Byla I-3835-38/2007
Dėl išvadų ir įsakymo panaikinimo, grąžinimo į pareigas ir materialinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Petras Viščinis, sekretoriaujant Rasai Rackevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjui D. D., atsakovės atstovei E. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. D. skundą atsakovei Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl išvadų ir įsakymo panaikinimo, grąžinimo į pareigas ir materialinės žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą ir prašo pripažinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) 2006-01-23 išvadą Nr. 1 nepagrįsta ir negaliojančia. Panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2006-01-24 įsakymą Nr. P–46, grąžinti pareiškėją į Tarnybos valstybės tarnautojo Teisės ir personalo skyriaus vyresniojo specialisto (lygis A, kategorija 7) pareigas ir priteisti iš Tarnybos dėl priverstinių pravaikštų patirtą materialinę žalą.

6Skunde paaiškino, kad nuo 2004-06-14 jis pradėjo eiti Tarnybos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. 2005-02-01 Tarnybos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, pasirašė įsakymą dėl perkėlimo į žemesnes, t. y. į Tarnybos Teisės ir personalo skyriaus vyresniojo specialisto (A lygis, 7 kategorija) pareigas. Pastarąjį direktoriaus sprendimą jis apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Dėl to Tarnybos direktorius V. B. išreiškė akivaizdų nepasitenkinimą, o iš Tarnybos direktoriaus pavaduotojo P. Č. pareiškėjas ne kartą sulaukė tiesioginių grasinimų atleisti iš pareigų, primygtinio reikalavimo išeiti iš darbo savo noru.

7Pareiškėjas paaiškino, kad Tarnybos Teisės ir personalo skyriaus vedėja A. B., tiesiogiai vadovavusi kelis mėnesius iki valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, ne kartą sakė, kad pareiškėjo darbu yra patenkinta ir jis pareigas atlieka gerai. Tačiau likus keletui dienų iki valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo A. B. nuomonę pakeitė, nes, pareiškėjo nuomone, ji sužinojo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005-11-04 sprendimą jis apskundė apeliacine tvarka, o Tarnybos direktoriaus pavaduotojas P. Č. liepė vertinti jį nepatenkinamai, siekdamas atleisti iš einamų pareigų. Tokį susidorojimo būdą, jeigu jis apskųs Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005-11-04 sprendimą apeliacine tvarka, P. Č. pažadėjo Vilniaus apygardos administraciniam teismui priėmus sprendimą. 2005-12-15 A. B., būdama tiesiogine vadove tik kelis mėnesius, pareiškėją įvertino nepatenkinamai ir surašė valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje abstrakčias, nepagrįstas, nemotyvuotas, neatitinkančias tikrovės ir išgalvotas priežastis. Pareiškėjas taip pat mano, kad vertinimo komisijos nariai buvo akivaizdžiai šališki. Teigė, kad vertinant jo kompetenciją negalima būtų neatsižvelgti ir į A. B. bei E. V. (jo tiesioginių vadovių) kompetencijos ir kvalifikacijos atitiktį einamomis pareigomis.

8Pareiškėjas nurodė, kad Tarnybos direktoriaus 2004-12-06 įsakymu Nr. V-165 buvo sudaryta vertinimo komisija, kurios pirmininkas buvo Tarnybos direktoriaus pavaduotojas P. Č.. Ji, neturėdama konkrečių argumentų bei faktinių įrodymų, remdamasi abstrakčiomis aplinkybėmis, kurios buvo paminėtos vertinimo išvadoje, pastarajai pritarė ir jo, pareiškėjo, tarnybinę veiklą įvertino nepatenkinamai bei pasiūlė sprendimą – atleisti iš einamų pareigų, surašė 2006-01-23 valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvadą Nr. l (toliau – Komisijos išvada). Vertinimo komisijos posėdis vyko nesilaikant Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-14 nutarimu Nr. 909 (toliau – Tvarka), nuostatų ir pažeidžiant Tvarkos 13, 15 punktų reikalavimus, t. y. Komisija neįvertino gebėjimų, būtinų valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, ir nenustatė, ar tiesioginis vadovas teisingai įvertino valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą pagal vertinimo kriterijus. Nurodė, kad posėdyje dalyvavo tiesioginė vadovė – A. B., kuri, atsižvelgdama į situaciją dėl asmeninio nusistatymo, galėjo nusišalinti. Komisijos išvadoje pateiktas vertinimas ir siūlomas sprendimas, pareiškėjo manymu, neatitiko pagrindinių valstybės tarnybos principų bei valstybės tarnybos valdymo teisinių pagrindų. Pagal priežastis, poveikį ir pasekmes vertinimas neatitiko valstybės tarnybos valdymą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų siekiamų tikslų (atimama galimybė valstybės tarnautojui mokytis, kelti kvalifikaciją, tobulėti). Pareiškėjas nurodė, kad prieš posėdį Komisijos direktoriaus pavaduotojas P. Č. siūlė atsiimti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005-11-04 sprendimo panaikinimo ir tuomet jis pasistengs padaryti taip, kad Komisijos sprendimas būtų palankus pareiškėjui. Tačiau atsisakius tai padaryti, buvo patikintas, kad sprendimas bus neigiamas, toks, kaip ir suplanuota, ir jis bus atleistas iš einamų pareigų. Tai rodo, kad Komisijos vertinimas ir siūlomas sprendimas jau iš anksto buvo numatytas ir žinomas.

9Atsakovė Valstybės visuomenės svaikatos priežiūros tarnyba su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad pareiškėjas skunde nepagrįstai teigia, kad jo tarnybinės veiklos vertinimas buvo neteisingas, nes veikla buvo vertinta laikantis atitinkamų teisės aktų reikalavimų. Pažymėjo, kad skunde nurodomi pareiškėjo teiginiai, kad tiesioginio vadovo tarnybinės veiklos įvertinimas yra šališkas, nepagrįstas, neatitinkantis tikrovės, sąlygotas išankstinės nuomonės ir neobjektyvus, paremtas siekimu atkeršyti už ankstesnio sprendimo apskundimą teismui ir jam tiesiogiai darė įtaką Tarnybos direktoriaus pavaduotojas P. Č., yra nepagrįsti ir neatitinkantys tikrovės, nes A. B. po pokalbių su skyriaus valstybės tarnautojais, tame taip pat ir pareiškėju, surašė išvadas, įvertinusi valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą pagal kiekvieną vertinimo kriterijų – valstybės tarnautojo veiklos krūvį, veiklos kokybę, atliekamų užduočių sudėtingumą, turimas žinias ir įgūdžius pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti ir bendravimo įgūdžius vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Pagal keturis vertinimo kriterijus pareiškėjo veikla buvo įvertinta nepatenkinamai, o pagal vieną (valstybės tarnautojo atliekamų užduočių sudėtingumas) - gerai. Tai įrodo tiesioginio vadovo objektyvumą. Atsižvelgus į tai minėto valstybės tarnautojo veikla įvertinta nepatenkinamai.

10Atsakovės nuomone, pareiškėjas skunde nepagrįstai teigia, kad Komisijos, sudarytos Tarnybos direktoriaus 2004-12-06 įsakymu Nr. V-165, posėdis vyko nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Atsakovė pažymėjo, kad 2006-01-23 Komisijos posėdyje vertinimo komisijos nario teisėmis dalyvavo Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Mokymo ir vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas L. S., kuris uždavė klausimų pareiškėjui, siekdamas išsiaiškinti, ar teisingai tiesioginis vadovas įvertino pareiškėjo tarnybinę veiklą. Specialistas pritarė ir balsavo už vertinimo komisijos pirmininko pasiūlymą atleisti pareiškėją iš einamų pareigų. Atsakovas nurodė, kad vertinimo komisija įvertino pareiškėjo tiesioginio vadovo išvadą, išklausė pokalbio metu vertinamąjį ir pasinaudojo Taisyklių 16 punkto suteikta teise tiesioginiam vadovui apibūdinti valstybės tarnautojo gebėjimus, būtinus valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, taip pat pateikė jam klausimų, susijusių su valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos rezultatais ir išklausė vertinamojo nuomonę. Tai įrodo pridedamas prie bylos vertinimo komisijos posėdžio garso įrašas. Vertinimo komisija, vadovaudamasi Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 15 punktu, nustatė, kad tiesioginis vadovas teisingai įvertino valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą pagal visus vertinimo kriterijus.

11Skundas tenkintinas.

12Ginčo santykį reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – VTĮ), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-17 nutarimas Nr. 909 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo tvarkos bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“ (toliau - Nutarimas).

13Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str. 1 d. įtvirtinta, kad vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Šiuo konkrečiu atveju siekiant įgyvendinti vienodos praktikos formavimo tikslą būtina vadovautis LVAT 2007-02-09 nutartimi administracinėje byloje Nr. A8-144/2007 ir 2006-12-04 nutartimi Nr. A6_2160/2006.

14LVAT 2007-02-09 nutartyje Nr. A8-144/2007 konstatavo, kad Komisijos 2005-01-31 išvada vertinti pareiškėjo veiklą nepatenkinamai ir atsakovės 2005-02-01 įsakymas Nr. P-39 dėl pareiškėjo pažeminimo pareigose buvo teisėti ir pagrįsti (b. l. 168-175). Pagal ABTĮ 58 str. 2 d. faktas, kuris nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje byloje, kurioje dalyvauja tie patys asmenys, iš naujo neįrodinėjamas.

15Svarbu pažymėti, kad sprendimas minėtą įsakymą ir išvadas pripažinti pagrįstomis buvo priimtas ir įsiteisėjo 2007-02-09. Pareiškėjas skundą dėl Komisijos išvados bei įsakymo pateikė 2005-02-24. Antrą kartą Komisija pareiškėjo tarnybinę veiklą nepatenkinamai įvertino 2006-01-23 išvadoje Nr. 1. Tarnybos direktoriaus įsakymas atleisti pareiškėją iš pareigų remiantis tuo, kad jo tarnybinė veikla du kartus iš eilės buvo įvertinta nepatenkinamai, buvo priimtas 2006-01-24. Darytina išvada, kad priimant įsakymą Nr. P-46 dviejų galiojančių pareiškėjo tarnybinę veiklą nepatenkinamai vertinančių Komisijos išvadų nebuvo. Vadinasi, buvo pažeistas VTĮ 22 str. 19 d. 1 punktas. Minėtame straipsnyje be išlygų įtvirtinta, kad karjeros valstybės tarnautojas iš einamų pareigų gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jei vertinimo komisija tarnautoją nepatenkinamai įvertina du kartus iš eilės.

16Pažymėtina, kad pagal VTĮ 22 str. 1 d. valstybės tarnautojo ir jo tarnybinės veiklos vertinimo tikslas – įvertinti įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos rezultatus bei kvalifikaciją. To paties str. 2 d. nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą per kalendorinius metus vertina tiesioginis valstybės tarnautojo vadovas. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje tiesioginis valstybės tarnautojo vadovas arba valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo valstybės tarnautojo veiklą įvertina arba labai gerai, arba gerai, arba patenkinamai, arba nepatenkinamai. Jei valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinama labai gerai arba patenkinamai, arba nepatenkinamai, valstybės tarnautoją vertina vertinimo komisija. Karjeros valstybės tarnautojų vertinimą ir kvalifikacinių klasių jiems suteikimą reglamentuoja minėtas Vyriausybės nutarimas. Nutarimo 5 punktas numato, kad karjeros valstybės tarnautojo tiesioginis vadovas arba įstaigos vadovą į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo (toliau – tiesioginis vadovas) vertina valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą pagal Nutarime nustatytus kriterijus. Tai yra valstybės tarnautojo veiklos krūvis, veiklos kokybė, atliekamų užduočių sudėtingumas, gebėjimas panaudoti turimas žinias ir įgūdžius pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti ir valstybės tarnautojo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Pagal Nutarimo 9 punktą tiesioginis vadovas, įvertinęs valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą, pateikia išvadą personalo tarnybai. Jeigu tiesioginis vadovas įvertino tarnybinę veiklą labai gerai arba nepatenkinamai, personalo tarnyba išvados kopiją pateikia vertinimo komisijai. Vertinimo komisija vadovaudamasi minėtu nutarimu, skiria vertinimo komisijos posėdžio datą. Nutarimo 13 punktas numato, kad valstybės tarnautojo vertinimo procedūra susideda iš vertinimo komisijai pateiktos išvados nagrinėjimo ir pokalbio tarp valstybės tarnautojo ir vertinimo komisijos narių, skirto įvertinti gebėjimus, būtinus valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti.

17Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad vertinant pareiškėjo, kaip valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą, minėtų procedūrų buvo laikytasi.

18LVAT 2006-12-04 nutartyje konstatavo, kad bylose dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų atsakovas privalo įrodyti atleidimo iš valstybės tarnybos teisėtumą ir pagrįstumą, aplinkybes, kuriomis grindžiamas atleidimas iš pareigų. Įrodinėti bylos aplinkybes turi ta šalis, kuri teigia jas buvus.

19LVAT pažymėjo, kad A. B. išvadų pagrįstumą reikia vertinti kiek tai būtina sprendžiant dėl įsakymo atleisti pareiškėją iš pareigų pagrįstumo.

20Pažymėtina, kad tiesioginis vadovas vertina visų kalendorinių metų valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą. Vertinimo komisija, vertindama valstybės tarnautoją, remiasi tiesioginio vadovo pateikta tarnybinės veiklos vertinimo išvada. A. B. tiesiogine pareiškėjo vadove vertinimo laikotarpiu buvo keletą mėnesių. Iki tol jam vadovavo E. V.. A. B., vertindama pareiškėją, atsižvelgė į E. V. pateiktą pareiškėjo tarnybinės veiklos apžvalgą. Teismas laiko, kad A. B. atliktą pareiškėjo tarnybinės veiklos vertinimą negalima laikyti visiškai teisingu ir pagrįstu. Tiesiogiai D. D. ji vadovavo tik keletą mėnesių. Kadangi yra vertinamas visų kalendorinių metų darbas, nepakanka remtis tik E. V. pateikta pareiškėjo tarnybinės veiklos apžvalga ir pokalbiu, skirtu aptarti pareiškėjo tarnybinės veiklos rezultatus. Tarnybinės veiklos apžvalgoje pateikti labai abstraktūs paaiškinimai apie pareiškėjo atliktų darbų kokybę ir sugebėjimą laiku ir tinkamai atlikti pavedimus. Pareiškėjo tarnybinė veikla buvo įvertinta nepatenkinamai, tam, kad tai pagrįstų, tiesioginė vadovė privalėjo detaliau analizuoti pareiškėjo tarnybinę veiklą, peržiūrėti jo parengtų projektų ir kitų pavedimų atlikimą.

21Atsakovė kaip įrodymą pateikė keletą teisės aktų projektų, kuriuos vertino pareiškėjas. LVAT 2006-12-04 nutartyje konstatavo, kad „pareiškėjas teikė pastabas bei pasiūlymus dėl 19 teisės aktų projektų, taip pat dirbo ir kitus darbus (rengė teisės aktų projektus, rengė atsakymus į skundus, raštus ir kt.;<...>. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, pateiktų pavyzdžių nepakanka daryti visapusiškos išvados apie pareiškėjo veiklos kokybę ir vertinti visų metų veiklą nepatenkinamai“. Tiesioginės vadovės vertinimo išvadose nurodyta, kad pareiškėjas, atlikdamas užduotis bei pavedimus nepateikia galutinio sprendimo, pateikdavo teisiniu požiūriu nepriimtinus projektus. Nurodo, kad jo projektuose, raštuose paliekama smulkių klaidų, nesudėtingus techninio pobūdžio pavedimus atlikdavo per ilgai ir pan. Svarbu pažymėti, kad teismui nepateiktos kaip įrodymai konkrečios pastabos dėl pareiškėjo tarnybinės veiklos kokybės ar konkretūs atliktų projektų vertinimų trūkumai. Nėra nurodyta, kad tam tikrai užduočiai atlikti būtų skirtas terminas, kurį pareiškėjas būtų praleidęs. Išvadose nurodyti abstraktūs ir nekonkretūs įrodymais nepatvirtinti teiginiai dėl pareiškėjo veiklos kokybės negali būti pagrindu vertinti jo visų kalendorinių metų veiklą nepatenkinamai.

22LVAT 2006-12-04 nutartyje pažymėjo, kad aplinkybė, jog pareiškėjas neteikė pasiūlymų kaip atitinkamus punktus pakeisti, galimai susijusi su tuo, kad ant pateiktų teisės aktų projektų paprastai nurodomas pavedimas “įvertinti” ir nėra konkretaus nurodymo pateikti konkrečius pasiūlymus. Kaip ir pats atsakovas yra nurodęs, vertinama yra valstybės tarnautojo tarnybinė veikla per kalendorinius metus, o ne pavienių pavedimų vykdymas. Atsakovės pateikti pavyzdžiai negali būti pakankamas įrodymas vertinti visų kalendorinių metų darbą nepatenkinamai.

23Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjo veiklos nepatenkinamas vertinimas buvo grindžiamas ne tik netinkama jo veiklos kokybe, bet ir nedideliu darbo krūviu, nepatenkinamais bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiais, tačiau byloje nėra duomenų kokį darbo krūvį turėjo kiti skyriaus, kuriame dirbo pareiškėjas, tarnautojai, kas iš kitų institucijų konkrečiai skundėsi dėl pareiškėjo darbo ir t. t.

24Teismo posėdyje atsakovės atstovė E. V. nurodė, kad tuo laikotarpiu už kurį vertinamas pareiškėjas, visi Tarnybos darbuotojai privalėjo pildyti savaitės darbų registrą. Šią pareigą buvo bandoma įdiegti visiems Tarnybos darbuotojams. Nurodė, kad kitų darbuotojų, išskyrus pareiškėjo, darbų registrai neišlikę. Iš byloje pateiktų pareiškėjo užpildytų darbų registrų matyti, kad juose nurodyti kiekvienos darbo dienos atlikti pavedimai ir užduotys. Todėl, remiantis šia aplinkybe teismas daro išvadą, kad abejoja, jog darbų registrus privalėjo pildyti ir kiti darbuotojai. Negalima tvirtinti, kad pareiškėjo darbo krūvis buvo mažesnis nei kitų darbuotojų arba jam kad jam pavesti atlikti darbai buvo atliekami pernelyg ilgai.

25Atsakovė teismui pateikė Komisijos posėdžio įrašą. Posėdžio metu Komisija išklausė pareiškėjo nuomonę dėl tiesioginės vadovės vertinimo išvadų. Komisijos nariai uždavė klausimus pareiškėjui. Pažymėtina, kad buvo užduota klausimų, kurie nėra tiesiogiai susiję su pareiškėjui priskirtų funkcijų vykdymu. Teismas laiko, kad tam, kad įvertinti D. D. visų kalendorinių metų tarnybinę veiklą nepatenkinami, turėjo būti užduodama daugiau klausimų, susijusių su jo tiesioginių funkcijų vykdymu.

26Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas pažymi, kad pareiškėjas eiti Tarnybos Teisės ir personalo skyriaus vyresniojo specialisto pareigas pradėjo 2005-02-01. Kiekviena pareigybė turi savo specifiką, todėl tam, kad laiku ir kokybiškai būtų atliktos naujos tarnybinės pareigos būtini įgūdžiai ir praktika. Vertindami pareiškėją tiek Komisija, tiek tiesioginiai vadovai privalėjo į tai atsižvelgti. LR valstybės tarnybos įstatyme yra įtvirtinta įvairių priemonių tam, kad valstybės tarnautojas galėtų išmokti atitinkamai pareigybei būdingos darbo specifikos, nuolat tobulėtų ir kokybiškiau vykdytų jam pavestas funkcijas. Valstybės tarnybos įstatymo X skyrius reglamentuoja valstybės tarnautojų mokymąsi ir kvalifikacijos tobulinimą.

27Esant tokiai teisinei ir faktinei situacijai galima daryti išvadą, kad vertinimo komisijos 2006-01-23 išvada Nr. 1 yra nepagrįsta. Tarnybos direktoriaus 2006-01-24 įsakymas Nr. P–46 priimtas nesilaikant Valstybės tarnybos įstatymo imperatyvių nuostatų, todėl yra teisinis pagrindas jį naikinti kaip neteisėtą.

28Pareiškėjas pateikė prašymą dėl materialinės žalos atlyginimo. Prašo priteisti neišmokėtą darbo užmokestį nuo Tarnybos direktoriaus 2006-01-24 įsakymo Nr. P-46 „Dėl D. D. atleidimo iš pareigų“ iki Vilniaus apygardos administracinio teismo bylos Nr. I-3835-14 nagrinėjimo dienos, t. y. iki 2007-12-10. Nustatyta, kad darbo užmokestis už minėtą laikotarpį apskaičiuotas teisingai.

29Vadovaujantis LR ABTĮ 44 str. 1 d. tenkinamas pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kadangi teisę gauti išlaidų atlyginimą turi šalis, kurios naudai priimtas sprendimas.

30Teismas, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 44 straipsnio 1 dalimi, 127 straipsniu,

Nutarė

33pareiškėjo D. D. skundą patenkinti.

34Panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos 2006-01-23 išvadą Nr. 1. Panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymą Nr. P-46. Grąžinti pareiškėją D. D. į Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojo Teisės ir personalo skyriaus vyresniojo specialisto (lygis A, kategorija 7) pareigas.

35Priteisti iš atsakovo Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškėjui D. D. 28 190,67 Lt (dvidešimt aštuonis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt litų ir šešiasdešimt septynis centus) neišmokėto darbo užmokesčio nuo Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006-01-24 įsakymo Nr. P-46 „Dėl D. D. atleidimo iš pareigų“ iki Vilniaus apygardos administracinio teismo bylos Nr. I-3835-14 nagrinėjimo dienos, t. y. iki 2007-12-10

36Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Petras Viščinis,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą ir prašo pripažinti Valstybinės... 6. Skunde paaiškino, kad nuo 2004-06-14 jis pradėjo eiti Tarnybos Teisės ir... 7. Pareiškėjas paaiškino, kad Tarnybos Teisės ir personalo skyriaus vedėja 8. Pareiškėjas nurodė, kad Tarnybos direktoriaus 2004-12-06 įsakymu Nr. V-165... 9. Atsakovė Valstybės visuomenės svaikatos priežiūros tarnyba su skundu... 10. Atsakovės nuomone, pareiškėjas skunde nepagrįstai teigia, kad Komisijos,... 11. Skundas tenkintinas. ... 12. Ginčo santykį reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos... 13. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str. 1 d.... 14. LVAT 2007-02-09 nutartyje Nr. A8-144/2007 konstatavo, kad Komisijos... 15. Svarbu pažymėti, kad sprendimas minėtą įsakymą ir išvadas pripažinti... 16. Pažymėtina, kad pagal VTĮ 22 str. 1 d. valstybės tarnautojo ir jo... 17. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad vertinant... 18. LVAT 2006-12-04 nutartyje konstatavo, kad bylose dėl valstybės tarnautojo... 19. LVAT pažymėjo, kad A. B. išvadų pagrįstumą reikia... 20. Pažymėtina, kad tiesioginis vadovas vertina visų kalendorinių metų... 21. Atsakovė kaip įrodymą pateikė keletą teisės aktų projektų, kuriuos... 22. LVAT 2006-12-04 nutartyje pažymėjo, kad aplinkybė, jog pareiškėjas... 23. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjo veiklos nepatenkinamas... 24. Teismo posėdyje atsakovės atstovė E. V. nurodė, kad... 25. Atsakovė teismui pateikė Komisijos posėdžio įrašą. Posėdžio metu... 26. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas pažymi, kad pareiškėjas... 27. Esant tokiai teisinei ir faktinei situacijai galima daryti išvadą, kad... 28. Pareiškėjas pateikė prašymą dėl materialinės žalos atlyginimo. Prašo... 29. Vadovaujantis LR ABTĮ 44 str. 1 d. tenkinamas pareiškėjo prašymas dėl... 30. Teismas, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių... 33. pareiškėjo D. D. skundą patenkinti.... 34. Panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie... 35. Priteisti iš atsakovo Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos... 36. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...