Byla 2-2592-676/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Laurai Norvilaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei Gintarei Čiakienei, trečiojo asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovui Martinui Duobiniui, civilinėje byloje pagal ieškovo LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui UAB „Gintarinis uostas“, tretiesiems asmenims R. Z., VĮ LR Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 15669,83 Lt žalos atlyginimo valstybei. Nurodo, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso pastatas, esantis ( - ), o žemės sklypas nuosavybės teise priklauso valstybei, kurį patikėjimo teise valdė Klaipėdos apskrities viršininko administracija. Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje, valstybinės žemės sklype, atsakovas neteisėtai pastatė namelį. Nacionaliniame parke draudžiama statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus/įrenginius, išskyrus Statybos įstatyme, kituose teisės aktuose numatytus atvejus ir teisės aktų nustatyta tvarka masiniams renginiams naudojamus laikinus statinius, objektus ir įrenginius. Namelis buvo pastatytas valstybiniame žemės sklype. Atsakovui teikti privalomi nurodymai – pašalinti iš Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos namelį, atsakovo neįvykdyti. Ieškovas, aplinkos ministro pavedimu, ėmėsi visų būtinų priemonių, kad neteisėtai pastatytas namelis valstybinės žemės sklype nedelsiant būtų pašalintas, jo išgabenimas ir saugojimas valstybei kainavo 15669,83 Lt, šia suma padaryta žala ir valstybė patyrė nuostolius. Atsakovas padarytos žalos valstybei geranoriškai neatlygino (T.1., b.l. 3-4, 79-80). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė G.Čiakienė nurodė, jog aplinkos apsaugos tvarkymą vykdo valstybė ir jos įgaliota institucija, kontroliuoja teisės aktų įgyvendinimą. Nacionalinio parko teritorijoje atsakovas pastatė namelį, ieškovas pateikė keletą privalomų nurodymų dėl namelio pašalinimo, tačiau atsakovas į tai nereagavo. Ieškovas išvežė namelius, dėl to patyrė nuostolių. Namelio stovėjimas prieštarauja nacionalinio parko nuostatams ir nesusijęs su jo steigimo tikslais. Žemės paskirtis – rekreacinė. Atsakovui priklausančio namelio „( - )“ išvežimo pagrindas buvo tik ministro pavedimas imtis įstatymo nustatytų priemonių, kad nebūtų daromi pažeidimai. Ginčo sprendimo būdą – namelio išvežimą, pasirinko ieškovas. Visų atliktų namelio išvežimo darbų suma paskaičiuota bendrai. 2009-09-11 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas netenkino R. Z. prašymo panaikinti nutarimą, dėl namelio neteisėto laikymo paskirta 200,00 Lt bauda (T.1., b.l.153-156, T.2., 39).

3Atsakovas UAB „Gintarinis uostas“ ir tretysis asmuo R. Z. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimais nesutinka. Nurodo, kad ieškovas veikia ne valstybės vardu, o savo naudai, neteisėtai iššvaistęs pinigines lėšas, stengiasi apgaulės būdu jas susigrąžinti. Ieškovas privalėjo kreiptis į teismą ir tik turėdamas teismo sprendimą galėjo vykdyti namelio iškeldinimą. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog namelis teršė aplinką, kad jo pastatymas nesusijęs su parko steigimo tikslais. Žemės sklypo valdytojas yra Klaipėdos apskrities viršininko administracija, su atsakovu sudariusi nuomos sutartį ir dėl nuomos sutarties neteisėto vykdymo pretenzijų atsakovui nereiškė. Pateikti dokumentai patvirtina, jog buvo išvežti du nameliai, kai tuo tarpu atsakovui priklauso tik vienas. Prašo ieškinio netenkinti (T.1., b.l. 49-50, 112-113). Teismo posėdžio metu atsakovo ir trečiojo asmens R. Z. atstovas advokatas A.Burinskas nurodė, jog ieškovo privalomi nurodymai buvo skundžiami administracine tvarka, tačiau nameliai buvo nukelti. Atsakovo naudojam žemė nameliui laikyti - žemės ūkio naudojimo paskirties. Ieškovo veiksmai buvo nepagrįsti, neaišku, kokiu pagrindu buvo priimtas sprendimas iškeldinti namelį. 2010-12-10 buvo priimtas nutarimas sustabdyti ikiteisminį tyrimą, dėl neteisėtų veiksmų dėl namelio iškeldinimo ir savavaldžiavimo. Ieškovas apie sprendimą iškeldinti namelius neinformavo atsakovo. Ieškovas turi pateikti paskaičiavimus dėl išvežimo paslaugų, neaišku, kodėl ir iš kur susidarė tokios kainos. Ieškovas neįrodo nei atsakovo kaltės, nei neteisėtų veiksmų, nurodo tik, kad buvo vežama ir dėl to patirti nuostoliai. Ginčo dėl namelio buvimo nėra. Trečiajam asmeniui R. Z. buvo paskirtos baudos dėl nurodymų nevykdymo, šie nurodymai buvo skundžiami, tačiau teismo procesui dar nepasibaigus, ieškovas namelį iškeldino. R. Z. buvo skirta bauda, tačiau tai automatiškai neįpareigojo atsakovo ar jo vadovo iškeldinti namelį. Tai buvo administracinis namelis ūkinei veiklai. Pasirašant valstybinės žemės nuomos sutartį namelio nebuvo, stovėjo tik metalinis konteineris, kuriam sugriuvus, į jo vietą buvo pastatytas naujas namelis „( - )“, jis neregistruotas VĮ Registrų centre. Prašo ieškinio netenkinti (T.1., b.l. 153, 156-159, 161).

4Tretysis asmuo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija atsiliepimu ieškinį palaiko reikalavimus, nes ieškovas, neviršydamas savo kompetencijos, ėmėsi visų būtinų priemonių, kad būtų tinkamai įgyvendintas įstatymas, kuriame nustatyta, jog nacionaliniame parke draudžiama statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus/įrenginius (namelius, konteinerius, nebenaudojamas transporto priemones, sandėliukus, garažus, bitininkų, sodininkų vagonėlius, namelius), išskyrus Statybos įstatyme, kituose teisės aktuose numatytus atvejus ir teisės aktų nustatyta tvarka masiniams renginiams naudojamus laikinus statinius, objektus ir įrenginius. Atsakovas piktybiškai vengė vykdyti ieškovo nurodymus, pašalinti iš valstybinės žemės sklypo namelį. Nacionalinio parko žemė priklauso išimtinei valstybės nuosavybei. Namelis atsakovo buvo pastatytas valstybei priklausančiame žemės sklype. Visos pasekmės atsirado dėl neteisėtos atsakovo veiklos, todėl turi būti atlygintos pažeidėjo. Prašo ieškinį tenkinti (T.1., 138-139). Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas Martinas Duobinis nurodė, jog inspektoriai ėmėsi visų veiksmų apsaugoti gamtą nacionaliniame parke. Iškeldinti atsakovui priklausantį namelį nebuvo reikalingas atskiras teismo leidimas, nes Reglamente nustatyta, kad jokie nameliai negali būti statomi, tai yra draudžiama. Generaliniame plane nenumatyta jokių statinių, statiniai turėtų būti derinami. Prašo ieškinį tenkinti (T.1., b.l. 153-154, 160, T.2., b.l. 39).

5Tretysis asmuo VĮ LR Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepimo į pareikštą ieškinį bei patikslintą ieškinį nepateikė, teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (T.1., b.l. 137, 141). Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė Regina Vladykina nurodė, jog priimtas sprendimas trečiajam asmeniui VĮ LR Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM įtakos neturės, todėl teismo procesinis sprendimas priimtinas teismo nuožiūra (T.1., 153, 159-160, T.2., b.l. 39).

6Ieškinys netenkintinas.

7Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.), tai bendra įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Ieškovas turi įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą. Teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.), teismas taip pat saistomas įrodymo leistinumo ir sąsajumo (CPK 177 str., 180 str.), kitų įrodinėjimo taisyklių (CPK 182 str.). Ieškovas reikalavimus grindžia tuo, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų – neteisėtai pastatyto namelio - jo iškeldinimas išgabenant ir saugant valstybei kainavo 15669,83 Lt, šiai sumai padaryta žala valstybei. Nagrinėjamu atveju ginčo teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip civilinės deliktinės atsakomybės santykiai (CPK 6.245 str. 4 d.), tai nėra specialus civilinės atsakomybės atvejis, todėl tam, kad būtų konstatuota atsakovo prievolė atlyginti žalą turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltė ir žala (CK 6.246 – 6.249 str.). CK 6.263 str. 1 d. įtvirtinta bendroji civilinių teisinių santykių dalyvių pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos, ši teisės norma yra bendrųjų civilinių teisinių santykių principų – sąžiningumo, teisingumo, protingumo išraiška, ji įpareigoja elgtis taip, kaip analogiškoje situacijoje elgtųsi bonus pater familias; šios pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 str. 2 d.). Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 str. 1 d.); laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę jis nebuvo tiek rūpestingas, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str. 3 d.).

8Byloje nustatyta, jog tretysis asmuo R. Z. nuo 2007-10-24 yra atsakovo UAB „Gintarinis uostas“ direktorius (T.1., b.l. 45-46). Valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ), nuo 1998-02-01 išnuomotas UAB „Neringos žuvis“, šiame sklype esantys statiniai nuosavybės teise priklauso atsakovui UAB „Gintarinis uostas“. Atsakovas kreipėsi į Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrių su prašymu sudaryti žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos sutartį. Klaipėdos apygardos teismo 2007-12-03 nutartimi uždrausta nutraukti 1997-12-31 sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. ( - ) su BUAB „Neringos žuvis“. Atsakovas įvykdė Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus 2008-04-29 įpareigojimą Nr.RI-342-(2.7) – patraukti jam priklausantį namelį iš valstybinės žemės dalies, esančios už sklypo ribos (T.1., b.l. 146-151). Klaipėdos apskrities viršininko 2009-04-17 įsakymu Nr.4-2472-(1.3) valstybinės žemės nuomos 1997-12-31 sutartis Nr. ( - ), sudaryta su UAB „Neringos žuvis“, nutraukta prieš terminą (T.1., b.l. 164). Klaipėdos apygardos teismas 2008-07-01 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-376-370/2008 pagal bankrutavusios UAB „Neringos žuvis“ prevencinį ieškinį atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl uždraudimo nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį, ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2008-12-08 nutartimi teismo 2008-07-01 sprendimą paliko nepakeistą (T.1., b.l. 167-172). Ieškovo privalomieji nurodymai pašalinti iš Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos atsakovui priklausantį namelį 2008-04-10 Nr.6, 2008-05-12 Nr.10, įteikti atsakovo vadovui R. Z. asmeniškai, 2008-07-12 Nr.12, 2008-09-12 Nr.13 nurodymuose nurodyta pastaba, jog UAB „Gintarinis uostas“ direktorius R. Z. pasirašyti ir paimti privalomą nurodymą vykdymui atsisakė (T.1., b.l. 81-84). Ieškovas 2010-02-26 pateikė pretenziją Nr. (7.11)-LV4-1065, siūlė atsakovui geranoriškai atlyginti valstybei žalą iki 2010-03-26 (T.1., b.l. 106). Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 2008-04-14 nutarimu R. Z. skirta 100,00 Lt bauda. Klaipėdos apygardos administracinis teismo 2009-12-04 nutarimu sumažintas paskirtos baudos dydis (T.1., b.l. 176-190, T.2, b.l. 19-36). Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008-06-13 nutartimi netenkino skundo ir paliko nepakeistą LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Neringos miesto aplinkos apsaugos agentūros 2008-04-18 nutarimą, kuriuo R. Z. paskirta bauda, už Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento 32.1. p. nuostatų pažeidimus, draudžiančias nacionaliniame parke statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus/įrenginius (T.2., b.l. 4-6). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009-09-11 nutartimi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008-06-13 nutartį paliko nepakeistą (T.2., b.l. 7-11). Valstybinės žemės nuomos 2009-04-27 sutartimi Nr. ( - ) 0,2670 ha žemės sklypas, esantis ( - ), išnuomotas atsakovui UAB „Gintarinis uostas“, žemės sklypo tikslinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas ir pobūdis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija, pramonės ir sandėliavimo objektų statybos, sklypas yra Pajūrio juostoje, privaloma vadovautis Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatais, Paminklotvarkiniu režimu, Neringos savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklėmis (T.1., b.l. 163-166). Ieškovas viešo konkurso mažos vertės pirkimų tiekėjų apklausos būdu, tinkamiausiu dviejų mobiliųjų namelių nukėlimo paslaugos tiekėjų pripažino UAB „Autorola“ bei namelių saugojimo paslaugos tiekėju pripažino A. V. prekybos įmonę (T.1., b.l. 122-123). Namelio buvimo faktą, jo nutempimą ir transportavimą patvirtina byloje esančios fotonuotraukos (T.2., b.l. 12-18). Atsakovui priklausančio namelio išgabenimo darbus 2009-02-06 atliko UAB „Autorola“ pagal 2009-02-05 Paslaugų teikimo sutartį Nr.LF3-4, atliktų darbų suma – 13250,65 Lt (T.1., 86-88), apmokėjimą patvirtina pateikta 2009-02-11 sąskaita-faktūra Nr.0001268 (T.1., b.l. 10), mokėjimo nurodymai 2009-03-04 Nr.76836, 2009-03-30 Nr.120546, 2009-04-10 Nr.317 (T.1., b.l. 7-9, 89-90). Pagal Paslaugų teikimo sutartis 2009-02-05 Nr. 0017/09/126-F, 2009-02-05 Nr. 0017/09/128-F antstolis atliko atsakovui priklausančio namelio iškeldinimo nuvežimo bei atvežimo į saugojimo aikštelę bei perdavimo saugoti turto saugotojui A. V. PĮ, faktinių aplinkybių konstatavimą (T.1., b.l. 99, 101), už paslaugas ieškovas įsipareigojo sumokėti po 833,00 Lt, paslaugų atlikimą patvirtina faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai 2009-02-06 Nr.0017/09/126-F, 2009-02-06 Nr.0017/09/128-F (T.1., b.l. 33-34, 100, 102). Iš pateikto 2009-12-29 mokėjimo nurodymo Nr.1163 matyti, jog ieškovas už faktinių aplinkybių konstatavimą sumokėjo 2499,00 Lt pagal sąskaitas-faktūras 2009-12-29 Nr. AZ 970, 2009-12-29 Nr. AZ 969, 2009-12-29 Nr.968 (T.1., 105). Esant nustatytoms aplinkybėms, šalims pripažįstant ir vadovaujantis faktinėmis aplinkybėmis dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančio namelio laikymo ieškinyje nurodytu laikotarpiu valstybinės žemės sklype, esančiame ( - ), konstatuotina, jog atsakovas pažeidė Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr.439 321 p., kuriame nustatyta, kad nacionaliniame parke draudžiama statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus/įrenginius (namelius, konteinerius, nebenaudojamas transporto priemones, sandėliukus, garažus, bitininkų, sodininkų vagonėlius, namelius), išskyrus Statybos įstatyme, kituose teisės aktuose numatytus atvejus ir teisės aktų nustatyta tvarka masiniams renginiams naudojamus laikinus statinius, objektus bei įrenginius ir tai laikytina neteisėtais atsakovo veiksmais (CPK 177 str., 178 str., 182 str. 2 p., 5 p., 185 str., 187 str.). Nurodyto pažeidimo nustatymo data laikytina 2008-03-07 (T.2. b.l. 4-6). Atsakovo kaltė pasireiškia tuo, jog atsakovas žinojo ir privalėjo žinoti, jog namelio „( - )“ pastatymas ir laikymas valstybinės žemės sklype draudžiamas, tačiau sąmoningai nevykdė privalomų ieškovo 2008-04-10, 2008-05-12, 2008-07-18, 2008-09-12 nurodymų pašalinti iš Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos namelį(T.1, b.l. 81-84)(CK 6.246 – 6.249 str., 6.263 str. 1 d.).

9LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas – tai institucija, kuriai teisės aktais pavesta užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos srityje ir vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, privalo kontroliuoti, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Ginčo teritorijai taikomas Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas, nes tai Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorija. Ieškovas pagal LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr.717, 8.2., 8.32., 8.38., 11.1.1., 12.2., 12.3 p., aplinkos ministro pavedimu, pavestas atstovauti valstybės aplinkosauginiams interesams regione bei užtikrinti teisės aktų laikymąsi Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Ieškovas, pateikdamas ieškinį bei organizuodamas neteisėtai pastatyto namelio valstybinės žemės sklype, iškeldinimo darbus, veikė suteiktų įgaliojimų bei turimos kompetencijos apimtyje (Aplinkos apsaugos įstatymo 321, 322 str.)(CPK 185 str.).

10Atsakovas bei tretysis asmuo R. Z. ir jų atstovas advokatas A.Burinskas bylos nagrinėjimo metu iš esmės neginčija ir pačio pažeidimo fakto, tačiau įrodinėja, kad ieškovo atlikti veiksmai – atsakovui nuosavybės teise priklausančio namelio „( - )“ iškeldinimas išvežant ir perduodant saugoti – yra neteisėti, kadangi atsakovui priklausanti nuosavybė buvo iškeldinta be teisinio pagrindo, t.y. teismo ar kito procesinio sprendimo, veiksmai atlikti atsakovui nežinant ir jo neinformuojant bei jam nedalyvaujant, ir kad tokie ieškovo savavališkai atlikti namelio iškeldinimo veiksmai negali sukelti teisinių pasekmių – nuostolių, susijusių su atsakovui priklausančio namelio išgabenimu, atsiradimu bei reikalavimu juos atlyginti. Ieškovas įrodinėja, kad jo veiksmai iškeldinant namelį buvo teisėti, nes jis veikė iškeldindamas atsakovui priklausantį namelį atsakovui nevykdant ieškovo 2008-04-10, 2008-05-12, 2008-07-18, 2008-09-12 nurodymų ir vykdydamas to pasėkoje gautą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2009-02-04 pavedimą Nr. (3-4)-D8-1030 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo Kuršių nerijos nacionaliniame parke“ (T.1, b.l. 81-85) ir atsakovo kaltė buvo įrodyta administracinėje byloje, specialaus administracinio akto ar teismo sprendimo dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančio namelio iškeldinimo nereikėjo.

11Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos, CPK 1.138 str. nustatytais būdais. Konkretų savo teisių gynimo būdą pasirenka ieškovas (CPK 135 str. 1 d. 2 p., 4 p.). Daikto savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo nuosavybės teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu, kad ir reikšdamas negatorinį ieškinį CK 4.98 str. pagrindu – tokiu atveju savininko teisės ginamos nuo nuosavybės teisės pažeidimų reikalaujant pašalinti jo teisių pažeidimą, atkuriant buvusią iki teisės pažeidimo padėtį. Byloje nustatyta, kad žemės sklypas, kuriame atsakovas pasistatė namelį, yra valstybės nuosavybė, ginčo namelio neteisėto pastatymo nurodytoje teritorijoje faktas fiksuotas 2008-03-07, teisės pažeidimas nustatytas galiojant teisiniam reglamentavimui, draudžiančiam saugomoje teritorijoje laikyti tokio pobūdžio statinį (T.2. b.l. 4-11). Valstybinės žemės nuomos 2009-04-27 sutartimi Nr. ( - ) 0,2670 ha žemės sklypas išnuomotas atsakovui, t.y. praėjus jau daugiau kaip 13 mėnesių po atsakovo padaryto ir konstatuoto pažeidimo pasistatant namelį nurodytoje teritorijoje (T.1., b.l. 163-166), tokiu būdu 2009-04-27 sutarties Nr. ( - ) sąlygos neįtakoja nustatyto pažeidimo faktui bei galimoms šio pažeidimo šalinimo priemonėms ir būdams (CPK 185 str.). Ieškovas veikia valstybės interesais, atsakovo pažeidimas jo veiksmais yra įrodytas, įrodytas ir įstatymo saugomo intereso pažeidimas (CPK 185 str.). Tačiau ieškovas, nustatęs šiuos faktus, savavališkai, ne įstatymų nustatyta tvarka atliko veiksmus dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančio namelio iškeldinimo iš ginčo teritorijos. Ieškovo nurodomas jo ginčo veiksmų atlikimo pagrindas - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2009-02-04 pavedimas Nr. (3-4)-D8-1030 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo Kuršių nerijos nacionaliniame parke“ (T.1, b.l. 85) įgaliojo bei pavedė jam atlikti tik įstatymų nustatyta tvarka veiksmus :“...kad neteisėtai pastatyti nameliai-vagonėliai ... nedelsiant būtų pašalinti...“. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad nuo atsakovo padaryto pažeidimo nustatymo datos, t.y. nuo 2008-03-07, iki atsakovui nuosavybės teise priklausančio namelio iškeldinimo, tarp ieškovo ir atsakovo buvo ginčas dėl neteisėtai pastatyto ir atsakovo naudojamo namelio ginčo teritorijoje – šias aplinkybes nurodė bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir atsakovas, jas patvirtina ir pateikti rašytiniai įrodymai - ieškovo 2008-04-10, 2008-05-12, 2008-07-18, 2008-09-12 nurodymai, taip pat atsakovo veiksmai nevykdant šių nurodymų bei ginčijant įstatymų nustatyta tvarka ieškovo veiksmus (CPK 185 str.). Esant ginčui tarp ieškovo ir atsakovo dėl ginčo namelio iškeldinimo iš ginčo teritorijos, ieškovas turėjo teisę laisvai ir nevaržomai įgyvendinti jam priskirtą nuosavybės teisės gynimą tik nepažeisdamas kitų asmenų teisių ir interesų, turėjo teisę ginti savo, kaip kontroliuojančio subjekto nurodytoje srityje teises ir pareigas, tačiau taip pat privalėjo užtikrinti kitų asmenų interesus ir ginti savo teises tik įstatyme nustatytu būdu. Byloje įrodyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo dėl namelio iškeldinimo iš ginčo teritorijos kilo ginčas. Esant ginčui tarp ieškovo ir atsakovo dėl ginčo namelio iškeldinimo, vykdant Pavedimą (T.1, b.l. 83), nesant kito įstatyminio pagrindo ir nustatyto būdo šio ginčo išsprendimui, ieškovas turėjo (turi) teisę pasirinkti ir pasinaudoti CK 1.138 str. nustatytais būdais apginti pažeistą teisę, tačiau atliko ginčo veiksmus, kurie įtakojo kito asmens, t.y. atsakovo, teises ir interesus. Atsakovas pateikė byloje įrodymus, kad ieškovui atlikus atsakovui priklausančio namelio iškeldinimą, buvo pažeisti atsakovo interesai (T.1, b.l. 52, 63-68), šie įrodymai ieškovo iš esmės bylos nagrinėjimo metu nebuvo ginčijami (CPK 185 str.). Daroma išvada, kad ieškovo nurodyti atlikti veiksmai, dėl kurių susidarė ieškovo išlaidos ir kurias jis prašo priteisti iš atsakovo, atlikti ne įstatymų nustatyta tvarka, juos negalima įvardinti teisėtais, todėl ieškovo turėtos išlaidos ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais negali būti priteistos iš atsakovo, nes iš neteisėtų veiksmų negali atsirasti teisė. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ieškinys atmestinas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., teismas

Nutarė

13ieškinį atmesti.

14Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai