Byla I-469-423/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Nataljos Zelionkienės, Albinos Rimdeikaitės, sekretoriaujant Astai Kavaliauskienei, dalyvaujant pareiškėjui V. R. , jo atstovui advokato padėjėjui Laimučiui Ramanauskui, atsakovo Marijampolės apskrities viršininko administracijos atstovei Rasai Žilinskienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui O. R. , viešame teismo posėdyje nagrinėjo pareiškėjo V. R. prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir

Nustatė

3Kauno apygardos administraciniame teisme priimtas pareiškėjo V. R. skundas, kurio pareiškėjas prašo panaikinti 2007-06-08 Marijampolės apskrities viršininko įsakymą Nr. ŽV-345. 2008-04-16 pareiškėjas pateikė teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui dėl 2007-06-08 Marijampolės apskrities viršininko įsakymo Nr. ŽV-345 panaikinimo paduoti.

4Pareiškėjas ir jo atstovas prašo atnaujinti terminą skundui dėl 2007-06-08 Marijampolės apskrities viršininko įsakymo Nr. ŽV-345 panaikinimo paduoti ir paaiškino, jog pareiškėjo atstovas advokato padėjėjas 2008-10-27 gavo iš atsakovo prašomus dokumentus, tame tarpe ir ginčijamo įsakymo nuorašą, tačiau jis nebuvo pasirašytas, todėl kilo abejonių jo tikrumu. Todėl atstovas papildomai 2009-03-31 kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti ginčijamą įsakymą su atsakingų darbuotojų parašais. Įsakymas su parašais buvo gautas tik 2009-04-10. O apie tai, kad ginčijamas įsakymas neteisėtas pareiškėjas sužinojo tik 2008-12-08, gavęs ir VĮ Registrų centro nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą su istorija. Be to pareiškėjas yra garbingo amžiaus, dažnai serga, pablogėjusi jo atmintis, todėl negalėjo laiku suteikti savo atstovui jam žinomą informaciją, todėl terminą skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių.

5Atsakovo atstovė prašė termino neatnaujinti, kadangi pareiškėjui 2008-10-27, gavus ginčijamo įsakymo nuorašą, tapo žinomas ginčijamo administracinio akto turinys, tačiau nustatytais terminais jo neskundė, todėl terminas praleistas be svarbių priežasčių.

6Tretysis suinteresuotas asmuo O. R. prašo termino skundui paduoti neatnaujinti, kadangi jis praleistas be svarbių priežasčių.

7Terminas neatnaujintinas.

8Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (Konstitucijos 30 str.). Tačiau specialus įstatymas numato, kad teisė kreiptis gynybos į teismą turi būti vykdoma įstatymų nustatyta tvarka (ABTĮ 5 str. 1d.). Kreipimasis į teismą įstatymų nustatyta tvarka, susijęs su skundų padavimo administraciniam teismui terminais.

9Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas (ABTĮ 33 str. 1d..). Senaties termino diena laikytina diena, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad 2008-10-27 Marijampolės apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilkaviškio rajono žemėtvarkos skyrius raštu Nr. S-853 Advokato A. B. kontorai išsiuntė jų prašomus dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemės sklypą, esantį Gulbių g. 8, Vilkaviškio mieste. Su minėtu lydraščiu buvo išsiųstas ir ginčijamo 2007-06-08 Marijampolės apskrities viršininko įsakymo Nr. ŽV-345 nuorašas, patvirtintas Personalo ir ūkio tarnybos specialistės (b.l. 39, 107- 108, 135-136). Atstovavimo sutartis su advokato A. B. padėjėju Laimučiu Ramanauskui sudaryta 2008-06-17 (b.l. 45). Pareiškėjas ir jo atstovas šios aplinkybės neginčijo ir patvirtino, jog ginčijamo įsakymo nuorašą gavo 2007-10-27, nuorašas buvo patvirtintas nustatyta tvarka, tačiau nepasirašytas apskrities viršininko ir tai sukėlė įtarimų jo tikrumu.

11Taigi minėti bylos faktiniai duomenys neginčijamai patvirtina, kad pareiškėjas praleido terminą skundui dėl 2007-06-08 Marijampolės apskrities viršininko įsakymo Nr. ŽV-345 panaikinimo paduoti.

12Pareiškėjo ir jo atstovo motyvas, kad ginčijamas administracinis aktas sukels jiems teisines pasekmes paaiškėjo ne gavus įsakymo nuorašą, o 2008-12-08, gavus VĮ Registrų centro centrinio duomenų banko išrašą su istorija, kad pareiškėjas yra garbingo amžiaus, dažnai serga, pablogėjusi jo atmintis, yra nepagrįsti, kadangi pareiškėjas 2008-06-17 sudarė atstovavimo sutartį su advokato padėjėju L. Ramanausku, t.y. turėjo atstovą, kuris galėjo suteikti pareiškėjui kvalifikuotą teisinę pagalbą.

13Kolegijos nuomone, minėtos aplinkybės neginčijamai patvirtina, jog ginčijamo įsakymo esmė ir turinys pareiškėjo atstovui advokato padėjėjui tapo žinoma 2008-10-27, gavus ginčijamo įsakymo tinkamai patvirtintą nuorašą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog ginčijamą įsakymą su apskrities viršininko parašu pareiškėjo atstovas gavo tik 2009-04-10, tačiau tai nesutrukdė 2008-12-31 pareiškėjui pateikti teismui skundą dėl įsakymo panaikinimo ir prie skundo pateikti įsakymo nuorašą, gautą 2008-10-27 (b.l. 7-9, 39).

14Kitokių termino praleidimo priežasčių nebuvo nurodyta. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas pareiškėjo prašymu gali atnaujinti skundo padavimo terminą, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik nuo pareiškėjo valios nepriklausančios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios skundą paduoti per įstatymo nustatytą terminą. Tačiau, kolegijos nuomone, pareiškėjo nurodytos aplinkybės nelaikytinos nuo pareiškėjo valios nepriklausančiomis objektyviomis, svarbiomis aplinkybėmis, kurioms esant praleistas terminas gali būti atnaujintas, kadangi pareiškėjas ir jo atstovas turėjo realią galimybę įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą dėl savo teisių ir teisėtų interesų gynimo. Taigi, teisę kreiptis į teismą ir apginti savo teises pareiškėjas galėjo realizuoti įstatymo nustatyta tvarka ir terminais paduodami skundą, bet šia teise nepasinaudojo dėl jų pačių pasirinkto elgesio. Pareiškėjas elgėsi nerūpestingai, nepagrįstai delsė įgyvendinti savo teises ir tokias veiksmais pats sau sukūrė neigiamas pasekmes. Be to pareiškėjas nenurodė kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių jis negalėjo skundo paduoti per įstatymo nustatytą terminą ir kurios galėtų būti vertinamos kaip svarbios termino praleidimo priežastys.

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, laikytina, kad terminas kreiptis į teismą dėl 2007-06-08 Marijampolės apskrities viršininko įsakymo Nr. ŽV-345 panaikinimo praleistas be svarbių priežasčių ir nėra jokio įstatyminio pagrindo jį atnaujinti. Atmetus prašymą terminui atnaujinti byla dėl minėto administracinio akto panaikinimo nutrauktina ABTĮ 101 str. 1d. 6p. tvarka.

16Vadovaudamasi ABTĮ 34 str. 1d., 3d., 101 str. 1d. 6p., kolegija

Nutarė

18Atmesti pareiškėjo V. R. prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui dėl 2007-06-08 Marijampolės apskrities viršininko įsakymo Nr. ŽV-345 panaikinimo paduoti ir administracinę bylą nutraukti.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai