Byla A-442-943-13
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Dainiaus Raižio (pranešejas), Virgilijaus Valanciaus (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienes, teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo Lietuvos krikšcioniškos labdaros ir gailestingumo fondo „Samarija“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkricio 26 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo Lietuvos krikšcioniškos labdaros ir gailestingumo fondo „Samarija“ skunda atsakovui Socialines apsaugos ir darbo ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Europos socialinio fondo agenturai, Lietuvos Respublikos finansu ministerijai del sprendimo dalies panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3I.

4Pareiškejas kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma, prašydamas panaikinti socialines apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 4 d. isakymo Nr. A1-264 dali del finansavimo neskyrimo Lietuvos krikšcioniško labdaros ir gailestingumo fondo ,,Samarija“ vykdomam projektui „Vaiku socialines globos namu, specialiuju internatiniu mokyklu aukletiniu, socialines rizikos šeimu integracija i darbo rinka šiaures vakaru Lietuvoje“ bei priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinejimu.

5Paaiškino, kad atsakovas gincijamu isakymu skyre finansavima isakyme nurodytu projektu igyvendinimui bei nusprende neskirti finansavimo pareiškejo vykdomam projektui „Vaiku socialines globos namu, specialiuju internatiniu mokyklu aukletiniu, socialines rizikos šeimu integracija i darbo rinka šiaures vakaru Lietuvoje“ (toliau – ir Projektas). Teige, kad skundžiamas isakymas yra priimtas pažeidžiant materialines teises normas, reglamentuojancias apribojimu skirti Europos Sajungos socialine parama taikyma, kas salygojo neteiseto ir nepagristo isakymo priemima. Remiantis Paramos, išmoketos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teises aktus, gražinimo i Lietuvos Respublikos valstybes biudžeta taisykliu, patvirtintu Vyriausybes 2005 m. gegužes 30 d. nutarimu Nr. 590, priedo Apribojimu skirti Europos Sajungos finansine parama, Europos ekonomines erdves ir Norvegijos finansiniu mechanizmu, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansine parama aprašo (toliau – ir Aprašas) 1.1 punktu, apribojimas skirti finansavima yra siejamas su galimai projekto vykdytojo padaryta nusikalstama veika šiam vykdant ukine-komercine veikla. Atsakovas, priimdamas isakyma, neatsižvelge i tai, kad pareiškejo atžvilgiu pradetas ikiteisminis tyrimas ne del jo vykdomos ukines-komercines veiklos, o del jo veiklos vykdant Projekta, tokiu budu atsakovas itin pleciamai taike mineta teises norma. Tvirtino, kad gincijamas isakymas yra priimtas taip pat pažeidžiant Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnio 1 dali, nes isakyme nera argumentuotai pagrindžiamas Projekto finansavimo nutraukimas. Isakyme tik nurodoma, kad Projekto finansavimas nera skiriamas, taciau nepateikiama tokio sprendimo motyvu, patvirtinanciu sprendimo pagristuma, o butent, kaip pradetas ikiteisminis tyrimas salygoja Projekto finansavimo nutraukima. Priimdamas nemotyvuota isakyma atsakovas tuo paciu pažeide Valstybes tarnybos istatymo 3 straipsni, nustatanti pagrindinius valstybes tarnybos ir valstybes tarnautoju veiklos etikos principus bei šio straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta viešumo reikalavima. Pasak pareiškejo, isakymas yra priimtas pažeidžiant Projektu administravimo ir finansavimo taisykliu, patvirtintu Vyriausybes 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443) (toliau – ir Taisykles) nuostatas. Taisykliu 193-199 straipsniuose be kita ko itvirtina projektu pažeidimu tyrimo ir nustatymo tvarka, kuria remiantis atsakovas, kaip atsakinga institucija, igytu teise taikyti viena iš Taisykliu 198 straipsnyje numatytu poveikio priemoniu, iskaitant finansavimo nutraukima, tik po to, kai Treciasis asmuo, kaip igyvendinancioji institucija, remiantis Taisykliu 197 straipsniu, atliks itariamo Projekto pažeidimo tyrima. Atsakovas, pažeisdamas minetas taisykles, prieme isakyma, kuriuo buvo nutrauktas Projekto finansavimas, neatlikus galimo Projekto pažeidimo tyrimo, kas salygojo neteiseto isakymo priemima. Pasak pareiškejo, atsakovas itin pleciamai aiškino ir taike teises normas, reglamentuojancias poveikio priemoniu už projekto pažeidima taikyma bei nukrypo nuo šiuo klausimu suformuotos teismu praktikos, kurioje itvirtinta, jog teises normos, susijusios su atsakomybes nustatymu ir taikymu bei nubaudimu, negalima aiškinti pleciamai, administracineje teiseje bet kokie draudimai turi buti suformuluoti aiškiai ir tiksliai, o iškile neaiškumai aiškinami asmens, kurio atžvilgiu taikoma norma, naudai (adm. byla Nr. A444-2198-2011). Pažymejo, kad pareiškejui pritaikyta sankcija už Projekto pažeidima, del kurio pareiškejui jau buvo pritaikyta finansine korekcija. Nors sprendimas neskirti Projektui finansavimo priimtas remiantis Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos Šiauliu apygardos valdybos nusikalstamu veiku tyrimo skyriaus 2012 m. gegužes 16 d. rašte Nr. 25/13-1-11-11157 pateikta informacija, taciau atsakovas visiškai neatsižvelge i tai, kokiu pagrindu ir del kokiu pareiškejo veiku buvo pradetas ikiteisminis tyrimas, ka padaryti privalejo, siekiant užtikinti objektyvaus ir pagristo isakymo priemima.

6Atsakovas su pareiškejo skundu nesutiko.

7Nurode, kad sprendimas priimtas vadovaujantis Aprašo 1.1 punktu, kuriame nustatyta, jog 2007-2013 metu Europos Sajungos fondu finansine parama negali buti skirta, jeigu pareiškejui ir (arba) jo partneriui yra pradetas ikiteisminis tyrimas, ir Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos Šiauliu apygardos valdybos nusikalstamu veiku tyrimo skyriaus 2012 m. gegužes 16 d. rašte Nr. 25/13-1-11-11157 pateikta informacija, kad pareiškejui pradetas ikiteisminis tyrimas del Projekte nustatytu pažeidimu pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dali ir 300 straipsnio 1 dali. Pabreže, kad pareiškejo veikla vykdant projekta ir kita jo vykdoma veikla (tame tarpe ir ukine-komercine) yra neatsiejamos viena nuo kitos, kadangi joks juridinis asmuo, kokios teisines formos jis bebutu, negaletu vykdyti veiklos ir igyvendinti projektu, nesusijusiu su organizacijos tikslais ir uždaviniais. Pareiškejas ir pats pripažista, kad gali vykdyti ukine-komercine veikla, nors ir ribota, vadinasi, jis gali gauti ir pelna. Nors Pelno mokescio istatymo 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pelno nesiekianciu organizaciju ukines-komercines veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti, taciau labdaros ir paramos fondas gali tiesiogiai gauti ir kitu pajamu iš ukines-komercines veiklos. Teige, kad priimant isakyma Viešojo administravimo isakymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimai buvo igyvendinti pilnai. Isakymo 2 punkte aiškiai nurodytas teisinis pagrindas: atitinkamas teises aktas ir jo punktas, kuriame nustatyta, kada pareiškejui ar jo partneriui finansine parama negali buti skiriama, taip pat nurodytas dokumentas, pagrindžiantis faktines aplinkybes, t.y. minetas Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos raštas. Pažymejo, kad, Taisykliu 104 punktu, informacija apie priimtus sprendimus yra talpinama interneto svetaineje www.esparama.lt. Papildomai Europos socialinio fondo agentura 2012 m. birželio 7 d. elektroniniu paštu persiunte pareiškejui isakyma, informuodama apie ministerijos sprendima neskirti finansavimo Projektui igyvendinti.

8Treciasis suinteresuotas asmuo Europos socialinio fondo agentura su pareiškejo skundu nesutiko.

9Nurode, kad gincijamas isakymas atitinka Viešojo administravimo istatymo nuostatas. Isakymo 2 punkte aiškiai motyvuojamos paramos neskyrimo aplinkybes, t.y. nurodomas Projekto pavadinimas, pateikiamas teisinis pagrindas – Aprašo 1.1 punktas, paaiškinamos faktines aplinkybes, taip pat 4 punkte nurodoma pareiškejo galimybe apskusti sprendima Administraciniu bylu teisenos istatymo nustatyta tvarka. Tvirtino, kad pareiškejas visiškai nepagristai savo veikla igyvendinant Europos Sajungos strukturines paramos projektus atskiria nuo kitos jo vykdomos veiklos (tame tarpe ukines, komercines veiklos). Vykdydamas strukturines paramos projektuose numatytas veiklas, pareiškejas atlieka ivairias ukines operacijas, t.y. perveda lešas tiekejams, kurie teikia paslaugas, susijusias su projekto veiklu igyvendinimu, moka darbo užmokesti darbuotojams, gauna strukturines paramos lešas iš valstybes iždo ir kt., todel pareiškejo veikla vykdant strukturines paramos (ir kitokius) projektus yra neatsiejama nuo visos pareiškejo veiklos, t.y. ir ukines bei komercines veiklos. Teige, kad pareiškejo pozicija, jog ikiteisminio tyrimo vykdymas del Pareiškejo nusikalstamos veikos jo igyvendinamame ES strukturines paramos projekte nepatenka i Aprašo 1.1 nurodyta draudima suteikti ES paramos finansavima, yra nepagrista ir nesuderinama su Aprašo tikslu – apsaugoti viešaji interesa, eliminuojant rizika del galimo netinkamo strukturines paramos panaudojimo. Pažymejo, kad pagal Baudžiamojo proceso kodekso 177 straipsnio 1 dali ikiteisminio tyrimo duomenys neskelbtini, todel pareiškejo pozicija, kad atsakovas, priimdamas isakyma del finansavimo neskyrimo, turejo pareiga nustatyti, kiek vykdomas ikiteisminis tyrimas susijes su projektine bei kiek su kita pareiškejo vykdoma veikla, yra visiškai nepagrista bei nesuderinama su Baudžiamojo proceso kodekse itvirtintomis ikiteisminio tyrimo vykdymo nuostatomis. Teige, kad atsakovas niekada nebuvo pritaikes pareiškejo Projekte finansines korekcijos del fakto, kad pareiškejo atžvilgiu pradetas ikiteisminis tyrimas. Pareiškejo igyvendinamame Projekte 2012 m. balandžio 27 d. socialines apsaugos ir darbo ministro isakymu Nr. A3-73 buvo sumažintas finansavimas (proporcingai netinkamu išlaidu dydžiu) ne del itariamos nusikalstamos veikos, bet del to, kad pareiškejas pažeide finansavimo ir administravimo sutarti, t.y. deklaravo netinkamos tikslines grupes išlaidas bei asmenu, kurie apklausos metu patvirtino, kad Projekto veiklose niekada nedalyvavo, išlaidas. Nurode, kad Taisykliu 192 punktas aiškiai nustato, jog pažeidimo tyrimas atliekamas tik del projekto vykdytoju padaromu pažeidimu, (išskyrus viena išimti, kai pareiškejai padaro pirkimu vykdymo pažeidimus prieš paraiškos pateikima). Taisyklese naudojamu savoku prasme pareiškejai igyja projektu vykdytoju statusa, kai ministeriju priimtu sprendimu del projektu finansavimo pagrindu (101 punktas) yra sudaromos projektu finansavimo ir administravimo sutartys (108 punktas). Šio ginco atveju, ministro isakymu Nr. Al-264 buvo priimtas sprendimas neskirti paramos, todel pareiškejas nebuvo igijes Projekto vykdytojo statuso, o tai reiškia, kad jis netenkino pažeidimo subjekto požymiu, kuriems esant taikoma Taisykliu IX skyriuje itvirtinta pažeidimu tyrimo schema.

10Treciasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansu ministerija su pareiškejo skundu nesutiko, nurodydama iš esmes tuos pacius argumentus kaip ir atsakovas bei treciasis suinteresuotas asmuo Europos socialinio fondo agentura.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkricio 26 d. sprendimu pareiškejo skunda atmete kaip nepagrista.

13Teismas remesi Europos Sajungos strukturines paramos administravima reglamentuojanciu Taisykliu 100-104 punktais, taip pat pažymejo, kad Finansines paramos, išmoketos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teises aktus, gražinimo i Lietuvos Respublikos valstybes biudžeta taisykliu, patvirtintu Vyriausybes 2005 m. gegužes 30 d. nutarimu Nr. 590, priedo „Apribojimu skirti Europos Sajungos finansine parama, Europos ekonomines erdves ir Norvegijos finansiniu mechanizmu, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansine parama aprašas“ 1.1 punkte nustatyta, kad finansine parama negali buti skirta, jeigu pareiškejui ir (arba) jo partneriui pradetas ikiteisminis tyrimas del ukines-komercines veiklos. Iš bylos duomenu nustate, kad buvo pradetas ikiteisminis tyrimas del Lietuvos krikšcioniškos labdaros ir gailestingumo fondo ,,Samarija“ galimo sukciavimo ir dokumentu klastojimo pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dali ir 300 straipsnio 1 dali Europos socialinio fondo agenturos pateiktos informacijos pagrindu. Nurode, kad 2009 m. kovo 9 d. Europos socialinio fondo agentura, Socialines apsaugos ir darbo ministerija bei pareiškejas sudare projekto finansavimo ir administravimo sutarti Nr. VP1-L3-SADM-02-K-01-043, kurios pagrindu projekto vykdytojui buvo nustatytas 1 738 927 Lt finansavimas tinkamoms-projekto „Vaiku socialines globos namu, specialiuju internatiniu mokyklu aukletiniu, socialines- rizikos šeimu integracija i darbo rinka Šiaures vakaru Lietuvoje“ išlaidoms patirti ir apmoketi. Projekto vykdytojas per 37 menesius isipareigojo suteikti kompleksines socializacijos ir profesinio mokymo paslaugas (profesinius mokymus, konsultacijas ir kt.) 126 socialines rizikos ir socialine atskirti patinantiems tikslines grupes dalyviams. Europos socialinio fondo agentura, atlikusi pareiškejo veiklos neplanines patikras, 2012 m. balandžio 10 d. suraše pažeidimo tyrimo išvada ir jos papildyma „Del su pažeidimu susijusios veiklos aprašymo projekte Nr. VP-1.3-SADM-02-K-01-043“, kurioje nurode, kad vykdomame projekte dalyvavo 35 asmenys, nepriskirtini asmenu tikslinems grupems, todel siuloma sumažinti projektui skirta finansavima 211 148,82 Lt ir susigražinti Agenturos kompensuotas išlaidas už netinkamus tikslines grupes dalyvius. Ministerijos kanclerio 2012 m. balandžio 27 d. potvarkiu Nr. A3-73 buvo sumažinta pareiškejui nustatyta didžiausia projektui tinkamu finansuoti išlaidu suma 211 148,82 Lt ir nustatyta, kad pareiškejo gražintinu lešu suma yra 205 774,62 Lt. Teismas vertino, kad šie duomenys patvirtina, jog pareiškejui pritaikyta sankcija už minetame projekte Nr. 043 nustatyta pažeidima, todel laike nepagristais pareiškejo argumentus, kad finansavimo nutraukimas yra papildomai pritaikyta poveikio priemone. Vertindamas Aprašo 1.1 punkte nurodyta pagrinda neskirti paramos del ukines-komercines veiklos pradeto ikiteisminio tyrimo, pažymejo, kad šioje teises normoje nera nuorodos i konkretu Baudžiamojo kodekso straipsni, todel atsižvelgiant i sukciavimo nusikaltimo sudeti bei dalyka, pažeidimai del ukines-komercines veiklos gali pasireikšti ir sukciavimo atveju. Sprende, kad atsakovas, turedamas duomenis apie pradeta ikiteismini tyrima, pagristai pripažino, kad finansavimas negali buti skiriamas, del to pareiškejo argumentai, kad atsakovas, nutraukdamas projekto finansavima, nepagristai remesi Aprašo 1.1 punktu, atmestini. Del pareiškejo argumento, jog ikiteisminis tyrimas yra atliekamas del pareiškejo vykdomo projekto, todel nebuvo pagrindo nutraukti finansavima, pažymejo, jog Finansines paramos, išmoketos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teises aktus, gražinimo i Lietuvos Respublikos valstybes biudžeta taisykliu priedo, kurio pagrindu buvo priimtas sprendimas neskirti finansines paramos, tikslas yra apsaugoti viešaji interesa, siekiant sumažinti rizika, jog Europos Sajungos strukturines paramos lešos gali buti panaudojamos netinkamai. Pagal Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 98 straipsnio nuostatas Valstybes nares visu pirma atsako už pažeidimu nagrinejima ir turi imtis priemoniu, jei esama irodymu, kad yra pokyciu, kurie daro poveiki veiksmu ar veiksmu programu igyvendinimo ar kontroles pobudžiui ar salygoms, ir jos atsako už reikiama finansini koregavima. Todel, teismo vertinimu, skiriant finansavima projektui, kurio vykdytojas yra itariamas del teises aktu pažeidimu igyvendinant kita Europos Sajungos fondu lešomis finansuojama projekta Nr.043, kyla rimta gresme, kad nebus užtikrinti Lietuvos Respublikos, kaip Europos Sajungos valstybes nares, isipareigojimai administruojant Europos Sajungos strukturines paramos lešas. Taip pat remesi 2007 m. gruodžio 19 d. Vyriausybes nutarimu Nr. 1443 patvirtintu Projektu administravimo ir finansavimo taisykliu 192 punkto nuostatomis ir pažymejo, kad pažeidimo tyrimas atliekamas tik del projekto vykdytoju padaromu pažeidimu, o ginco atveju projektu finansavimo ir administravimo sutartis sudaryta nebuvo. Taip pat nurode, kad gincijamo isakymo Nr. Al-264 2 punkte nurodyti paramos neskyrimo pagrindai, t.y. nurodytas Projekto Nr.062 pavadinimas, teisinis (Aprašo 1.1 punktas) ir faktinis pagrindas (Finansiniu nusikaltimu tyrimu tarnybos 2012 m. gegužes 16 d raštas Nr. 25/13-1-11-11157), 4 punkte nurodyta apskundimo tvarka. Atsižvelges i tai, kad nors isakyme informacija yra pateikiama glaustai, taciau iš jo turinio visumos galima suprasti priimto sprendimo neskirti finansavimo esme, teismas pripažino, kad gincijamas isakymas taip pat atitinka Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnyje numatytus individualaus administracinio akto turinio reikalavimus.

14III.

15Apeliaciniu skundu pareiškejas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkricio 26 d. sprendima ir priimti nauja sprendima – skunda tenkinti bei priteisti visas išlaidas, susijusias su bylos nagrinejimu.

16Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Aprašo 1.1 punkta ir nepagristai konstatavo, kad pareiškejo atžvilgiu pradetas ikiteisminis tyrimas yra susijes su jo vykdoma ukine-komercine veikla. Pažymi, kad ukine-komercine veikla yra suprantama kaip veikla siekiant pelno, susijusi su daiktu pirkimu-pardavimu ar paslaugu teikimu kitiems asmenims už atlyginima. Tuo tarpu ikiteisminis tyrimas pradetas del pareiškejo vykdomo projekto, kuris negali buti suprantamas kaip ukines-komercines veiklos vykdymas, kadangi vykdydamas projekta pareiškejas nesiekia pelno ar kitos materialios naudos, priešingai, projekto vykdymas atitinka pagrindinius Labdaros ir paramos fondu istatymo tikslus. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagristai nepripažino, kad buvo padarytas materialines teises pažeidimas ir neteisingai atsisake taikyti Administraciniu bylu teisenos istatymo 89 straipsnio 2 dali. Teigia, kad pareiškejas su atsakovu bei Europos socialinio fondo agentura yra pasirašes Finansavimo ir administravimo sutarti Nr. VP1-1.3- SADM-02-K-01-043. Atsakovo isakyme pareiškejas yra ivardijamas kaip projekto vykdytojas. Atsižvelgiant i tai, mano, kad teismas neteisingai konstatavo, jog pareiškejas nera laikytinas projekto vykdytoju Taisykliu prasme bei nepagristai atmete argumentus del pažeidimo tyrimo atlikimo. Tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos, draudžiancios teises normas, susijusias su atsakomybes nustatymu, taikymu bei nubaudimu, aiškinti pleciamai ir atsakomyben traukiamo asmens nenaudai. Pareiškejui atsakovo 2012 m. balandžio 27 d. potvarkiu Nr. A3-73 „Del finansines korekcijos taikymo už nustatyta finansini pažeidima ir lešu susigražinimo iš Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Vaiku socialines globos namu, specialiuju internatiniu mokyklu aukletiniu, socialines rizikos šeimu integracija i darbo rinka šiaures vakaru Lietuvoje“ vykdytojo Lietuvos krikšcioniško labdaros ir gailestingumo fondo „Samarija“ finansine korekcija buvo pritaikyta remiantis Taisykliu 197.2 punktu, o butent sumažintas projekto finansavimas netinkamu finansuoti išlaidu dalimi ir pareiškejas ipareigotas sugražinti sumoketu lešu dali, tad papildomai pritaikius ir kita poveikio priemone, t. y. finansavimo nutraukima, buvo pernelyg išplestas Taisykliu 197 punkte numatytu poveikio priemoniu taikymas pareiškejui, juo labiau, kad jokiu naujai po mineto potvarkio priemimo paaiškejusiu aplinkybiu, pagrindžianciu finansavimo nutraukima pareiškejui, atsakovas nepateike.

17Atsakovas su pareiškejo apeliaciniu skundu nesutinka.

18Nurodo, kad pareiškejo veikla vykdant projekta ir kita jo vykdoma veikla (tame tarpe ir ukine-komercine) yra neatsiejamos viena nuo kitos, kadangi joks juridinis asmuo, neatsižvelgiant i tai, kokios teisines formos jis bebutu, negali vykdyti veiklos ir igyvendinti projektu, nesusijusiu su organizacijos tikslais ir uždaviniais. Pažymi, kad ikiteisminis tyrimas apeliantui pradetas del jo vykdomo projekto Nr. 043 itariant, jog vykdant projekta apeliantas galejo ivykdyti nusikaltimus, ivardintus Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje. Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje minimas nusikaltimas priskirtinas prie sunkiu, todel akivaizdu, kad esant tokiems apeliantui pateiktiems itarimams, butu rizikinga skirti finansavima. Pabrežia, kad Taisykles išskiria du subjektus – pareiškeja ir projekto vykdytoja. Taisykliu 114 punkte yra aiškiai itvirtinta, kad su pareiškeju sudarius sutarti, pareiškejas tampa projekto vykdytoju. Tuo tarpu šiuo atveju su pareiškeju Projekto finansavimo ir administravimo sutartis nebuvo sudaryta – gincijamu isakymu atsisakyta skirti finansavima projektui.

19Treciasis suinteresuotas asmuo Europos socialinio fondo agentura su pareiškejo apeliaciniu skundu nesutinka.

20Be argumentu, išdestytu atsiliepime i skunda pirmosios instancijos teismui, papildomai nurodo, kad atsakovas niekada nebuvo pritaikes pareiškejo projekte Nr. 043 finansines korekcijos del fakto, kad pareiškejo atžvilgiu pradetas ikiteisminis tyrimas. Pareiškejo igyvendinamame projekte Nr. 043 2012 m. balandžio 27 d. socialines apsaugos ir darbo ministro isakymu Nr. A3-73 buvo sumažintas finansavimas (proporcingai netinkamu išlaidu dydžiu) ne del itariamos nusikalstamos veikos, bet del to, kad pareiškejas pažeide finansavimo ir administravimo sutarti, t. y. deklaravo netinkamos tikslines grupes išlaidas bei asmenu, kurie apklausos metu patvirtino, kad projekto veiklose niekada nedalyvavo, išlaidas. Tuo tarpu i Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnyba buvo kreiptasi kilus itarimu, jog pareiškejo veiksmai turejo nusikalstamos veikos požymiu. Be to, apie sprendima pradeti ikiteismini tyrima Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnyba buvo informuota 2012 m. gegužes 16 d., t. y. jau po 2012 m. balandžio 27 d. socialines apsaugos ir darbo ministro isakymo Nr. A3-73 del pažeidimo projekte Nr. 043 priemimo, kas papildomai pagrindžia, jog del itartos nusikalstamos veikos pareiškejui finansine korekcija nebuvo pritaikyta.

21Treciasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansu ministerija su pareiškejo apeliaciniu skundu taip pat nesutinka.

22Nurodo, kad pareiškejas nepagristai savo veikla igyvendinant Europos Sajungos strukturines paramos projektus atskiria nuo kitos jo vykdomos veiklos (tame tarpe ukines, komercines veiklos), motyvuodamas tuo, kad jis negauna iš šios veiklos jokio pelno. Pažymi, jog atsižvelgiant i tai, kad vykdydamas projekte Nr. 043 numatytas veiklas pareiškejas atlieka ivairias ukines operacijas, t.y. perveda lešas tiekejams, kurie teikia paslaugas, susijusias su projekto veiklu igyvendinimu, moka darbo užmokesti darbuotojams, gauna strukturines paramos lešas iš valstybes iždo ir t.t., tokia veikla igyvendinant iš Europos Sajungos fondu lešu bendrai finansuojama projekta yra neatsiejama nuo visos pareiškejo vykdomos ukines-komercines veiklos. Pabrežia, kad Europos socialinio fondo agentura, kuri yra Igyvendinancioji institucija, atlikdama projekto Nr. 043 neplanines patikras, nustate pažeidimus ir Taisykliu bei Veiksmu programu administravimo ir finansavimo taisykliu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2008 m. lapkricio 12 d. nutarimu Nr. 1225, nustatyta tvarka inicijavo galimo pažeidimo tyrima. Atsižvelgiant i tai, kad pareiškejo, kaip projekto Nr. 043 vykdytojo, veiksmai turi nusikalstamos veikos požymiu, apie itariama nusikalstama veika projekte Nr. 043 agentura informavo Finansu ministerija 2012 m. balandžio 17 d. raštu Nr. ESF-12-SD-05122. Taip pat del nusikalstamos veikos kreipesi i Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnyba. Teigia, kad atsakovas, priimdamas gincijama isakyma del finansavimo neskyrimo, vadovavosi Taisykliu priedo nuostatomis ir neturejo pagrindo vadovautis teises aktu reikalavimais, susijusiais su pažeidimu tyrimu ir nustatymu, todel ju negalejo ir pažeisti.

23Teiseju kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinis skundas atmestinas.

26Nagrinejamoje byloje gincas kilo del Socialines apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 4 d. isakymo Nr. A1-264 2 punkto, kuriuo nuspresta neskirti finansavimo Lietuvos krikšcioniško labdaros ir gailestingumo fondo ,,Samarija“ projektui „Vaiku socialines globos namu, specialiuju internatiniu mokyklu aukletiniu, socialines rizikos šeimu integracija i darbo rinka šiaures vakaru Lietuvoje“.

27Byloje nustatyta, kad pareiškejas Lietuvos krikšcioniškos labdaros ir gailestingumo fondas „Samarija“ 2011 m. balandžio 27 d. Europos socialinio fondo agenturai pateike projekto „Vaiku socialines globos namu, specialiuju internatiniu mokyklu aukletiniu, socialines rizikos šeimu integracija i darbo rinka“ paraiška.

28Europos socialinio fondo agentura 2012 m. sausio 13 d. vertinimo ir atrankos komisijos posedyje apsvarste paraišku finansavima ir nutare pareiškejo pateikta paraiška itraukti i rezervini fonda. Socialines apsaugos ir darbo ministras 2012 m. sausio 31 d. isakymu Nr. A1-48 nusprende neskirti finansavimo pareiškejo projektui del ribotos kvietimui teikti paraiškas ES fondu lešu sumos, numatytos 2007-2013 m. Žmogiškuju ištekliu pletros veiksmu programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialine apreptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemones „Socialines rizikos ir socialine atskirti patirianciu asmenu integracija i darbo rinka“ finansavimo salygu apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 29 d. isakymu Nr. Al-29, taciau itrauke ji i rezervini saraša Nr. 1, galiojanti 6 menesius nuo šio isakymo priemimo dienos.

29Socialines apsaugos ir darbo ministras gincijamu 2012 m. birželio 4 d. isakymo Nr. A1-264 2 punktu, vadovaudamasis Finansines paramos, išmoketos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teises aktus, gražinimo i Lietuvos Respublikos valstybes biudžeta taisykliu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m. gegužes 30 d. nutarimu Nr. 590, priedo „Apribojimu skirti Europos Sajungos finansine parama, Europos ekonomines erdves ir Norvegijos finansiniu mechanizmu, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansine parama aprašas“ 1.1 punktu bei atsižvelgdamas i Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijos Šiauliu apygardos valdybos nusikalstamu veiku tyrimo skyriaus 2012 m. gegužes 16 d. rašte Nr. 25/13-1-11-11157 pateikta informacija, nutare neskirti finansavimo minetam pareiškejo projektui „Vaiku socialines globos namu, specialiuju internatiniu mokyklu aukletiniu, socialines rizikos šeimu integracija i darbo rinka“.

30Pareiškejas Lietuvos krikšcioniškos labdaros ir gailestingumo fondas „Samarija“ nesutinka su šia 2012 m. birželio 4 d. isakymo Nr. A1-264 dalimi, tvirtindamas, kad pagrindo neskirti finansavimo pareiškejo projektui nebuvo, nes ikiteisminis tyrimas vyksta ne del ukines komercines pareiškejo veiklos, taip pat kad isakymas priimtas pažeidžiant Projektu administravimo ir finansavimo taisykles, nes nebuvo atliktas galimo projekto pažeidimo tyrimas, bei kad buvo pritaikyta sankcija už projekto pažeidima, del kurio pareiškejui jau buvo pritaikyta finansine korekcija.

31Apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija visu pirma pažymi, jog nagrinejamu atveju nera pagrindo teigti, kad gincijama 2012 m. birželio 4 d. isakymo Nr. A1-264 dalis neatitinka Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnio reikalavimu. Teiseju kolegija, ivertinusi pirmosios instancijos teismo sprendime pateiktus argumentus, taip pat gincijamo 2012 m. birželio 4 d. isakymo Nr. A1-264 turini, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad isakymas atitinka Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnyje numatytus individualaus administracinio akto turinio reikalavimus.

32Finansines paramos, išmoketos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teises aktus, gražinimo i Lietuvos Respublikos valstybes biudžeta taisykliu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m. gegužes 30 d. nutarimu Nr. 590, priedo „Apribojimu skirti Europos Sajungos finansine parama, Europos ekonomines erdves ir Norvegijos finansiniu mechanizmu, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansine parama aprašas“ 1.1 punktas numato, kad finansine parama negali buti skirta, jeigu, be kita ko, pareiškejui ir (arba) jo partneriui iškelta restrukturizavimo byla arba pradetas ikiteisminis tyrimas del ukines-komercines veiklos.

33Iš bylos duomenu nustatyta, kad Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos Šiauliu apygardos valdybos nusikalstamu veiku tyrimo skyrius 2012 m. gegužes 16 d. raštu Nr. 25/13-1-11-11157 informavo Europos socialinio fondo agentura apie tai, kad pagal agenturos duomenis del Lietuvos krikšcioniškos labdaros ir gailestingumo fondo ,,Samarija“ galimo sukciavimo ir dokumentu klastojimo pradetas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dali ir 300 straipsnio 1 dali (t. 1, b.l. 19, 199). Iš bylos medžiagos matyti, kad ikiteisminis tyrimas pradetas Europos socialinio fondo agenturai, vadovaujantis Metodiniu pažeidimu tyrimo ir nustatymo rekomendaciju 17 punktu, apie itariama Lietuvos krikšcioniškos labdaros ir gailestingumo fondo ,,Samarija“ nusikalstama veika vykdytame projekte informavus Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnyba (t. 1, b. l. 95, 96).

34Pažymetina, jog pagal Labdaros ir paramos fondu istatymo 12 straipsnio 2 dali, fondas turi teise vykdyti istatymu nedraudžiama ukine komercine veikla, kuri neprieštarauja jo istatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti. Nagrinejamu atveju, kaip pagristai nurodo Europos socialinio fondo agentura, pareiškejas igyvendindamas projekta vykdo ukine veikla – perveda lešas tiekejams, kurie teikia paslaugas, susijusias su projekto veiklu igyvendinimu, moka darbo užmokesti darbuotojams, gauna strukturines paramos lešas iš valstybes iždo ir kt., t.y. atlieka ukines operacijas. Tai, kad ikiteisminis tyrimas pradetas del galimo pareiškejo sukciavimo ir dokumentu klastojimo vykdytame projekte (Baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. ir 300 str. 1 d.) iš esmes leidžia daryti išvada, jog ikiteisminis tyrimas yra tiesiogiai susijes su pareiškejo vykdyta ukine veikla atliekant strukturines paramos projektuose numatytas veiklas. Todel teiseju kolegija, taip pat atsižvelgdama i pirmosios instancijos teismo akcentuota aplinkybe, jog minetu taisykliu priedo „Apribojimu skirti Europos Sajungos finansine parama, Europos ekonomines erdves ir Norvegijos finansiniu mechanizmu, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansine parama aprašas“ tikslas yra apsaugoti viešaji interesa, siekiant sumažinti rizika, jog Europos Sajungos strukturines paramos lešos gali buti panaudojamos netinkamai, vertina, kad nagrinejamu atveju egzistavo Finansines paramos, išmoketos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teises aktus, gražinimo i Lietuvos Respublikos valstybes biudžeta taisykliu priedo „Apribojimu skirti Europos Sajungos finansine parama, Europos ekonomines erdves ir Norvegijos finansiniu mechanizmu, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansine parama aprašas“ 1.1 punkte numatyta aplinkybe, del kurios negalejo buti skirti finansine parama pareiškejo projektui.

35Teiseju kolegija taip pat kaip nepagristus atmeta pareiškejo argumentus, jog aptariamu atveju turejo buti atliktas galimo projekto pažeidimo tyrimas bei kad buvo pritaikyta sankcija už projekto pažeidima, del kurio pareiškejui jau buvo pritaikyta finansine korekcija. Kaip nustate pirmosios instancijos teismas, 2009 m. kovo 9 d. Europos socialinio fondo agentura, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerija ir pareiškejas sudare projekto finansavimo ir administravimo sutarti Nr. VP1-L3-SADM-02-K-01-043, kurios pagrindu projekto vykdytojui buvo nustatytas 1 738 927 Lt finansavimas tinkamoms projekto „Vaiku socialines globos namu, specialiuju internatiniu mokyklu aukletiniu, socialines rizikos šeimu integracija i darbo rinka Šiaures vakaru Lietuvoje“ išlaidoms patirti ir apmoketi (t.2, b.l. 39-43). Europos socialinio fondo agentura atliko pareiškejo veiklos neplanines patikras ir 2012 m. balandžio 10 d. suraše pažeidimo tyrimo išvada ir jos papildyma „Del su pažeidimu susijusios veiklos aprašymo projekte Nr. VP-1.3-SADM-02-K-01-043“, kurioje nurode, kad pareiškejo vykdomame projekte dalyvavo 35 asmenys, nepriskirtini asmenu tikslinems grupems, todel siuloma sumažinti projektui skirta finansavima 211 148,82 Lt ir susigražinti agenturos kompensuotas išlaidas už netinkamus tikslines grupes dalyvius (t. 2, b. l. 39-46). Iš byloje esancio Socialines apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2012 m. balandžio 27 d. potvarkio Nr. A3-73 matyti (t.1, b. l. 69-70), jog sankcija – sumažinta didžiausia projektui tinkamu finansuoti išlaidu suma 211 148,82 Lt ir nustatyta, kad pareiškejo gražintinu lešu suma yra 205 774,62 Lt – pareiškejui pritaikyta už Europos socialinio fondo agenturos nustatyta 2009 m. kovo 9 d. projekto Nr. VP-1.3-SADM-02-K-01-043 finansavimo ir administravimo sutarties pažeidima. Tuo tarpu nagrinejamu atveju gincijamu socialines apsaugos ir darbo ministro isakymu buvo iformintas sprendimas del kito pareiškejo projekto finansavimo (Projektu administravimo ir finansavimo taisykliu 100 p., 101 p.), kuris priimtas atsižvelgiant i gauta informacija apie pradeta ikiteismini tyrima del itariamos pareiškejo nusikalstamos veikos. Taigi gincijamas isakymas buvo priimtas ne del poveikio priemoniu, numatytu pažeidžiant Projektu administravimo ir finansavimo taisykliu 197 punkte. Be to, kaip nustatyta, gincijamu isakymu atsisakyta skirti finansavima pareiškejo projektui Nr. VP-1.3-SADM-02-K-03-062, del ko projekto finansavimo ir administravimo sutartis nebuvo sudaryta ir remiantis Projektu administravimo ir finansavimo taisykliu 114 punktu pareiškejas nelaikytinas šio projekto vykdytoju. T. y. pareiškejo projektas Nr. VP-1.3-SADM-02-K-03-062 nera vykdomas, del ko šio projekto pažeidimo tyrimas neturejo ir negalejo buti atliekamas Projektu administravimo ir finansavimo taisykliu 193-199 punktuose nustatyta tvarka. Tai, kad pareiškejas su atsakovu bei Europos socialinio fondo agentura yra pasirašes finansavimo ir administravimo sutarti del kito projekto, kurio Nr. VP1-1.3- SADM-02-K-01-043, finansavimo, nesudaro jokio pagrindo pareiškejo laikyti ir ginco projekto Nr. VP-1.3-SADM-02-K-03-062 vykdytoju.

36Remdamasi išdestytais argumentais, teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nustate bylai reikšmingas aplinkybes, iš esmes teisingai aiškino ir taike materialines bei procesines teises normas, prieme pagrista ir teiseta sprendima. Tenkinti pareiškejo apeliacini skunda, remiantis jame išdestytais argumentais, nera pagrindo, todel apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

37Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38pareiškejo Lietuvos krikšcioniškos labdaros ir gailestingumo fondo „Samarija“ apeliacini skunda atmesti.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkricio 26 d. sprendima palikti nepakeista.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 3. I.... 4. Pareiškejas kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma, prašydamas... 5. Paaiškino, kad atsakovas gincijamu isakymu skyre finansavima isakyme nurodytu... 6. Atsakovas su pareiškejo skundu nesutiko.... 7. Nurode, kad sprendimas priimtas vadovaujantis Aprašo 1.1 punktu, kuriame... 8. Treciasis suinteresuotas asmuo Europos socialinio fondo agentura su pareiškejo... 9. Nurode, kad gincijamas isakymas atitinka Viešojo administravimo istatymo... 10. Treciasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansu ministerija su... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkricio 26 d. sprendimu... 13. Teismas remesi Europos Sajungos strukturines paramos administravima... 14. III.... 15. Apeliaciniu skundu pareiškejas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 16. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Aprašo 1.1... 17. Atsakovas su pareiškejo apeliaciniu skundu nesutinka.... 18. Nurodo, kad pareiškejo veikla vykdant projekta ir kita jo vykdoma veikla (tame... 19. Treciasis suinteresuotas asmuo Europos socialinio fondo agentura su pareiškejo... 20. Be argumentu, išdestytu atsiliepime i skunda pirmosios instancijos teismui,... 21. Treciasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansu ministerija su... 22. Nurodo, kad pareiškejas nepagristai savo veikla igyvendinant Europos Sajungos... 23. Teiseju kolegija... 24. IV.... 25. Apeliacinis skundas atmestinas.... 26. Nagrinejamoje byloje gincas kilo del Socialines apsaugos ir darbo ministro 2012... 27. Byloje nustatyta, kad pareiškejas Lietuvos krikšcioniškos labdaros ir... 28. Europos socialinio fondo agentura 2012 m. sausio 13 d. vertinimo ir atrankos... 29. Socialines apsaugos ir darbo ministras gincijamu 2012 m. birželio 4 d. isakymo... 30. Pareiškejas Lietuvos krikšcioniškos labdaros ir gailestingumo fondas... 31. Apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija visu pirma pažymi, jog... 32. Finansines paramos, išmoketos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teises aktus,... 33. Iš bylos duomenu nustatyta, kad Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos... 34. Pažymetina, jog pagal Labdaros ir paramos fondu istatymo 12 straipsnio 2 dali,... 35. Teiseju kolegija taip pat kaip nepagristus atmeta pareiškejo argumentus, jog... 36. Remdamasi išdestytais argumentais, teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 37. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu... 38. pareiškejo Lietuvos krikšcioniškos labdaros ir gailestingumo fondo... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkricio 26 d. sprendima... 40. Nutartis neskundžiama....