Byla I-728-426/2014
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Margaritos Stambrauskaitės, dalyvaujant pareiškėjos atstovams advokatui J. P. ir E. N., atsakovės atstovei Teresei G. B., trečiajam suinteresuotam asmeniui E. J. (E. J.), trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyriaus atstovei V. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Voestalpine VAE Legetecha“ skundą atsakovei Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai (tretieji suinteresuoti asmenys – E. J., Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyriaus) dėl sprendimo panaikinimo.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Voestalpine VAE Legetecha“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–7), kuriame prašė: 1) panaikinti Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijos (toliau – ir Komisija) 2013-06-20 „Išvadą dėl profesinės ligos“ Nr. 3EK(13.2)-480 bei jos pagrindu priimtą (pakeistą) 2012-03-02 profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto Nr. S-64 II dalį „Profesinės ligos patvirtinimas“, kuria trečiajam suinteresuotam asmeniui E. J. nustatyta profesinė liga; 2) palikti galioti nepakeistą ankstesnę 2012-03-02 Profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto Nr. S-64 II dalį; 3) priteisti iš atsakovės pareiškėjos naudai visas bylinėjimosi išlaidas.

4Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, kad 2012-03-02 profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto Nr. S-64 (toliau – ir Aktas) II-ąja dalimi „Profesinės ligos patvirtinimas“ 2012-04-18 E. J. nebuvo nustatyta profesinė liga. Po šio Akto priėmimo pareiškėja jokių kitų dokumentų, susijusių su E. J. profesinės ligos tyrimu, negavo daugiau nei vienerius metus. Tik 2013-05-16 gavo iš atsakovės kvietimą, kuriame nurodė, jog vyks šio piliečio bylos pakartotinis nagrinėjimas 2013-05-24 posėdyje. Tačiau jokia informacija, kokiu pagrindu bus atliekamas pakartotinis bylos nagrinėjimas, nebuvo pateikta. Vėliau pareiškėjai buvo pateikta 2013-06-20 „Išvadą dėl profesinės ligos“ (toliau – ir Išvada, 2013-06-20 išvada), kurioje atsakovė konstatavo, jog profesinė liga, kurios diagnozė – hernia professionalis disci intervertebralis L2-L3 et L3-L4 (status post laminectomiam L2/L3 et L3/L4 2011 m.) cum stenosis canalis vertebralis L2-3-4, cum radiculopathia L3-L4-L5 lateris sinistri et L3-L4 lateris dextri, yra profesinė liga, kurią sukėlė ilgalaikis krovinių kėlimas bei pernešimas. Atsakovė Išvadoje įpareigojo darbo medicinos gyd. I. B. naujai užpildyti Akto II-ąją dalį, nurodant profesinės ligos diagnozę.

5Pareiškėja mano, kad Išvada ir jos pagrindu pakeista Akto II-oji dalis yra nepagrįstos ir neteisėtos, todėl naikintinos, nes atsakovė aplinkybių ir duomenų tinkamai, išsamiai ir visapusiškai neištyrė.

6Pažymi, kad atsakovė, atlikdama kompleksinę dokumentinę analizę ir surašydama Išvadą dėl profesinės ligos diagnozės pagrįstumo, turėjo nustatyti nurodyto priežastinio ryšio buvimą ar nebuvimą, tačiau, tokios savo pareigos nevykdė ir privalomosios sąlygos ne tik nemotyvavo, tačiau ir aiškiai nenustatė. Pasak pareiškėjos, atsakovė, priimdama Išvadą, be kita ko, turėjo įvertinti tai, kad bet kokios profesinės ligos vystymosi priežastys galėjo egzistuoti tik E. J. dirbant ankstesnėse darbovietėse, kadangi, kaip patvirtina tyrimo metu surinkti duomenys, Bendrovėje yra preciziškai tiksliai ir tinkamai laikomasi visų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir tarptautinių standartų numatytų darbo organizavimo ir darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimų. Tyrimo metu surinkti duomenys patvirtina, kad Bendrovėje nuolatos buvo vykdomi profesinės rizikos veiksnių tyrimai, buvo vertinamos darbo patalpos ir vietos, analizuojami reikšmingi ergonominiai, fizikiniai, cheminiai, fiziniai ir kito pobūdžio rizikos veiksniai. Šių tyrimų ir vertinimų duomenys, tame tarpe ir UAB „Tuvlita“ atlikti patikrinimai, aiškiai patvirtina, kad profesinė rizika Bendrovėje yra priimtina, o darbo sąlygų parametrai leistini ir galimi, Bendrovės darbuotojams visada yra suteikiamos visos reikalingos ir būtinos asmeninės apsaugos priemonės, jos nuolatos yra keičiamos, valomos ir prižiūrimos. Bendrovė, vykdydama savo veiklą, preciziškai tiksliai ir tinkamai laikosi visų jos veiklą ir darbuotojų saugą bei sveikatą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų reikalavimų, gerbia, vertina ir saugo savo darbuotojus, veikia ne tik savo, bet ir jų interesais, visomis priemonėmis siekia ir užtikrina saugias, sveikas ir komfortabilias darbo sąlygas.

7Nurodytos aplinkybės reiškia, kad E. J. dirbant Bendrovėje objektyviai negalėjo išsivystyti Išvadoje nurodytos ligos. Bet kokie neigiami padariniai jo sveikatai, bendrovės manymu, galėjo atsirasti tik dėl jo darbo ankstesnėse darbovietėse.

8Akte (16.2 p.) pažymima, kad profesinės ligos vystymosi priežastys buvo vertinamos atsižvelgiant į visą E. J. darbinės veiklos raidą (Akto 11p.). Tyrimo komisija patvirtino pareiškėjo nurodytų aplinkybių egzistavimą ir jų reikšmę tariamos profesinės ligos atsiradimo galimybėms. Nurodo, jog E. J., kaip ir visi kiti darbuotojai, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka visada buvo ir yra instruktuojami bei mokomi saugiai dirbti, jiems vedami mokymai, seminarai. Pareiškėja kviečia atitinkamų sričių specialistus skaityti paskaitas, vesti seminarus saugaus ir sveiko darbo klausimais. Bendrovėje priimti lokaliniai teisės aktai, skirti saugiam, tinkamam ir sveikam darbo organizavimui užtikrinti. Bendrovėje nuolatos buvo ir yra tikrinama darbuotojų sveikatos būklė, vertinama ar ji yra tinkama ir pakankama darbui atlikti ir darbinėms pareigoms vykdyti. Kompetentingų asmenų atliktų E. J. sveikatos patikrinimo metu būdavo konstatuojama, kad jis gali dirbti darbo sutartimi sulygtą darbą. Dėl šios priežasties pareiškėjai negalėjo kilti įtarimų, kad E. J. sveikata galėtų būti netinkama ar nepakankama darbo pareigų vykdymui, ar dėl nurodytų priežasčių būtų būtinas specialių darbo sąlygų sukūrimas (tokių prašymų ar informacijos E. J., dirbdamas bendrovėje, nėra pateikęs).

9Pasak pareiškėjos, akivaizdu, kad trečiajam suinteresuotajam asmeniui įtarta profesinė liga negalėjo atsirasti dėl darbo bendrovėje, kadangi tariamos profesinės ligos vystymosi priežastys ir kitos aplinkybės jo darbo metu bendrovėje neegzistavo ir objektyviai negalėjo egzistuoti.

10Atsakovė, priimdama Išvadą, aplinkybių, tyrimo metu surinktų duomenų ir dokumentacijos aiškiai neįvertino ir neištyrė, dėl jų Išvadoje nepasisakė, taip pat nenustatė kenksmingų ir (ar) pavojingų darbo aplinkos veiksnių bei tiesioginio priežastinio ryšio tarp diagnozuotos profesinės ligos ir šio (-ių) veiksnio (-ių). Todėl Išvada ir vėliau jos pagrindu pakeista Akto II-oji dalis, pareiškėjos įsitikinimu, laikytinos neteisėtomis bei nepagrįstomis.

11Pareiškėja atkreipia dėmesį į tai, kad Išvados neteisėtumą bei nepagrįstumą suponuoja ir jos priėmimo procedūros bei kitos aplinkybės.

12Nesupranta, kodėl atsakovė Išvadoje nurodo, jog nagrinėja „2012-03-14 skundą“ ir jame nurodytas aplinkybes. Pareiškėja paaiškina, kad nebuvo padavus atsakovei skundo dėl Akto ir jo ankstesnės II-osios dalies ar inicijavęs jokių kitų procesų. Atsakovė yra pateikusi E. J. profesinės ligos tyrimo komisijai 2012-03-14 pastabas, kurios buvo pateiktos dar iki Akto II-osios dalies

132012-04-18 užpildymo, tačiau vėliau jokių skundų nėra teikusi.

14Nurodo, kad jei nėra žinoma, kodėl atsakovė revizavo Aktą ir jo II-ąją dalį, todėl nesuprantama ir jos kvietime nurodyta „pakartotinio nagrinėjimo“ sąvoka, kadangi jokiame kitame E. J. bylos nagrinėjime pareiškėja nėra dalyvavusi ir jokios informacijos apie tai negavusi.

15Pažymi, kad kvietimą iš atsakovės gavo ir Išvada buvo surašyta praėjus daugiau nei pusantrų metų nuo Akto galutinio užpildymo dienos. Pareiškėjai kyla abejonių Išvados priėmimo proceso skaidrumu, sąžiningumu ir teisėtumu.

16Atsakovė Komisija teismui pateiktame atsiliepime (b. l. 57–60) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Pagrįsdama savo poziciją paaiškino, kad 2012-01-10 Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus sudaryta profesinės ligos tyrimo komisija atliko E. J. profesinės ligos priežasčių tyrimą. Pastarajam piliečiui VU Antakalnio ligoninės poliklinikoje darbo medicinos gydytojas 2012-04-l8 nenustatė profesinės ligos. Todėl E. J. kreipėsi į Komisiją.

17Akcentuoja, kad jokiame teisiniame dokumente nėra nurodyta, jog Komisija apie nepatenkintų piliečių kreipimąsi dėl nenustatytos profesinės ligos turėtų informuoti kitus suinteresuotus asmenis, tame tarpe ir darbdavį. Paaiškina, kad į Komisijos posėdžius kviečiami darbdavio ar kiti atstovai tada, kai surenkama visa reikalinga dokumentacija iš įvairių instancijų, komisija posėdžiauja tik kartą per mėnesį, todėl susidaro interesantų eilės. Pažymi, kad į 2013-05-24 įvykusį posėdį pakvietė darbdavio atstovą ir pilietį E. J.. Posėdyje kartu nagrinėjo profesinės ligos priežasčių atsiradimo galimybes.

18Atsiliepime tvirtina, kad Komisija surinko pakankamai dokumentų, t. y darbo sąlygų aprašymą, kuris pakankamai atsispindi profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto I-oje dalyje bei jo papildymą, darbdavio pateiktas pastabas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos personalo departamento archyvo pažymas. Atsakingai išnagrinėjo E. J. darbo veiklos raidą bei sąlygas ir nustatė, kad sunkiausiai pilietis dirbo Čerepoveco metalurgijos gamykloje metalo liejiku ir suvirintoju 1976–1983 m. (iš viso 6,71 m.), vėliau Elektrinio suvirinimo įrengimų gamykloje suvirintoju 1983–1993m. (iš viso 9,22m.), Vilniaus Kuro aparatūros gamykloje suvirintoju dujomis ir elektra 1993–1995 metais (iš viso 2,34m.) ir paskutinėje darbovietėje, t. y. Bendrovėje, suvirintoju elektra 1995–2012-01-26 (iš viso 16,27m.).

19Darbdavys sutinka, kad Komisija vertino visus darbinius periodus (35,45 metų), kurių metu veikė profesinės rizikos veiksniai, susiję su profesinės ligos diagnoze. Atsakovė pastebi, kad ir paskutiniajame darbe, kaip nurodyta profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto I-oje dalyje 14 p.,

20E. J., dirbdamas Bendrovės ceche Nr.2 suvirintoju elektra, kilnojo sunkius krovinius, perstatinėjo juos. Išmatuotas profesinės rizikos veiksnys siekė 18 išvestinių balų.

21Atkreipia dėmesį, jog Profesinės ligos tyrimo akto I-osios dalies papildyme nurodyta, kad įmonėje per metus suvirinama apie 3 000-3 500 detalių, kurių svoris viršijo 30 kg (sunkiausios detalės 33 kg), o E. J. tokių detalių per 8 valandų pamainą tekdavo pakelti 5–8 vienetus. Tai galėjo turėti įtakos silpnai pastarojo sveikatai, nes nuo 2004 metų pilietis dažnai pradeda sirgti stuburo neurologinėmis ligomis, turėdavo nedarbingumo pažymėjimą 1–2 kartus per metus.

22Ligos paūmėjimą trečiasis E. J. dažniausiai siedavo su sunkiu fiziniu darbu. Būklė pablogėjo 2011 metais. Jis konsultuotas neurologo, atliktas stuburo magnetinio rezonanso tyrimas, kurio metu išaiškinta stuburo juosmeninės dalies tarpslankstelinė L3/L4dešinėje disko ekstrūzija, L2/131ateralinė disko ekstrūzija su prasiveržimu į kanalą 9 mm, nukarusi žemyn su galimu sekvestru atkeliant užpakalinį išilginį raištį, deformuojantį tekalinį maišą iš dešinės spaudžiant nervo šaknelę. VšĮ RVUL gydytas neurochirurginiame skyriuje nuo 2011-11-07 iki 2011-11-16. Nustatyta diagnozė osteochondrosis et spondyloarthrosis columnae vertebralis. Hernia disci intervertebralis L2/L3 et L3/L4. Stenosis canalis vertebralis L2-3-4. Radikulopathia L3/L4/L5 et L3/L41ateris dextri. Carcinoma prostatae.

23Operacijos metu atlikta L2/L3ir L3/L4 laminektomija abipusiai. Po to gydytas VšĮ Valakupių reabilitacijos centre, nustatyta 60 procentų darbingumas dėl bendro susirgimo.

24Atsiliepime pabrėžia, kad E. J. buvo visapusiškai kliniškai ištirtas, nustatyta diagnozė, kuri įeina į Profesinių ligų sąrašą ir kuriai išsivystyti neabejotinai turėjo įtakos 35 metų sunkus fizinis darbas įvairiose darbovietėse, ypač Čerepoveco metalurgijos gamykloje. Šiuo atveju, jei aplinkos veiksnių poveikio intensyvumas ar trukmė būna kad ir epizodinio poveikio, esant labai ryškiai išreikštai ligai ir nesant traumų ar gretutinių ligų nustatomas aiškus ir tiesioginis priežastinis ryšys tarp ligos ir kenksmingo darbo aplinkos veiksnio.

25Trečiasis suinteresuotasis asmuo E. J. teismui pateiktame atsiliepime (b. l. 46–53) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Pagrįsdamas savo poziciją paaiškino, kad skundo pagrindas ne tik nemotyvuotas, bet ir tendencingai melagingas.

26Atkreipia dėmesį, kad joks teisės aktas nenumato, jog apie nagrinėjimą Komisija imperatyviai privalėtų pranešti darbdaviui (pareiškėjui). Iš pridedamo išrašo iš registrų žurnalo registracijos Nr. 610 matyti, kad Bendrovei 2012-12-30 buvo išsiųstas raštas dėl jo profesinės ligos tyrimo. Pažymi, kad Komisija 2012-10-25 posėdyje išnagrinėjo E. J. pateiktą medicininę ir juridinę dokumentaciją.

27Profesinės rizikos veiksnių vertinimas, Bendrovėje atliktas 2012-02-01, patvirtino akustini triukšmą 81,8 db(A). Pastaba: žemutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti Lex, 8h- 80db(A), o ribinė ekspozicijos vertė Lex, 8h-87 db(A), viršutinė ekspozicijos vertė Lex, 8h-85db(A). Kiti tuo metu išmatuoti ergonominiai ir fiziniai rizikos veiksniai neviršijo leistinos ribinės vertės ir yra priimtina rizika. Akto 1-ąją dalį pasirašė Bendrovės generalinis direktorius A. K., kuris padarė prierašą, jog darbas šioje įmonėje negalėjo sukelti profesinės ligos. Darbdavio pateiktose pastabose 2012-03-14 nurodyta, kad, Bendrovės nuomone, įtariama pareiškėjo liga, jei ji būtų nustatyta, galėjo atsirasti/išsivystyti tik dėl pareiškėjo darbo ankstesnėse darbovietėse ir jose buvusio galimai netinkamo saugos darbo organizavimo arba apskritai dėl ne su darbu susijusių priežasčių.

28Pabrėžė, kad atsakovė konstatavo, jog liga, kurios diagnozė – hernia professionalis disci intervertebralis L2-L3 et L3-L4.(status post laminectomiam L2/L3 et L3/L4 2011 m.) cum stenosis canalis vertebralis L2-3-4, cum radiculopathia L3-L4-L5 lateris sinistri et L3-L4 lateris dextri – yra profesinė liga, kurią sukėlė ilgalaikis krovinių kėlimas bei pernešimas. Taip pat pažymėta, kad Komisija negali spręsti darbdavio kaltės/nekaltumo klausimo, nes tai nepriklauso jos kompetencijai. Todėl ji vertino darbo sąlygų ir sveikatos pakenkimų visumą, t. y. visą žmogaus darbinę veiklą ir visus sveikatos sutrikimus, susijusius su darbine veikla. Komisija išvadoje dėl profesinės ligos įpareigojo darbo medicinos gyd. I. B. naujai užpildyti profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto II-ąją dalį, nurodant profesinės ligos diagnozę. Išvada gali būti skundžiama teisės aktų nustatyta tvarka.

29Pareiškėjo manymu, atsakovas pateikė išvadą pagal visus įstatymuose keliamus reikalavimus.

30Atsakovė taip pat aiškiai ir nedviprasmiškai 2013-06-20 išvadoje konstatavo„ ... bei vėliau dirbant suvirintojų dujomis ir elektra veikė padidintas gamybinis triukšmas, tekdavo kiloti sunkias metalo konstrukcijų detales, kurios kartais viršydavo leistina ribine vertę...“. Taigi, išvada grindžiama objektyviai nustatytais duomenimis, E. J. paaiškinimais.

31Atkreipė dėmesį į tai, kad pas pareiškėją pradėjo dirbti 1995 m. spalio mėnesį. Gamino detales, kurių svoris priklausydavo nuo ilgio, storio ir konstrukcijos, svoris svyruodavo nuo 3 iki 33 kg., o kartais ir daugiau. Detalių, kurių svoris būdavo 5 kg., tekdavo pagaminti apie 60 vienetų per dieną. Visos operacijos buvo vykdomos stovint ir pasilenkus 30-40 laipsniu kampu. Ant kiekvienos detalės buvo virinamos po 4 jungiamąsias detales, kurios paskui buvo užvalomos specialia purslų valymo mašinėle. Nuo purslų valymo mašinėlės buvo juntama stipri vibracija į rankas ir pečius. Per 8 valandų darbo dieną purslų valymo mašinėle tekdavo naudotis apie 1,5 – 2 valandas. Paskui detales šlifuodavo kiti šlifuotojai, dėl to būdavo labai didelis triukšmas. Surinktų detalių svoris padidėdavo maždaug iki 30 kg. Tokias detales tekdavo suvirinti ir po kelis kartus perversti, priklausomai nuo jų konfigūracijos statyti jas 45° kampu pusiau automatiniams suvirinimo darbams.

32Visos suvirinimo ir valymo nuo galimų defektų operacijos buvo atliekamos rankiniu būdu rankinėmis pneumatinėmis šlifavimo mašinėlėmis, purslų valymo mašinėlėmis, bei kampiniu šlifuokliu. Per 8 valandų darbo dieną šlifavimo ir valymo darbai užimdavo apie 1,5–2 valandas.

33Atkreipia teismo dėmesį į tai, kad pusiau automatiniams suvirinimo darbams yra naudojami dujų balionai (argonas su anglies dioksidu), jų svoris apie 100 kg. Pakeisti dujų balionus turėdavo jis pats. Per savaitę tekdavo pakeisti po 2–3 dujų balionus. 1999 m. pakeitus darbo vietą, suvirinamos detalės bei jų suvirinimo procesas visiškai nepasikeitė, o tik prisidėjo papildomos detalės.

34Nurodo, jog dabartinėje darbo vietoje dirbo apie 10 metų. Persikėlus į naują cechą, maždaug nuo 2000 metų, prie suvirinamų detalių prisidėjo kryžmių suvirinimas, jų svoris apie 500 kg. Kryžmės ant suvirinimo stalo buvo keliamos slankiojančiu kranu (kuris yra vienas ceche). Po suvirinimo darbų kryžmė buvo nukeliama nuo stalo slankiojančiuoju kranu ir patalpinama (temperatūros nuėmimui) į šiluminę vonią (smėlį). Prieš porą metu daugumoje suvirinimo kabinų buvo įrengti stacionarūs kranai, skirti sunkesnių detalių pakėlimui, tačiau suvirinimo metu pasukti ir palenkti detales reikia rankiniu būdu.

35Pažymi, kad iki pradėjimo dirbti bendrovėje, jokių su sveikatą susijusiu problemų ar nusiskundimų neturėjo. Dirbant bendrovėje, ne kartą tekdavo kreiptis į gydytojus dėl skausmo nugaroje, gaudavo nedarbingumo pažymėjimus.

36Trečiojo suinteresuotojo asmens manymu, komisija, priimdama Išvadą, galėjo, bet nesirėmė įstatyme numatyto paskutinių 5 metų laikotarpiu, ėmė domėn visą 35,45 darbo stažą, iš kurio paskutinių 16,23 metų dirbo būtent pas pareiškėją. Tačiau Komisija paneigė, kad stuburo slankstelių (diskų) susidėvėjimą galėjo įtakoti kokie nors kiti veiksniai. Taip pat, kad šios ligos niekur kitur negalėjo įgyti, tik dirbdamas savo tiesioginį darbą.

37Pasak E. J., ginčijama 2013-06-20 išvada surašyta vadovaujantis Vyriausybės 2004-04-28 nutarimu Nr. 487 patvirtintaiss Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais. Jam pripažinta profesinė liga, kuri yra įtraukta į profesinių ligų sąrašą. Todėl nėra pagrindo nustatyti, kad ginčijamas aktas yra ydingas dėl to, jog jame ligos pavadinimas nurodytas lotynų kalba.

38Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai patvirtino skunde išdėstytus motyvus ir prašė jį tenkinti, atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

39Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo E. J. ir trečiojo asmens Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyriaus atstovė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

40Skundas atmestinas.

41Nustatyta, kad E. J. 2012-02-21 kreipėsi su prašymu į Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrių dėl profesinių rizikos veiksnių įvertinimo (priedo b. l. 110–111).

42Profesinės ligos tyrimo komisija 2012-03-02 surašė profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą Nr. S-64, kurio II dalyje „Profesinės ligos patvirtinimas“ 2012-04-18 konstatuota, kad surinkti duomenys nepatvirtina profesinės ligos diagnozės (b. l. 11–29).

43E. J., nesutikdamas su 2012-04-18 išvada, dėl profesinės ligos nustatymo kreipėsi į Komisiją (priedo b. l. 136).

44Komisija, išnagrinėjusi ir įvertinusi visus surinktus dokumentus, 2013-06-20 surašė išvadą, kurioje konstatavo, kad E. J. liga (diagnozė – hernia professionalis disci intervertebralis L2-L3 et L3-L4 (status post laminectomiam L2/L3 et L3/L4 2011 m.) cum stenosis canalis vertebralis L2-3-4, cum radiculopathia L3-L4-L5 lateris sinistri et L3-L4 lateris dextri) yra profesinė liga, kurią sukėlė ilgalaikis krovinių kėlimas bei pernešimas (b. l. 31–32). Komisija taip pat įpareigojo darbo medicinos gydytoją. I. B. naujai užpildyti Akto II-ąją dalį, nurodant profesinės ligos diagnozę.

452013-06-27 buvo surašyta Akto II dalis (b. l. 34), kurios 20 p. pažymėta, kad profesinės ligos diagnozė – profesinės diskų išvaržos (ligos kodas M51.1, papildomas kodas – 257.8; ligos eiga – lėtinė) (b. l. 34).

46Byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimų, panaikinti Komisijos 2013-06-20 išvadą ir jos pagrindu 2013-06-27 priimtą (pakeistą) Akto II dalį bei palikti galioti 2012-03-02 profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto II dalį, pagrįstumo ir teisėtumo.

47Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

48Taigi, sprendžiant Bendrovės reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti skundžiamos Komisijos 2013-06-20 išvados, kuri laikytinas viešojo administravimo aktu, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas.

49Iš Bendrovės skunde nurodytų motyvų matyti, kad savo reikalavimus pareiškėja grindžia tuo, kad: 1) Komisijos 2013-06-20 išvada yra nemotyvuota; 2) Komisijos 2013-06-20 išvadoje E. J. konstatuotos ligos vystymosi priežastys galėjo atsirasti tik dėl ankstesnėse darbovietėse dirbto darbo, nes pareiškėja nuolat instruktuodavo savo darbuotojus, tame tarpe ir pareiškėją, saugos darbe klausimais; 3) E. J. sveikata buvo pastoviai tikrinama ir medicininių patikrinimų metu buvo pripažinta, kad jis gali dirbti; 4) jokie kenksmingi ar pavojingi darbo aplinkos veiksniai ir priežastinis ryšys tarp E. J. dirbto darbo ir sveikatos sutrikimų, nebuvo nustatytas.

50Ginčo santykius reglamentuoja Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Vyriausybės

512004-05-01 nutarimu Nr. 487 patvirtinti Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai (toliau – ir Nuostatai), Sveikatos apsaugos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. V-1087 patvirtinti Profesinių ligų nustatymo kriterijai (toliau – ir Kriterijai), Vyriausybės 1994-11-30 nutarimu Nr. 1198 patvirtintas Profesinių ligų sąrašas bei Sveikatos apsaugos ministro 2007-01-16 įsakymu Nr. V-37 patvirtinti Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatai (toliau – ir Nuostatai).

52Iš šalių teismui išdėstytos pozicijos matyti, kad nėra ginčo dėl tų aplinkybių, jog pareiškėjo sveikatos sutrikimas – diskų išvaržos, radikulopatija – pagal Profesinių ligų sąrašo 5.21 p. (juosmeninės stuburo dalies diskų ligos, sukeltos ilgalaikio sunkių krovinių kėlimo ir nešimo) gali būti pripažįstamas profesine liga. Tačiau byloje kilęs ginčas dėl to, ar Komisija, pripažindama pareiškėjos susirgimą profesine liga, tai padarė teisėtai ir pagrįstai. Todėl, sprendžiant ginčą, būtina išsiaiškinti, ar pareiškėjo darbovietėje egzistavo kenksmingas darbo aplinkos veiksnys, konkrečiai įvardintas teisės aktuose, bei tai, ar jis nulėmė pareiškėjo sveikatos sutrikimą, t. y. ar tarp šio veiksnio ir sveikatos sutrikimo yra priežastinis ryšys.

53Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str., administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Todėl teismas, nagrinėdamas tarp šalių kilusį ginčą dėl profesinės ligos nustatymo gali spręsti tik teisės klausimus, t. y. ar Komisija, patvirtindama E. J. profesinės ligos diagnozę, laikėsi teisės aktų reikalavimų – ar tinkamai atliko teisės aktais jos kompetencijai priskirtas funkcijas, ar priimant ginčijamą Komisijos 2013-06-20 išvadą nebuvo pažeistos teisės aktuose nustatytos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, ar priimtas sprendimas yra pagrįstas nustatytomis aplinkybėmis ir ginčo teisinius santykius reguliuojančiomis teisės normomis. Tuo tarpu Komisija, būdama specialia ekspertine institucija, taikydama dokumentinės analizės metodą, sprendžia dėl profesinės diagnozės nustatymo, be kita ko, pasitelkdama specialias žinias, reikalingas kvalifikuotam duomenų vertinimui medicinine prasme.

54Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2 str. 28 d. nustatyta, kad profesinė liga – ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų ir (ar) pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nustatyta tvarka pripažintas profesine liga. Minėto įstatymo straipsnyje taip pat nustatyta, kad darbo aplinka – darbo vietą supanti erdvė, kurioje gali būti darbuotojo sveikatai kenksmingų, pavojingų rizikos veiksnių (fizinių, fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų) (5 d.); kenksmingas veiksnys – rizikos veiksnys darbo aplinkoje, kuris veikdamas darbuotojo organizmą gali sukelti ligą ar profesinę ligą ir kurio poveikis gali būti pavojingas gyvybei (17 d.).

55Profesinės ligos diagnozė nustatoma arba nenustatoma vadovaujantis jau minėtais Profesinių ligų sąrašo ir Kriterijų nuostatomis. Profesinių ligų sąraše pažymėta, kad jame nurodytos ligos turi būti tiesiogiai susijusios su kenksmingais darbo aplinkos veiksniais.

56Pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 str. 13 d., ginčus, susijusius su profesinės ligos diagnozės nustatymu, sprendžia Komisija.

57Nuostatų 9 p. apibrėžiant Komisijai priskirtinas ir jos vykdytinas funkcijas, be kita ko, pažymėta, kad ji atlieka kompleksinę dokumentinę analizę ir surašo išvadą dėl profesinės ligos diagnozės pagrįstumo (9.3 p.). Pagal Nuostatų 10 p., Komisija gali, tačiau neprivalo, į savo posėdžius kviesti suinteresuotus asmenis (ginčo atveju E. J., Bendrovę), todėl pareiškėjos skunde nurodyti motyvai, kuriais teigiama, kad jai nebuvo tinkamai pranešta apie nagrinėjimą, sprendžiant ginčą nėra teisiškai reikšmingi.

58Pagal Kriterijų 6 p., nustatant profesinę ligą, vertinama: ligos anamnezė; gyvenimo anamnezė (persirgtos ligos, traumos, įpročiai, gyvenimo sąlygos ir kt.); darbo veiklos raida (profesija, darbo pobūdis, kenksmingi darbo aplinkos veiksniai, minimalus kenksmingo darbo aplinkos veiksnio poveikio (ekspozicijos) intensyvumas, minimali kenksmingo darbo aplinkos veiksnio trukmė, privalomų sveikatos tikrinimų duomenys ir kt. duomenys, pateikti Profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto I dalyje); profesinės ligos klinika (specifiniai ir/ar nespecifiniai konkrečios ligos simptomai, mišrus kenksmingų darbo aplinkos veiksnių poveikis, individualus jautrumas kenksmingam darbo aplinkos veiksnio poveikiui (lytis, amžius ir kt.) ir kt.; laboratoriniai, instrumentiniai ir kiti reikiami tyrimai; 6.6. privalomų sveikatos tikrinimų duomenys; diferencinė diagnostika; asmens sveikatos istorijos (F-Nr. 025/a) duomenys; panašių susirgimų (grupinių ar pavienių) buvimas įmonėje; mokslu pagrįsti priežastinių ryšių tarp kenksmingo darbo aplinkos veiksnio ir profesinės ligos įrodymai.

59Kaip minėta, profesinė liga kiekvienu konkrečiu atveju yra susieta su aiškiai įvardintu kenksmingu darbo aplinkos veiksniu, nulemiančiu tokios ligos atsiradimą. Pagal Profesinių ligų sąrašo 5.21 p., ginčo atveju toks kenksmingas veiksnys, nulemiantis ginčui aktualios profesinės ligos atsiradimą, yra ilgalaikis sunkių krovinių kėlimas ir nešimas. Pažymėtina, jog šio kenksmingo veiksnio formuluotė apima du elementus: krovinių kėlimas ir nešimas turi būti ilgalaikis; turi būti kilnojami ir nešami sunkūs kroviniai. Pagal Kriterijų 8.2. p., nustatant kaklinės ir juosmeninės stuburo dalies diskų ligas, sukeltas ilgalaikio sunkių krovinių kėlimo ir pernešimo, taikomas 2 metų trukmės maksimalus latentinis periodas.

60Komisija, išanalizavusi minėtuosius, papildomai surinktus duomenis, taip pat pakartotinai išnagrinėjusi pareiškėjo ambulatorinę ligos istoriją, akte pateiktus duomenis apie pareiškėjo darbo sąlygas, darbo veiklos raidą, kitą medicininę dokumentaciją, padarė išvadą, jog toks rizikos veiksnys, kaip ilgalaikis sunkių krovinių kėlimas ir pernešimas (2012-03-02 profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto Nr. S-64 14 p.; išmatuotas rizikos dydis 18 išvestinių balų), buvo tiesiogine pareiškėjo sveikatos sutrikimų priežastimi.

61Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad Komisijos 2013-06-20 išvada yra pagrįsta. Kaip minėta, pagal Kriterijų sąrašo 8.2. p. pareiškėjui diagnozuotos profesinės ligos latentinis periodas yra 2 metai. Byloje nėra ginčo dėl tų medicininiais dokumentais patvirtintų aplinkybių, jog E. J. stuburo neurologinėmis ligomis pradėjo sirgti 2004 metais (priedo b. l. 17). Atsižvelgus į tai, jog šis pilietis bendrovėje dirbo nuo 1995-10-23 iki 2012-01-26, taip pat į Kriterijų sąrašo 8.2. p. nustatytą pareiškėjui diagnozuotos ligos latentinio periodo trukmę, pareiškėjos skunde teismui nurodyti motyvai, kuriais teigiama, jog E. J. susirgimus galėjo lemti ankstesnėse darbovietėse dirbtas darbas, yra akivaizdžiai nepagrįsti ir atmestini. Be to, pareiškėja nepagrįstai teigia, jog ginčo atveju nebuvo nustatyti kenksmingi veiksniai. Tai, jog kenksmingi veiksniai (sunkių krovinių kėlimas ir perstatymas) neviršijo teisės aktuose nustatytų leistinų ribų, visiškai neeliminuoja šių veiksnių daromo neigiamo poveikio sveikatai. Įvertinus tai, jog kenksmingi veiksniai buvo sąlygoti E. J. dirbto darbo pobūdžio, šių veiksnių negalėjo pašalinti ir tos pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kaip darbuotojų instruktavimas saugos darbe klausimais. Pažymėtina, kad E. J. bendrovėje dirbo daugiau kaip 16 metų, jo darbo pobūdis iš esmės nekito, todėl šio kenksmingo veiksnio poveikio trukmė pripažintina labai ilga ((Kriterijų sąrašo 6 p.) ir ši aplinkybė taipogi patvirtina ginčijamos 2013-06-20 išvados pagrįstumą.

62Vertinant Komisijos 2013-06-20 išvadą taip pat pažymėtina, kad ji pagrįsta 2012-03-02 profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akte, kuris laikytinas šios išvados sudėtine dalimi, nustatytais duomenimis, teisės aktų nuostatomis. Todėl Bendrovės motyvai, jog išvada neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nustatytų kriterijų, yra atmestini.

63Išnagrinėjusi ir įvertinusi visus byloje esančius įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad Komisija 2013-06-20 išvadoje faktines aplinkybes vertino ir ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas taikė tinkamai, minėtas sprendimas pagal Viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. yra pagrįstas ir teisėtas, todėl skundo reikalavimas jį panaikinti atmestinas.

64Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, kad gydytoja I. B., 2013-06-27 surašydama Akto II dalį („Profesinės ligos patvirtinimas“), Komisijos 2013-06-20 išvados nurodymus įgyvendino tinkamai. Skundo reikalavimas, kuriuo prašoma palikti galioti nepakeistą (ankstesnę) 2012-03-02 Akto II dalį, yra išvestinis reikalavimo panaikinti 2013-06-20 išvadą atžvilgiu. Teismui konstatavus, kad 2013-06-20 išvada yra pagrįsta ir teisėta, atmestinas ir išvestinis skundo reikalavimas.

65Dėl bylinėjimosi išlaidų

66Pareiškėja prašė teismo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

67Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., teisę iš kitos šalies gauti savo išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundo reikalavimai atmesti, netenkintinas ir prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas.

68Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 str., 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

69Pareiškėjos UAB „Voestalpine VAE Legetecha“ skundą atmesti.

70Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja UAB „Voestalpine VAE Legetecha“ (toliau – ir Bendrovė) ... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, kad 2012-03-02 profesinės ligos... 5. Pareiškėja mano, kad Išvada ir jos pagrindu pakeista Akto II-oji dalis yra... 6. Pažymi, kad atsakovė, atlikdama kompleksinę dokumentinę analizę ir... 7. Nurodytos aplinkybės reiškia, kad E. J. dirbant... 8. Akte (16.2 p.) pažymima, kad profesinės ligos vystymosi priežastys buvo... 9. Pasak pareiškėjos, akivaizdu, kad trečiajam suinteresuotajam asmeniui... 10. Atsakovė, priimdama Išvadą, aplinkybių, tyrimo metu surinktų duomenų ir... 11. Pareiškėja atkreipia dėmesį į tai, kad Išvados neteisėtumą bei... 12. Nesupranta, kodėl atsakovė Išvadoje nurodo, jog nagrinėja „2012-03-14... 13. 2012-04-18 užpildymo, tačiau vėliau jokių skundų nėra teikusi.... 14. Nurodo, kad jei nėra žinoma, kodėl atsakovė revizavo Aktą ir jo II-ąją... 15. Pažymi, kad kvietimą iš atsakovės gavo ir Išvada buvo surašyta praėjus... 16. Atsakovė Komisija teismui pateiktame atsiliepime (b. l. 57–60) su skundu... 17. Akcentuoja, kad jokiame teisiniame dokumente nėra nurodyta, jog Komisija apie... 18. Atsiliepime tvirtina, kad Komisija surinko pakankamai dokumentų, t. y darbo... 19. Darbdavys sutinka, kad Komisija vertino visus darbinius periodus (35,45 metų),... 20. E. J., dirbdamas Bendrovės ceche Nr.2 suvirintoju... 21. Atkreipia dėmesį, jog Profesinės ligos tyrimo akto I-osios dalies papildyme... 22. Ligos paūmėjimą trečiasis E. J. dažniausiai siedavo... 23. Operacijos metu atlikta L2/L3ir L3/L4 laminektomija abipusiai. Po to gydytas... 24. Atsiliepime pabrėžia, kad E. J. buvo visapusiškai... 25. Trečiasis suinteresuotasis asmuo E. J. teismui pateiktame... 26. Atkreipia dėmesį, kad joks teisės aktas nenumato, jog apie nagrinėjimą... 27. Profesinės rizikos veiksnių vertinimas, Bendrovėje atliktas 2012-02-01,... 28. Pabrėžė, kad atsakovė konstatavo, jog liga, kurios diagnozė – hernia... 29. Pareiškėjo manymu, atsakovas pateikė išvadą pagal visus įstatymuose... 30. Atsakovė taip pat aiškiai ir nedviprasmiškai 2013-06-20 išvadoje... 31. Atkreipė dėmesį į tai, kad pas pareiškėją pradėjo dirbti 1995 m. spalio... 32. Visos suvirinimo ir valymo nuo galimų defektų operacijos buvo atliekamos... 33. Atkreipia teismo dėmesį į tai, kad pusiau automatiniams suvirinimo darbams... 34. Nurodo, jog dabartinėje darbo vietoje dirbo apie 10 metų. Persikėlus į... 35. Pažymi, kad iki pradėjimo dirbti bendrovėje, jokių su sveikatą susijusiu... 36. Trečiojo suinteresuotojo asmens manymu, komisija, priimdama Išvadą, galėjo,... 37. Pasak E. J., ginčijama 2013-06-20 išvada surašyta... 38. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai patvirtino skunde išdėstytus... 39. Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo E. J. ir trečiojo... 40. Skundas atmestinas.... 41. Nustatyta, kad E. J. 2012-02-21 kreipėsi su prašymu į... 42. Profesinės ligos tyrimo komisija 2012-03-02 surašė profesinės ligos tyrimo... 43. E. J., nesutikdamas su 2012-04-18 išvada, dėl... 44. Komisija, išnagrinėjusi ir įvertinusi visus surinktus dokumentus, 2013-06-20... 45. 2013-06-27 buvo surašyta Akto II dalis (b. l. 34), kurios 20 p. pažymėta,... 46. Byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimų, panaikinti... 47. Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus... 48. Taigi, sprendžiant Bendrovės reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia būtina... 49. Iš Bendrovės skunde nurodytų motyvų matyti, kad savo reikalavimus... 50. Ginčo santykius reglamentuoja Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas,... 51. 2004-05-01 nutarimu Nr. 487 patvirtinti Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos... 52. Iš šalių teismui išdėstytos pozicijos matyti, kad nėra ginčo dėl tų... 53. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str., administraciniai... 54. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2 str. 28 d. nustatyta, kad... 55. Profesinės ligos diagnozė nustatoma arba nenustatoma vadovaujantis jau... 56. Pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 str. 13 d., ginčus,... 57. Nuostatų 9 p. apibrėžiant Komisijai priskirtinas ir jos vykdytinas... 58. Pagal Kriterijų 6 p., nustatant profesinę ligą, vertinama: ligos anamnezė;... 59. Kaip minėta, profesinė liga kiekvienu konkrečiu atveju yra susieta su... 60. Komisija, išanalizavusi minėtuosius, papildomai surinktus duomenis, taip pat... 61. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad... 62. Vertinant Komisijos 2013-06-20 išvadą taip pat pažymėtina, kad ji pagrįsta... 63. Išnagrinėjusi ir įvertinusi visus byloje esančius įrodymus, teisėjų... 64. Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, kad gydytoja I.... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 66. Pareiškėja prašė teismo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.... 67. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., teisę iš kitos... 68. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 69. Pareiškėjos UAB „Voestalpine VAE Legetecha“ skundą atmesti.... 70. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...