Byla I-671-413/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino ( kolegijos pirmininkas ir pranešėjas ), Jolantos Medvedevienės ir Algio Markevičiaus, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant pareiškėjai J. M. , atsakovo atstovei Ž. K. , trečiajam suinteresuotam asmeniui V. T. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. M. skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. T. dėl konkurso rezultatų ir įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4J. M. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos 2008 m. kovo 21 d. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas protokolą Nr. 3 (konkurso rezultatus) bei Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr.A-1-53, kuriuo V. T. nuo 2008 m. balandžio 4 d. paskirta dirbti Ekonominės plėtros ir planavimo skyriaus vedėjos pareigose.

5Pareiškėja nurodė, kad 2008 m. kovo 21 d. dalyvavo konkurse Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir planavimo skyriaus vedėjo pareigoms užimti. Teigė, kad konkursas buvo organizuotas nesąžiningai, pažeidžiant Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr.966, 33 ir 41 punktus. Pažymėjo, kad egzamino raštu klausimai, paruošti savivaldybės administracijos, buvo suformuluoti netinkamai, o atsakymai į klausimus neatitiko teisės aktų, iš kurių sąrašo jie sudaromi, nuostatų. Kaip neteisingus pareiškėja nurodė atsakovo paruoštus 9 ir 11 testo klausimus. Be to, viena iš konkurse dalyvavusių pretendenčių V. T. egzamino raštu metu ant stalo turėjo vienkartinių nosinaičių pakelį, nors nebuvo pastebėta, kad ji sirgtų sloga. Todėl mano, jog vienkartinių nosinaičių pakelio antroje pusėje ar viduje galėjo būti surašyti savivaldybės administracijos parengto testo atsakymai ir jais pasinaudota. Dėl nurodytų pažeidimų konkurso rezultatai turėtų būti pripažinti negaliojančiais ir skundžiami aktai panaikinti.

6Atsakovo atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko. Nurodė, kad konkursas vyko vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr.966 patvirtinta Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarka, o pareiškėjos nurodyti procedūriniai pažeidimai nėra esminiai. Teigė, kad visi testo klausimai buvo paruošti iš tų teisės aktų, kurių sąrašas pretendentams buvo įteiktas jiems pateikiant dokumentus dalyvauti konkurse. Visi pretendentai sprendė tą patį testą ir buvo vertinami vienodai. Pripažino, kad 9 klausime įsivėlusi techninė klaida, o 11 klausimas nėra aiškus, tačiau pažymėjo, jog ši aplinkybė nedaro konkurso neteisėtu, nes neturi jokios įtakos konkurso rezultatams. Nurodė, kad Tvarkos aprašas nenumato draudimo pretendentui turėti vienkartinių nosinaičių, nes priešingu atveju būtų pažeidžiamos asmens konstitucinės teisės. Kadangi Kalvarijos savivaldybės administracija ėmėsi visų priemonių, kad būtų užtikrintas konkurso skaidrumas ir visiems pretendentams būtų suteiktos vienodos teisės, todėl prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Tretysis suinteresuotas asmuo V. T. prašė pareiškėjos skundą atmesti.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas. Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas (šiuo atveju priėmimo į pareigas konkurso būdu) procedūrą ir jos atlikimo taisykles tiesiogiai reglamentuoja Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintas „Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas“ (toliau – Tvarkos aprašas). Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo prasme šios procedūros ir taisyklės laikytinos pagrindinėmis taisyklėmis, kurios turi užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

10Byloje nustatyta, kad 2008 m. kovo 21 d. Kalvarijos savivaldybės administracija organizavo konkursą ekonominės plėtros ir planavimo skyriaus vedėjo (valstybės tarnautojo) pareigoms užimti. Kalvarijos savivaldybės administracijos 2008 m. kovo 21 d. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas protokolu Nr. 3 konkurso laimėtoja buvo pripažinta V. T. , kuri Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr.A-1-53 nuo 2008 m. balandžio 4 d. paskirta dirbti Ekonominės plėtros ir planavimo skyriaus vedėjos pareigose (b.l. 29-31). Pareiškėja J. M. nurodytus administracinius aktus ginčija Tvarkos aprašo 33 ir 41 punktų pažeidimų pagrindu.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą. Todėl sprendžiant ginčą šioje byloje būtina nustatyti, ar buvo pareiškėjos nurodomi konkurso organizavimo tvarkos pažeidimai ir ar šie pažeidimai turėjo įtakos konkurso rezultatams.

12Dėl Tvarkos aprašo 41 punkto pažeidimo

13Tvarkos aprašo 41 punkte numatyta, kad nuo 30 iki 50 testo klausimų, sudaromų iš teisės aktų, susijusių su pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, funkcijomis, parengia konkursą organizuojanti įstaiga. Šių teisės aktų sąrašas pretendentams pateikiamas priimant jų dokumentus. Pareiškėjos teigimu, Kalvarijos savivaldybės administracijos parengto 30 klausimų testo 9 ir 11 klausimai buvo suformuluoti netinkamai, o nurodyti šių klausimų teisingi atsakymai prieštaravo teisės aktams (b.l. 40-45).

14Sutinkamai su LR Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais (išskyrus derybų atvejį) turi būti atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pagal LR Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, maža įmonė-tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų... Paminėtų įstatymą pagrindu laikytina, kad pareiškėjos argumentai dėl Tvarkos aprašo 41 punkto pažeidimo yra pagrįsti. Tačiau pažymėtina, jog tam, kad pripažinti konkurso rezultatus negaliojančiais, nepakanka vien faktų konstatavimo apie vienus ar kitus Tvarkos aprašo procedūros pažeidimus. Svarbu nustatyti, kaip šie pažeidimai įtakojo ir lėmė konkurso rezultatus. Sprendimas panaikinti konkurso rezultatus dėl formalių priežasčių, ko pasekoje viešojo administravimo subjektas turėtų organizuoti konkursą iš naujo, neatitiktų teisinio apibrėžtumo ir teisinio stabilumo principų reikalavimų. Ne kiekvienas procedūrinės normos pažeidimas gali būti pagrindu teismui panaikinti konkurso rezultatus. Tiek konkurso paskelbimas, tiek dalyvavimas jame, sukelia konkursą paskelbusiai institucijai ir konkurso dalyviams tam tikras teises ir pareigas. Sąžiningai konkurse dalyvavęs ir jį laimėjęs pretendentas turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jis bus priimtas į pareigas, kurioms užimti buvo skelbiamas konkursas, o konkursą organizavusi institucija įgyja pareigą tokį asmenį priimti. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas reikalauja, kad sąžiningai konkursą laimėjusio asmens lūkesčiai nebūtų paneigti nenustačius esminių teisės normų pažeidimų. Todėl sprendžiant, ar atitinkamas procedūros pažeidimas yra pakankamas pagrindas naikinti konkurso rezultatus, turi būti atsižvelgiama į tai, ar toks pažeidimas galėjo sąlygoti ir sąlygojo visos konkurso procedūros ir rezultatų neteisėtumą.

15Nagrinėjamu atveju visiems konkurso dalyviams buvo pateiktas vienodas kiekis tų pačių testo klausimų, nurodant tuos pačius atsakymų variantus, todėl visi pretendentai turėjo lygias galimybes atskleisti savo gebėjimus ir žinias. Iš konkurso dalyvių įvertinimų (surinktų balų skaičiaus) matyti, kad netgi pripažinus pareiškėjos atsakymus į 9 ir 11 klausimus teisingais, o konkurso nugalėtojos ir trečiojo suinteresuoto asmens V. T. – į šiuos klausimus neteisingais, J. M. už egzaminą raštu ir bendras surinktų balų skaičius nesikeistų, o tuo pačiu neturėtų ir lemiamos įtakos konkurso rezultatams. Atsižvelgiant į tai teisėjų kolegija konstatuoja, kad šis formalus, t.y. neesminis ir galimai suklydimo įtakoje konkurso organizatoriaus padarytas pažeidimas, nesukėlė ir negalėjo sukelti neigiamų teisinių pasekmių ginčijamiems konkurso rezultatams, nes dėl jau paminėtų motyvų tarp procedūrinio pažeidimo ir konkurso rezultatų baigties (konkurso laimėtojo) nėra priežastinio ryšio.

16Dėl tvarkos aprašo 33 punkto pažeidimo

17Tvarkos aprašo 33 punktas numato, kad pretendentai, atvykdami į konkursą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Byloje nėra duomenų, kad konkurso metu pretendentai nepateikė jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Pareiškėja J. M. , teigdama, kad pretendentė V. T. egzamino raštu metu ant stalo turėjo vienkartinių nosinaičių pakelį, minėtą teisės normą nepagrįstai aiškina plečiamai – kaip numatančią draudimą konkurso metu neturėti nieko kito, išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

18Tvarkos apraše nėra numatytas draudimas egzamino raštu metu, esant būtinybei, turėti vienkartines nosinaites. Absoliutus draudimas naudotis asmens higienos priemonėmis prieštarautų konstituciniam žmogaus orumo principui. Tačiau tokiais atvejais konkursą organizuojanti institucija privalo užtikrinti, kad pretendentui į valstybės tarnybą nebūtų sudaryta galimybė elgtis nesąžiningai. Administracinėje byloje įrodymų, patvirtinančių, kad Kalvarijos savivaldybės administracija neužtikrino klausimų konfidencialumo, nėra. Byloje taip pat nenustatytas ir konkurso laimėtojos V. T. nesąžiningas elgesys ar kiti konkurso tvarkos pažeidimai, kurie keltų abejonių konkurso teisėtumu. Pareiškėjos teiginys, kad vienkartinių nosinaičių pakelio antroje pusėje ar viduje galėjo būti surašyti savivaldybės administracijos parengto testo atsakymai ir jais pasinaudota, grindžiamas tik pareiškėjos prielaida ir nepatvirtintas jokiais objektyviais įrodymais. Todėl nurodyta aplinkybė nelaikytina procedūriniu pažeidimu.

19Nenustačius Tvarkos aprašo procedūros pažeidimų galėjusių sąlygoti ir sąlygojusių visos konkurso procedūros ir rezultatų neteisėtumą, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 88 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

22Skundą atmesti.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai