Byla A2.11.-583-660/2017
Dėl yra baustinas

1Kauno apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė, sekretoriaujant V. P., dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. K.,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje D. K., asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, nedirbantis, gyvenantis ( - ), Kaune, traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 straipsnį (redakcija galiojusi iki 2017 m. sausio 1 d.), ir

Nustatė

3D. K. neatvyko į 2016 m. gruodžio 16 d. Kauno apylinkės teisme vykusį teismo posėdį ir vengė duoti parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2-9457-888/2016.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo D. K. pažeidimą pripažino, nuoširdžiai gailisi. Parodė, kad žinojo, jog yra kviečiamas į teismo posėdį administracinio teisės pažeidimo byloje liudytoju, tačiau į posėdį nenuvyko.

5Iš administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.2-9457-888/2016 matyti, kad 2016-12-21 Kauno apylinkės teismo nutarimu (b. l. 32-37) M. T. už administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau ir ATPK) 50 straipsnyje, padarymą buvo nubaustas subendrinta 180 Eur bauda. Administracinio teisės pažeidimo teisena pagal ATPK 123 straipsnio 1, 5 dalis ir 128 straipsnio 1 dalį M. T. atžvilgiu nutrauktos nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

6Administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2-9457-888/2016 M. T. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir už tai, kad jis vairavo automobilį Honda Civic, valst. Nr. ( - ) neturėdamas teisės vairuoti, automobiliui neatlikta privalomoji techninė apžiūra bei automobilis neapdraustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, tačiau byloje nesurinkta objektyvių, tiesioginių, nenuginčijamų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog M. T. būtų įvykdęs priešingą teisei veiką, tai yra vairavęs transporto priemonę neturėdamas teisės vairuoti. Kaip matyti iš bylos medžiagos, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo savo kaltę teismo posėdžio metu nuosekliai neigė, teismui paaiškino, kad automobilio nevairavo, o prisiėmė D. K. kaltę, nes minėtas asmuo pažadėjo sumokėti 1/2 baudos (b. l. 11-12). Tokia administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens M. T. pateikta įvykio versija nebuvo paneigta jokiais tiesioginiais, neginčijamais, objektyviais byloje esančiais duomenimis, nes paties M. T. vairavimo fakto niekas tiesiogiai nematė. Administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas remiantis paties M. T. prisipažinimu (b. l. 1-2), tačiau teismo posėdžio metu M. T. paneigė šias aplinkybes. Teismo posėdžio metu liudytojais apklausti policijos pareigūnai O. K. ir D. P. parodė, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas remiantis tik M. T. prisipažinimu, tiesiogiai M. T. vairuojančio jie nematė (b. l. 19-20). Jokių kitų asmenų, galėjusių matyti, jog būtent M. T. vairavo transporto priemonę Honda Civic, byloje nenustatyta, o liudytoju kviečiamas D. K. į teismo posėdžius piktybiškai neatvyko.

7ATPK 1872 straipsnis „Melagingų parodymų teikimas administracinio teisės pažeidimo byloje“ numato, kad melagingų parodymų, specialisto paaiškinimų bei ekspertizės išvadų davimas, vengimas ar atsisakymas duoti parodymus, melagingas vertimas, įkalčių arba įrodymų naikinimas bei jų slėpimas, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais, melagingo pareiškimo arba kitokios apgavystės padarymas administracinio teisės pažeidimo byloje – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

8Iš administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2-9457-888/2016 esančių dokumentų matyti, kad D. K., šaukiamas liudytoju, vengė atvykti į teismo posėdžius, teismo šaukimas, siųstas jo gyvenamosios vietos adresu, grįžo neįteiktas (b. l. 16), priėmus nutartį į teismo posėdį jį atvesdinti (b. l. 22), policijos pareigūnai D. K. šaukimą įteikė asmeniškai (b. l. 25), 2016 m. gruodžio 16 d. paskambinus jo mobiliojo telefono numeriu, jis informavo, jog vėluos 20 min., teismas laukė 30 min., tačiau į posėdį D. K. neatvyko, svarbių neatvykimo priežasčių nenurodė. D. K. parodymai buvo itin svarbūs siekiant nustatyti objektyvią tiesą byloje ir savo aktyviais veiksmais jis vengė duoti parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje.

9Įvertinus išdėstytus įrodymus yra pilnai įrodyta, jog D. K. neatvyko į 2016 m. gruodžio 16 d. Kauno apylinkės teisme vykusį teismo posėdį ir vengė duoti parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2-9457-888/2016, tokiais veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1872 straipsnyje, todėl yra baustinas.

10Teismas pažymi, kad 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (toliau ir ANK), patvirtintas 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymu Nr. XII-1869 (toliau – Įstatymas). Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad jeigu asmuo iki 2017 m. sausio 1 d. padarė administracinį teisės pažeidimą, kuris atitinka administracinių nusižengimų kodekse numatyto administracinio nusižengimo požymius, ši veika perkvalifikuojama pagal atitinkamą administracinių nusižengimų kodekso straipsnį tik tokiu atveju, kai jame nustatyta švelnesnė administracinė atsakomybė. To paties įstatymo 3 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad iki 2017 m. sausio 1 d. padarytos Administracinių nusižengimų kodekse numatytų administracinių nusižengimų požymius atitinkančios veikos, už kurių padarymų Administracinių nusižengimų kodekse numatyta tokia pati arba griežtesnė administracinė atsakomybė negu Administracinių teisės pažeidimų kodekse, pagal atitinkamą Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį neperkvalifikuojamos ir skiriamos Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytos nuobaudos. D. K. padaryta veika atitinka ANK 224 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo sudėtį, kurioje numatyta administracinė atsakomybė už melagingų liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų davimą, melagingos eksperto išvados ar specialisto paaiškinimo teikimą, melagingą ar žinomai neteisingą vertimą administracinio nusižengimo byloje, išskyrus atvejus, kai administracinio nusižengimo byla nagrinėjama teisme, vengimą ar atsisakymą duoti liudytojo parodymus administracinio nusižengimo byloje, įrodymų naikinimą ar jų slėpimą, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais arba kitokia apgavystė administracinio nusižengimo byloje ir sankcijoje numatyta bauda nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų. Įvertinus ATPK 1872 straipsnio ir ANK 224 straipsnio 2 dalies sankcijas, tai, kad ANK sankcijoje numatyta tokia pati administracinė nuobauda, laikytina, kad Įstatymo 3 straipsnio 8 dalyje numatytos sąlygos leidžia veikos neperkvalifikuoti ir skirti ATPK 1872 straipsnyje numatytą nuobaudą. Esant nurodytoms aplinkybėms, byla dėl D. K. nagrinėtina ir sankcija skirtina remiantis ATPK normomis.

11Duomenų apie D. K. galiojančias administracines nuobaudas byloje nėra. Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

12Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaujantis ATPK 30 straipsniu, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui skirtina nuobauda - bauda, numatyta ATPK 1872 straipsnyje sankcijos ribose. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 8 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 24 straipsniu, 30 straipsniu, 302 straipsniu, 1872 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsniu, 288 straipsniu,

Nutarė

14D. K., asmens kodas ( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 straipsnyje, ir skirti administracinę nuobaudą – 289 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų) baudą.

15Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300 AB banke ,,Swedbank“, (banko kodas 73000), įmokos kodas 1001.

16Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimus sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

17Jeigu pažeidėjas nesumoka baudos per šio kodekso 313 straipsnyje nustatytą terminą, nutarimas skirti baudą vykdomas priverstine tvarka (ATPK 314 str. 1 d.).

18Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai