Byla 2-2325-565/2007

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,

2sekretoriaujant D.Stasiūnaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Smulkus urmas“ atstovui adv. padėjėjui K. M. ,

4atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai atstovei A. J. ,

5atsakovo Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų - atviros kolonijos įgaliotam atstovui S. K. ,

6teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovams Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Pravieniškių 2-iesiems pataisos namams - atvirajai kolonijai dėl sutikimo nutraukti konkuro procedūras panaikinimo, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo tęsti konkurso procedūras, tretysis asmuo Panevėžio raj. Smilgių žemės ūkio bendrovė, ir

Nustatė

8ieškovas UAB „Smulkus urmas“ patikslintu ieškiniu prašo: 1) pripažinti negaliojančiu atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-22 dienos sutikimą, kuriuo leista Pravieniškių 2-iesiems pataisos namams-atvirajai kolonijai nutraukti supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugai pirkti (toliau - konkursas) procedūras; 2) pripažinti negaliojančiu atsakovo Pravieniškių 2-iųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos viešojo pirkimo komisijos 2007-06-26 dienos sprendimą, kuriuo nutrauktos konkurso procedūros, įpareigojant atsakovą Pravieniškių 2-iuosius pataisos namus-atvirąją koloniją tęsti konkurso procedūras.

9Ieškovas nurodė, kad 2007-04-25 dieną atsakovas Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji kolonija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą nuteistųjų vyrų maitinimo paslaugų tiekėjui parinkti. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ ir Panevėžio rajono Smilgių žemės ūkio bendrovė dalyvavo konkurse kaip jungtinės veiklos sutarties pagrindu pateikusios pasiūlymą ūkio subjektų grupės nariai. Viešųjų pirkimų tarnyba 2007-06-22 dienos sutikimu leido Pravieniškių 2-iesiems pataisos namams-atvirajai kolonijai nutraukti konkurso procedūras, o Pravieniškių 2-ieji pataisos namai – atviroji kolonija 2007-06-26 nusprendė nutraukti konkurso procedūras.

10Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas ir Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų – atvirosios kolonijos sprendimas buvo priimti dėl to, jog po konkurso paskelbimo Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktorius 2007-05-23 dienos įsakymu Nr. V-141 pakeitė asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose valgiaraščio apimtį, kai tuo tarpu visi konkurso paskaičiavimai buvo atlikti remiantis ankstesniu, t.y. 2006-05-02 įsakymu Nr. 4/07-117. Ieškovas mano, kad šios aplinkybės negali būti laikomos iš esmės įtakojančiomis konkurso vykdymo sąlygas, t.y. aplinkybėmis, kuriomis vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnyba būtų įgijusi teisę duoti sutikimą nutraukti konkursą, o perkančioji organizacija būtų įgijusi teisę nutraukti konkursą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies, 8 straipsnio 3 dalies 5 punkto ir 99 straipsnio sąlygas.

11Ieškovas nurodė, kad dėl valgiaraščio pasikeitimo ieškovo vienos dienos maitinimo paslaugų savikaina sumažėjo 37,16 lt, tačiau šis sumažėjimas yra nežymus, palyginus su vienos dienos maitinimo paslaugų kaina, kuri yra 11041,34 lt. Be to, atsakovas Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atviroji kolonija nepasiteiravo, ar ieškovas būtų mažinęs kainą esant pasikeitusiam valgiaraščiui.

12Trečiojo asmens Panevėžio rajono Smilgių žemės ūkio bendrovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu bei jame nurodytais argumentais sutinka ir prašo ieškinį tenkinti.

13Atsakovas Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji kolonija su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktorius 2007-05-23 dienos įsakymu Nr. V-141 pakeitus asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose valgiaraščio apimtį, turėjo būti keičiami ir konkurso dokumentai, tačiau nebebuvo galima to padaryti, kadangi jau buvo atplėšti vokai su pasiūlymais. Viešųjų pirkimų įstatyme nėra numatyta, kad naujai atsiradusios aplinkybės, dėl kurių gali būti nutrauktos pirkimo procedūros, turi būti esminės.

14Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės su ieškiniu nesutiko, nurodė kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2007-06-22 raštas „Dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras“ nėra individualus administracinis aktas ir negali būti skundžiamas teisme.

15Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės taip pat pažymėjo, kad konkurso dokumentuose buvo nurodyta, jog maitinimas turi būti vykdomas vadovaujantis Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos 2006-05-02 įsakymu Nr. 4/07-117. Įsakymas, kuriuo vadovaujantis turėjo būti keičiamos pirkimo dokumentų nuostatos, įsigaliojo po vokų atplėšimo, todėl pirkimo dokumentų jau nebebuvo galima tikslinti.

16Ieškinys atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2007-04-25 atsakovas Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji kolonija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą nuteistųjų (dirbančių ir nedirbančių vyrų) maitinimo paslaugai pirkti (toliau – konkursas), pirkimo dokumentų 6.3. p. nurodyta, kad nuteistųjų maitinimas turi būti vykdomas vadovaujantis Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktoriaus 2006-05-02 įsakymu Nr.4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (t. 1, b.l. 12-13, 14-59). Ieškovas yra pateikęs 2007-05-14 pasiūlymą konkursui (t. 1, b.l. 60-103).

18Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės 2007-06-22 raštu Nr.4S-2064 davė sutikimą atsakovui Pravieniškių 2-iesiems pataisos namams-atvirajai kolonijai nutraukti pirkimo procedūras, kadangi po konkurso paskelbimo Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 05 23 įsakymu Nr.V-141 „Dėl Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 05 02 įsakymo Nr.4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo įstaigose ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, valgiaraštis, tuo tarpu visi konkursiniai skaičiavimai atlikti pagal 2006-0-02 įsakymu Nr.4/07-117 patvirtintą valgiaraštį (t. 1, b.l. 197-198). Atsakovo Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos viešojo pirkimo komisija 2007-06-26 nusprendė nutraukti pirkimo procedūras (t. 1, b.l. 199-200).

19Viešųjų pirkimų tikslas yra vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. numatytais principais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas. Tačiau viešasis pirkimas ne visuomet pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 d. 3 p. numatyta, kad pirkimas gali pasibaigti nutraukus pirkimo procedūras. Sprendimą nutraukti pirkimo procedūras turi teisę priimti perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, jei atsirado aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d., 99 str.). Viešųjų pirkimų įstatyme nėra pateiktas tokių aplinkybių sąrašas, todėl darytina išvada, kad viešasis pirkimas gali būti nutrauktas tais atvejais, kai dėl aplinkybių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, nėra galimybės toliau tęsti viešąjį pirkimą, arba, toliau tęsiant viešąjį pirkimą, nebus pasiekti viešojo pirkimo tikslai.

20Kaip jau minėta ankščiau, pirkimo dokumentų 6.3. p. nurodyta, kad nuteistųjų vyrų maitinimas turi būti vykdomas vadovaujantis Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktoriaus 2006-05-02 įsakymu Nr.4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtinti valgiaraščiai dirbantiems ir nedirbantiems vyrams, taip pat patiekalų receptūros.

21Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktoriaus 2007-05-23 įsakymu Nr.V-141 „Dėl Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktoriaus 2006-05-02 įsakymo Nr.4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo įstaigose ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (skelbtas „Valstybės žiniose“ 2007-05-26, įsigaliojo 2007-06-01) buvo pakeisti dirbančių ir nedirbančių vyrų valgiaraščiai, kai kurių patiekalų receptūros, taip pat numatytas sausas davinys asmenims, kuriems dėl objektyvių paslaugų negali būti užtikrinamas maitinimas pagal patvirtintą dienotvarkę.

22LR Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str. 2 d. numatyta, kad perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Šio ginčo atveju pasiūlymai turėjo būti pateikti iki 2007-05-10 (pirkimo dokumentų IV dalies 16 p.). Todėl atsakovo Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos viešųjų pirkimų komisija nebegalėjo patikslinti pirkimo dokumentų, nurodant, kad nuteistųjų maitinimas turi būti vykdomas pagal 2006-05-02 įsakymą Nr.4/07-117 su 2007-05-23 įsakymu Nr.V-141 padarytais pakeitimais.

23Pagal LR Viešųjų pirkimo įstatymo 18 str. 3 d. ir 6 d. 11 p., sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos, o pirkimo sutartyje turi būti numatyta, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos. Todėl, nepakeitus pirkimo dokumentų, pirkimo sutartis su konkursą laimėjusiu tiekėju negalėtų būti sudaryta teikti maitinimo paslaugas pagal 2006-05-02 įsakymą Nr.4/07-117 su 2007-05-23 įsakymu Nr.V-141 padarytais pakeitimais.

24Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba 2006-06-22 pagrįstai davė sutikimą nutraukti pirkimo procedūras, o atsakovo Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos viešojo pirkimo komisija 2007-06-26 pagrįstai nusprendė nutraukti pirkimo procedūras, kadangi priėmus Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktoriaus 2007-05-23 įsakymą Nr.V-141, konkursas nebegalėjo būti tęsiamas ir pirkimo sutartis nebegalėjo būti sudaryta pagal 2007-04-25 pirkimo dokumentus. Pripažinus, kad pirkimo procedūros nutrauktos pagrįstai, atmestinas reikalavimas įpareigoti atsakovą Pravieniškių 2-uosius pataisos namus-atvirąją koloniją tęsti pirkimo procedūras.

25Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba yra viešojo administravimo subjektas, kurio veikla yra skirta įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką ir prižiūrėti, kaip laikomasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo (LR Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 1, 4 d., Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės nuostatų 1, 5-7 p.), atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos 2007-06-22 sutikimas leisti nutraukti konkurso procedūras laikytinas individualiu administraciniu aktu ir yra susijęs su ieškovo teisėmis bei teisėtais interesai (LR Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 10 d.), nes suteikia teisę atsakovo Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos viešojo pirkimo komisijai nutraukti pirkimo procedūras, o be tokio sutikimo perkančioji organizacija neturi teisės nutraukti pirkimo procedūrų. Todėl ieškovas turi teisę ginčyti atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos 2007-06-22 sutikimą nutraukti pirkimo procedūras (LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d., LR CPK 26 str. 2 d.).

26Iš ieškovo valstybės naudai priteistinos 33,50 lt pašto išlaidos (LR CPK 96 str. 1 d.).

27Vadovaudamasi LR CPK 259 str., 270 str.,

28nusprendė:

29atmesti ieškovo UAB „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl 2007-06-22 sutikimo nutraukti pirkimo procedūras pripažinimo negaliojančiu bei atsakovui Pravieniškių 2-iesiems pataisos namams-atvirajai kolonijai dėl 2007-06-26 sprendimo nutraukti pirkimo procedūras pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo tęsti pirkimo procedūras.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Smulkus urmas“ valstybės naudai 33,50 lt pašto išlaidas.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

32Teisėja

33Rūta Burdulienė

34Civ.byla Nr. 2-2325-55/07

35Procesinio sprendimo kategorija 93.2.9.

36VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

38NUTARTIS

392007 m. spalio mėn. 16 d.

40Vilnius

41Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė, sekretoriaujant D.Stasiūnaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Smulkus urmas“ atstovui adv. padėjėjui K. M. , atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovei A. J. , atsakovo Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atviros kolonijos atstovui S. K. , išnagrinėjusi dalies bylos medžiagos neviešumo klausimą,

42 ieškovas pateikė teismui pasiūlymo konkursui kopiją ir nurodė, kad konkurso dokumentuose yra informacija, sudaranti ieškovo komercinę paslaptį – kainos paskaičiavimo metodika ir pan.

43Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes nustatytina, kad bylos medžiaga, esanti 1 t., b.l. 100-102, 104-106, 112-113, 115-151, yra nevieša (LR CPK 10 str. 2 d.).

44Vadovaudamasi LR CPK 291 str. 1 d.,

Nutarė

45nustatyti, kad civ. bylos Nr.2-2325-55/2007 medžiaga, esanti 1 t. b.l. 100-102, 104-106, 112-113, 115-151, yra nevieša.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,... 2. sekretoriaujant D.Stasiūnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Smulkus urmas“ atstovui adv. padėjėjui K. M. ,... 4. atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 5. atsakovo Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų - atviros kolonijos įgaliotam... 6. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Smulkus... 8. ieškovas UAB „Smulkus urmas“ patikslintu ieškiniu prašo: 1) pripažinti... 9. Ieškovas nurodė, kad 2007-04-25 dieną atsakovas Pravieniškių 2-ieji... 10. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas ir Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų... 11. Ieškovas nurodė, kad dėl valgiaraščio pasikeitimo ieškovo vienos dienos... 12. Trečiojo asmens Panevėžio rajono Smilgių žemės ūkio bendrovės atstovas... 13. Atsakovas Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji kolonija su ieškiniu... 14. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės su... 15. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 16. Ieškinys atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2007-04-25 atsakovas Pravieniškių... 18. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės 2007-06-22 raštu... 19. Viešųjų pirkimų tikslas yra vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo... 20. Kaip jau minėta ankščiau, pirkimo dokumentų 6.3. p. nurodyta, kad... 21. Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktoriaus 2007-05-23... 22. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str. 2 d. numatyta, kad perkančioji... 23. Pagal LR Viešųjų pirkimo įstatymo 18 str. 3 d. ir 6 d. 11 p., sudarant... 24. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad atsakovas... 25. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba yra viešojo administravimo subjektas,... 26. Iš ieškovo valstybės naudai priteistinos 33,50 lt pašto išlaidos (LR CPK... 27. Vadovaudamasi LR CPK 259 str., 270 str.,... 28. nusprendė:... 29. atmesti ieškovo UAB „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovui Viešųjų... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Smulkus urmas“ valstybės naudai 33,50 lt... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos... 32. Teisėja... 33. Rūta Burdulienė... 34. Civ.byla Nr. 2-2325-55/07... 35. Procesinio sprendimo kategorija 93.2.9.... 36. VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS... 38. NUTARTIS... 39. 2007 m. spalio mėn. 16 d.... 40. Vilnius... 41. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė, sekretoriaujant... 42. ieškovas pateikė teismui pasiūlymo konkursui kopiją ir nurodė, kad... 43. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes nustatytina, kad bylos medžiaga, esanti... 44. Vadovaudamasi LR CPK 291 str. 1 d.,... 45. nustatyti, kad civ. bylos Nr.2-2325-55/2007 medžiaga, esanti 1 t. b.l.... 46. Nutartis neskundžiama....