Byla 2-590-544/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovės atstovui R. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-590-544-10 pagal ieškovės UAB „Panevėžio miestprojektas“ ieškinį atsakovei Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje UAB „Statybos projektų valdymas“, dėl atviro konkurso „Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ pastato, Statybininkų g. 9, Panevėžyje rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūra“ paslaugų pirkimo, išvadą teikianti institucija –Viešųjų pirkimų tarnyba prie LRV, ir

Nustatė

3Ieškovės UAB „Panevėžio miestprojektas“ atstovas į teismo posėdį, apie kurio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvyko, prašė bylą išnagrinėti atstovui nedalyvaujant, nurodė, kad ieškinį prašo tenkinti visiškai (b. l. 81, 109). Ieškovė prašė panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos priimtą sprendimą atmesti UAB „Panevėžio miestprojektas“ pateiktą pretenziją atvirame konkurse „Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ pastato, Statybinikų g. 9, Panevėžyje rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūra“ (toliau – Konkursas); įpareigoti atsakovę pakeisti minėto Konkurso sąlygų 1.1 p. ir 1.2 p. ir konkurso sąlygų priedą „Projektavimo užduotis“ taip, kad jie atitiktų Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (toliau – Reglamentas) ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Ieškiniui pagrįsti nurodė, kad atsakovė Konkursą organizuoja nesilaikydama LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir Reglamento nuostatų. 2010-02-05 pateikė atsakovei pretenziją Nr. K-026, kurioje nurodė ginčytinas Konkurso sąlygas ir paprašė jas pakeisti taip, kad jos atitiktų norminių statybos dokumentų reikalavimus, tačiau atsakovė pretenziją atmetė. Konkurso sąlygų 1.1, 1.2 p. nurodyta, kad pirkimo objektas yra rekonstravimo techninio ir darbo projektų parengimas. Perkančioji organizacija statinio projektą siekia parengti vienu etapu, nors tam nėra minėto Reglamento 13 punkte numatytų sąlygų. Todėl statinio projekto rengimas turi būti vykdomas dviem etapais: techninis projektas ir darbo projektas. Reglamento 12 p. nurodyta, kad statinio projektas rengiamas dviem etapais, kai statybos rangovas parenkamas taikant VPĮ. Todėl atsakovės organizuojamas pirkimas pažeidžia minėto Reglamento 12, 13 p. nuostatas bei VPĮ 3 str. numatytus principus. Atsakovė, teigdama, kad neplanuoja rangos darbų pirkti pagal techninį projektą ir nepageidauja rengti projekto dviem etapais, netinkamai aiškina Reglamento 12, 13 p. Lieka neaišku, pagal ką, jei ne pagal parengtą techninį projektą, bus parinktas statybos rangovas. Mano, kad, kadangi projektas rengiamas taikant VPĮ, kai statybos rangovas bus parengtas pagal techninį projektą, ir šį atvejį numato Reglamento 12.1 p. Taigi, projektas turėjo būti organizuojamas dviem etapais ir turėjo būti atitinkamai pakeistos pirkimo sąlygos. Be to, pretenzijoje nurodė, kad konkurso sąlygų priede „Projektavimo užduotis“ pateikti statytojo reikalavimai statinio projektui yra nepakankami ir neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų. Reglamento „Statinio projektavimas“ IV skyrius numato privalomų projektų dokumentų sudėtį. Pagal Reglamento 7, 8 p. reikalavimus, Konkurso sąlygų priedo 6.1.1.1 p. nurodyti projektiniai pasiūlymai yra projekto privalomasis dokumentas, kurį pateikia statytojas. Taigi, ne tiekėjas, bet perkančioji organizacija privalo pateikti projektinius pasiūlymus. Atsakovė teigia, kad ji Konkurso sąlygų 4 priedo „Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis“ 2.5 p., 6 priedo „Statinio projektavimo užduotis“ 6.1.1.1 ir 6.1.2.1 p. įgalioja tiekėją pateikti projektinius pasiūlymus, kaip tai numato Reglamento 7 p. Tačiau Konkurso sąlygų 4 priedas šalių nepasirašytas ir bus pasirašytas tik su konkurso laimėtoju, todėl Reglamento 7 p. nuostatos netaikytinos ir projektinius pasiūlymus privalo pateikti pati atsakovė. Vadovaujantis Reglamento 8.4 p. nuostatomis turi būti, tačiau konkurso medžiagoje nėra, pakankamai duomenų apie tai, kokią užduotį statytojas pateikia projektuotojui ir pagal ką jis rengs techninį projektą. Todėl tiekėjas susiduria su problema ir negali apskaičiuoti pasiūlymo kainos, kas kelia abejones organizuojamo konkurso skaidrumu ir atsakovės veiksmų atitikimu VPĮ 3 str. įtvirtintiems principams (b. l. 3-4, 76-78).

4Atsakovė prašė ieškinį atmesti. Atsikirtimams pagrįsti nurodė, kad, 2010-01-22 paskelbus apie Konkursą, 2010-02-05 ieškovė kreipėsi pas atsakovę su pretenzija dėl ginčijamų Konkurso sąlygų pakeitimo, tačiau 2010-02-11 motyvuotu raštu viešųjų pirkimų komisija atmetė šią pretenziją. Ieškovė ginčija pirkimo objektą – rekonstravimo techninio darbo projekto parengimą - ir mano, kad jis privalo būti rengiamas dviem etapais. Su šiais argumentais nesutinka, nes Reglamentas numato, kad statinio projektas gali būti rengiamas ir vienu etapu, ir dviem etapais, o kaip rengti projektą sprendžia statytojas (užsakovas). Reglamento 12 p. numatyta, kad projektas rengiamas dviem etapais (techninis projektas ir darbo projektas) taikant VPĮ, kai statybos rangovas parenkamas pagal techninį projektą arba statytojui pageidaujant. Nepageidauja rengti projektą dviem etapais. Reglamento 13.1 p. numatyta, kad vienu etapu techninis darbo projektas rengiamas nenurodytais Reglamento 12 p. atvejais. Mano, kad Reglamento 12 p. reikalavimai šiuo atveju netaikytini, kadangi statybos rangovo neparinkinės pagal techninį projektą, o pagal techninį darbo projektą, t. y. pagal darbų kiekų žiniaraštį, techninę specifikaciją, nes planuojami darbai yra nedidelės apimties ir taip bus racionaliau panaudotos lėšos. Reglamento „Statinio projektavimas“ 7 p. nurodyta, kad privalomuosius projekto rengimo dokumentus projektuotojui pateikia statytojas bei kad statytojas parengti ir gauti privalomus dokumentus gali sutartimi įgalioti projektuotoją arba fizinį ar juridinį asmenį. Todėl statinio projektavimo užduotyje ir nurodė, kad projektuotojas privalo pateikti ir suderinti su užsakovu projektinius pasiūlymus. Ši nuostata nurodyta sutarties projekte, kuri yra neatskiriama konkurso sąlygų dalis. Taigi minėtos Sąlygų nuostatos neprieštarauja Reglamento nuostatoms. Ieškovas pats yra dalyvavęs ir laimėjęs konkursus pagal analogiškas konkursų sąlygas, ir tuomet pretenzijų nekėlė (b. l. 60-61, 78-79).

5Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje UAB „Statybos projektų valdymas“, į teismo posėdį, apie kurio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvyko, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b. l. 100-101, 103, 104, 110, 112).

6Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad ieškinyje nenurodytos įstatymo normos, kurios yra pažeistos ir nepateikti tai patvirtinantys argumentai, o ieškovė ginčija ne Konkurso sąlygų neatitikimą įstatymo nuostatoms, o jų galimą neatitikimą imperatyviems normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams.

7Ieškinys atmestinas. Ši išvada daroma vadovaujantis šia įrodymų visuma ir dėl šių motyvų.

8Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad atsakovė 2010-01-22 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 6 (2) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ pastato, Statybininkų g. 9, Panevėžyje rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms pirkti (pirkimo Nr. 83802). Pirkimas vykdomas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patvirtintų ir nustatyta tvarka paskelbtų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, Viešųjų pirkimų įstatymo, Civilinio kodekso ir kitų, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, pagrindu. Iš Konkurso Sąlygų 1.1. 1.2 p. matyti, kad pirkimo objektas yra rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, kurį atsakovė siekia parengti vienu etapu (b. l. 7-36). Ieškovė nesutiko su Konkurso sąlygomis ir, vadovaudamasi VPĮ 95 str. nuostatomis, 2010-02-05 atsakovei pateikė pretenziją, kurioje nurodė ginčijamas Konkurso sąlygų nuostatas ir paprašė jas pakeisti pagal norminių aktų reikalavimus (b. l. 37). Kadangi nėra Reglamento 13 p. nurodytų sąlygų, ieškovė teigia, jog pagal Reglamento 12 p. statinio projektas privalo būti rengiamas dviem etapais: techninis projektas ir darbo projektas, nes statybos rangovas parenkamas taikant VPĮ. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi pretenziją, 2010-02-11 raštu Nr. IS-26.6-974 ją atmetė. Nurodė, kad vykdydama konkursą vadovavosi Reglamento III skyriaus 6.11 p., V skyriaus 6 p. nuostatomis, atsižvelgė į tai, kad rekonstravimo darbai nedidelės apimties, todėl sprendimus priėmė siekdama racionalaus lėšų panaudojimo ir vadovaudamasi ekonomiškumo principu. Pažymėjo, jog neplanuoja rangos darbų pirkti pagal techninį projektą ir nepageidauja rengti projekto dviem etapais, todėl sprendimas projektą rengti vienu etapu nepažeidžia Reglamento 12, 13 p. reikalavimų. Reglamento 7 p. nurodyta, kad statytojas parengti ir gauti privalomuosius dokumentus gali sutartimi įgalioti projektuotoją arba fizinį ar juridinį asmenį. Todėl sprendimas, kad projektuotojas pateiktų ir suderinti su užsakovu projektinius pasiūlymus, neprieštarauja Reglamento „Statinio projektavimas“ 7 p. reikalavimams (b. l. 38). Byloje nustatyta, kad Konkurse dalyvavo 7 tiekėjai, kurių pasiūlymai buvo pripažinti atitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, tame tarpe - ir ieškovė, kurios pasiūlymas preliminarioje eilėje įrašytas ketvirtuoju numeriu (b. l. 84-87). Vadovaudamasi Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 65.7 p., 2010-03-23 protokoliniu nutarimu Nr. 89 atsakovės Viešųjų pirkimų komisija Konkurso laimėtoja pripažino mažiausią kainą pasiūliusią UAB „Statybos projektų valdymas“ (b. l. 84-87) ir 2010-04-12 su ja sudarė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 22-638-366 (b. l. 88-99).

9Teismo nuomone, ieškovė neįrodė ieškinio faktinio ir pagrindo, todėl ieškinys nepagrįstas (CPK 178 str.). Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus reiškia esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą. Pagal teismų praktiką, tik jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio, o ne bet kokie viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Įstatymo nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Įstatymo įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai, pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešųjų pirkimų eilės ar sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės (ex iniuria ius non oritur). Todėl tik esant tokio pobūdžio pažeidimams pirkimo procedūros paprastai nutraukiamos, priimti sprendimai ir Konkurso rezultatai naikinami (pvz., Lietuvos Aukščiausiasis teismo CBS kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-416/2005, 3K-3-180/2005, 3K-3-295/2007 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas minėtą Įstatymą, taip pat yra nurodęs, kad viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o jo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-11-30 nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Litekso“ v. VšĮ Biržų ligoninė ir kt., bylos Nr. 3K-3-623/2005 ir kt.).

10Ieškovė ieškinyje nurodo, kad Konkurso 1.1 p., 1.2 p. numatytos sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, tačiau ieškinyje nenurodyta, kokių konkrečiai imperatyvių įstatymų normų atsakovė nesilaikė ir nepateikia argumentų dėl konkrečių imperatyvių įstatymo normų pažeidimo. Deklaratyvus nurodymas ieškinyje, kad atsakovė pažeidė VPĮ 3 str. principus, konkrečiai nenurodant, kuo faktiškai pasireiškė tų principų pažeidimas, nesudaro pagrindo ieškinio tenkinti. Kaip teisingai nurodė išvadą šioje byloje pateikusi Viešųjų pirkimų tarnyba, ieškovė iš esmės ginčija ne Konkurso sąlygų neatitikimą imperatyvioms įstatymo normoms, bet galimą neatitikimą poįstatyminio akto - LR aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto Statybos techninis reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 12 p., 13 punktų reikalavimams, kas, ieškovės nuomone, reikštų ir VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinto skaidrumo principo pažeidimą, projektui skirtos lėšos bus panaudotos neracionaliai. Tačiau byloje nustatyta, kad Konkurso sąlygose ir sąlygų prieduose nurodyta, jog yra perkamos Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ pastato Statybininkų g. 9 Panevėžys rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (b. l. 7). Užsakovė siekia pastatą renovuoti ir atlikti sienų bei stogo šiltinimo, langų, išorinių durų keitimo darbus. Statinio techninis darbo projektas apjungia techninį projektą ir darbo projektą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ II skirsnyje yra numatyta, kad statinio projektas gali būti rengiamas vienu arba dviem etapais. Teismo nuomone, minėtos ieškinio teisiniu pagrindu nurodytos Reglamento nuostatos šiuo konkrečiu atveju imperatyviai neįpareigojo užsakovo (atsakovės) rengti statinio projektą būtinai dviem etapais. Pasirinkimo teisė dėl to, keliais etapais rengti minėtą projektą, suteikta atsakovei, atsižvelgiant į konkrečių tikslų siekimą, darbų apimtį ir sudėtingumą bei šį klausimą derinant su projektuotoju. Atsakovė teigia, kad pirkimo į dalis neskirsto ir pasiūlymą siekia gauti visam teikiamam nurodytam paslaugų kiekiui, nes darbai nesudėtingi, nedidelės apimties, todėl kitaip elgtis būtų ekonomiškai nenaudinga. Tiekėjas pagal Sutarties sąlygas įsipareigojo vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą nuo statybos pradžios iki projektas bus pripažintas tinkamu naudoti. Todėl daroma išvada, kad atsakovė, pasirinkdama projekto rengimą vienu etapu, nepažeidė nei VPĮ, nei Reglamento 12,13 p. reikalavimų. Tai yra pripažinusi ir pati ieškovė, nes byloje nepaneigta, kad tais atvejais, kai ji laimėjo pagal tas pačias Sąlygas anksčiau atsakovės vykdytus konkursus, analogiškų konkursų sąlygų neginčijo, sudarė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis ir jas vykdė.

11Teiginiai, kad Konkurso sąlygos pažeidžia VPĮ 3 str. įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, nepagrįsti objektyviais faktiniais duomenimis. Pagal pateiktus byloje duomenis, visų tiekėjų pasiūlymai įvertinti pagal tuos pačius vertinimo kriterijus taikant juos objektyviai ir visiems tiekėjams vienodai. Ieškovė neįrodinėja, kad jos pasiūlymas įvertintas netinkamai. Lygiateisiškumo principas reiškia, kad yra ribojama galimybė aiškinti ir keisti konkurso sąlygas bei draudžiama tiekėjams keisti pasiūlymus, o perkančiajai organizacijai – atsižvelgti į tokius tiekėjų pasiūlymų pakeitimus. Teismų praktikoje pripažįstama, kad lygiateisiškumo principas pažeistas, jei po to, kai visi tiekėjai pateikė savo pasiūlymus iki perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatytos datos, vienas iš tiekėjų pateikė pirminį pasiūlymą papildančius duomenis, iš esmės pakeičiančius pasiūlymo esmę, o perkančioji organizacija į šiuos duomenis atsižvelgė. Byloje nėra duomenų, kad kuriam nors tiekėjui buvo suteikta daugiau teisių nei ieškovei ar kad nepagrįstai buvo suteiktas konkurencinis pranašumas. Dėl išdėstyto, įvertinus byloje esantį viešą interesą, daroma išvada, kad perkančioji organizacija užtikrino VPĮ 3 str. 1 d. reikalavimus atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Todėl buvo pasiektas viešojo pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.

12 Kadangi ieškinys atmetamas, iš ieškovės į valstybės pajamas priteistinos išlaidos, susiję sus procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 1, CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

13Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 262 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

14UAB „Panevėžio miestprojektas“ ieškinį atsakovei Panevėžio miesto savivaldybės administracijai atmesti.

15Priteisti iš UAB „Panevėžio miestprojektas“ (į. k. 147693352) į valstybės biudžetą 10 (dešimt) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį tesimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai