Byla eAS-696-143/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Irmanto Jarukaičio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. R. skundą atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Komisijai sprendimams dėl pacientų konsultacijų, ištyrimo, gydymo užsienyje priimti dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja D. R. (toliau – pareiškėja) 2016 m. gegužės 30 d. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti atsakovo viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (toliau – atsakovas, VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė) sudaryto gydytojų konsiliumo 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo dalį dėl rekomendacijų kreiptis dėl tolimesnio gydymo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Neurochirurgijos centrą ir įpareigoti atsakovą pateikti trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Komisijai sprendimams dėl pacientų konsultacijų, ištyrimo, gydymo užsienyje priimti dokumentus ir duomenis, numatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-729 patvirtinto Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 8 ir 9 punktuose.

6Pareiškėja nurodė, kad dėl 2001 m. balandžio mėn. įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe 2003 m. rugpjūčio mėn. jai buvo atlikta ( - ) operacija. 2006 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Neurochirurgijos centre operuojant buvo atlikta ( - ). Dėl nekokybiškai atliktų operacijų 2012 m. jai diagnozuotas ( - ). Skundžiamame VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės sudaryto gydytojų konsiliumo 2016 m. balandžio 29 d. sprendime konstatuojama, kad šiuo metu jai yra reikalinga nauja operacija, kurios metu būtų ( - ), taip pat jai reikia atlikti ( - ). Akivaizdu, kad nėra ir negali būti ginčo dėl fakto, jog jai yra reikalinga atlikti naują operaciją. Pareiškėja, siekdama pasinaudoti 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (toliau – Direktyva) suteikiamomis teisėmis bei vykdydama Direktyvą ir jos taikymą Lietuvos Respublikoje nustatančių teisės aktų nuostatas, kreipėsi į gydytojų konsiliumą, kad būtų parengti būtini dokumentai dėl jos gydymo užsienyje. Tačiau skundžiamu sprendimu jai nurodyta kreiptis į tą pačią gydymo įstaigą Lietuvos Respublikoje, kurioje jai 2006 m. buvo nekokybiškai atlikta ( - ) operacija. Taip jai neleidžiama pasinaudoti teisėmis, numatytomis Direktyvoje.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 6 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos skundą; išaiškino, kad pareiškėja gali kreiptis su skundu į bendrosios kompetencijos teismą; nurodė, įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais bei žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 1 p.).

9Teismas pažymėjo, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos. Asmens procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – teisės kreiptis į teismą prielaidų. Viena iš ABTĮ numatytų teisės kreiptis į teismą prielaidų yra ginčo priskirtinumas teismui. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą, teismas turi atsisakyti priimti skundą, kai byla nepriskirtina teismo kompetencijai.

10Teismas nurodė, kad, remiantis ABTĮ 15 straipsniu, administraciniai teismai sprendžia administracines bylas dėl valstybinio ir savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, t. y. dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių. Pagal ABTĮ 2 straipsnio 16 dalį, administraciniai teisiniai santykiai yra įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais reglamentuoti visuomeniniai santykiai, atsirandantys atliekant viešąjį administravimą. Viešasis administravimas – tai įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti (ABTĮ 2 str. 1 d.). Viešasis administravimas apima administracinių sprendimų priėmimą, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimą, viešųjų paslaugų teikimo administravimą ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (ABTĮ 2 str. 1 d.).

11Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja skundu siekia panaikinti VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės sudaryto gydytojų konsiliumo sprendimą,

12kuriuo rekomenduota pareiškėjai kreiptis į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Neurochirurgijos centrą. Pareiškėja taip pat siekia, kad būtų parengti būtini dokumentai dėl

13jos gydymo užsienyje. Teismo vertinimu, pareiškėja į administracinį teismą kreipėsi dėl atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės veiksmų (sudaryto gydytojų konsiliumo priimto sprendimo). Tačiau atkreipė dėmesį, kad nors, pagal ABTĮ 2 straipsnio 4 dalį, viešojo administravimo subjektas yra ir viešoji įstaiga, kaip šiuo atveju VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, tačiau administraciniuose teismuose nagrinėtini tik tokie ginčai dėl valstybės ar savivaldybės veiksmų, kurie siejami su viešuoju administravimu, kuris, kaip paminėta, apima administracinių sprendimų priėmimą, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimą, viešųjų paslaugų teikimo administravimą ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (ABTĮ 2 str. 1 d.). Šiuo atveju VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė yra asmens sveikatos priežiūros

14įstaiga, teikianti asmenims viešąsias paslaugas (sveikatos priežiūrą), tačiau nevykdanti viešojo administravimo veiklos, ir šiuo konkrečiu atveju VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (gydytojų konsiliumo) veiksmai, priimant skundžiamą sprendimą, laikytini sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, tačiau ne viešuoju administravimu. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos keliami reikalavimai yra ne dėl teisės viešojo administravimo srityje, todėl negali būti priimti nagrinėti administraciniame teisme. Skundžiami atsakovo veiksmai (gydytojų konsiliumo sprendimas) yra civilinės teisės reguliavimo dalykas, todėl keliamas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio kodekso XXXV skyriaus antrasis skirsnis; Civilinio proceso kodekso 1 str. 1 d.).

15Teismas pareiškėjai išaiškino, kad ginčo klausimais su skundu ji turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

16III.

17Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį ir priimti naują nutartį, kuria būtų teigiamai išspręstas skundo priėmimo klausimas.

18Pareiškėja nurodo, kad skunde keliami reikalavimai yra visiškai nesusiję su sveikatos priežiūros paslaugomis, t. y. skunde nėra keliami reikalavimai dėl gydymo paslaugų atlikimo, netinkamos jų kokybės ar kitokių galimų teisių pažeidimų, susijusių su sveikatos paslaugų teikimu. Skunde keliami reikalavimai yra išimtinai susiję ir keliami iš neteisėto administracinio sprendimo priėmimo. Aprašo nuostatose gydytojų konsiliumas yra įvardytas kaip vienas iš administracinės procedūros subjektų, kurio sprendimas yra reikalingas, siekiant gauti siuntimą gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje ir gauti apmokėjimą iš Valstybinės ligonių kasos už tokias gydymo paslaugas. Ši administracinė procedūra, kaip administracinių paslaugų teikimas, yra įtvirtinta ir Direktyvos nuostatose, todėl teismui pateiktas skundas yra priskirtinas administracinio teismo kompetencijai, kadangi bendrosios kompetencijos teismai negali spręsti ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskirasis skundas atmestinas.

22Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija, galiojusi iki 2016 m. birželio 30 d.) 37 str. 2 d. 1 p.). Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti skundą, iš esmės nurodė, kad pareiškėja į administracinį teismą kreipėsi dėl atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės veiksmų (sudaryto gydytojų konsiliumo priimto sprendimo); VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (gydytojų konsiliumo) veiksmai, priimant skundžiamą sprendimą, laikytini sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, tačiau ne viešuoju administravimu. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokiu konstatavimu.

23Administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje

24(ABTĮ 3 str. 1 d.). Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas (ABTĮ 2 str. 1 d., Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 1 d.). Administracinių teismų kompetencijai priskirtos bylos nurodytos ABTĮ 15 straipsnyje.

25Kaip nustatyta, pareiškėjai siekiant gydytis užsienyje, VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojų konsiliumas, įvertinęs tyrimų duomenis, 2016 m. balandžio 29 d. nusprendė rekomenduoti pareiškėjai kreiptis dėl tolimesnio gydymo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Neurochirurgijos centrą. Tokie veiksmai, gydytojų konsiliumui įvertinus pacientės sveikatos būklę (Aprašo 6 p.), nelaikytini viešuoju administravimu, kaip jis apibūdintas paminėtose ABTĮ 2 straipsnio 1 dalyje ir Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 2 str. 1, 5 d.). Skundžiami veiksmai iš esmės yra susiję su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 2 str. 6 d.), o tai yra civilinės teisės reguliavimo dalykas. Būdamas civilinio teisinio pobūdžio, keliamas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Reikia pastebėti, kad Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti laikosi praktikos, kad ginčai, susiję su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (pvz., 2006 m. spalio 9 d. nutartis teismingumo byloje Nr. T-77/2006, 2014 m. lapkričio 11 d. nutartis teismingumo byloje Nr. T-111/2014). Taigi pareiškėjos keliami reikalavimai yra ne dėl teisės viešojo administravimo srityje, todėl negali būti priimti nagrinėti administraciniame teisme.

26Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartis atsisakyti priimti skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą yra pagrįsta, o jos panaikinti nėra pagrindo.

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija, galiojusi iki 2016 m. birželio 30 d.) 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjos D. R. atskirąjį skundą atmesti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja D. R. (toliau – pareiškėja) 2016 m.... 6. Pareiškėja nurodė, kad dėl 2001 m. balandžio mėn. įvykusio nelaimingo... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 6 d. nutartimi... 9. Teismas pažymėjo, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi... 10. Teismas nurodė, kad, remiantis ABTĮ 15 straipsniu, administraciniai teismai... 11. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja skundu siekia panaikinti... 12. kuriuo rekomenduota pareiškėjai kreiptis į Lietuvos sveikatos mokslų... 13. jos gydymo užsienyje. Teismo vertinimu, pareiškėja į administracinį... 14. įstaiga, teikianti asmenims viešąsias paslaugas (sveikatos priežiūrą),... 15. Teismas pareiškėjai išaiškino, kad ginčo klausimais su skundu ji turi... 16. III.... 17. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 18. Pareiškėja nurodo, kad skunde keliami reikalavimai yra visiškai nesusiję su... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskirasis skundas atmestinas.... 22. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 23. Administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo... 24. (ABTĮ 3 str. 1 d.). Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės... 25. Kaip nustatyta, pareiškėjai siekiant gydytis užsienyje, VšĮ Respublikinės... 26. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d.... 28. Pareiškėjos D. R. atskirąjį skundą atmesti.... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį... 30. Nutartis neskundžiama....