Byla A-444-673-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Artūro Drigoto ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovei O. Ž. ,

4atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovams O. K. , A. B. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. Ž. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Alytaus apskrities viršininko administracijai (teisių perėmėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Hidroprojektas“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas V. Ž. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (T I, b. l. 3–9, 154–158) kreipėsi į teismą ir prašė: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. rugpjūčio 27 d. rašto Nr. 3B-(9.5)-Ž-645-1124 5 dalyje antrame sakinyje išdėstytą teiginį „Žemės sklypo Nr. 55 plane nurodyta, kad gretimybė G-H yra valstybinis ežeras Ragožė, taigi atsižvelgiant į plane nurodytą informaciją žemės sklypui Nr. 55 0,03 ha ežero niekada nepriklausė“ ir Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 4-501-(1.28) persiųsto savo padalinio žemės tvarkymo departamento Lazdijų žemėtvarkos skyriaus 2008 m. liepos 28 d. rašte Nr. (1.32)I1-584 išdėstytą teiginį „Pažymime, kad Ragožės ežeras, besiribojantis su dabar Jums priklausančiu žemės sklypu pagal archyvinius dokumentus buvo valstybinis ežeras, todėl tuo metu 0,03 ha kaip ežero plotas negalėjo būti priskaičiuojamas“, kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius pateiktai archyvinei medžiagai – Žemės tvarkymo departamento 1935 m. vasario 8 d. išduotiems K. S. žemės nuosavybės dokumentams ir Pazapsių kaimo žemės išskirstymo vienkiemiais 1931 m. plano, patvirtinto 1933 m. sausio 25 d. ir eksplikacijomis, ir įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą ištaisyti klaidą, pripažinti, jog dalis Ragožės ežero buvo privati nuosavybė ir pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 0,03 ha Ragožės ežero; 2) įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją per teismo nustatytą terminą ištaisyti padarytas klaidas žemės nuosavybės dokumentuose patikslinant sklypų sudėtį pagal pateiktus archyvinius dokumentus: sklypą Nr. 55 sudaro 22 ha 75 arai, į tą skaičių įeina 3 arai ežero; sklypą Nr. 98 sudaro 2 ha 75 arai, į tą skaičių įeina 3 arai kelių; 3) priteisti iš Alytaus apskrities viršininko administracijos 10 000 Lt neturtinės žalos, patirtos vilkinant jo padalinio Lazdijų žemėtvarkos skyriaus padarytų klaidų ištaisymą.

8Nurodė, kad 1993 m. pareiškėjo senelė kreipėsi į Kučiūnų apylinkės agrarinės reformos tarnybą dėl nuosavybės teisių atstatymo į jos tėvo turėtą žemę. Kreipiantis į Kučiūnų apylinkės agrarinės reformos tarnybą, buvo pateiktas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento 1935 m. vasario 8 d. išduotas žemės nuosavybės K. S. dokumento originalas su žemės planu, kuriame nurodyta, kad, remiantis Žemės tvarkymo įstatymo 73 paragrafu, K. S. duota nuosavybės teisėms įrodyti (buv. Kučiūnų) Veisėjų valsčiaus Pazapsių kaimo žemės išskirstymo viensėdžiais projekto plano, padaryto 1931 m. Išskirstymo viensėdžiais plano projektas buvo patvirtintas Vyriausios žemės tvarkymo komisijos 1933 m. birželio 12 d. nutarimu. Išduotame žemės nuosavybės dokumente – sklype Nr. 55 žemės yra: naudojamos – 22 ha 72 arai, nenaudojamos – 3 arai, iš viso 22 ha 75 arai; sklype Nr. 98 žemės yra: naudojamos 2 ha 72 arai, nenaudojamos 3 arai, iš viso 2 ha 75 arai. Šiame dokumente nurodyta, kad sklypo Nr. 55 nenaudojamą žemę sudaro 3 arai ežero, sklype Nr. 98 nenaudojamą žemę sudaro 3 arai kelio. Bendrai kaimo nuosavybei pagal 1931 m. planą sklype Nr. 68 girdykloms palikta 25 arai. Kučiūnų agrarinės reformos taryba išdavė pažymą B. S. , kad K. S. 1940 m. liepos 22 d. turėjo 25,50 ha žemės, iš jų 0,06 nenaudojamos, iš kurios 0,03 ha ežero. Iš 1994 m. gegužės 4 d. Lazdijų rajono valdybos potvarkio Nr. 192-V pareiškėjas suprato, kad grąžinta 25,50 ha žemės; potvarkyje nenurodyti sklypų numeriai, žemės plotų sudėtis neatitinka faktiškos sudėties. Nurodė, kad kreipėsi į Lazdijų rajono valdybą, buvo atsakyta, kad plotai dar tikslinami. 2000 m. kovo 23 d. Lazdijų rajono žemėtvarkos skyrius paruošė laikinąjį sklypo planą, kuriame visas žemės plotas – 25,50 ha, sklypai Nr. 55 ir Nr. 98 atsirado viename žemės sklype Nr. 55, kurio plotas buvo 22,75 ha. Pradėjus aiškintis dėl šios klaidos, buvo žadama ją ištaisyti. 2008 m. buvo atlikti kadastriniai matavimai, su kuriais pareiškėjas nesutinka. Alytaus apskrities viršininko administracija, atsakydama į pareiškėjo kreipimąsi, nurodė, kad Ragožės ežeras, prie kurio yra pareiškėjo žemės sklypas Nr. 55, buvo valstybinis, ir 0,03 ha ežero jam niekada nepriklausė. Pareiškėjas nesutinka su šiuo teiginiu. Ragožės ežeras buvo valstybinis, tačiau jo pakraščiai buvo privatizuoti ir jie skirti žemės sklypui, kuris siejasi su šiuo ežeru.

9Pareiškėjo teigimu, dėl nepateisinamos klaidos ir vilkinimo ją ištaisyti 15 metų buvo padaryta žala miškotvarkai, jis negalėjo kreiptis dėl Europos Sąjungos paramos, susirašinėdamas ir vaikščiodamas po įvairias įstaigas parytė neturtinę žalą. Kiekvieną kartą kreipdamasis į Lazdijų žemėtvarkos skyrių buvo atsainiai priimamas ir jautė pažeminimą, nepatogumą.

10Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į skundą (T I, b. l. 83–86) nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pareiškėjas neteisingai cituoja eksplikacijoje pateiktus duomenis apie žemės sklype Nr. 55 esančias žemės naudmenas. Eksplikacijoje nurodoma, kad 22,75 ha žemės sklype Nr. 55 iš viso yra 0,03 ha netinkamos žemės, kuri užimta vandenų, bet ne ežero. Iš Seinų apskrities, Veisiejų valsčiaus, Pazapsių kaimo žemės išskirstymo vienkiemiais plano ir žemės sklypo Nr. 55 plano, išduoto kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės tvarkymo departamento 1935 m. vasario 8 d. nuosavybės teises patvirtinančiu dokumentu Nr. 20030, nustatyta, kad žemės sklypo Nr. 55 riba, besiribojanti su žemės sklypais Nr. 59, 60 ir 61, eina tuo metu buvusio melioracijos griovio viduriu, taigi šiame žemės sklype nurodytą 0,03 ha vandenų plotą ir sudaro melioracijos griovio dalis. Pareiškėjo nurodyti argumentai, kad K. S. priklauso 0,03 ha Ragožės ežero, yra nepagrįsti. Kučiūnų apylinkės agrarinės reformos tarnyba, parengdama B. S. pažymą dėl nuosavybės teisių atstatymo, 0,03 ha vandens plotą įrašė prie ežerų, kadangi pažymoje buvo tik trys grafos – žemės ūkio naudmenos, miškas ir ežeras.

11Atsakovas Alytaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į skundą (b. l. 132–133) nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad V. Ž. nurodytuose archyviniuose dokumentuose nėra nurodyta, kad K. S. valdė Ragožės ežero dalį, pareiškėjas tik daro prielaidas. 1992 m. balandžio 2 d. inžinierius V. G. preliminariai pamatavo ir paženklino žemės sklypą 25,50 ha B. S. privačiam ūkiui steigti, suteikdamas žemės sklypui Nr. 6. Pagal matininko paskaičiavimus B. S. Lazdijų rajono valdybos 1994 m. gegužės 4 d. potvarkiu suteikta 25,50 ha, dėl atkurtų nuosavybės teisių B. S. pretenzijų nereiškė. 2007 m. UAB „Hidroprojektas“ atliko pareiškėjo sklypo kadastrinius matavimus, tačiau pareiškėjas nesutiko suderinti žemės sklypo plano, teigdamas, kad žemės sklypui turi priklausyti ir 0,03 ha Ragožės ežero.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Hidroprojektas“ atsiliepime į skundą (T I, b. l. 201) paaiškino, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2006 m. vasario 8 d. įpareigojo atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus. 2007 m. sausio 15 d. UAB „Hidroprojektas“ atliko kadastrinius matavimus ir parengė reikiamus dokumentus dėl nuosavybės ploto tikslinimo. V. Ž. nepasirašė ant parengto geodezinio plano, prašydamas palaukti, kol baigsis teisminis procesas.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

15Teismas pažymėjo, kad šioje byloje nagrinėja klausimą dėl pareiškėjo apskųstų aktų – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. rugpjūčio 27 d. rašto Nr. 3B-(9.5)-Ž-645-1124 ir Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Lazdijų žemėtvarkos skyriaus 2008 m. liepos 28 d. rašto Nr. (1.32)I1-584 teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi, kuria nurodoma, kad pareiškėjo nuosavybes teise valdomam sklypui 0,03 ha Ragožės ežero nepriklausė, taip pat dėl to, ar yra pagrindas įpareigoti atsakoves atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus ir priteisti iš šio atsakovės Alytaus apskrities viršininko administracijos neturtinę žalą. Teismas taip pat žymėjo, kad B. S. ar kiti suinteresuoti asmenys neapskundė Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1993 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. 17-622-27075 ir 1994 m. balandžio 4 d. Lazdijų rajono valdybos potvarkio „Dėl žemės suteikimo naudotis asmenims, susigrąžinantiems žemę žemės ūkio veiklai ir dėl žemės išpirkimo iš piliečių, išmokant pinigais“ Nr. 192-V, nors apie šiuos sprendimus sužinojo, sudarydami dovanojimo sutartį, t. y. 1995 m. Nei pareiškėjas, nei jo atstovė šių sprendimų teismui neskundė, neprašė atnaujinti termino skundui dėl šių sprendimų paduoti. Taigi šie sprendimai laikomi teisėtais, o juose nurodyti duomenys teisingais.

16Teismas nusprendė, kad iš byloje esančių įrodymų negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad į pareiškėjo nurodytų žemės sklypų sudėtį įėjo ir dalis Ragožės ežero. Byloje nėra duomenų apie tai, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad K. S. nuosavybės teise valdė 0,03 ha ežero. Kitų įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjo poziciją, byloje taip pat nėra pateikta. Teismas pažymėjo, kad remiantis valstybinio kadastro duomenų registro duomenimis pareiškėjui priklauso žemės sklypas Lazdijų r., Kučiūnų apyl., Pazapsių k., kurį sudaro 1,2 ha žemės ūkio naudmenų ploto (pievos ir natūralios ganyklos), 22,05 ha miškų, 0,25 ha kelių, tačiau 0,03 ha Ragožės ežero pareiškėjui nepriklauso. Pareiškėjas neginčijo kadastro duomenų, todėl jie laikomi teisingais. Teismas taip pat pažymėjo, kad 1995 m. sausio 24 d. privačios žemės sklypo dovanojimo sutartyje nenurodyta, kad dovanojama dalis Ragožės ežero. Atsižvelgęs į nurodytus argumentus, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimo dėl ginčijamose raštų frazėse pripažinimo prieštaraujančiomis pateiktai archyvinei medžiagai bei įpareigoti atsakovui ištaisyti klaidą, pripažįstant, jog dalis Ragožės ežero buvo privati nuosavybė ir pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 0,03 ha Ragožės ežero.

17Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas neprašo patikslinti nekilnojamojo turto kadastre esančių duomenų, o prašo pakeisti 1994 m. gegužės 4 d. Lazdijų rajono valdybos potvarkyje „Dėl žemės suteikimo naudotis asmenims, susigrąžinantiems žemę žemės ūkio veiklai ir dėl žemės išpirkimo iš piliečių, išmokant pinigais“ Nr. 192-V ir 2000 m. kovo 23 d. patvirtintame laikinajame žemės sklypo plane įtvirtintus duomenis. Tačiau šie dokumentai nėra tyrimo dalykas šioje byloje. Atsižvelgęs į nurodytus argumentus, teismas padarė išvadą, kad nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovę Alytaus apskrities viršininko administraciją per teismo nustatytą terminą ištaisyti žemės nuosavybės dokumentuose padarytas klaidas, patikslinant sklypų sudėtį pagal pateiktus archyvinius dokumentus: sklypą Nr. 55 sudaro 22 ha 75 arai, į tą skaičių įeina 3 arai ežero; sklypą Nr. 98 sudaro 2 ha 75 arai, į tą skaičių įeina 3 arai kelių.

