Byla 2-999-527/2007

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Egidijui Morkūnui, atsakovo Alytaus miesto savivaldybės atstovui Juozui Šarkai, trečiojo asmens Valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų atstovui advokatui Vytautui Kucevičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Šiaulių Gilija“ ieškinį atsakovui Alytaus miesto savivaldybės administracijai (tretysis asmuo Valstybės įmonė prie Alytaus pataisos namų) dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu, jo panaikinimo, įpareigojimo iš naujo išnagrinėti konkurso pasiūlymus ir sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu atsakovo Alytaus miesto savivaldybės mokyklinių baldų pirkimo supaprastinto atviro konkurso viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė: (1) VĮ prie Alytaus pataisos namų; 2) UAB „Šiaulių Gilija“), jį panaikinti ir įpareigoti viešojo pirkimo komisiją iš naujo išnagrinėti konkurso pasiūlymus bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę (b.l.4-6). Ieškovas nurodė, kad atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2006-08-04 sprendimas Nr.113 yra neteisėtas ir naikintinas, kadangi trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p.). Trečiojo asmens gaminami baldai nėra sertifikuoti, laboratoriniai testai gaminamiems baldams nebuvo vykdyti, todėl neatitinka specialių mokykliniams baldams keliamų ergonominių, saugos bei techninių reikalavimų.

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, kadangi ieškovas nepateikė patvirtinančių įrodymų, kad trečiojo asmens siūlomi mokykliniai baldai neatitinka konkurso reikalavimų. Pagal konkurso sąlygas, įrodančius dokumentus, kad parduodami mokykliniai baldai atitinka konkurso nurodytus reikalavimus, konkurso dalyviai galėjo pateikti taip, kaip nurodyta sąlygose, t. y. pateikti sertifikatų kopijas arba vadovo pasirašytas ir antspauduotas pažymas apie atitiktį. Trečiasis asmuo pateikė atitikties patvirtinimą vienu iš būdų, nurodytų konkurso sąlygose. Konkurso dalyviai žinojo perkamiems baldams perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus ir pateikė dokumentus taip, kaip to prašoma konkurso sąlygose, todėl atsakovas iš anksto negalėjo įtarti konkurso dalyvio nesąžiningumu ir reikalauti kitokių dokumentų, nei pats nustatė savo sąlygose (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d.). Perkamų baldų kokybė bus kontroliuojama juos patiekiant ir atsakovui nėra jokios realios grėsmės nupirkti reikalavimų neatitinkančius baldus, todėl komisija nekonstatavo Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. numatytų trečiojo asmens pasiūlymo atmetimo pagrindų ir teisingai sudarė preliminarią eilę. Trečiojo asmens pasiūlyta pirkti klasės lenta yra testuota, ką patvirtina prie pasiūlymo pridėtas sertifikatas, o mokyklinių baldų - kėdės ir stalo- atitikimą reikalavimams, patvirtina baldų bandymų protokolų ir kokybės pažymėjimo Nr.028 kopijos. Trečiojo asmens pateikti įrodymai dėl siūlomų baldų atitikimo konkurso sąlygų 3.1.7 p. reikalavimams atsakovui abejonių nekelia.

4Tretysis asmuo nesutiko su ieškiniu, kadangi pagal mokyklinių baldų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 3.1.7 punktą, tiekėjo įmonės parduodamos prekės turėjo atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, t. y. tiekėjas savo pasiūlyme privalėjo pateikti siūlomų baldų atitikties standartams ar sąlygoms gamintojui suteiktų sertifikatų kopijas arba pažymas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu. Tretysis asmuo pateikė įmonės vadovo parašu patvirtintas pažymas (atitikties deklaracijas), kad jo siūlomi baldai atitinka LST L ENV 1729-1:2002 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ ir LST L ENV 1729-1:2002 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ keliamus reikalavimus. Su trečiojo asmens gaminamais baldais baldų sertifikavimo centre buvo atlikti laboratoriniai bandymai ir buvo pripažinta, kad šie baldai atitinka galiojančių standartų reikalavimus. Tai patvirtina šių bandymų pagrindu VĮ prie Alytaus pataisos namų 2002-04-15 išduotas kokybės pažymėjimas Nr.027 bei baldų sertifikavimo centro 2002-03-07 bandymų protokolas Nr.BBC02-008.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Nustatyta, kad Alytaus miesto savivaldybė administracijos direktorius 2006-07-13 įsakymu Nr.DV-408 patvirtino Mokyklinių baldų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygas (b.l.7-12, 51-64). Pirkimo objektas - 32 vnt. mokymo klasių baldų komplektų. Baldų komplektą sudaro 16 dviviečių reguliuojamo aukščio mokyklinių stalų, 32 mokinio kėdės, 1 klasės lenta, 1 kompiuterio stalas mokytojui ir 1 mokytojo kėdė (b.l.59-63, 67-71). Vykdant šį konkursą 2006-08-02 buvo atplėšti laiku gauti dviejų tiekėjų (trečiojo asmens ir ieškovo) vokai su pasiūlymais (b.l.90-97), o 2006-08-04 protokolo Nr. VP-113 penktu punktu buvo nutarta, kad trečiojo asmens ir ieškovo kvalifikaciniai duomenys atitinka pirkimo dokumentuose keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, ir buvo nustatyta preliminari pasiūlymų eilė:

71) Valstybės įmonė prie Alytaus pataisos namų,

82) UAB ,,Šiaulių gilija“.

9Ieškovas, nesutikdamas su tokia eile, 2006-08-09 raštu prašė trečiojo asmens pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų, atmesti ir sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę (b.l.16). Atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2006-08-17 posėdyje šį ieškovo raštą išnagrinėjo ir protokolo Nr.VP-124 5 punktu nutarė vykdant mokyklinių baldų pirkimo supaprastintą atvirą konkursą, pripažinti laimėjusiu Valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų pasiūlymą (b.l.107).

10Teismas, turėdamas omenyje tai, kad šiuo atveju atsakovas organizavo viešą konkursą, sprendžia, jog bylos aplinkybes, kurios nustatytos nagrinėjant kilusį ginčą, būtina vertinti atsižvelgiant į viešojo konkurso proceso esmę, paskirtį, o taip pat į ypač reikšmingus konkurso dalyvių lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principus. Pažymėtina, kad tinkamo viešo konkurso organizavimo ir vykdymo būtina sąlyga yra šio proceso skaidrumas, kas reiškia, jog viešąjį konkursą organizuojanti institucija privalo užtikrinti, kad atliekant konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų ir kad būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos laisvė. Kadangi viešųjų konkursų organizavimo ir vykdymo proceso teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl kiekviena konkurso organizavimo bei vykdymo stadija ir joms keliami reikalavimai turi būti detaliai ir preciziškai reglamentuota, o tų nustatytų reikalavimų turi būti griežtai laikomasi, tokiu būdu sukuriant visiems konkurso dalyviams vienodas ir lygias sąlygas rungtis konkurse ir sudarant realias prielaidas, kad konkursą laimės būtent tas pretendentas, kuris viešuosius interesus tenkinančiai ir konkursą organizuojančiai institucijai pasiūlys naudingiausiomis sąlygomis sudaryti sandorį, atitinkantį visus iškeltus reikalavimus.

11Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 101 str. 1 d. nustato, kad supaprastinto atviro konkurso pirkimo sąlygos ir procedūros apibūdinamos pirkimo dokumentuose, kuriuose nustatomi tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai ir perkamų prekių pavadinimai, jų techniniai, estetiniai, funkciniai ir kokybės reikalavimai, kiekis ir kt. (VPĮ 101 str. 1 d. 3 p., 7 p.), o pagal VPĮ 101 str. 1 d. 16 punktą juose nurodomi būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų. Tokie paaiškinimai laikytini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (VPĮ 2 str. 20 d.) ir pateikiami visiems konkurse dalyvaujantiems tiekėjams VPĮ 93 str. nustatyta tvarka.

12Pagal atsakovo skelbto Mokyklinių baldų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 3.1.7 punktą, tiekėjo įmonės parduodamos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, o kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai yra siūlomų baldų atitikties atitinkamiems standartams ar sąlygoms gamintojui suteiktų sertifikatų kopijos arba pažymos, patvirtintos įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu (b.l.52, 53). Šis reikalavimas pagal savo pobūdį apibrėžia siūlomos prekės kokybės minimalų standartą, kuris nurodomas pagal VPĮ 101 str. 1 d. 3 punktą ir 25 straipsnį pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, tačiau pirkimo sąlygų 3.1.7 p. nebuvo nurodytas konkretus standartas, kuriam turi atitikti siūlomi baldai. Kadangi ši viešojo pirkimo dokumentų sąlyga dėl perkamų mokyklinių baldų techninių reikalavimų buvo neaiški, todėl, teismo nuomone, ieškovas pagrįstai prašė apibrėžti perkamų baldų kokybinius reikalavimus (atitikimą konkretiems standartams) (b.l.13). Pirkėjas (atsakovas) ją išaiškino 2006-07-27 raštu Nr.SD-5169 (6.25), teigdamas, jog mokykliniai baldai turi atitikti pateiktus eskizus ir galiojančius Lietuvoje (LST L ENV 1729-1:2002 (originalo žymuo ENV 1729-1:2001) ,,Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“, LST L ENV 1729-2:2002 (originalo žymuo ENV 1729-2:2001) ,,Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST ENV 14434:2005 (originalo žymuo EN 14434:2004) ,,Mokymo įstaigų rašomosios lentos. Ergonominiai, techniniai bei saugos reikalavimai ir bandymo metodai“) standartus, kuriuos reglamentuoja rašte nurodyta higienos norma HN 21:2005 (b.l.14). Šis išaiškinimas pagal VPĮ 93 str. 1 d. reikalavimus buvo išsiųstas visiems konkurse dalyvavusiems tiekėjams, tame tarpe ir trečiajam asmeniui (b.l.93).

13Ieškovas ginčija trečiojo asmens siūlomų mokyklinių baldų atitikimą pirkimo dokumentų techniniams reikalavimams, tarp jų atsakovo rašte Nr.SD-5169 (6.25) (b.l.14) nurodytiems standartams. Ieškovo teigimu, trečiojo asmens pateikti dokumentai nepatvirtina, kad jo gaminami baldai atitinka specialius mokykliniams baldams keliamus ergonominius, saugos bei techninius reikalavimus, be to, klasės rašomųjų lentų šis apskritai negamina, o jo pateiktas aprobavimo sertifikato nuorašas taip pat nepatvirtina siūlomų klasės lentų kokybės, neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų.

14Nustatyta, kad tretysis asmuo su pasiūlymu dėl mokyklinių baldų tiekimo buvo pateikęs pažymas (,,atitikties deklaracijas“ dėl mokinio stalo ir kėdės bei ,,kokybės deklaracijas“ dėl mokytojo kėdės ir stalo kompiuteriui), patvirtintas įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu (b.l.83-86), bei aprobavimo sertifikato nuorašą anglų kalba (b.l.87). Atsakovo nuomone, pateikti dokumentai atitiko Konkurso sąlygų 3.1.7 punkto nuostatą, jog kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai yra siūlomų baldų atitikties atitinkamiems standartams ar sąlygoms gamintojui suteiktų sertifikatų kopijos arba pažymos, patvirtintos įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu (b.l.52, 53).

15Teismas su tokia atsakovo pozicija nesutinka dėl šių priežasčių.

16Dėl klasės lentos

17Tretysis asmuo siūlė tiekti kito gamintojo (įmonės Taulukeskus TK-Team Oy Ab Hallikko and Helsinki, Suomija) gaminamas lentas, ko nedraudžia VPĮ 32 str. 3 d., tačiau su trečiojo asmens pasiūlymu nebuvo pateikti nei įrodymai, kad šis ūkio subjektas apskritai gamina tokias klasės lentas ar jas tiekia (VPĮ 32 str. 3 d., 94 str.), nei kad kito gamintojo siūlomos tiekti klasės lentos atitinka pirkimo dokumentų techninius reikalavimus. Kaip matyti iš aprobavimo sertifikato (Nr.950040) kopijos vertimo į lietuvių kalbą (b.l.138), kuris su trečiojo asmens pasiūlymu konkurso komisijai, beje, net nebuvo pateiktas, įmonės Taulukeskus TK-Team Oy Ab Hallikko and Helsinki, Suomija kokybės valdymo sistema atitinka standartą ISO 9001:2000 ir yra taikoma importui, marketingui, pristatymo įrangos distribucijai ir tobulinimui bei vizualios informacijos stendams. Teismo nuomone, šis dokumentas, nurodantis įmonės (gamintojo) minimalų kvalifikacijos lygį, susijusį su jo valdymo sistemos kokybe, niekaip nepatvirtina siūlomų prekių (magnetinių klasės lentų) atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, tarp jų standartui LST ENV 14434:2005 (originalo žymuo EN 14434:2004) ,,Mokymo įstaigų rašomosios lentos. Ergonominiai, techniniai bei saugos reikalavimai ir bandymo metodai“.

18Kadangi ginčo viešojo pirkimo objektas neskaidomas į dalis (dėl to ginčas tarp dalyvaujančių asmenų nekilo), todėl vien tas faktas, kad netgi bylos nagrinėjimo metu yra neįrodytas trečiojo asmens siūlomų magnetinių klasės lentų atitikimas pirkimo dokumentuose nurodytam standartui, yra pakankamas konstatuoti esant pagrįstu ieškinio reikalavimą dėl ginčijamo sprendimo, kuriuo tretysis asmuo yra įtrauktas į preliminarią pasiūlymų eilę, pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo (VPĮ 101 str. 1 d. 4 p.; Konkurso sąlygų 2.1, 2.2 p.).

19Dėl mokyklinių baldų

20Nors trečiojo asmens su pasiūlymu konkurso komisijai pateiktos įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu patvirtintos ,,atitikties deklaracijos“ (b.l.83-84), kuriose deklaruojama, jog mokinio stalas MS 5-7 ir mokinio kėdė MK 5-7 atitinka LST L ENV 1729-1:2002 ir LST L ENV 1729-2:2002, formaliai ir galėtų būti prilyginama Konkurso sąlygų 3.1.7 p. paminėtai pažymai, kuria tiekėjai galėjo įrodinėti kvalifikacinius reikalavimus, tačiau, teismo nuomone, šios atitikties deklaracijos ir jose nurodytas Bandymų protokolas Nr. BBC02-008 iš tiesų niekaip nepatvirtina siūlomų baldų atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams. Kaip matyti iš bandymų protokolo Nr.BBC 02-008 (b.l.42-45) ir šio protokolo pagrindu UAB Baldų sertifikavimo centras išduoto kokybės pažymėjimo Nr.027 (b.l.46), kuriuos tretysis asmuo pateikė bylos nagrinėjimo metu, jais yra patvirtintas tik trečiojo asmens gaminamo mokinio stalo ir mokinio kėdės atitikimas standartui GOST 22046-89, bet ne standartams LST L ENV 1729-1:2002 ir LST L ENV 1729-2:2002. Be to, pažymėtina, jog kokybės pažymėjimo Nr.027 galiojimas baigėsi 2004-03-07, kas reiškia, jog jokių įrodymų apie tai, kad siūlyti baldai konkurso metu atitiko kokio nors standarto reikalavimus, į bylą net nėra pateikta.

21Taip pat nustatyta, jog trečiojo asmens su pasiūlymu pateiktose įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu patvirtintose ,,kokybės deklaracijose“ buvo nurodyta tai, jog mokytojo kėdė ir kompiuterio stalas mokytojui atitinka LR ŪM 1998-09-24 įsakymu Nr.331 patvirtintiems rodikliams. Teismo nuomone, šios kokybės deklaracijos negalėjo būti vertinamos kaip pažymos, įrodančios kvalifikacinius reikalavimus, vien dėl šios priežasties, kadangi nurodytas Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas nuo 2001-06-01 yra netekęs galios 2001 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 70.

22Teisme ieškovui iškėlus klausimą dėl trečiojo asmens siūlomų baldų atitikties pirkimo techniniams reikalavimams, tarp jų atsakovo rašte Nr.SD-5169(6.25) nurodytiems standartams, tretysis asmuo pateikė VšĮ Tuvtechnika 2006-10-20 išduoto kokybės pažymėjimo Nr.028 nuorašą (b.l.126), patvirtintą trečiojo asmens įmonės raštinės vedėjos, kuriame nurodoma, kad VĮ prie Alytaus pataisos namų gaminamos mokymo įstaigų kėdės ir stalai atitinka standartus LST L ENV 1729-1:2002, LST L ENV 1729-2:2002. Nors Lietuvos apeliacinis teismas 2007-06-20 nutartyje ir buvo suabejojęs trečiojo asmens darbuotojo (raštinės vedėjos) patvirtinto kokybės pažymėjimo Nr.028 nuorašo (b.l.126) įrodomąja reikšme dėl trečiojo asmens gaminamų mokymo įstaigų kėdžių ir stalų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybės ir techniniams reikalavimams, o Kauno apygardos teismo 2007-07-20 nutartimi dalyvaujantiems byloje asmenims buvo nustatytas terminas iki 2007-08-10 papildomiems įrodymams pateikti (b.l.191), tačiau teismui tinkamai patvirtintas kokybės pažymėjimo Nr.028 nuorašas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nebuvo pateiktas. Be to, šiuo atveju svarbiausia yra tai, kad šis pažymėjimas išduotas tik 2006-10-20, t.y. praėjus 2 mėnesiams po ieškinio teisme pareiškimo, todėl, teismo nuomone, jis galėtų įrodyti tik tai, kad šiuo metu trečiojo asmens gaminami baldai nurodytų standartų reikalavimus atitinka, tačiau niekaip neįrodo 2006 m. liepos mėnesį gamintų baldų kokybės.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog tretysis asmuo į preliminarią pasiūlymų eilę buvo įtrauktas visiškai nepagrįstai, kas yra pagrindu tenkinti ieškinio reikalavimą dėl pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo ginčijamo sprendimo, kuriuo tretysis asmuo buvo įtruktas į preliminarią pasiūlymų eilę (VPĮ 101 str. 1 d. 4 p.; Konkurso sąlygų 2.1, 2.2 p.).

24Tačiau, teismo nuomone, ieškinio reikalavimai įpareigoti viešojo pirkimo komisiją iš naujo išnagrinėti konkurso pasiūlymus bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę negali būti patenkinti, kadangi Viešųjų pirkimų komisijai pareiga iš naujo nagrinėti konkurso pasiūlymus VPĮ nustatyta tvarka atsiras tik tuomet, kai įsiteisės šis teismo sprendimas dėl preliminarios eilės panaikinimo ir, be to, kai bus panaikintas šioje byloje neginčytas Viešųjų pirkimo komisijos 2006-08-17 sprendimo Nr.VP-124 5 punktas, kuriuo nutarta vykdant mokyklinių baldų pirkimo supaprastintą atvirą konkursą, pripažinti laimėjusiu Valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų pasiūlymą (b.l.107).

25Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas ieškinį tenkina iš dalies ir pripažįsta neteisėtu bei panaikina atsakovo Alytaus miesto savivaldybės mokyklinių baldų pirkimo supaprastinto atviro konkurso viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė: 1) VĮ prie Alytaus pataisos namų; 2) UAB „Šiaulių Gilija“.

26Ieškovo reikalavimus patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 100 Lt žyminio mokesčio (1/2 už ieškinį, b.l.4 ir ½ už apeliacinį skundą b.l.158) ir 2.000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas, paskaičiuodamas priteistinų ieškovo turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį, atsižvelgia į LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Šių Rekomendacijų 8 p. numatyta, kad už advokato parengtą ieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 3 minimalios mėnesinės algos (8.2 p.), už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą – 0,12 (8.17 p.), už dubliką – 1,75 (8.3 p.), už apeliacinį skundą – 2 (8.10 p.), už kiekvieną atstovavimo valandą teisme – 0,15 (8.18 p.). Kadangi advokatas ruošė ieškinį, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dubliką ir apeliacinį skundą, be to, atstovaudamas teisme sugaišo 5 val., todėl pripažintina, kad maksimali priteistina suma visų ieškinio reikalavimų patenkinimo atveju sudaro 4.572 Lt (3+0,12+1,75+2+(0,15x5)=7,62; 7,62x600=4.572 Lt). Kadangi ieškinys tenkintinas tik iš dalies, be to, teismo nuomone, ieškovo advokato paruošti procesiniai dokumentai nebuvo labai sudėtingi ir didelės apimties, todėl teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, priteisia iš atsakovo ieškovui tik 2.000 Lt advokato pagalbai apmokėti. Teismas atmeta atsakovo argumentą, kad ieškovas nepateikė šioje byloje ieškovo turėtas advokato pagalbos išlaidas patvirtinančio dokumento. Nors, kaip matyti iš mokėjimo nurodymo Nr.1607 (b.l.133), mokėjimo paskirtis nurodyta ,,pagal susitarimą Nr.6/153“, kai tuo tarpu išraše iš susitarimo dėl teisinių paslaugų teikimo šioje byloje nurodytas Nr.6/155 (b.l.134), tačiau teismas šį neatitikimą vertina tik kaip rašymo apsirikimą viename iš dokumentų, kurio ieškovas neturėjo galimybių savalaikiai ištaisyti, kadangi iki baigiamųjų kalbų atsakovas šia aplinkybe savo atsikirtimų negrindė.

27Be to, atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas tik iš dalies, iš ieškovo ir atsakovo valstybei priteistina po ½ dalį teismo turėtų 63,4 Lt (b.l.2,178) bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str. 3 p., 96 str.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 straipsniais,

Nutarė

29ieškovo reikalavimus tenkinti iš dalies.

30Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo Alytaus miesto savivaldybės mokyklinių baldų pirkimo supaprastinto atviro konkurso viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo buvo nustatyta preliminari pasiūlymų eilė: 1) VĮ prie Alytaus pataisos namų; 2) UAB „Šiaulių Gilija“.

31Priteisti ieškovui ,,Šiaulių Gilija“ (Išradėjų g.18, Šiauliai, į.k.144803425) iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės (kodas 188706935, Rotušės a. 4, Alytus) 100 Lt žyminio mokesčio ir 2.000 Lt advokato pagalbai apmokėti.

32Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovo UAB ,,Šiaulių Gilija“ (Išradėjų g.18, Šiauliai, į.k.144803425) ir atsakovo Alytaus miesto savivaldybės (kodas 188706935, Rotušės a. 4, Alytus) po 31,70 Lt pašto išlaidų valstybei.

34Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Irenai... 2. ieškovas ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu atsakovo Alytaus... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, kadangi ieškovas... 4. Tretysis asmuo nesutiko su ieškiniu, kadangi pagal mokyklinių baldų pirkimo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Nustatyta, kad Alytaus miesto savivaldybė administracijos direktorius... 7. 1) Valstybės įmonė prie Alytaus pataisos namų,... 8. 2) UAB ,,Šiaulių gilija“.... 9. Ieškovas, nesutikdamas su tokia eile, 2006-08-09 raštu prašė trečiojo... 10. Teismas, turėdamas omenyje tai, kad šiuo atveju atsakovas organizavo viešą... 11. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 101 str. 1 d. nustato, kad... 12. Pagal atsakovo skelbto Mokyklinių baldų pirkimo supaprastinto atviro konkurso... 13. Ieškovas ginčija trečiojo asmens siūlomų mokyklinių baldų atitikimą... 14. Nustatyta, kad tretysis asmuo su pasiūlymu dėl mokyklinių baldų tiekimo... 15. Teismas su tokia atsakovo pozicija nesutinka dėl šių priežasčių.... 16. Dėl klasės lentos... 17. Tretysis asmuo siūlė tiekti kito gamintojo (įmonės Taulukeskus TK-Team Oy... 18. Kadangi ginčo viešojo pirkimo objektas neskaidomas į dalis (dėl to ginčas... 19. Dėl mokyklinių baldų... 20. Nors trečiojo asmens su pasiūlymu konkurso komisijai pateiktos įmonės... 21. Taip pat nustatyta, jog trečiojo asmens su pasiūlymu pateiktose įmonės... 22. Teisme ieškovui iškėlus klausimą dėl trečiojo asmens siūlomų baldų... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog tretysis asmuo į... 24. Tačiau, teismo nuomone, ieškinio reikalavimai įpareigoti viešojo pirkimo... 25. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas ieškinį tenkina iš dalies... 26. Ieškovo reikalavimus patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina... 27. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas tik iš dalies, iš... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270... 29. ieškovo reikalavimus tenkinti iš dalies.... 30. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo Alytaus miesto savivaldybės... 31. Priteisti ieškovui ,,Šiaulių Gilija“ (Išradėjų g.18, Šiauliai,... 32. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Šiaulių Gilija“ (Išradėjų g.18, Šiauliai,... 34. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...