Byla AS-858-214-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. P. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus 2-ųjų pataisos namų, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. P. (toliau – ir pareiškėjas) 2008 m. gegužės 26 d. skundu ir 2010 m. sausio 27 d. patikslintu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus 2-ųjų pataisos namų, priteisti 250 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 20 d. nutartimi pareiškėjo skundą paliko nenagrinėtą. Teismas nustatė, jog pareiškėjas skunde ir patikslintame skunde nurodė, kad Vilniaus 2?uosiuose pataisos namuose nuo 2008 kovo mėn. iki 2008 m. gegužės 16 d. jis gyveno kartu su penkiais kitais nuteistaisiais gyvenamojoje patalpoje Nr. 304, kurios plotas yra apie 14 kv. m, taigi vienam nuteistajam tenkantis plotas nesiekė 3 kv. m ir taip buvo pažeisti higienos normos HN76:1999 reikalavimai. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2008 m. gruodžio 12 d. išnagrinėta administracinė byla Nr. I-3780-426/2008 pagal pareiškėjo skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus 2-ųjų pataisos namų, dėl neturtinės žalos atlyginimo. Skundu šioje byloje pareiškėjas prašė priteisti iš Lietuvos valstybės 150 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Žalos padarymo faktą jis grindė iš esmės analogiškais motyvais, t. y. per mažu gyvenamosios patalpos Nr. 304 plotu, atsižvelgiant į joje 2008 m. kovo – gegužės mėn. gyvenusių nuteistųjų skaičių. Sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3780-426/2008 dar neįsiteisėjęs. Taip pat teismas pastebėjo, kad skunde ir patikslintame skunde pareiškėjas nurodė, jog jam, kaip ligoniui, turėjo būti skirtos didesnės maisto porcijos, jam buvo numatyta skirti padidinto kaloringumo dietą, tačiau realiai tai nebuvo padaryta, praktinė pietų davinių energetinė vertė ir angliavandenių kiekis buvo mažesni už teorinius. Nustatyta, kad pareiškėjas, remdamasis iš esmės analogiškais motyvais, skundu administracinėje byloje Nr. I-1451-624/2009 prašė jam priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus 2-ųjų pataisos namų, 50 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Pažymėjo, jog administracinė byla Nr. I-1451-624/2009 buvo išnagrinėta 2009 m. birželio 12 d., tačiau joje priimtas sprendimas dar nėra įsiteisėjęs. Išnagrinėjęs šioje administracinėje byloje bei administracinėse bylose Nr. I-3780-426/2008 ir Nr. I-1451-624/2009 pareikštų reikalavimų tapatumo klausimą, teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamoje byloje ir bylose Nr. I-3780-426/2008 bei Nr. I-1451-624/2009 sprendžiamas ginčas tarp tų pačių šalių (pareiškėjo ir Lietuvos valstybės) dėl to paties administracinio ginčo, t. y. dėl neturtinės žalos, pareiškėjo patirtos dėl jo laikymo per mažoje gyvenamojoje patalpoje Nr. 304 2008 m. kovo – gegužės mėn. ir maisto davinių neatitikimo nustatytiems reikalavimams, atlyginimo. Atsižvelgęs į tai, kad nagrinėjamoje byloje ir administracinėse bylose Nr. I?3780?426/2008 ir Nr. I-1451-624/2009 sprendžiami ginčai tarp tų pačių šalių dėl tų pačių administracinių ginčų, tačiau Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimai minėtose bylose dar nėra įsiteisėję, teismas pareiškėjo skundą paliko nenagrinėtu (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 103 str. 4 p.).

7III.

8Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartį panaikinti kaip nepagrįstą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas nurodo, jog teisėja Liudmila Zaborovska nagrinėdama bylą pirmosios instancijos teisme pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 110 straipsnį. Pažymi, kad į teismo posėdį nebuvo iškviesti liudytojai. Paaiškina, jog 2008 m. balandžio 30 d. – 2008 m. gegužės 9 d. buvo Laivės atėmimo vietų ligoninėje, kurioje jam nustatytas astmos paūmėjimas ir nurodyta skirti padidinto kaloringumo dietą, kurios jis Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose negavo. Nurodo, kad apie jo sveikatos būklę yra nurodyta L. K. 2008 m. balandžio 1 d. pažymoje Nr. 42-51. Pažymi, kad teismas neprijungė prie bylos A. J. skundo, iš kurio matyti, kad oro judėjimo greitis patalpoje Nr. 304 buvo mažesnis už nustatytąjį higienos normomis. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Vilniaus 2-ieji pataisos namai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV.

11Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

12ABTĮ 103 straipsnio 4 punkte numatyta, jog teismas skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą, jeigu teisme nagrinėjamas administracinis ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties administracinio ginčo. Taigi skundas paliekamas nenagrinėtu išsiaiškinus, jog yra nagrinėjamas administracinis ginčas pagal tapatų (identišką) pareiškėjo skundą. Tapačiais skundai gali būti pripažinti, tik kai yra tapatūs visi trys elementai – šalys, skundo dalykas ir faktinis skundo pagrindas.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą paliko nenagrinėtą, nustatęs, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje ir administracinėse bylose Nr. I?3780?426/2008 ir Nr. I-1451-624/2009 sprendžiami ginčai tarp tų pačių šalių dėl tų pačių administracinių ginčų.

14Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 12 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3780-426/2008 pagal pareiškėjo skundą Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus 2-ųjų pataisos namų, dėl 150 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Pareiškėjas savo skundo reikalavimą grindė aplinkybe, jog jam atliekant bausmę Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose buvo pažeistos jo teisės, nes pataisos namų administracija pateikdavo jam žinomai melagingus duomenis, kad gyvenamojoje patalpoje Nr. 304 vienam žmogui yra skirta 3 kv. m ploto, nors patalpos Nr. 304 bendras plotas siekė tik 14,75 kv. m, o joje nuo 2008 m. kovo mėn. iki 2008 m. gegužės 16 d. gyveno 6 nuteistieji, todėl bendras jos plotas pagal Lietuvos higienos normą HN76:1999, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 461, turėjo būti ne mažiau kaip 18 kv. m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d sprendimą pakeitė – pareiškėjo skundą patenkino iš dalies, priteisė pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus 2-ųjų pataisos namų, 350 Lt neturtinei žalai atlyginti.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 12 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-1451-624/2009 pagal pareiškėjo skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus 2-ųjų pataisos namų, dėl 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Pareiškėjas savo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo grindė aplinkybe, kad jo medicininėje kortelėje yra pažymėta, jog jam priklauso dietinis maitinimas, tačiau jis jo negaudavo, taip pat jam priklausė padidinta maisto norma kaip dirbantiems vyrams, tačiau ir tokio maitinimo atvykęs į Vilniaus 2-uosius pataisos namus negavo, dėl ko paūmėjo jo ligos, stipriai pablogėjo sveikata. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 12 d. sprendimas nėra įsiteisėjęs.

16Teisėjų kolegijos nuomone, šioje administracinėje byloje ir bylose Nr. I?3780?426/2008 bei Nr. I-1451-624/2009 skundo dalykas yra tas pats – reikalavimas priteisti neturtinės žalos atlyginimą. Žalos atsiradimas tiek šioje byloje, tiek byloje Nr. I-3780-426/2008 buvo kildinamas iš to, kad pareiškėjas buvo apgyvendintas patalpoje Nr. 304, kurios plotas buvo mažesnis nei nustatyta pagal Lietuvos higienos normą HN76:1999. Įvertinus administracinėje byloje Nr. I?1451-624/2009 ir šiuo metu nagrinėjamoje administracinėje byloje pateiktų pareiškėjo skundų turinį galima teigti, kad šių skundų pagrindas, t. y. jų motyvai bei argumentai, yra iš dalies analogiški. Todėl pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog teisme nagrinėjami ginčai tarp tų pačių šalių dėl to paties administracinio ginčo, iš esmės pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo skundas turi būti paliktas nenagrinėtu. Tačiau atsižvelgus į tai, jog Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2010 m. kovo 22 d. priėmus nutartį administracinis ginčas pagal pareiškėjo skundo argumentus buvo išspręstas ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimas įsiteisėjo, byla šioje dalyje nutrauktina (ABTĮ 101 str. 2 p.).

17Teisėjų kolegija pažymi, jog tai, kad administracinėse bylose Nr. I-3780-426/2008 ir Nr. I-1451-624/2009 pareiškėjas, prašydamas priteisti neturtinės žalos atlyginimą, nurodė skirtingą neturtinės žalos įvertinimą (150 000 Lt ir 50 000 Lt) nei nagrinėjamoje byloje, bei nagrinėjamoje byloje atsakovu laikoma Lietuvos valstybė, atstovaujama ne tik Vilniaus 2-ųjų pataisos namų, bet ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, iš esmės neturi teisinės reikšmės konstatuojant administracinių ginčų tapatumo faktą, kadangi priešingas aiškinimas sudarytų galimybę pareiškėjui piktnaudžiauti teise kreiptis į teismą, kiekvieną kartą remiantis iš esmės tais pačiais argumentais, tačiau prašant atlyginti skirtingo dydžio neturtinę žalą.

18Taigi Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiama nutartimi iš esmės pagrįstai pareiškėjo skundą paliko nenagrinėtą ABTĮ 103 straipsnio 4 punkto pagrindu, todėl jos naikinti nėra pagrindo, tačiau atsižvelgus į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 22 d. priėmė nutartį, kuria ginčas buvo išspręstas iš esmės, ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimas įsiteisėjo, byla dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo už pareiškėjo apgyvendinimą patalpoje Nr. 304, kurios plotas neatitiko higienos normos HN76:1999 reikalavimų, nutrauktina.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjo V. P. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartį pakeisti iš dalies – bylą dalyje pagal pareiškėjo V. P. skundą dėl neturtinės žalos atlyginimo už jo apgyvendinimą patalpoje Nr. 304, kurios plotas neatitiko higienos normos HN76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos, įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ reikalavimų, nutraukti.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai