Byla AS-502-356-14
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. J. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2013 m. gruodžio 4 d. administracinį aktą Nr. 1.5.-SD-752 ir įpareigoti Tarnybą teisės aktų nustatyta tvarka iš naujo atsakyti į pareiškėjo 2013 m. lapkričio 6 d. gautą skundą bei atlikti skunde reikalautus veiksmus.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 1 p.).

7Remdamasis ABTĮ nuostatomis (3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p., 22 str. 1 d.) bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika pirmosios instancijos teismas pasisakė, kad asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes, net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis.

8Teismas, įvertinęs pareiškėjo skundo teismui argumentus, Tarnybos Kauno skyriaus specialisto 2011 m. lapkričio 23 d. išvados Nr. pG1376/11(02), pareiškėjo skundo Tarnybai ir skundžiamo akto turinį, padarė išvadą, kad ginčijamas Tarnybos raštas, kuriuo pareiškėjas buvo informuotas apie priimtą specialisto išvadą ir jam atsakyta į jo prašyme suformuluotus su išvada susijusius klausimus, yra informacinio pobūdžio ir teisių ir pareigų pareiškėjui tiesiogiai nesukuria. Pareiškėjui išaiškintina, kad su minėtos specialisto išvados pagrįstumu ir teisėtumu susiję klausimai spręstini ikiteisminiame tyrime (baudžiamojoje byloje), kuriame buvo suformuluota užduotis atlikti objektų tyrimą. Pareiškėjo skundžiamas Tarnybos aktas nagrinėjamos administracinės bylos kontekste nėra administracinis aktas, nes jame nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų pareiškėjo atžvilgiu, jis nenustato, nepakeičia ir nepanaikina jokių pareiškėjo teisių ar pareigų viešojo administravimo srityje, todėl reikalavimas dėl minėto sprendimo panaikinimo nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

9Taip pat teismas išsprendė žyminio mokesčio grąžinimo klausimą.

10II.

11Pareiškėjas V. J. padavė atskirąjį skundą (b. l. 33), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartį ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į pareiškėjo skundo esmę, nepagristai skundžiamą individualų administracinį aktą laiko raštu, o ne administraciniu aktu, turinčiu pareiškėjui teisinių pasekmių. Skundžiamas tarybos sprendimas trukdo gintis pareiškėjui kitose bylose nuo nusikalstamų valstybės institucijose įsitvirtinusių grupuočių.

13Teigia, kad pirmosios instacnijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai nenustatė, jog pareiškėjo skundą atsakovas privalėjo nagrinėti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu.

14Teisėjų kolegija konstatuoja:

15III.

16Atskirasis skundas atmestinas

17Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartį, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

18Pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013 m. gruodžio 4 d. rašto Nr. 1.5.-SD-752 „Dėl skundo išnagrinėjimo“ pobūdžio, konstatuodamas, jog šis raštas yra informacinis, nesukeliantis pareiškėjui teisių ir pareigų.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra numatyta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Nurodyta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą, priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – nuo teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų. Viena iš Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatytų teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų yra ginčo priskirtinumas administraciniams teismams (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

20Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, jog pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką asmuo turi teisę kreiptis į teismą tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes, net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis.

21Pagal bylos duomenis nustatyta, kad Kauno rajono apylinkės prokuratūros prokurorė 2011 m. sausio 12 d., atlikdama ikiteisminį tyrimą Nr. 65-2-000-11, surašė užduotį atlikti objektų tyrimą – teismo medicininį V. J. tyrimą bei atsakyti į pateikiamus klausimus. Vykdydama minėtą užduotį Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno skyriaus teismo medicinos ekspertė specialistė Liucija Karčiauskaitė pateikė specialisto išvadą Nr. G 151/11(02). Kaip nurodyta skundžiamajame Tarnybos rašte, vadovaudamasi minėta specialisto išvada, vykdydama Kauno rajono apylinkės prokuratūros prokuroro užduotį ir siekdama atsakyti į prokuroro papildomai užduotą klausimą, specialistė Liucija Karčiauskaitė 2011 m. lapkričio 23 d. pateikė specialisto išvadą Nr. pG 1376/11(02). Šią išvadą pareiškėjas apskundė Valstybinei teismo medicinos tarnybai prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kuri pareiškėjui atsakė 2013 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. 1.5.-SD-752.

22Taigi, specialisto išvada, su kuria nesutiko pareiškėjas, buvo parengta ikiteisminio tyrimo Nr. 65-2-000-11 ribose. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 205 straipsnio 1 dalį siekiant surasti nusikalstamos veikos pėdsakus ir kitus objektus, turinčius reikšmės tyrimui, nustatyti įvykio situaciją ir kitas reikšmingas bylai aplinkybes, atliekamas įvykio vietos, žmogaus kūno, lavono, vietovės, patalpų, dokumentų ir kitokių objektų tyrimas. Objektų tyrimą atlieka specialistai. Specialistui, kuris nėra ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnas, užduotis atlikti objektų tyrimą duodama raštu (BPK 205 straipsnio 3 dalis). Teismo medikai yra specialistai, atliekantys žmogaus kūno arba lavono tyrimą (BPK 89 straipsnio 3 d.). Pagal BPK 90 straipsnio 1 dalį atlikęs pavestą objektų tyrimą, specialistas pateikia išvadą. BPK 20 straipsnis numato, kad įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti duomenys. Ar gauti duomenys, nagrinėjamu atveju – aptariama specialisto išvada ir duomenys joje – laikytini įrodymais, kiekvienu atveju sprendžia teisėjas ar teismas, kurio žinioje yra baudžiamoji byla (BPK 20 straipsnio 2 dalis). Taigi, kaip vertinti specialisto išvadą, parengtą ikiteisminio tyrimo metu, sprendžia baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas. Atkreiptinas dėmesys, kad baudžiamajame procese numatyti ir papildomi saugikliai dėl specialisto išvados pagrįstumo – nustatytas eksperto ar specialisto nušalinimo institutas (BPK 57, 58 straipsniai), taip pat nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingos išvados pateikimą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnis).

23Atsižvelgiant į nurodytas faktines nagrinėjamos bylos aplinkybes ir aptartą teisinį reguliavimą konstatuotina, jog aptariama specialisto išvada buvo pateikta baudžiamojo persekiojimo tikslais ir vertintina pagal baudžiamąjį procesą reglamentuojančias taisykles. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad skundžiamajame Tarnybos 2013 m. gruodžio 4 d. rašte Nr. 1.5.-SD-752 iš esmės pareiškėjui yra pateikiama informacija, aiškinamieji teiginiai apie minėtas specialisto išvadas ir jų turinį, todėl nesukelia pareiškėjui naujų teisių ir pareigų, nekeičia jo teisinės padėties. Pirmosios instancijos teismo sprendimas atsisakyti priimti skundą kaip nenagrinėtiną teismų yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. J. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė priimti pareiškėjo... 7. Remdamasis ABTĮ nuostatomis (3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p., 22 str. 1 d.) bei... 8. Teismas, įvertinęs pareiškėjo skundo teismui argumentus, Tarnybos Kauno... 9. Taip pat teismas išsprendė žyminio mokesčio grąžinimo klausimą.... 10. II.... 11. Pareiškėjas V. J. padavė atskirąjį skundą (b. l. 33), kuriuo prašo... 12. Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 13. Teigia, kad pirmosios instacnijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 15. III.... 16. Atskirasis skundas atmestinas... 17. Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio... 18. Pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl Valstybinės teismo medicinos... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 20. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, jog pagal... 21. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad Kauno rajono apylinkės prokuratūros... 22. Taigi, specialisto išvada, su kuria nesutiko pareiškėjas, buvo parengta... 23. Atsižvelgiant į nurodytas faktines nagrinėjamos bylos aplinkybes ir aptartą... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą atmesti.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartį palikti... 27. Nutartis neskundžiama....