Byla I-169-561/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arturo Drigoto (pranešejas) ir Vaidos Urmonaites-Maculevicienes,

2sekretoriaujant Loretai Cesnavicienei,

3dalyvaujant pareiškejo atstovui adv. Andriui Marapolskui,

4atsakovo atstovei Agnei Murauskaitei,

5treciuju suinteresuotu asmenu atstovems Indrei Bernotaitei, Aistei Jasiukaitienei,

6viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Europopierius“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 8 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Europopierius“ skunda atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui del isakymo dalies panaikinimo.

7Teiseju kolegija n u s t a t e :

8I.

9Pareiškejas uždaroji akcine bendrove (toliau – ir UAB) „Europopierius“ kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjucio13 d. isakyma Nr. D1-422 „Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužes 30 d. isakymo Nr. 268 „Del atliekas naudojanciu ar eksportuojanciu imoniu, turinciu teise išduoti pažymas, sarašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Isakymas) 1 punkta, kuriuo pareiškejas išbrauktas iš Atliekas naudojanciu ar eksportuojanciu imoniu, turinciu teise išduoti pažymas, sarašo, ir priteisti bylinejimosi išlaidas.

10Pareiškejas skunde (b. l. 3-5) paaiškino, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Vilniaus RAAD) direktorius 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. Vr-2.13-20 patvirtino Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agenturos 2008 m. gegužes 28 d. patikrinimo akta Nr. 361, kuriame padaryta išvada, jog UAB „Europopierius“, eksportuodama popieriaus ir kartono atliekas i Baltarusijos Respublika, nesilaike Atlieku vežimo tvarkos aprašo reikalavimu, todel UAB „Europopierius“ pažymos, išduotos už popieriaus ir kartono atlieku eksporta i šia šali, buvo pripažintos negaliojanciomis. UAB „Europopierius“, nesutikdama su Vilniaus RAAD direktoriaus 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. Vr-2.13-20, kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma (administracine byla Nr. I-4150-426/2008). Pabreže, kad esant tokiai situacijai, kai del minetu administraciniu aktu teisetumo yra kiles teisminis gincas, kuriame keliamas UAB „Europopierius“ išduotu pažymu nepagristo pripažinimo negaliojanciomis klausimas, atsakovas neturejo teisinio pagrindo Isakymo 1 punktu išbraukti UAB „Europopierius“ iš Atliekas naudojanciu ar eksportuojanciu imoniu, turinciu teise išduoti pažymas, sarašo (toliau – ir Sarašas).

11Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Aplinkos ministerija) su pareiškejo skundu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista.

12Atsiliepime i skunda (b. l. 38-39) paaiškino, kad imoniu išbraukimo iš Sarašo tvarka reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. isakymu Nr. 184 patvirtintas Atliekas naudojanciu ir (ar) eksportuojanciu imoniu, turinciu teise išduoti pažymas, sarašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas). Aplinkos ministerija pabreže, kad UAB „Europopierius“ argumentas, jog Isakymas negalejo buti priimtas del to, kad prieš ji patvirtinant, Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo apskustas neisigaliojes Vilniaus RAAD 2008 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. Vr-2.13-20 „Del patikrinimo akto patvirtinimo“, yra nepagristi. UAB „Europopierius“ nenurode jokiu teises normu ar argumentu, pagrindžianciu tokius savo teiginius. Pagal Lietuvos Respublikos istatymu ir kitu teises aktu skelbimo ir isigaliojimo tvarkos istatymo 11 straipsnio 3 dali, valstybes valdymo instituciju vadovu ir kolegialiu instituciju individualus teises aktai isigalioja ju pasirašymo diena, jeigu paciuose teises aktuose nenustatyta velesne ju isigaliojimo data. Taigi Vilniaus RAAD 2008 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. Vr-2.13-20 isigaliojo jo pasirašymo diena. Be to, Isakymas yra patvirtintas remiantis Valstybines aplinkos apsaugos inspekcijos 2008 m. rugpjucio 8 d. raštu Nr. VAA5(6.5)-1143, bet ne Vilniaus RAAD 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. Vr-2.13-20. Vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis, Vilniaus RAAD informacija apie pažeidimus, del kuriu imone turi buti išbraukiama iš sarašo, teikia ne Aplinkos ministerijai, o Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai, kuri turi patikrinti duomenis, ir, jei yra pagrindo taikyti Tvarkos apraše numatytas priemones, parengia isakyma bei teikia ji tvirtinti aplinkos ministrui. Byloje nera irodymu, kad UAB „Europopierius“ gincytu Valstybines aplinkos apsaugos inspekcijos rašta, kuriuo pateiktas Isakymo projektas del UAB „Europopierius“ išbraukimo iš Sarašo. Nagrinejamu atveju svarbi ir ta aplinkybe, kad rengiant ir tvirtinant Isakyma, Aplinkos ministerijai, Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir Vilniaus RAAD nebuvo žinoma, kad Vilniaus RAAD 2008 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. Vr-2.13-20 yra apskustas teismui. Vilniaus RAAD ši aplinkybe paaiškejo tik 2008 m. rugpjucio 18 d.

13Treciasis suinteresuotas asmuo Valstybine aplinkos apsaugos inspekcija (toliau – ir Inspekcija) su pareiškejo skundu nesutiko.

14Inspekcija atsiliepime (b. l. 16-17) nurode, kad vadovaujantis Tvarkos aprašo 13 punktu, Inspekcija kiekviena menesi apibendrina iš Regionu aplinkos apsaugos departamentu gautus duomenis, patikrina ju atitikti Tvarkos aprašo reikalavimams, rengia ir teikia aplinkos ministrui tvirtinti Isakymo projekta. Inspekcija 2008 m. liepos 9 d. gavo Vilniaus RAAD rašta Nr. Vr-1.7-2337, kuriame buvo pateikta informacija, kad Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentura, atlikusi UAB „Europopierius“ patikrinima (2008 m. gegužes 28 d. patikrinimo aktas Nr. 361), nustate, jog UAB „Europopierius“ išdave pažymu didesniam atlieku kiekiui, nei buvo eksportavusi. 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. Vr-2.13-20 Vilniaus RAAD patvirtino patikrinimo akta ir Mokescio už aplinkos teršima apskaiciavimo ir mokejimo tvarkoje nustatytais pagrindais pripažino negaliojanciomis dali pažymu. Tvarkos aprašo 16.3 punkte nustatyta, kad imone iš Sarašo išbraukiama, kai RAAD Mokescio už aplinkos teršima apskaiciavimo ir mokejimo tvarkoje nustatytais pagrindais pripažista negaliojanciomis imones išduota(-as) pažyma(-as). Tuo remdamasi, Inspekcija 2008 m. rugpjucio 8 d. raštu Nr. VAA5(6.5)-1143 teike Aplinkos ministerijai Isakymo projekta.

15Treciasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas praše atmesti pareiškejo skunda kaip nepagrista.

16Atsiliepime paaiškino (b. l. 27-28), kad Vilniaus RAAD direktoriaus 2008 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. Vr-2.13-20 isigaliojo jo pasirašymo diena, todel teisetai ir pagristai šio akto pagrindu priimtas Isakymas.

17II.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 8 d. sprendimu UAB „Europopierius“ skunda atmete kaip nepagrista (b. l. 108-112).

19Teismas nustate, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkricio 19 d. sprendimu administracineje byloje Nr. I-4150-426/2008 buvo panaikintas Vilniaus RAAD direktoriaus 2008 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. Vr-2.13-20, pavedant atsakovui priimti nauja sprendima del Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agenturos 2008 m. gegužes 28 d. patikrinimo akto Nr. 361 tvirtinimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkricio 30 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkricio 19 d. sprendima nepakeista. Taip pat nurode, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2009 m. rugsejo 16 d. isakymo Nr. D1-545 5.52 punktu pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjucio 13 d. isakyma Nr. D1-422. Atsižvelges i tai, padare išvada, kad nagrinejamoje byloje išnyko ginco dalykas. Be to, konstatavo, kad Aplinkos ministerija, priimdama Isakyma, objektyviai vertino ginco aplinkybes, tinkamai taike teises normas, reglamentuojancias imoniu išbraukimo iš Sarašo proceduras, todel UAB „Europopierius“ skundo netenkino.

20III.

21Pareiškejas UAB „Europopierius“ pateike apeliacini skunda, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 8 d. sprendima ir priimti nauja sprendima – jo skunda tenkinti, ir priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinejimu.

22Apeliacini skunda (b. l. 117-121) grindžia šiais argumentais:

231.

24Atsižvelgiant i tai, kad isiteisejusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkricio 19 d. sprendimu administracineje byloje Nr. I-4150-426/2008 buvo panaikintas Vilniaus RAAD 2008 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. Vr-2.13-20, neteisetu ir nepagristu turetu buti pripažintas ir jo pagrindu priimtas Isakymas, nes iš neteises teise neatsiranda.

252.

26Individualaus teises akto galiojimas ir vykdymas nera tapacios kategorijos. Istatymai suteikia pareiškejui teise apsispresti del konkretaus akto teisetumo patikrinimo teisme, kuo analizuojamu atveju UAB „Europopierius“ pasinaudojo. Valdžios akto apskundimas sukuria asmeniui teiseta lukesti, jog užgincijus sprendima, jis netaps vykdytinu.

273.

28Isakyma pareiškejas skundžia tuo aspektu, kad nuo pat priemimo momento jis buvo neteisetas, todel nepagristas ir naikintinas. Tai, kad ginco objekto teismo sprendimo priemimo momentu nebeliko del atsakovo veiksmu, retrospektyviu požiuriu nesudaro salygu teigti, jog Isakymas buvo teisetas. Todel Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 8 d. sprendimo motyvai keistini.

29Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepimu i pareiškejo UAB „Europopierius“ apeliacini skunda prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 8 d. sprendima palikti nepakeista ir apeliacini skunda atmesti (b. l. 137-139).

30Atsakovas papildomai nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo administracine byla Nr. I-169-561/2010 teismo 2008 m. lapkricio 5 d. nutartimi buvo sustabdyta, kol isiteises procesinis sprendimas administracineje byloje Nr. I-4150-426/2008. Atnaujinus šios bylos nagrinejima ir sprendžiant Isakymo teisetumo klausima, paaiškejo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsejo 16 d. isakymu Nr. D1-545 „Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. isakymo Nr. 184 „Del Atliekas naudojanciu ar eksportuojanciu imoniu, turinciu teise išduoti pažymas, sarašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas teisinis reguliavimas ir valstybes instituciju kompetencija priimant sprendimus, susijusius su Atliekas naudojanciu ar eksportuojanciu imoniu, turinciu teise išduoti pažymas, sarašo sudarymu, jo pakeitimu bei kt. Vadovaujantis 2009 m. rugsejo 16 d. isakymo Nr. D1-545 3 punktu, priimti tokio pobudžio sprendimus tapo igaliota Valstybine aplinkos apsaugos inspekcija, o nuo 2009 m. gruodžio 31 d. – Aplinkos apsaugos agentura (2009 m. gruodžio 31 d. isakymas Nr. D1-868). Be to, 2009 m. rugsejo 16 d. isakymo Nr. D1-545 5.52 punktu buvo pripažintas netekusiu galios gincijamas Isakymas.

31Treciasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo atmesti pareiškejo apeliacini skunda kaip nepagrista. Atsiliepime nurodo, jog pirmosios instancijos teismas teisingai vertino ginco faktines aplinkybes ir tinkamai taike teises normas (b. l. 135).

32Teiseju kolegija

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinis skundas atmestinas.

35Administracinis gincas kilo del atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjucio13 d. isakymo Nr. D1-422 „Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužes 30 d. isakymo Nr. 268 „Del atliekas naudojanciu ar eksportuojanciu imoniu, turinciu teise išduoti pažymas, sarašo patvirtinimo“ pakeitimo“ dalies, kuria pareiškejas išbrauktas iš Atliekas naudojanciu ar eksportuojanciu imoniu, turinciu teise išduoti pažymas. Tokio pobudžio bylose paprastai vertinamas gincijamo akto teisetumas ir pagristumas, be to, visuomet svarbu nustatyti ar pareiškejas turi materialini teisini suinteresuotuma.

36Teise kreiptis i administracini teisma nustato Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dali, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise arba istatymu saugomas interesas. Pagal ABTI 22 straipsnio 1 dali, skunda (prašyma) del viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teise paduoti asmenys, kai jie mano, kad ju teises ar istatymu saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos ABTI nuostatos garantuoja asmeniui teise kreiptis i administracini teisma ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytu, jog jo teises ar istatymu saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisiu ar interesu pažeidima. Taciau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinedamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškejo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkreciu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipesi del pažeistos teises (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (istatymu saugomus interesus), ar šios teises (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu budu. Tik nustates nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškejo teises vienu iš ABTI 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytu budu. Nenustates šiu aplinkybiu, teismas turi atmesti skunda (prašyma) ABTI 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracineje byloje Nr. A11-443/2005 A502-304/2009; Administraciniu teismu praktika Nr. 7, p. 124-131). Pirmosios instancijos teismas, nustates, kad gincijamas aktas panaikintas, padare pagrista išvada, kad išnyko ginco dalykas bei tinkamai ivertino pareiškejo materialini teisini suinteresuotuma.

37Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkricio 19 d. sprendimu administracineje byloje Nr. I-4150-426/2008 buvo panaikintas Vilniaus RAAD direktoriaus 2008 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. Vr-2.13-20, pavedant atsakovui priimti nauja sprendima del Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agenturos 2008 m. gegužes 28 d. patikrinimo akto Nr. 361 tvirtinimo. Sprendimas isiteisejo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkricio 30 d. nutartimi palikus ji nepakeista. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2009 m. rugsejo 16 d. isakymo Nr. D1-545 5.52 punktu pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjucio 13 d. isakyma Nr. D1-422. Taigi, neteko galios ir ta isakymo dalis, kuria gincija pareiškejas. Konstatuojama, kad esant tokiai situacijai bei tenkinant pareiškejo reikalavima teismo sprendimas nesukeltu jokiu teisiniu pasekmiu. Administraciniai teismai neturi kompetencijos nustatyti juridine reikšme turincius faktus, o papildomu materialinio teisinio pobudžio reikalavimu pareiškejas nustatyta tvarka nepareiške. Todel pritartina išvadai, kad nagrinejamoje byloje išnyko ginco dalykas, kitaip tariant, nera pagrindo konstatuoti pareiškejo teisiu pažeidimo ir spresti del jo pašalinimo. Konstatuojama, kad byloje nenustatytas pareiškejo materialinis teisinis suinteresuotumas del gincijamo akto panaikinimo. Vien tai sudaro pagrinda byloje pareikštam reikalavimui atmesti. Kiti teismo sprendimo bei apeliacinio skundo motyvai del gincijamo administracinio akto yra pertekliniai ir nera nagrinejamam gincui teisiškai reikšmingi, todel del ju nepasisakoma.

38Del pamineto apeliacinis skundas atmetamas.

39Teiseju kolegija, vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Europopierius“ apeliacini skunda atmesti.

41Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 8 d. sprendima palikti nepakeista.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Loretai Cesnavicienei,... 3. dalyvaujant pareiškejo atstovui adv. Andriui Marapolskui,... 4. atsakovo atstovei Agnei Murauskaitei,... 5. treciuju suinteresuotu asmenu atstovems Indrei Bernotaitei, Aistei... 6. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla... 7. Teiseju kolegija n u s t a t e :... 8. I.... 9. Pareiškejas uždaroji akcine bendrove (toliau – ir UAB) „Europopierius“... 10. Pareiškejas skunde (b. l. 3-5) paaiškino, kad Lietuvos Respublikos aplinkos... 11. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Aplinkos... 12. Atsiliepime i skunda (b. l. 38-39) paaiškino, kad imoniu išbraukimo iš... 13. Treciasis suinteresuotas asmuo Valstybine aplinkos apsaugos inspekcija (toliau... 14. Inspekcija atsiliepime (b. l. 16-17) nurode, kad vadovaujantis Tvarkos aprašo... 15. Treciasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 16. Atsiliepime paaiškino (b. l. 27-28), kad Vilniaus RAAD direktoriaus 2008 m.... 17. II.... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 8 d. sprendimu... 19. Teismas nustate, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m.... 20. III.... 21. Pareiškejas UAB „Europopierius“ pateike apeliacini skunda, kuriuo prašo... 22. Apeliacini skunda (b. l. 117-121) grindžia šiais argumentais:... 23. 1.... 24. Atsižvelgiant i tai, kad isiteisejusiu Vilniaus apygardos administracinio... 25. 2.... 26. Individualaus teises akto galiojimas ir vykdymas nera tapacios kategorijos.... 27. 3.... 28. Isakyma pareiškejas skundžia tuo aspektu, kad nuo pat priemimo momento jis... 29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepimu i pareiškejo UAB... 30. Atsakovas papildomai nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo... 31. Treciasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 32. Teiseju kolegija... 33. IV.... 34. Apeliacinis skundas atmestinas.... 35. Administracinis gincas kilo del atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro... 36. Teise kreiptis i administracini teisma nustato Lietuvos Respublikos... 37. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkricio 19 d. sprendimu... 38. Del pamineto apeliacinis skundas atmetamas.... 39. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140... 40. Pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Europopierius“ apeliacini skunda... 41. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 8 d. sprendima... 42. Nutartis neskundžiama....