; pareiškėjos ir UAB „Serpantinas Group” akcininkai yra (buvo) tie patys asmenys: A. Č. ir R. Č.; Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų duomenimis pareiškėja 2012-01-01 turėjo 6 563 364 Lt nepaskirstyto pelno, 2012-12-31 – 7 365 059 Lt, 2013-12-31 – 7 369 216 Lt, 2014-12-31 – 6 190 376 Lt nepaskirstyto pelno, tačiau 2011-2012 metų laikotarpiu akcininkams dividendai neskirti ir nemokėti; UAB „Serpantinas Group“ veiklos pajamų negavo, o vykdomos veiklos ir finansinių operacijų (obligacijų išpirkimas ir palūkanų mokėjimas fiziniams asmenims) šaltinis yra valdomų bendrovių išmokėti dividendai. Pagrindinė bendrovės gautų dividendų dalis gauta iš Pareiškėjos. Pareiškėjos išmokėti dividendai bendrovei pagal PMĮ 33 str. 2 d. nuostatas priskiriami neapmokestinamosioms pajamoms; UAB „Serpantinas Group“ dirbo 2 darbuotojai po 1 val. per dieną, kurie pilną darbo dieną dirbo ir UAB „Serpantinas“. Bendrovė nuosavo nekilnojamojo turto neturėjo, o patalpų ar darbo vietų tiriamuoju laikotarpiu pagal nuomos ar panaudos sutartis nenuomojo; UAB „Serpantinas Group” reali veikla nebuvo orientuota į kontroliuojamų bendrovių veiklos koordinavimą ar įmonės bendros strategijos atskirose įmonėse įgyvendinimą (nepateikta jokių tai patvirtinančių bendrovės dokumentų; valdyba suformuota tik 2016 m. vasario mėn.), o skirta būti tarpine grandimi, per kurią A. Č. ir R. Č. būtų išmokamos GPM neapmokestinamos išmokos; 2012-11-28 UAB „Serpantinas Group“ ir A. Č. pasirašė dvi akcijų pirkimo sutartis, pagal kurias bendra perkamų akcijų kaina 8 580 418 Lt. Dalinis (1 000 018 Lt) apmokėjimas už akcijas A. Č. buvo vykdomas tik 2013 m. gavus dividendus (1 000 043,69 Lt (arba 82,8 proc.) iš Pareiškėjos, 40 000 Lt (arba 3,3 proc.) iš UAB „Serpantino“ paslaugos, 167 411,25 Lt (arba 13,9 proc.) iš SIA „Serpantins“). Likusi 7 580 400 Lt skola už akcijas A. Č. užskaityta UAB „Serpantinas Group“ išleistomis obligacijomis. Nustatyta, kad parduotos akcijos įsigytos iki 1999-01-01 ir pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 29 p. (2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-111 redakcija) pajamos už parduotus ar kitaip perleistus nuosavybėn vertybinius popierius, įsigytus iki 1999 m. sausio 1 d. buvo priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Ši nuostata galiojo iki 2013-12-31; 2013-10-01 A. Č. įgijo 75 804 vnt. obligacijų, kurių bendra kaina 7 580 400 Lt. Jis įsipareigojo atsiskaityti sutarties pasirašymo dieną, todėl skola A. Č. pagal 2012-11-28 pasirašytas Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1 ir Nr. 2 užskaityta kaip A. Č. 2013-10-01 obligacijų pasirašymo sutartimi pasirašytų 75 804 naujai išleidžiamų 100 Lt nominalios vertės obligacijų emisijos kainos, kuri yra 7 580 400 Lt, sumokėjimas; A. Č. pagal 2013-10-23 ir 2014-08-01 Obligacijų pirkimo-pardavimo sutartis pardavė broliui R. Č. 7580 vnt. obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 Lt; 2014-07-10 UAB „Serpantinas Group“ akcininkų susirinkime nuspręsta išpirkti 14 000 vnt. obligacijų, iš jų: 13 300 vnt. iš A. Č., 700 vnt. iš R. Č.. UAB „Serpantinas Group“ 2014 m. A. Č. už obligacijas iš viso išmokėjo 1 570 847,84 Lt, iš jų: 1 330 000 Lt vertybinių popierių pardavimo pajamų, 240 847,84 Lt palūkanų, R. Č. iš viso išmokėta 84 129,16 Lt, iš jų: 70 000 Lt vertybinių popierių pardavimo pajamų, 14 129,16 Lt palūkanų. Pagal GPMĮ 17 str. 201 p. apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 m. pajamas, palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu šie ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti iki 2013-12-31 ir pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo šių ne nuosavybės vertybinių popierių išleidimo dienos, priskiriami neapmokestinamosioms pajamoms. Pagal to paties įstatymo 17 str. 30 p. nuostatas pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ir šių finansinių priemonių įsigijimo kainos skirtumas, neviršijantis 10000 Lt per mokestinį laikotarpį 2014 m. buvo laikomas neapmokestinamosiomis pajamomis. Nagrinėjamu atveju, išperkant obligacijas, pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas nesusidarė; 2012-12-13 ir 2013-04-18 UAB „Serpantinas Group“ didinant įstatinį kapitalą visos naujai išleistos akcijos apmokėtos nepiniginiais įnašais, t. y. A. Č. perdavė Pareiškėjos 4 240 akcijų ir SIA „Serpantins“ 310 akcijų; R. Č. perdavė Pareiškėjos 4 240 akcijų, UAB „Serpantino“ paslaugos 360 akcijų ir SIA „Serpantins“ 115 akcijų; Metinėse pelno mokesčio deklaracijose UAB „Serpantinas Group“ deklaravo mokestinį nuostolį (2012 m. -3 278 Lt, 2013 m. - 17 165 Lt, 2014 m. - 274 587 Lt).

19Atsakovo teigimu, šios Inspekcijos patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės rodo, jog pareiškėjos akcininkai piktnaudžiaudami teise ir realizuodami galimybę bei patys dalyvaudami sandorių schemoje, sudarė galimybę išvengiant mokestinių prievolių formaliai išsimokėti neapmokestinamąsias pajamas. Taikant MAĮ 69 str. 1 d. buvo atkurtos sandoriais iškreiptos ar slepiamos aplinkybės, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, ir išsiaiškinti tikrieji sandorių sudarymo tikslai, dalyvių tarpusavio ryšiai ir ketinimai, bei konstatuota, kad išmokėtos pajamos yra dividendai.

20Paaiškino ir tai, kad pagal GPMĮ 22 str. 2 d. 1 p. nuostatas dividendai yra laikytini A klasės pajamomis. Pagal GPMĮ 23 str. 1 d. Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo išmokėdamas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą GPM įstatymo nustatytą pajamų mokestį, jeigu šios išmokos nėra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Pagal minėtą teisinį reglamentavimą pareiškėja pripažintina mokestį išskaičiuojančiu asmeniu ir jai pagal bendrąją taisyklę tenka prievolė įstatymų nustatyta tvarka bei terminais išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą GPM nuo išmokamų A klasės pajamų, šiuo atveju nuo fiziniams asmenims (A. Č. ir R. Č.) išmokėtų dividendų.

21Pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013-11-12 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-556-715/2013 pasisakė, jog pagal MAĮ 69 str. 1 d. „atkūrus iškreiptas ir (ar) slepiamas aplinkybes, šios aplinkybės turi būti kvalifikuojamos pagal atitinkamas (mokesčių) įstatymų nuostatas, o tai inter alia reiškia, jog ir subjektas, atsakingas už atitinkamų mokestinių prievolių įvykdymą, turi būti identifikuojamas būtent pagal atitinkamas mokesčių įstatymų nuostatas. Nei MAĮ 10 str., nei šio įstatymo 69 str.1 d., <…> savaime nesuteikia teisės atitinkamas mokestines prievoles paskirstyti kitiems asmenims, nei tiems, kurie eksplicitiškai nurodyti atitinkamo mokesčio įstatyme.<...> net ir konstatavus MAĮ 69 str. 1 d. nurodytas sąlygas, pareiga įvykdyti aptariamo pobūdžio mokestines prievoles tenka būtent įstatymų leidėjo nurodytam mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, nepriklausomai nuo to, kuris iš mokestinių teisinių santykių dalyvių gavo atitinkamą mokestinę naudą“. Įvertinus išdėstytą, teigia, kad pagrįstai pareiškėjai kaip mokestį išskaičiuojančiam asmeniui nustatytos mokestinės prievolės.

22Dėl UAB „Serpantinas Group“ veiklos atsakovas pažymėjo, kad mokestinio patikrinimo metu nustatytų ir įvertintų aplinkybių visuma patvirtina, jog UAB „Serpantinas Group“ reali veikla nebuvo orientuota į kontroliuojamų bendrovių veiklos koordinavimą ar įmonės bendros strategijos atskirose įmonėse įgyvendinimą. Ši bendrovė ginčo sandorių sudarymo metu buvo tik tarpinė bendrovė, per kurią pareiškėjos išmokėti dividendai akcininkams, formaliai taikant teisės aktų nuostatas būtų laikomi neapmokestinamosiomis pajamomis.

23Dėl pareiškėjos skundo argumentų, susijusių su apskaičiuotų delspinigių ir mokesčio baudos teisingumo, atsakovas atkreipė dėmesį, kad pareiškėja skunde nedetalizavo ir nenurodė aplinkybių, sudarančių prielaidas taikyti delspinigių atleidimo pagrindus, numatytus MAĮ 141 straipsnio 1 dalyje. Tokių aplinkybių nenustatė ir VMI prie FM. GPM delspinigiai už tikrintiną laikotarpį apskaičiuoti įvertinus turėtas pareiškėjos permokas. Taip pat paaiškino, kad skiriant baudą buvo vadovaujamasi Metodika, pareiškėjos skunde nurodytas baudą mažinantis pagrindas – geranoriškas bendradarbiavimas kompleksiškai įvertintas su nustatyta baudą didinančia aplinkybe, t. y. mokesčių vengimu. Nustačius atsakomybę didinančių ir mažinančių aplinkybių pusiausvyrą, mano, kad pareiškėjai paskirta 30 proc. dydžio GPM bauda atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus bei MAĮ 139 str. 1 d. numatytas nuostatas, todėl nėra pagrindo jos mažinti (el. byla, Tomas II, 1-9 psl.).

24Trečiasis suinteresuotas asmuo A. Č. su pareiškėjos skundu sutiko ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad kartu su broliu R. Č. nuo 1992 m. vykdo suvirinimo, metalo apdirbimo priemonių prekybos ir paslaugų verslą, tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Augant įmonių skaičiui, atsirado poreikis suvienodinti ir subendrinti įmonių veiklą ir valdymą, nes įmonių skaičiaus didėjimas apsunkino vieningų sprendimų priėmimą, jų įgyvendinimą, pinigų srautų judėjimą ir kitus dalykus. Reikėjo planuoti visų įmonių veiklos viziją ir koncepciją ilgesniam laikotarpiui, mąstyti apie strategines veiklos kryptis, regionus, verslo struktūros ir valdymo optimizavimą. Taip pat dėl artėjusio pensinio amžiaus atsirado poreikis galvoti apie paveldėjimo planavimą, verslo sutvarkymą taip, kad jo valdymą perėmę vaikai galėtų efektyviai tęsti darbus. Tuo tikslu dar 2011 metais nusprendė sukurti įmonių grupę, kurioje visų įmonių akcijos priklausytų vienai valdančiai įmonei. Tokiu būdu paprasčiau derinti ir akcininkų interesus, lengviau suvienodinti įmonių grupės veiklos principus, taupomos administracinės sąnaudos, nes efektyviau išnaudojamos personalo galimybės, grupė veikia moderniau. Iš pradžių jo brolis abejojo holdingo idėja, tačiau pradėjus steigti holdingą (UAB „Serpantinas Group“ buvo įsteigtas 2012 m. birželio mėnesį) ir perdavus savo valdomų įmonių akcijas, 2013 m. jis taip pat įnešė savo valdomų įmonių akcijų paketus į holdingą su sąlyga, kad turės ne mažiau kaip 25 proc. holdingo akcijų.

25Taip pat A. Č. nurodė, kad UAB „Serpantinas Group“ šiuo metu perėmė jų turėtų 51 proc. OOO Baltsvarka Grup akcijų, taip pat numato perimti kitų Rusijoje veikiančių įmonių. Įsigyta įmonė Estijoje, kur planuojama plėsti savo verslą. Atlikus pagrindinių valdomų įmonių akcijų apjungimą holdinge UAB „Serpantinas Group“, verslo procesų valdymo tobulinimą nusprendė vykdyti nuo dukterinių įmonių veiklos gerinimo, vertinimo, kurios verslo funkcijos galėtų būti perkeltos į holdingą. Grupės įmonių valdymo ir veiklos procesų tobulinimas pradėtas nuo UAB „Serpantinas“ ir UAB „Serpantino“ paslaugos: 2013 m. gavus ES paramą, UAB „Serpantinas“ įdiegė verslo valdymo sistemas ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS18001. Atitinkamos verslo valdymo sistemos savomis lėšomis diegiamos ir UAB „Serpantino“ paslaugose. Atsižvelgus į tai, 2016 m. kovo mėnesį UAB „Serpantinas Group“ buvo suformuota valdyba, vėliau į UAB „Serpantinas Group“ perkelti darbuotojai, vykdantys visai grupei reikšmingas funkcijas (analizė, planavimas, rinkodara, buhalterija ir kt.). Šalia akcijų apjungimo, ir investicijų, UAB „Serpantinas Group“ ima aktyviai vykdyti verslo valdymo funkcijas.

26Dėl įsigytų holdingo obligacijų, kurių įsigijimo kaina buvo padengta iš holdingo skolos, atsiradusios dėl įmonių grupės konsolidavimo procese sudarytų akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių, A. Č. paaiškino, kad obligacijų išleidimas pakeitė jo turėtą reikalavimo teisę (skolą) į nematerialius vertybinius popierius (kurie pradžioje buvo apskaitomi Finastoje, o dabar - Šiaulių banke). Jais jis galėjo daug lanksčiau ir efektyviau disponuoti, tame tarpe padovanoti juos vaikams kaip jų asmenines lėšas. Pabrėžė, kad išleidžiant obligacijas, naujai priimtame GPMĮ pakeitime buvo numatyta, jog palūkanos už šias obligacijas bus apmokestinamos, tai jam nebuvo jokia kliūtis. Tik vėliau buvo priimtas įstatymo pakeitimas, kuriame nustatyta, jog jos jau nebus apmokestinamos. Dėl to jam nesuprantama, kodėl mokesčių administratorius ir tame bando įžvelgti piktnaudžiavimą (el. bylos popierinis priedas, 2 l.).

27Trečiasis suinteresuotas asmuo R. Č. atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo sutiko, nurodydamas iš esmės tas pačias aplinkybes ir argumentus, kaip ir trečiasis suinteresuotas asmuo A. Č. (el. bylos popierinis priedas, 3 l.).

28Pareiškėjo atstovai teismo posėdyje palaikė pareiškėjos skundų reikalavimus ir prašė juos tenkinti remiantis skundo argumentais. Papildomai akcentavo, kad nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, kurios buvo nustatytos mokestinio patikrinimo metu, tačiau pareiškėja mano, kad mokesčių administratorius jas įvertino netinkamai ir neobjektyviai, o į kai kurias apskritai neatsižvelgė. Paaiškino, kad šiuo metu UAB „Serpantinas Group“ dirba 8 darbuotojai. Ši bendrovė užsiima tipine holdingine veikla. Tai rodo, kad mokesčių administratoriaus analizuoti sandoriai buvo realūs, tikslu konsoliduoti įmonių veiklą. Pareiškėjai taip pat nesuprantama, kodėl mokesčių administratorius obligacijų išleidimo atveju konstatavo, jog buvo siekta mokestinės naudos, kadangi obligacijų išleidimo momentu galiojęs teisinis reguliavimas nenumatė obligacijų apmokestinimo, o nuo 2014 m. palūkanos už obligacijas buvo apmokestintos. Pareiškėjos atstovų teigimu, mokesčių administratorius ignoruoja ir tai, kad obligacijos yra likvidus finansinis turtas, padovanotas trečiųjų suinteresuotų asmenų vaikams.

29Atsakovo atstovas teismo posėdyje su pareiškėjos skundu nesutiko, prašė jį atmesti remiantis atsiliepimo į skundą argumentais. Papildomai paaiškino, kad mokestinio tyrimo sustabdymo laikotarpis nebuvo įskaičiuotas į laikotarpį, už kurį apskaičiuoti delspinigiai. Pratęsti pareiškėjos skundo nagrinėjimą centrinis mokesčių administratorius turėjo teisę. Pažymėjo ir tai, kad geranoriškas bendradarbiavimas su mokesčių administratoriumi yra mokesčių mokėtojo pareiga, o ne atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe nagrinėjamu atveju laikomas mokesčių vengimas. Atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių pusiausvyrą buvo nuspręsta skirti mokesčio baudos vidurkį.

30Tretieji suinteresuoti asmenys A. Č. ir R. Č. teismo posėdyje sutiko su pareiškėjos skundo reikalavimais ir prašė juos tenkinti. Papildomai akcentavo, kad holdingo steigimo procesas yra sudėtingas, todėl užtruko. Buvo daug konsultuojamasi, tik 2015-2016 m. įdiegti ISO standartai, įsigytos kitos įmonės.

31Skundas atmestinas.

32Ginčas tarp šalių šioje byloje yra kilęs dėl to, ar mokesčių administratorius pagrįstai, taikydamas MAĮ 69 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą turinio viršenybės prieš formą principą, pripažino, kad pareiškėja, pasinaudodama naujai įsteigta UAB „Serpantinas Group“, kaip tarpine grandimi, akcininkams A. Č. ir R. Č. išmokėjo dividendus, išvengiant jų apmokestinimo GPM.

33Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi pareiškėjos GPM apskaičiavimo, deklaravimo bei sumokėjimo teisingumo patikrinimą už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 202014-12-31, 2016-04-15 surašė patikrinimo aktą Nr. (42.59) FR0680-272 (toliau – Patikrinimo aktas), kuriame pareiškėjai apskaičiavo sumokėti 114 869,43 Eur GPM, 23 367,32 Eur GPM delspinigių, 34 460 Eur GPM baudą (el. byla, Tomas II, 54-63, 154-165, 206-215 psl.).

34Pareiškėja 2016-05-06 pateikė pastabas dėl patikrinimo akto.

35Inspekcija 2016-06-02 sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (36.9)FR0682-346 ir 2016-06-06 sprendimu dėl 2016-06-02 Inspekcijos sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (36.9)FR0682-346 taisymo, patvirtino patikrinimo aktą, nurodydama sumokėti į biudžetą 114 869,43 EUR GPM, 23 367,32 Eur GPM delspinigių ir 34 460 Eur GPM baudą (el. byla, Tomas II, 181, 184-195 psl.).

36Pareiškėja, nesutikdama su Inspekcijos sprendimais, 2016-06-20 VMI prie FM pateikė skundą (el. byla, Tomas II, 139-153). Pareiškėja taip pat pateikė pasiūlymą pasirašyti susitarimą dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio (el. byla, Tomas I, 58 psl.). Atsižvelgiant į tai VMI prie FM 2016-07-19 sprendimu Nr. 69-82 buvo sustabdytas pareiškėjos 2016-06-20 skundo nagrinėjimas (el. byla, Tomas II, 137 psl.).

37Atsakovė 2016-10-10 sprendimu Nr. 69-102 netenkino minėto skundo bei patvirtino Inspekcijos sprendimą (el. byla, Tomas II, 127-134 psl.).

38Pareiškėja, be kita ko, skundu prašo teismo panaikinti Inspekcijos Patikrinimo aktą.

39Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo jų kompetencijai priskirtus veiksmus. ABTĮ 23 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

40Ginčui aktualios redakcijos MAĮ 144 straipsnis nustato, kad mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą. Tačiau pažymėtina, kad šiame MAĮ straipsnyje įtvirtinta mokesčių mokėtojo teisė apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą ta apimtimi, kiek tai susiję su mokesčių mokėtojo teise į teisminę gynybą, turi būti aiškinama sistemiškai atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 5 straipsnio ir 23 straipsnio 1 dalies nuostatas. Aiškinant MAĮ 144 straipsnio, ABTĮ 5 straipsnio ir 23 straipsnio 1 dalies nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo metodu, galima daryti išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Patikrinimo aktas, pagal MAĮ 128 straipsnio 1 dalį, yra dokumentas, kuriame įforminami mokestinio patikrinimo rezultatai. Patikrinimo aktu įforminti patikrinimo rezultatai patvirtinami arba sprendimu, arba pažyma (MAĮ 128 str. 2 d.). Taigi, Patikrinimo aktas pats savaime nesukelia pareiškėjai teisinių pasekmių, todėl šis dokumentas nelaikytinas savarankišku ginčo administraciniame teisme objektu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis ABTĮ 103 straipsnio 1 p., byla dalyje dėl reikalavimo panaikinti Inspekcijos Patikrinimo aktą nutrauktina. Pareiškėjos nesutikimo su Patikrinimo aktu argumentai bus vertinami toliau teismui analizuojant šioje byloje skundžiamų Inspekcijos sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo ir VMI prie FM sprendimo teisėtumą.

41Iš ginčijamų sprendimų turinio matyti, kad mokestinė prievolė pareiškėjai nustatyta taikant MAĮ 10 straipsnyje ir 69 straipsnio 1 dalyje numatytą turinio viršenybės prieš formą principą. Šis principas reikalauja, jog mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė būtų teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai (MAĮ 10 str.). Tais atvejais, kai mokesčio mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė sudaromi turint tikslą gauti mokestinės naudos, t. y. tiesiogiai ar netiesiogiai nukelti mokesčio mokėjimo terminus, sumažinti mokėtiną mokesčio sumą arba visiškai išvengti mokesčio mokėjimo, arba padidinti grąžintiną (įskaitytiną) mokesčio permoką (skirtumą), arba sutrumpinti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminus, mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokestį, taiko turinio viršenybės prieš formą principą. Šiuo atveju mokesčių administratorius neatsižvelgia į formalią mokesčių mokėtojo veiklos išraišką, bet atkuria iškreipiamas ar slepiamas aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, ir mokestį apskaičiuoja pagal minėtų mokesčių įstatymų atitinkamas nuostatas (MAĮ 69 str. 1 d.).

42Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad MAĮ 69 straipsnis taikytinas tais atvejais, kai nustatomos dvi būtinos sąlygos: 1) ūkinės operacijos atitinka formaliąsias sąlygas, nustatytas atitinkamą mokestį nustatančiuose teisės aktuose, dėl to yra įgyjamas mokestinis pranašumas, kuris prieštarauja įstatymo tikslams; 2) pagrindinis ūkinių operacijų tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas, tačiau transakcija neturi ekonominio ir verslo pagrindimo. Dėl minėtų MAĮ 69 straipsnio taikymo sąlygų nustatymo kartu konstatuojamas ir mokesčio mokėtojo piktnaudžiavimas, taigi mokesčių mokėtojo veiksmai nelaikomi teisėtu mokesčių planavimu. Mokesčių administratorius, nustatęs piktnaudžiavimo teise faktą, taiko turinio viršenybės prieš formą principą, būtent atkuria tikrąsias sandorių aplinkybes ir priima sprendimą, paneigiantį tam tikras mokesčio mokėtojo teises (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2013 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1718/2013).

43LVAT taip pat yra ne kartą konstatavęs, kad, siekiant konkrečiai situacijai taikyti MAĮ 69 straipsnio 1 dalies nuostatas, būtina nustatyti, jog mokesčių mokėtojas, sudarydamas atitinkamus sandorius ar vykdydamas tam tikras ūkines operacijas, siekė vienintelio tikslo – gauti mokestinės naudos. Kai objektyviai nustatoma, kad atitinkamas sandoris (ūkinė operacija) turėjo kitus, ekonomiškai arba kitaip pagrįstus tikslus, nurodyta norma negali būti taikoma net ir tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas turėjo iš šio sandorio (ūkinės operacijos) atitinkamos mokestinės naudos (LVAT 2008 m. vasario 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-250/2008; 2007 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-719/2007; 2012 m. gruodžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2698/2012; 2013 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-404/2013). Teismų praktikoje įvirtinta ir tai, kad joks teisės aktas neįpareigoja mokesčių mokėtojo, esant galimybei, pasirinkti tokį iš kelių teisėto elgesio modelio variantų, pagal kurį jam atsirastų didžiausia mokestinė prievolė. Todėl vien tik aplinkybė, kad sudarydamas atitinkamus sandorius ar juose dalyvaudamas mokesčių mokėtojas įgijo tam tikrą mokestinį pranašumą, savaime nėra pagrindas konstatuoti, jog šie sandoriai buvo sudaryti piktnaudžiaujant mokesčių mokėtojui suteiktomis teisėmis. Tuo tikslu būtina nustatyti įgyjamo mokestinio pranašumo prieštaravimą mokesčių įstatymų nuostatomis siekiamam tikslui, taip pat nustatyti objektyvių požymių visumą, kuri patvirtintų, kad nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra įgyti mokestinį pranašumą (LVAT 2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-371/2011; 2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-201/2011; 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2316/2011; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-3448/2011).

44Nagrinėjamu atveju Inspekcija pareiškėjos patikrinimo metu nustatė ir dėl to ginčo nėra, kad:

451) UAB „Serpantinas“ juridinių asmenų registre įregistruota 1992-08-21. Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 duomenimis: 2011-12-31 A. Č. valdė 74 proc. (11760 akcijų), R. Č. – 26 proc. (4240 akcijų) Bendrovės turtinių teisių;

462) pagal mokesčių administratoriui pateiktus apskaitos dokumentus, UAB „Serpantinas“ 2012-01-01 turėjo 6 563 364 Lt, 2012-12-31 – 7 365 059 Lt, 2013-12-31 – 7369216 Lt, 2014-12-31 – 6190376 Lt nepaskirstyto pelno;

473) 2012-06-05 A. Č., būdamas vieninteliu steigėju, įregistravo holdingo bendrovę UAB „Serpantinas Group” (Tomas II; 261 psl.);

484) UAB „Serpantinas Group“ vienintelio akcininko A. Č. 2012-11-20 sprendimu nuspręsta įsigyti pareiškėjos 7520 paprastųjų vardinių akcijų už 7 886 342 Lt, apmokant už akcijas per 10 metų ir UAB „Serpantino“ paslaugos 1000 paprastųjų vardinių akcijų už 694 076 Lt, apmokant per 3 metus. Po šio sprendimo, 2012-11-28 pasirašyta Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 2 ir Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1, pagal kurias A. Č. ir jo sutuoktinė pardavė 7520 paprastųjų vardinių pareiškėjos akcijų už 7 886 342 Lt, o UAB „Serpantinas Group“ įsipareigojo už akcijas atsiskaityti iki 2022 m. birželio mėn. 1 d. bei 1000 paprastųjų vardinių UAB „Serpantino“ paslaugos akcijų už 694 076 Lt, o UAB „Serpantinas Group“ įsipareigojo už akcijas atsiskaityti iki 2018 m. birželio mėn. 1 d. Bendra parduodamų akcijų kaina 8 580 418 Lt (el. byla, Tomas II, 255-258 psl.). A. Č. už parduotas akcijas 2013 m. liepos-rugsėjo mėn. per banką ir grynais pinigais iš kasos išmokėta 1 000 018 Lt. Likusi akcijų pardavimo kainos dalis - 7 580 400 Lt užskaityta pagal 2013-10-01 UAB „Serpantinas Group“ ir A. Č. tarpusavio skolų užskaitymo aktą už įsigyjamas obligacijas.

495) 2013-10-01 UAB „Serpantinas Group“ akcininkai nusprendė išleisti 75 804 vardinių 100 Lt nominalios vertės obligacijų bendros 7 580 400 Lt nominalios vertės emisiją su metine 3,5 procento palūkanų norma (el. byla, Tomas II, 238 psl.). Obligacijos platinamos ir pilnai apmokamos 2013-10-01. Numatytas obligacijų išpirkimas 2022 m. birželio mėn. 1 d. (esant reikalui galimas išankstinis obligacijų išpirkimas). A. Č. 2013-10-01 pasirašė Obligacijų pasirašymo sutartį Nr.1, kuria įgijo 75 804 vienetus obligacijų (vienos obligacijos emisijos kaina 100 Lt), kurių bendra kaina 7 580 400 Lt (el. byla, Tomas II, 240-241 psl.). Pagal 2013-10-01 tarpusavio skolų užskaitymo aktą bei 2013-10-01 buhalterinę pažymą Nr.16/4 UAB „Serpantinas Group“ skola A. Č. pagal 2012-11-28 pasirašytas Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 2 ir Nr. 1 užskaityta kaip A. Č. pagal 2013-10-01 Obligacijų pasirašymo sutartį įsigytų obligacijų emisijos kainos sumokėjimas (el. byla, Tomas II, 243 psl.). A. Č. pagal 2013-10-23 ir 2014-08-01 Obligacijų pirkimo-pardavimo sutartis pardavė broliui R. Č. 7580 vnt. obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 Lt (el. byla, Tomas II, 244-246 psl.).

506) 2013-04-30 vienintelio UAB „Serpantinas“ akcininko UAB „Serpantinas Group“ sprendimu patvirtinta Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė už 2012 m. ir nuspręsta 1 000 043,69 Lt pelno skirti dividendams. 2011-2012 m. dividendai nebuvo mokėti. 2013 m. gegužės-rugsėjo mėn. Bendrovė akcininkui UAB „Serpantinas Group“ išmokėjo 1 000 043,69 Lt dividendų (el. byla, Tomas II, 67-74 psl.). Antrajam 2012-12-31 buvusiam akcininkui R. Č. už 2012 m. dividendai neskirti ir nemokėti. R. Č. 2013-04-19 bendrovės akcijas perdavė UAB „Serpantinas Group“, o 2013-04-30 įvyko akcininkų susirinkimas, kuriame buvo skirstomas pelnas ir paskirti dividendai.

517) 2014-04-30 vienintelio bendrovės akcininko UAB „Serpantinas Group“ sprendimu patvirtinta Bendrovės finansinė atskaitomybė už 2013 m. ir nuspręsta 2 000 000 Lt pelno skirti dividendams. Bendrovė 2014-07-11 ir 2014-07-14 akcininkui UAB „Serpantinas Group“ išmokėjo 2 000 000 Lt dividendų.

528) 2014-07-10 vykusiame UAB „Serpantinas Group“ akcininkų susirinkime nuspręsta išpirkti 14 000 vnt. obligacijų: iš A. Č. 13 300 vnt. ir iš R. Č. 700 vnt. (el. byla, Tomas II, 248 psl.). UAB „Serpantinas Group“ 2014 m. A. Č. už obligacijų išpirkimą ir palūkanas išmokėjo 1 570 847,84 Lt, iš jų: 1 330 000 Lt vertybinių popierių pardavimo pajamos, 240 847,85 Lt palūkanos. R. Č. už obligacijų išpirkimą ir palūkanas išmokėta 84 129,16 Lt, iš jų: 70 000 Lt vertybinių popierių pardavimo pajamos, 14 129, 16 Lt palūkanos.

539) A. Č. 100 proc. UAB „Serpantinas Group“ turtinių teisių valdė iki 2012-12-31. UAB „Serpantinas Group“ akcininkais 2013-12-31 ir 2014-12-31 buvo A. Č., kuris valdė 74 proc., ir R. Č., kuris valdė 26 proc. bendrovės turtinių teisių. Taip pat nustatyta, kad UAB „Serpantinas Group“ 2012-12-31 kontroliavo 74 proc. pareiškėjos ir 59 proc. UAB „Serpantino“ paslaugos turtinių teisių. 2013-12-31 ir 2014-12-31 ši bendrovė valdė 100 proc. pareiškėjos, 59 proc. UAB „Serpantino“ paslaugos ir 55 proc. SIA „Serpantins“ akcijų (el. byla, Tomas II, 109-110).

54Vietos mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į patikrinimo metu surinktus duomenis bei taikydamas MAĮ 10 straipsnyje ir 69 straipsnio 1 dalyje numatytą turinio viršenybės prieš formą principą, vertino, kad pareiškėja, siekdama mokestinės naudos išvengiant GPM mokėjimo nuo dividendų, dirbtinai sukūrė sandorių grandinę (2012-11-28 akcijų pardavimo sutartis, 2013-10-01 obligacijų įsigijimo sandoris, 2013-10-23 ir 2014-08-01 obligacijų pirkimo – pardavimo sutartys) ir per tarpinę bendrovę UAB „Serpantinas Group“, kontroliuojančią 100 proc. jos akcijų, akcininkams A. Č. ir R. Č. išmokėjo pajamas (dividendus). Teismas su tokiu vietos mokesčių administratoriaus faktinių aplinkybių vertinimu sutinka.

55Kaip minėta, tais atvejais, kai mokesčio mokėtojo sandoris sudaromas siekiant gauti mokestinę naudą, inter alia tiesiogiai ar netiesiogiai sumažinti mokėtinas mokesčių sumas ar visiškai išvengti mokesčių mokėjimo, mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokestį, taiko turinio viršenybės prieš formą principą. Šiuo atveju mokesčių administratorius neatsižvelgia į formalią mokesčių mokėtojo veiklos išraišką, bet atkuria iškreipiamas ar slepiamas aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, ir mokestį apskaičiuoja pagal minėtų mokesčių įstatymų atitinkamas nuostatas (MAĮ 69 str. 1 d.).

56Išanalizavus aukščiau nurodytas faktines aplinkybes, matyti, kad UAB „Serpantinas Group“ vardu sprendimus dėl pareiškėjos akcijų įsigijimo, atsiskaitymo už akcijas tvarkos, UAB „Serpantinas Group“ obligacijų išleidimo ir perleidimo fiziniams asmenims, jų išpirkimo ir palūkanų mokėjimo, UAB „Serpantinas Group“ įstatinio kapitalo didinimo, UAB „Serpantinas“ dividendų paskyrimo ir išmokėjimo priėmė akcininkai A. Č. ir R. Č. Šie fiziniai asmenys buvo UAB „Serpantinas“ akcininkai, o vėliau aukščiau aptartų sandorių pagrindu tapo ir UAB „Serpantinas Group“ akcininkais. Taip pat mokestinio patikrinimo metu nustatyta, kad įsteigta tarpinė įmonė – UAB „Serpantinas Group“ tikrintuoju laikotarpiu jokios realios ūkinės komercinės veiklos nevykdė, veiklos pajamų negavo. Šios bendrovės vienintelės pajamų šaltinis, iš kurių buvo vykdomas obligacijų išpirkimas ir palūkanų mokėjimas fiziniams asmenims, buvo jos valdomų UAB „Serpantinas“, UAB „Serpantinas paslaugos ir SIA „Serpantinas“ išmokėti dividendai. Tikrinamuoju laikotarpiu UAB Serpantinas Group“ dirbo 2 darbuotojai po 1 val. per dieną, kurie visą darbo dieną dirbo ir pareiškėjos bendrovėje. UAB „Serpantinas group“ nuosavo nekilnojamojo turto neturėjo, o patalpų ar darbo vietų tiriamuoju laikotarpiu nenuomojo. Iš mokesčių administratoriaus analizuotų UAB „Serpantinas Group“ 2012-2014 metų akcininkų susirinkimų protokolų matyti, kad juose buvo sprendžiami klausimai, išskirtinai susiję tik su bendrovės įstatinio kapitalo didinimu, finansinių ataskaitų tvirtinimu ir pelno paskirstymu, kreditų fiziniams asmenims suteikimu, tačiau nebuvo sprendžiami klausimai dėl konkrečios UAB „Serpantinas Group“ veiklos rezultatų, valdomų bendrovių koordinavimo, numatomų investicijų. Kaip matyti, ir dėl to ginčo nėra, kad UAB „Serpantinas Group“ valdyba buvo suformuota tik 2016 m. Aplinkybę, kad UAB „Serpantinas Group“ realią veiklą pradėjo vystyti tik 2015-2016 metais iš esmės teismo posėdyje patvirtino ir trečiasis suinteresuotas asmuo A. Č. Pažymėtina, kad pareiškėjos argumentai ir pateikti įrodymai, kad UAB „Serpantinas Group“ yra šiuo metu realiai veikianti įmonė nagrinėjamu aspektu nėra teisiškai reikšmingi, kadangi juose atspindėtas laikotarpis nesutampa su tikrintuoju.

57Nustatyta ir tai, kad mokesčių administratorius išvadą dėl pareiškėjos piktnaudžiavimo teise padarė įvertinęs tikrintuoju laikotarpiu galiojusį teisinį reguliavimą, susijusį su aukščiau aptartos pareiškėjos veiklos ir akcininkų A. Č. ir R. Č. sudarytų sandorių apmokestinimu.

58GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 29 punktas (2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-111 redakcija) pajamos už parduotus ar kitaip perleistus nuosavybėn vertybinius popierius, įsigytus iki 1999 m. sausio 1 d. buvo priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms (nuostata galiojo iki 2013-12-31). Kadangi A. Č. parduotos akcijos įsigytos iki 1999-01-01, todėl remiantis nurodyta įstatymo nuostata pajamos už jų pardavimą neapmokestinamos.

59Pagal 2001-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 (toliau - PMĮ) 33 str. 2 d. nuostatas Lietuvos vienetų gaunami dividendai neapmokestinami ir neįtraukiami į juos gaunančio vieneto pajamas, jei gaunami dividendai iš Lietuvos vienetų, kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų arba išmokami dividendai gali būti neapmokestinami, jei dividendų paskirstymo momentu dar nėra suėjęs 12 mėnesių akcijų (dalių, pajų) valdymo laikotarpis, bet tas dalyvis turi tikslą išlaikyti tas akcijas (dalis, pajus) ne trumpiau kaip 12 mėnesių (2009 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. XI-539 redakcija). Tuo tarpu fiziniam asmeniui 2013 m. išmokėti dividendai pagal GPMĮ 6 str. 2 d. nuostatas buvo apmokestinami 20 proc. GPM tarifu, o nuo 2014 m. išmokėti dividendai apmokestinami 15 proc. GPM tarifu. Taigi, kaip pagrįstai pastebėjo mokesčių administratorius, įstatymo leidėjas numatė skirtingą teisinį režimą apmokestinant fizinio asmens ir ūkio subjekto, kuriam taikoma „dalyvavimo išimties taisyklė“, gaunamas dividendų pajamas.

60Pagal GPMĮ 17 str. 201 p. apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 m. pajamas, palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu šie ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti iki 2013-12-31 ir pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo šių ne nuosavybės vertybinių popierių išleidimo dienos, priskiriami neapmokestinamosioms pajamoms. Pagal to paties įstatymo 17 str. 30 p. nuostatas pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ir šių finansinių priemonių įsigijimo kainos skirtumas, neviršijantis 10 000 Lt per mokestinį laikotarpį 2014 m. buvo laikomas neapmokestinamosiomis pajamomis (2013 m. gruodžio 12 d. įstatymo Nr. XII-663 redakcija). Nagrinėjamu atveju, išperkant obligacijas, pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas nesusidarė.

61Pareiškėjai GPM apskaičiuotas vadovaujantis, be kita ko, GPMĮ 23 straipsniu, kuris nustato, kad Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėdamas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą GPMĮ nustatytą mokestį.

62Aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės ir ginčo teisiniams santykiams aktualios įstatymo nuostatos leidžia daryti besąlygišką išvadą, kad UAB “Serpantinas“ išmokėdama prieš tai nurodytu būdu dividendus, siekė išvengti tų mokestinių prievolių, kurios atsirastų, jei šios sumos, kaip dividendai, būtų tiesiogiai išmokėti akcininkams A. ir R. Č. Šie veiksmai buvo atliekami pažeidžiant draudimo piktnaudžiauti teise principą.

63Pareiškėjos argumentai, kad ji aukščiau analizuotuose sandoriuose nedalyvavo, mokestinės naudos negavo, dividendų A. ir R. Č. neišmokėjo, todėl negali būti laikoma mokestį išskaičiuojančiu asmeniu, atmestini kaip nepagrįsti.

64Šiuo atveju taikant turinio viršenybės prieš formą principą ir pagal MAĮ 69 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas taisykles atkūrus iškreiptas ir paslėptas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėja, remiantis GPMĮ 23 straipsnio 1 dalimi, pagrįstai laikoma mokestį išskaičiuojančiu asmeniu ir jai tenka pareiga įstatymų nustatyta tvarka ir terminais (GPMĮ 23 str. 3 d.) išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą GPM nuo išmokamų A klasės pajamų, šiuo atveju nuo A. Č. ir R. Č. išmokėtų dividendų. Mokestinio patikrinimo metu nustatytos ginčo teisinių santykių kvalifikavimui reikšmingos aplinkybės apie pareiškėjos ir UAB „Serpantinas Group“ akcininkus, sandorių sudarymo ypatumus, ginčo mokestinių santykių dalyvių veiklos ypatumus, jas (aplinkybes) vertinant kitų surinktų įrodymų kontekste, leidžia neabejotinai teigti, jog pareiškėja žinojo (turėjo žinoti) apie aptariamą teisės aktams prieštaraujantį mokestinės naudos siekimą. Nagrinėjamu atveju byloje nėra nustatyta jokių objektyviais įrodymais pagrįstų ypatingų ir (ar) išskirtinių aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo aiškių šioje byloje taikytinų mokesčių įstatymų nuostatų bei pripažinti pareiškėją, kaip mokestį išskaičiuojantį asmenį, neatsakingu už ginčijamame vietos mokesčių administratoriaus sprendime nurodytų mokestinių prievolių įvykdymą.

65Pareiškėjos mokestinio patikrinimo, sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo bei mokestinio ginčo nagrinėjimo metu pateikti paaiškinimai bei duomenys apie UAB „Serpantinas Group“ paskirtį ir veiklos tikslus, galimai planuojamą vykdyti veiklą (investicijas) ir kitas ginčo teisiniams santykiams reikšmingas aplinkybes, juos (paaiškinimus ir duomenis) analizuojant visų byloje nustatytų duomenų kontekste, nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo kitaip vertinti aptariamų mokestinių teisinių santykių.

66Byloje galima daryti pagrįstą išvadą, jog mokesčių administratorius įvykdė jam Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą ir pagrįstai sprendė, jog ginčo ūkinių operacijų viseto pagrindinis tikslas buvo mokestinės naudos gavimas piktnaudžiaujant mokesčių įstatymais, jis pagrįstai taikė MAĮ 69 straipsnyje įtvirtintą teisės normą bei apskaičiavo ir nurodė pareiškėjai papildomai sumokėti į biudžetą 114 869,43 Eur GPM bei su šiuo mokesčiu susijusias sumas.

67Kaip matyti, vietos mokesčių administratorius mokesčio baze laikė pareiškėjos 2013-2014 m. pervestų dividendų UAB „Serpantinas Group“ dalis, išmokėtas A. ir R. Č. už sandorius pagal įformintas sutartis. Pareiškėjos pervestų dividendų dalis nustatyta procentais iš UAB „Serpantinas Group“ bendrai gautų dividendų. Nustatyta, kad UAB „Serpantinas Group“ 2013 m. gavo 1 207 454,94 Lt neapmokestinamų dividendų, iš jų: 1 000 043,69 Lt arba 82,8 proc. iš pareiškėjos. UAB „Serpantinas Group“ buhalterinės apskaitos duomenimis 2013 m. A. Č. pagal 2012-11-28 Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis išmokėta 1 000 018 Lt Atitinkamai, A. Č. sumokėta suma už įformintą akcijų pardavimą 828 014,90 Lt (1000018 x 82,8 proc.) laikytina išmokėtais pareiškėjos dividendais. Taip pat nustatyta, kad UAB „Serpantinas Group“ gavo 2 149 216,20 Lt dividendų, iš jų 2 000 000,0 Lt arba 93,06 proc. iš pareiškėjos. 2014 m. A. Č. išmokėta 1570 847,84 Lt už išpirktus vertybinius popierius (obligacijas) ir palūkanos, R. Č. – 84 129,16 Lt už vertybinius popierius (obligacijas) ir palūkanos. Atitinkamai, 2014 m. A. Č. išmokėti 1 461 831 Lt (1570847x93,06 proc.), ir R. Č. išmokėti 78 290,60 Lt (84129,16x93,06 proc.) laikytini pareiškėjos jiems išmokėtais dividendais. Pažymėtina, kad Patikrinimo akto 11 ir 12 prieduose esančiose lentelėse yra pateiktas detalus 2013-2014 m. išmokėtų dividendų apmokestinimo apskaičiavimas, o ginčijamame vietos mokesčių administratoriaus sprendime yra nurodytas teisinis reguliavimas, kurio pagrindu ši mokestinė prievolė apskaičiuota. Teismo vertinimu, mokestinė prievolė apskaičiuota teisingai, laikantis ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Pareiškėja nepateikė įrodymų, paneigiančių mokestinės prievolės apskaičiavimo teisingumo.

68Dėl delspinigių ir baudos

69Pareiškėja skunde teismui prašo atleisti ją nuo apskaičiuotų delspinigių ir sumažinti paskirtą baudą.

70GPMĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad už šio įstatymo pažeidimus skiriamos baudos ir (arba) skaičiuojami delspinigiai. MAĮ 96 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad delspinigiai mokesčių mokėtojui skaičiuojami už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą patikrinimo metu mokesčių administratoriaus nustatytą nedeklaruotą deklaruojamą ar neapskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį (įskaitant mokestį, kuris turėjo būti apskaičiuotas muitinės deklaracijoje). Šio Įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu atveju delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po to, kai mokestis pagal tuo metu galiojančius mokesčių teisės aktus turėjo būti sumokėtas į biudžetą, iki patikrinimo rezultatus įforminančio dokumento surašymo dienos (MAĮ 97 str.). Delspinigiai, pradėti skaičiuoti šio Įstatymo 97 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka, skaičiuojami ne ilgiau kaip 180 dienų nuo teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimo dienos, o mokesčių mokėtojui nesumokėjus jo (atitinkamo mokesčio įstatyme nustatytu atveju – mokesčių administratoriaus) apskaičiuoto nedeklaruojamo mokesčio, – ne ilgiau kaip 180 dienų nuo atitinkamo mokesčio įstatyme numatyto sumokėjimo termino. Sustabdžius mokesčio priverstinį išieškojimą šio Įstatymo 110 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, delspinigiai skaičiuojami už visą sustabdymo laikotarpį, jeigu mokesčių mokėtojo skundas buvo atmestas (MAĮ 98 str. 2 d.).

71Remiantis bylos dokumentais nustatyta, kad Inspekcija nuo patikrinimo metu apskaičiuoto mokėtino 114 869,43 Eur GPM už laikotarpį nuo 2013-07-16 iki 2016-04-15 apskaičiavo 23 367,32 Eur delspinigių. Dėl atleidimo nuo delspinigių pagrindo pareiškėja nurodė, kad nėra kalta dėl pažeidimų ir atsižvelgiant į turimą mokesčio permoką, nėra daroma žala biudžetui.

72MAĮ 100 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo skaičiuojamų (apskaičiuotų), bet nesumokėtų (neišieškotų) delspinigių ar jų dalies: jeigu yra šio Įstatymo 141 straipsnio 1 dalyje nustatytas pagrindas; kitais atvejais, kai delspinigius išieškoti netikslinga ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu, kaip tai suprantama pagal šio Įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 3 punktą (šis atleidimo pagrindas gali būti taikomas tik mokesčių mokėtojams – fiziniams asmenims).

73MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad atleidimo nuo pagal šio Įstatymo 139 ir 140 straipsnius paskirtų baudų mokėjimo pagrindu yra, jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo. Remiantis MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 1 punktu mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo delspinigių ir tuomet, kai mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žala biudžetui.

74Nagrinėjamu atveju pareiškėjos kaltė dėl padaryto pažeidimo yra įrodyta. Nustatyta, kad pareiškėja, siekdama mokestinės naudos (išvengti mokesčio mokėjimo į biudžetą), tokiais savo veiksmais padarė žalą biudžetui, nes įstatymų nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjo priklausančios sumokėti GPM sumos. Taigi, šiuo atveju aptariamo atleidimo nuo delspinigių pagrindo taikyti nėra pagrindo. Be to, remdamasi Mokesčių apskaitos informacinėje sistemoje suformuotomis delspinigių ataskaitomis, centrinis mokesčių administratorius nustatė, kad apskaičiuojant delspinigius už tikrintą laikotarpį buvo įvertintos pareiškėjos turėtos permokos. Pareiškėja skunde nedetalizavo, į kokias konkrečias mokesčio permokas nebuvo atsižvelgiant apskaičiuojant delspinigius.

75Pareiškėja taip pat nurodo, kad patyrė neigiamų pasekmių ir dėl to, kad vietos mokesčių administratorius sprendimą dėl skundo, kuriuo buvo ginčijamas Inspekcijos sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, buvo priimtas nesilaikant MAĮ nustatytų terminų. Be to, centrinis mokesčių administratorius nemotyvuotai pratęsė skundo nagrinėjimo terminą iki 2016-10-08. Dėl šių aplinkybių, anot pareiškėjos, užsitęsė delspinigių skaičiavimo trukmė.

76MAĮ 154 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad centrinis mokesčių administratorius turi priimti sprendimą dėl skundo dėl mokestinio ginčo per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Šis terminas centrinio mokesčių administratoriaus sprendimu gali būti pratęstas iki 60 dienų, jeigu skundui nagrinėti reikia papildomo tyrimo. Apie tai turi būti raštu pranešta skundą padavusiam mokesčių mokėtojui.

77Kaip minėta, pareiškėja skundą dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo VMI prie FM padavė 2016-06-20 (VMI prie FM užregistruotas 2016-06-27). Tuo pačiu pareiškėja 2016-07-07 kreipėsi į centrinį mokesčių administratorių su prašymu sudaryti susitarimą dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio (MAĮ 71 str. 1 d.). VMI prie FM, vadovaudamasi MAĮ 156 straipsnio 1 dalimi, 2016-07-19 sprendimu Nr. 69-82 sustabdė pareiškėjos skundo nagrinėjimą iki bus išnagrinėtas šis pasiūlymas. VMI prie FM 2016-08-09 raštu informavo pareiškėją, kad nėra pagrindo pasirašyti susitarimą su ja dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžių. Taigi, 2016-08-09 išnyko 2016-07-19 sprendime Nr. 69-82 nurodytas pareiškėjos skundo nagrinėjimo pagrindas. Tačiau, kaip matyti, VMI prie FM sprendimą dėl pareiškėjos 2016-06-20 skundo nagrinėjimo atnaujinimo priėmė tik 2016-09-12 (el. byla, Tomas I, 60 psl.). Tuo pačiu sprendimu atsakovė pratęsė skundo nagrinėjimo terminą iki 60 dienų, t.y. iki 2016-10-08, motyvuodama tuo, kad reikalingas papildomas tyrimas. Centrinis mokesčių administratorius sprendimą dėl 2016-06-20 pareiškėjos skundo priėmė 2016-10-10.

78Teismas sutinka su pareiškėjos skundo teiginiais, kad jos 2016-06-20 skundą VMI prie FM nagrinėjo 86 dienas. Tačiau iš MAĮ 154 straipsnio 3 dalies nuostatų matyti, kad maksimalus terminas sprendimui dėl skundo priimti yra 90 dienų.

79Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad šiuo atveju centrinis mokesčių administratorius nepažeidė MAĮ 154 straipsnio 3 dalyje nustatytų skundo nagrinėjimo terminų. Nors VMI prie FM sprendimo dėl skundo nagrinėjimo atnaujinimo nepriėmė iš karto, kai išnyko skundo nagrinėjimo sustabdymo pagrindas, tačiau 2016-09-12 sprendimu pratęsus jo nagrinėjimo terminą iki 60 dienų (iki 2016-10-08), įstatymo nustatytas bendras maksimalus skundo nagrinėjimo terminas nebuvo pažeistas, nes nuo 2016-08-09, kai išnyko skundo nagrinėjimo sustabdymo pagrindas iki 2016-10-10, kai buvo priimtas VMI prie FM sprendimas dėl skundo, nebuvo suėję 60 dienų. Pareiškėja teigia, kad centrinis mokesčių administratorius nemotyvavo sprendimo pratęsti jos skundo nagrinėjimo terminą. Iš 2016-09-12 sprendimo Nr. 70-142 turinio matyti, kad skundo nagrinėjimo terminas buvo pratęstas, nes būtina atlikti papildomą tyrimą. Pažymėtina, kad MAĮ 154 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta centrinio mokesčių administratoriaus diskrecija pratęsti mokesčių mokėtojo skundo nagrinėjimą. Įvertinęs mokestinio ginčo medžiagą ir atsižvelgdamas į MAĮ 67 straipsnyje nustatytą pareigą mokesčių administratoriui pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas, pareiškėjos 2016-06-20 skundo argumentų ir papildomai pateiktų įrodymų apimtį, teismas daro išvadą, kad centrinis mokesčių administratorius privalėjo įvertinti didelės apimties ir sudėtingą teisės aktų taikymo prasme mokestinį ginčą, todėl pareiškėjo skundo nagrinėjimo pratęsimą teismas laiko pagrįstu.

80Pažymėtina ir tai, atsakovo atstovas teismui nurodė, jog laikotarpis, kuomet pareiškėjos 2016-06-20 skundo nagrinėjimas buvo sustabdytas, nebuvo įtrauktas į laikotarpį, už kurį skaičiuojami delspinigiai. Priešingų šiai aplinkybei įrodymų pareiškėja teismui nepateikė.

81Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad delspinigių apskaičiavimo teisingumas nėra paneigtas, atleidimo nuo delspinigių pagrindų nenustatyta.

82MAĮ 139 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo (įskaitant muitinės deklaracijose apskaičiuojamą mokestį) ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų minėtos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą.

83Šiuo atveju mokesčių administratorius nustatė tiek aplinkybių sunkinančių pareiškėjo atsakomybę (pažeidimo pobūdis ir mastas), tiek ir ją švelninančių (bendradarbiavimas su mokesčių administratoriumi). Nenustatyta, jog švelninančių aplinkybių būtų buvę daugiau ir suponuojančių mažesnės nei vidurkis baudos skyrimą. Atsižvelgus į tai, nebuvo ir teisinio pagrindo skirti pareiškėjui nei maksimalaus, nei minimalaus GPM baudos dydžio. Vadinasi, teisėtai bei pagrįstai paskirta 30 proc. GPM sumos dydžio bauda, kuri VMI prie FM pagrįstai palikta galioti, kaip visiškai atitinkanti MAĮ 139 straipsnio 1 dalyje numatytas nuostatas.

84Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos reikalavimų tenkinti skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl jos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

85Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 103-104 straipsniais,

Nutarė

86Administracinę bylą Nr. eI-1437-484/2017 pagal pareiškėjos UAB „Serpantinas“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija) dėl reikalavimo panaikinti Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2016-04-15 patikrinimo aktą Nr. (42.59) FR0680-272 nutraukti.

87Kitą pareiškėjos UAB „Serpantinas“ skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

88Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, dalyvaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja UAB „Serpantinas“ (toliau – pareiškėja, Bendrovė)... 4. Skunde nurodo, kad Inspekcija atliko pareiškėjos gyventojų pajamų mokesčio... 5. Nr. (42.59)FR0680-272 (toliau – Patikrinimo aktas). Patikrinimo metu... 6. Nesutikdama su skundžiamų sprendimų argumentais, pareiškėja teigia, kad... 7. Pažymėjo, kad teismai savo praktikoje ne kartą patvirtino, jog mokesčių... 8. Nurodė ir tai, kad dar UAB „Serpantinas Group“ mokestinio tyrimo metu 9. Taip pat paaiškino, kad dividendai, vertybinių popierių perleidimo pajamos... 10. Kadangi sandoriai, kuriais grupės įmonių akcijos buvo konsoliduotos UAB... 11. Be to, pareiškėja tvirtina, kad jokios dalies VMI prie FM nurodomų pajamų... 12. Kartu pažymėjo, jog MAĮ 69 str. 1 d. numatyta, kad, taikydamas šią MAĮ... 13. Pareiškėja nesutinka ir su paskirtos baudos dydžiu. Mano, kad jis neatitinka... 14. Mano, kad vadovaujantis MAĮ 8 straipsnio bei Administracinių bylų teisenos... 15. Atsakovė VMI prie FM atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė skundą... 16. Nr. (42.59)FR0680-272, kuriame vadovaudamasi MAĮ 69 str. 1 d. nuostatomis,... 17. Atsakovo manymu, ginčijami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti. Nurodė, kad... 18. Dėl MAĮ 69 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo pagrįstumo atsakovas... 19. Atsakovo teigimu, šios Inspekcijos patikrinimo metu nustatytos faktinės... 20. Paaiškino ir tai, kad pagal GPMĮ 22 str. 2 d. 1 p. nuostatas dividendai yra... 21. Pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė... 22. Dėl UAB „Serpantinas Group“ veiklos atsakovas pažymėjo, kad mokestinio... 23. Dėl pareiškėjos skundo argumentų, susijusių su apskaičiuotų delspinigių... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. Č. su pareiškėjos... 25. Taip pat A. Č. nurodė, kad UAB „Serpantinas Group“... 26. Dėl įsigytų holdingo obligacijų, kurių įsigijimo kaina buvo padengta iš... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. Č. atsiliepime į... 28. Pareiškėjo atstovai teismo posėdyje palaikė pareiškėjos skundų... 29. Atsakovo atstovas teismo posėdyje su pareiškėjos skundu nesutiko, prašė... 30. Tretieji suinteresuoti asmenys A. Č. ir R.... 31. Skundas atmestinas.... 32. Ginčas tarp šalių šioje byloje yra kilęs dėl to, ar mokesčių... 33. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Panevėžio... 34. Pareiškėja 2016-05-06 pateikė pastabas dėl patikrinimo akto.... 35. Inspekcija 2016-06-02 sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr.... 36. Pareiškėja, nesutikdama su Inspekcijos sprendimais, 2016-06-20 VMI prie FM... 37. Atsakovė 2016-10-10 sprendimu Nr. 69-102 netenkino minėto skundo bei... 38. Pareiškėja, be kita ko, skundu prašo teismo panaikinti Inspekcijos... 39. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 40. Ginčui aktualios redakcijos MAĮ 144 41. Iš ginčijamų sprendimų turinio matyti, kad mokestinė prievolė... 42. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad MAĮ 43. LVAT taip pat yra ne kartą konstatavęs, kad, siekiant konkrečiai situacijai... 44. Nagrinėjamu atveju Inspekcija pareiškėjos patikrinimo metu nustatė ir dėl... 45. 1) UAB „Serpantinas“ juridinių asmenų registre įregistruota 1992-08-21.... 46. 2) pagal mokesčių administratoriui pateiktus apskaitos dokumentus, UAB... 47. 3) 2012-06-05 A. Č., būdamas vieninteliu steigėju,... 48. 4) UAB „Serpantinas Group“ vienintelio akcininko A. Č.... 49. 5) 2013-10-01 UAB „Serpantinas Group“ akcininkai nusprendė išleisti 75... 50. 6) 2013-04-30 vienintelio UAB „Serpantinas“ akcininko UAB „Serpantinas... 51. 7) 2014-04-30 vienintelio bendrovės akcininko UAB „Serpantinas Group“... 52. 8) 2014-07-10 vykusiame UAB „Serpantinas Group“ akcininkų susirinkime... 53. 9) A. Č. 100 proc. UAB „Serpantinas Group“ turtinių... 54. Vietos mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į patikrinimo metu... 55. Kaip minėta, tais atvejais, kai mokesčio mokėtojo sandoris sudaromas... 56. Išanalizavus aukščiau nurodytas faktines aplinkybes, matyti, kad UAB... 57. Nustatyta ir tai, kad mokesčių administratorius išvadą dėl pareiškėjos... 58. GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 29 punktas (2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr.... 59. Pagal 2001-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675... 60. Pagal GPMĮ 17 str. 201 p. apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 m. pajamas,... 61. Pareiškėjai GPM apskaičiuotas vadovaujantis, be kita ko, GPMĮ 23... 62. Aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės ir ginčo teisiniams santykiams... 63. Pareiškėjos argumentai, kad ji aukščiau analizuotuose sandoriuose... 64. Šiuo atveju taikant turinio viršenybės prieš formą principą ir pagal MAĮ... 65. Pareiškėjos mokestinio patikrinimo, sprendimo dėl patikrinimo akto... 66. Byloje galima daryti pagrįstą išvadą, jog mokesčių administratorius... 67. Kaip matyti, vietos mokesčių administratorius mokesčio baze laikė... 68. Dėl delspinigių ir baudos... 69. Pareiškėja skunde teismui prašo atleisti ją nuo apskaičiuotų delspinigių... 70. GPMĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad už šio įstatymo pažeidimus... 71. Remiantis bylos dokumentais nustatyta, kad Inspekcija nuo patikrinimo metu... 72. MAĮ 100 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčių mokėtojas gali būti... 73. MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad atleidimo nuo pagal šio... 74. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos kaltė dėl padaryto pažeidimo yra įrodyta.... 75. Pareiškėja taip pat nurodo, kad patyrė neigiamų pasekmių ir dėl to, kad... 76. MAĮ 154 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad centrinis mokesčių... 77. Kaip minėta, pareiškėja skundą dėl sprendimo dėl patikrinimo akto... 78. Teismas sutinka su pareiškėjos skundo teiginiais, kad jos 2016-06-20 skundą... 79. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad šiuo atveju... 80. Pažymėtina ir tai, atsakovo atstovas teismui nurodė, jog laikotarpis, kuomet... 81. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad delspinigių... 82. MAĮ 139 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei mokesčių administratorius... 83. Šiuo atveju mokesčių administratorius nustatė tiek aplinkybių... 84. Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos... 85. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87... 86. Administracinę bylą Nr. eI-1437-484/2017 pagal pareiškėjos UAB... 87. Kitą pareiškėjos UAB „Serpantinas“ skundo dalį atmesti kaip... 88. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...