18Dėl neturtinės žalos priteisimo, teismas nusprendė, kad byloje nėra nustatyta ir pareiškėjas neįrodė būtinos civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos – valstybinės valdžios institucijos ar jo darbuotojo neteisėtos veikos. Nenustačius neteisėtos veikos, valstybei nekyla civilinė atsakomybė, todėl nėra teisinio pagrindo pareiškėjui priteisti 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą iš atsakovės Alytaus apskrities viršininko administracijos.

19III.

20Pareiškėjas V. Ž. (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu (T II, b. l. 2-9) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Apeliaciniame skunde pateikia skunde pirmosios instancijos teismui nurodytus argumentus, papildomai nurodo, kad:

221. Apylinkės agrarinės reformos tarnybos išduotoje pažymoje žemės plotas ir jo sudėtis atitiko pateiktame šiai tarnybai Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento 1935 m. vasario 8 d. išduotame K. S. žemės nuosavybės dokumente nurodytam plotui ir sudėčiai. K. S. 1992 m. lapkričio 25 d. prašyme nuosavybė į 0,03 ha ežero nurodyta.

232. Teismas nesivadovavo įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 3 straipsniu. Tuo metu valstybė nebuvo numačiusi grąžinti vandens telkinių ir apskųsti 1994 m. balandžio 4 d. Lazdijų rajono valdybos potvarkio nebuvo teisinio pagrindo. Teismas taip pat nesivadovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 145. Įrodinėti juridinio fakto, jog K. S. valdė 0,03 ha vandens telkinį nereikėjo, nes tai įrodė dokumentai. Nei viename Nacionalinės žemės tarnybos pateiktame plane nėra matyti kito vandens telkinio ar griovio, išskyrus ežerą.

243. Teismas neigia dokumentų tikrumą, kurie įrodo, kad K. S. priklausė 0,03 ha vandens telkinio. Kadangi į vandens telkinio sąvoką įeina ir ežerai, nebūtina nurodyti ežero pavadinimą. Pareiškėjas neginčija, jog ežeras buvo valstybinis, tačiau teigia, kad ežero pakrantės buvo privati nuosavybė.

254. Teismas neįvertino ir nekomentavo to fakto, kad pagal 1931 m. Pazapsių kaimo žemės išskirstymo vienkiemiais 1931 m. plano, patvirtinto 1933 m. sausio 25 d., kaimo girdykloms palikta 0,25 ha vandens. Šis faktas nurodytas ir K. S. išduotame 1935 m. žemės nuosavybės dokumente.

265. Valstybinį žemės kadastrą tvarko valstybinė žemėtvarkos tarnyba, kuri ir padarė klaidą žemės nuosavybės dokumentuose. Pareiškėjas prašo šią klaidą, pripažintą 2000 m. kovo 23 d. patvirtintame laikinajame plane, ištaisyti, patikslinant žemės nuosavybės duomenis pagal pateiktus dokumentus. Klaidos ištaisymas apima ir Žemės kadastre įrašytų duomenų taisymą.

276. Valstybinės valdžios darbuotojai neveikė taip kaip turėjo veikti, neatliko tinkamai savo pareigų, dėl ko atsirado civilinė atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 dalyje. Mano, kad byloje pakako įrodymų nustatant neturtinę žalą ir nebuvo įstatyminio pagrindo jos nepriteisti.

28Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė prašė tenkinti apeliacinį skundą ir priimti sprendimą, negrąžinant bylos pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

29Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (T II, b. l. 14-16) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą iš esmės grindžia tais pačiais motyvais, kaip ir atsiliepimą į skundą pirmosios instancijos teismui.

30Atsakovas Alytaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T II, b. l. 18) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą iš esmės grindžia tais pačiais motyvais, kaip ir atsiliepimą į skundą pirmosios instancijos teismui.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinis skundas netenkinamas.

34Pareiškėjas prašė: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. rugpjūčio 27 d. rašto Nr. 3B-(9.5)-Ž-645-1124 5 dalyje antrame sakinyje išdėstytą teiginį „Žemės sklypo Nr. 55 plane nurodyta, kad gretimybė G-H yra valstybinis ežeras Ragožė, taigi atsižvelgiant į plane nurodytą informaciją žemės sklypui Nr. 55 0,03 ha ežero niekada nepriklausė“ ir Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 4-501-(1.28) persiųsto savo padalinio žemės tvarkymo departamento Lazdijų žemėtvarkos skyriaus 2008 m. liepos 28 d. rašte Nr. (1.32)I1-584 išdėstytą teiginį „Pažymime, kad Ragožės ežeras, besiribojantis su dabar Jums priklausančiu žemės sklypu pagal archyvinius dokumentus buvo valstybinis ežeras, todėl tuo metu 0,03 ha kaip ežero plotas negalėjo būti priskaičiuojamas“, kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius pateiktai archyvinei medžiagai – Žemės tvarkymo departamento 1935 m. vasario 8 d. išduotiems K. S. žemės nuosavybės dokumentams ir Pazapsių kaimo žemės išskirstymo vienkiemiais 1931 m. plano, patvirtinto 1933 m. sausio 25 d. ir eksplikacijomis, ir įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą ištaisyti klaidą, pripažinti, jog dalis Ragožės ežero buvo privati nuosavybė ir pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 0,03 ha Ragožės ežero; 2) įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją per teismo nustatytą terminą ištaisyti padarytas klaidas žemės nuosavybės dokumentuose patikslinant sklypų sudėtį pagal pateiktus archyvinius dokumentus: sklypą Nr. 55 sudaro 22 ha 75 arai, į tą skaičių įeina 3 arai ežero; sklypą Nr. 98 sudaro 2 ha 75 arai, į tą skaičių įeina 3 arai kelių; 3) priteisti iš Alytaus apskrities viršininko administracijos 10 000 Lt neturtinės žalos.

35Pirmuoju reikalavimu pareiškėjas iš esmės prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. rugpjūčio 27 d. rašto Nr. 3B-(9.5)-Ž-645-1124 ir Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Lazdijų žemėtvarkos skyriaus 2008 m. liepos 28 d. rašto Nr. (1.32)I1-584 dalis ta apimtimi, kuria nurodoma, kad pareiškėjo nuosavybes teise valdomam sklypui 0,03 ha Ragožės ežero nepriklausė, kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius pateiktai archyvinei medžiagai bei įpareigoti atsakovą ištaisyti klaidas, pripažįstant, kad dalis Ragožės ežero buvo privati nuosavybė ir pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 0,03 ha Ragožės ežero. Pastebėtina, kad administraciniai teismai nenagrinėja bylų dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, todėl nagrinėjamoje byloje tiriamas tik viešojo administravimo subjektų priimtų aktų teisėtumas ir pagrįstumas. Pareiškėjo teigimu, Seinų apskrities (buv. Kučiūnų) valsčiaus, Pazapsių kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo planas, padarytas 1931 m. ir eksplikacijos (T I, b. l. 19–23, 135) bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento 1935 m. vasario 8 d. išduotas raštas Nr. 20030 (T I, b. l. 10–12, 92, 94, 95) patvirtina, kad K. S. nuosavybės teise valdė 0,03 ha ežero. Minėto Pazapsių kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo plano, padaryto 1931 m., 3 lape esančios eksplikacijos 46 punkte nurodoma, kad K. S. priklausančiame sklype Nr. 55 yra 0,03 ha netinkamos žemės – vandenų. Detalesnio paaiškinimo, kas laikoma vandenimis šioje eksplikacijoje nėra nei plane, nei kituose dokumentuose, iš pačiame plane nurodyto sklypo Nr. 55 ribų taip pat nematyti, jog sklypui priklauso dalis ežero. Šiame plane ežeras Ragožė pažymėtas raidė „d“, o plano 3 lape dalyje „Gretimos žemės“ nurodyta, jog raide „d“ pažymėtas valstybinis ežeras Ragožė. Taigi ežeras nurodomas kaip kaimui gretima žemė bei kaip valstybinis. Žemės tvarkymo departamento 1935 m. vasario 8 d. rašte Nr. 20030 nurodyta, kad sklype Nr. 55 yra 22 ha 72 arai naudojamos ir 3 arai nenaudojamos žemės, minėti 3 arai nenaudojamos žemės priskirti vandenims, tačiau taip pat nenurodant, kas laikoma vandenimis. Plane raidėmis „G“ ir „H“ pažymėta sklypo riba nurodyta valstybinis ežeras Ragožė. Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtus dokumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad iš minėtų dokumentų (Seinų apskrities (buv. Kučiūnų) valsčiaus, Pazapsių kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo plano, padaryto 1931 m. ir eksplikacijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento 1935 m. vasario 8 d. išduoto rašto Nr. 20030) negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad į pareiškėjo nurodytų žemės sklypų sudėtį įėjo ir dalis Ragožės ežero. Pirmosios instancijos teismas taip pat pastebėjo, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad K. S. nuosavybės teise valdė 0,03 ha ežero. Apeliantas nurodo, kad juridinio fakto, jog K. S. valdė 0,03 ha vandens telkinį, nustatinėti nereikėjo, kadangi tai įrodė dokumentai. Kaip minėta aukščiau, iš Pazapsių kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo plano, padaryto 1931 m. ir eksplikacijos bei Žemės tvarkymo departamento 1935 m. vasario 8 d. išduoto rašto matyti, kad K. S. priklausė 0,03 ha vandenų, tačiau nenurodyta, jog priklausė 0,03 ha ežero. Pareiškėjo pateikti kiti dokumentai – Kūčiūnų seniūnijos žemėlapis, 1984 metų karinio žemėlapio fragmentas, iš kurių pareiškėjo teigimu matyti, kad alternatyvių vandens telkinių nenurodyta, taip pat vienareikšmiškai nepatvirtina aplinkybės, jog K. S. nuosavybės teise valdė 0,03 ha ežero. Pastebėtina, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas nėra nustatyti, koks vandens telkinys nurodomas archyviniuose dokumentuose, nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pareiškėjo nurodomų dokumentų pagrindu galima konstatuoti, jog atsakovo nurodyti teiginiai yra nepagrįsti.

36Apelianto argumentas, kad Pazapsių kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo 1931 m. plane ir Žemės tvarkymo departamento 1935 m. vasario 8 d. rašte nurodoma, jog kaimo girdykloms palikta 0,25 ha vandens ir iš to darytina išvada, kad būtent iš šio ploto atitinamai kranto ilgiui ir buvo 1935 m. žemės nuosavybės dokumente nurodyta nuosavybė į 0,03 ha vandens, nelaikytinas pagrįstu. Minėtuose dokumentuose nurodoma, kad bendrai Pazapsių kaimo nuosavybė paliekama 25 arų girdykla, kurios sklypo Nr. 68.

37Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. rugpjūčio 27 d. rašto Nr. 3B-(9.5)-Ž-645-1124 5 dalyje antrame sakinyje išdėstytą teiginį „Žemės sklypo Nr. 55 plane nurodyta, kad gretimybė G-H yra valstybinis ežeras Ragožė, taigi atsižvelgiant į plane nurodytą informaciją žemės sklypui Nr. 55 0,03 ha ežero niekada nepriklausė“ ir Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 4-501-(1.28) persiųsto savo padalinio žemės tvarkymo departamento Lazdijų žemėtvarkos skyriaus 2008 m. liepos 28 d. rašte Nr. (1.32)I1-584 išdėstytą teiginį „Pažymime, kad Ragožės ežeras, besiribojantis su dabar Jums priklausančiu žemės sklypu pagal archyvinius dokumentus buvo valstybinis ežeras, todėl tuo metu 0,03 ha kaip ežero plotas negalėjo būti priskaičiuojamas“, prieštaraujančiais pateiktai archyvinei medžiagai – Žemės tvarkymo departamento 1935 m. vasario 8 d. išduotiems K. S. žemės nuosavybės dokumentams ir Pazapsių kaimo žemės išskirstymo vienkiemiais 1931 m. plano, patvirtinto 1933 m. sausio 25 d. ir eksplikacijomis, ir įpareigoti atsakovą ištaisyti klaidą, pripažįstant,jog dalis Ragožės ežero buvo privati nuosavybė ir pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 0,03 ha Ragožės ežero.

38Pareiškėjas antru reikalavimu prašė įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją ištaisyti padarytas klaidas žemės nuosavybės dokumentuose patikslinant sklypų sudėtį pagal pateiktus archyvinius dokumentus: sklypą Nr. 55 sudaro 22 ha 75 arai, į tą skaičių įeina 3 arai ežero; sklypą Nr. 98 sudaro 2 ha 75 arai, į tą skaičių įeina 3 arai kelių. Kaip matyti iš skundo bei pareiškėjo atstovės paaiškinimų prašoma įpareigoti atsakovą ištaisyti klaidas 1994 m. gegužės 4 d. Lazdijų rajono valdybos potvarkyje „Dėl žemės suteikimo naudotis asmenims, susigrąžinantiems žemę žemės ūkio veiklai ir dėl žemės išpirkimo iš piliečių, išmokant pinigais“ Nr. 192-V ir 2000 m. kovo 23 d. patvirtintame laikinajame žemės sklypo plane.

39Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1993 m. gruodžio 8 d. sprendimas Nr. 17-622-27075, kuriuo B. S. atstatytos nuosavybės teisė į 22,78 ha žemės, 2,72 ha miško, esančius Lazdijų rajono, Kučiūnų apylinkės, Pazapsių kaime, grąžinant natūra 22,78 ha žemės, iš jų 19,33 ha mišku apaugusios žemės ir 2,72 ha miško (T I, b. l. 107), 1994 m. gegužės 4 d. Lazdijų rajono valdybos potvarkis „Dėl žemės suteikimo naudotis asmenims, susigrąžinantiems žemę žemės ūkio veiklai ir dėl žemės išpirkimo iš piliečių, išmokant pinigais“ Nr. 192-V, kuriuo B. S. suteikta žemė naudotis nuosavybės teise Kučiūnų ap., Pazapsių km, bendro 25,50 ha ploto, iš jo 1,20 ha žemės ūkio naudmenų, 0,25 ha kelių, 2,00 ha pelkių, 22,05 ha miškų; iš bendro 25,50 ha ploto grąžinti natūra privačiai nuosavybei 22,78 ha žemės (19,33 ha apaugusi mišku) ir 2,72 ha miško (T I, b. l. 14) ir 2000 m. kovo 23 d. žemės sklypo laikinasis planas (T I, b. l. 16) nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. B. S. ar kiti suinteresuoti asmenys minėtų dokumentų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais neskundė, neprašė atnaujinti termino skundui dėl šių sprendimų paduoti, šie sprendimai laikomi teisėtais, o juose nurodyti duomenys teisingais.

40Pagal valstybinio žemės kadastro duomenų registro duomenis, pareiškėjui priklauso žemės sklypas Lazdijų raj., Kučiūnų apyl., Pazapsių k., kurį sudaro 1,2 ha žemės ūkio naudmenų ploto, 22,05 ha miškų, 0,25 ha kelių, 2 ha pelkės. Šie plotai atitinka 1994 m. gegužės 4 d. Lazdijų rajono valdybos potvarkyje Nr. 192-V nurodytus plotus. 1995 m. sausio 24 d. privačios žemės sklypo dovanojimo sutartyje, kuria B. S. jai priklausantį 25,50 ha (iš jų: 1,2 ha žemės ūkio naudmenų, 0,25 ha kelių, 22,05 ha miško, 2,00 ha kitos žemės) žemės sklypą, esantį Lazdijų r., Kučiūnų apyl., Pazapsių k., padovanojo V. Ž. , nurodyti iš esmės tie patys duomenys. Nei viename iš minėtų dokumentų nėra nurodyta, kad pareiškėjui priklauso 0,03 ha Ragožės ežero. Apelianto argumentai dėl to, kad dovanojimo sutartyje nenurodyta, kas sudaro 2 ha kitos žemės, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad į šią žemę įeina ežeras, tuo tarpu iš aukščiau nurodytų kitų dokumentų darytina išvada, jog dovanojimo sutartyje nurodomi 2 ha kitos žemės yra 2 ha pelkės.

41Kaip minėta aukščiau, dokumentai, kuriais atkurtos nuosavybės teisės B. S. , nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Šie dokumentai, kol nėra nuginčyti, laikomi teisėtais. Todėl pareiškėjo argumentai dėl nuosavybės teisių atkūrimo procese išduotų tarpinių dokumentų (prašymo, pažymų, išvadų ir kt.) šioje byloje taip pat nevertinami. Dėl šių priežasčių apelianto argumentas, kad teismas turėjo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 145 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų žemės reformos ir nekilnojamojo turto grąžinimo klausimais dalinio pakeitimo“, atmestinas kaip nepagrįstas.

42Taip pat pažymėtina, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 str. 4 d.). Apelianto argumentas, kad kadastrui klaidingus duomenis pateikė žemėtvarkos tarnyba, atmestini kaip nepagrįsti. Kaip matyti iš bylos medžiagos, registro, sudaryto 1994 m. gegužės 25 d. (T I, b. l. 101-102), juridinis pagrindas – 1994 m. gegužės 4 d. Lazdijų rajono valdybos potvarkis Nr. 192-V, registro, sudaryto 1995 m. vasario 7 d. (T I, b. l. 99-100), juridinis pagrindas – 1995 m. sausio 24 d. privačios žemės dovanojimo sutartis. Teisėjų kolegija pažymi, kad nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymą, keitimą, tikslinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai. Tačiau pareiškėjas nekilnojamojo turto kadastre esančių duomenų patikslinti neprašo ir tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

43Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą per teismo nustatytą terminą ištaisyti žemės nuosavybės dokumentuose padarytas klaidas, patikslinant sklypų sudėtį pagal pateiktus archyvinius dokumentus: sklypą Nr. 55 sudaro 22 ha 75 arai, į tą skaičių įeina 3 arai ežero; sklypą Nr. 98 sudaro 2 ha 75 arai, į tą skaičių įeina 3 arai kelių.

44Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 10 000 Lt neturtinės žalos. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą, administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis). Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.); 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 str.); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 6. 248 str.); 4) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 str.). Įstatymų numatytais atvejais civilinė atsakomybė gali atsirasti net ir nesant teisės pažeidėjo kaltės, viešoji (valstybės) atsakomybė CK 6.271 straipsnyje numatytais atvejais atsiranda esant tik trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad byloje nėra nustatyta ir pareiškėjas neįrodė būtinos civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos – valstybinės valdžios institucijos ar jo darbuotojo neteisėtos veikos. Nenustačius neteisėtos veikos, valstybei nekyla civilinė atsakomybė, todėl nėra teisinio pagrindo pareiškėjui priteisti 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Pareiškėjo V. Ž. apeliacinį skundą atmesti.

46Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovei O. Ž. ,... 4. atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas V. Ž. (toliau – ir pareiškėjas) 8. Nurodė, kad 1993 m. pareiškėjo senelė kreipėsi į Kučiūnų apylinkės... 9. Pareiškėjo teigimu, dėl nepateisinamos klaidos ir vilkinimo ją ištaisyti... 10. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie... 11. Atsakovas Alytaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į skundą... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Hidroprojektas“ atsiliepime į skundą... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 15. Teismas pažymėjo, kad šioje byloje nagrinėja klausimą dėl pareiškėjo... 16. Teismas nusprendė, kad iš byloje esančių įrodymų negalima daryti... 17. Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas neprašo patikslinti... 18. Dėl neturtinės žalos priteisimo, teismas nusprendė, kad byloje nėra... 19. III.... 20. Pareiškėjas V. Ž. (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu (T II, b. l.... 21. Apeliaciniame skunde pateikia skunde pirmosios instancijos teismui nurodytus... 22. 1. Apylinkės agrarinės reformos tarnybos išduotoje pažymoje žemės plotas... 23. 2. Teismas nesivadovavo įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į... 24. 3. Teismas neigia dokumentų tikrumą, kurie įrodo, kad K. S. priklausė 0,03... 25. 4. Teismas neįvertino ir nekomentavo to fakto, kad pagal 1931 m. Pazapsių... 26. 5. Valstybinį žemės kadastrą tvarko valstybinė žemėtvarkos tarnyba, kuri... 27. 6. Valstybinės valdžios darbuotojai neveikė taip kaip turėjo veikti,... 28. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė prašė tenkinti apeliacinį... 29. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 30. Atsakovas Alytaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 34. Pareiškėjas prašė: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie... 35. Pirmuoju reikalavimu pareiškėjas iš esmės prašo panaikinti Nacionalinės... 36. Apelianto argumentas, kad Pazapsių kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo... 37. Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 38. Pareiškėjas antru reikalavimu prašė įpareigoti Alytaus apskrities... 39. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, Lietuvos žemės ūkio... 40. Pagal valstybinio žemės kadastro duomenų registro duomenis, pareiškėjui... 41. Kaip minėta aukščiau, dokumentai, kuriais atkurtos nuosavybės teisės B. S.... 42. Taip pat pažymėtina, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo... 43. Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 44. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 10 000 Lt neturtinės žalos. Pagal... 45. Pareiškėjo V. Ž. apeliacinį skundą atmesti.... 46. Vilniaus apygardos administracinio teismo 47. Nutartis neskundžiama....