Byla Ik-980-365/2012
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio (kolegijos pirmininkas, pranešėjas), Mildos Vainienės ir Mefodijos Povilaitienės, sekretoriaujant Monikai Skardžiūtei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui A. S., trečiajam suinteresuotam asmeniui E. G., trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Valstybės žemės fondo atstovei G. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos V. S. skundą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims E. G., VĮ Registrų centrui ir VĮ Valstybės žemės fondui dėl sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2pareiškėja V. S. kreipėsi į teismą su skundu prašydama: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2005-11-10 įsakymu Nr. 2.3-10419-42 patvirtinto (duomenys neskelbtini) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto dalį, kuria E. G. suprojektuotas 0,41 ha žemės sklypas Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )); 2) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006-05-18 sprendimą Nr. 2.11-42-2600, kuriuo E. G. atkurtos nuosavybės teisės į 0,41 ha žemės sklypą kadastrinis Nr. ( - ).

3Pareiškėja skunde paaiškino, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1998-07-13 sprendimu Nr. 79-4210 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje piliečiui (-tei) V. S.“ jai buvo atkurta nuosavybės teisė į senelių E. ir V. C. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemės sklypą, grąžinant bendrą 3,70 ha žemės sklypą žemės ūkio veiklai, esantį ( - ) kaime, ( - ) sen., Trakų rajone (kadastrinis Nr. ( - )). Sklypas buvo suformuotas atliekant preliminarius matavimus bei įregistruotas Nekilnojamojo turto registre kadastre. Sklypas iš visų pusių buvo apribotas kaimyniniais sklypais, išskyrus pietvakarinę sklypo ribą, besiribojančią su keliu, ( - ) gatve, vieninteliu privažiavimu prie sklypo. Pareiškėja nurodė, jog maždaug 2007 metų pabaigoje atsitiktinai iš sklypo kaimynės sužinojo, kad dalį su keliu besiribojančio jai priklausančio sklypo naudoja ir dirba kiti žmonės. Pareiškėja 2007-11-13 raštu kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą, prašydama informuoti, ar nepanaikinta jai priklausančio sklypo teisinė registracija. Minėtas prašymas buvo persiųstas Vilniaus apskrities viršininko administracijai, kuri 2008-01-09 raštu patvirtino faktą, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1998-07-13 sprendimu Nr. 79-4210 pareiškėjai buvo grąžintas natūra 3,70 ha žemės ūkio paskirties sklypas ( - ) kaime, ( - ) sen., Trakų raj., kurio planas taip pat yra ir žemėtvarkos skyriuje esančioje byloje. Raštu taip pat buvo pasiūlyta atlikti sklypo kadastrinius matavimus. 2008-05-15 pareiškėja raštu kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Elektrėnų žemėtvarkos skyrių, prašydama jai grąžinto sklypo ribas pažymėti vietoje, tačiau 2008-07-22 raštu Nr. SD-474-(1.13) jai buvo paaiškinta, kad sklypas vietovėje buvo paženklintas 1997-12-15 ir ji pasirašiusi parodymo – paženklinimo akte. Pareiškėja kreipėsi į matininkus, kad būtų sudarytas geodezinis planas, tačiau matavimų eigoje iškilo problema – matininkai negalėjo suderinti kadastrinių matavimų plano ir jo užbaigti įstatymu nustatyta tvarka, nes paaiškėjo, kad 0,41 ha jai priklausančio sklypo dalis dėl nesuprantamų priežasčių 2006 metais buvo atiduota kitiems asmenims. Su tuo sutiko ir Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius, kuris 2010-11-17 rašte Nr. 538 „Dėl žemės sklypų ribų“ nurodė, kad pareiškėjai priklausančio sklypo ribų pažymėjimas kadastro žemėlapyje neatitinka žemės sklypo plano, pagal kurį buvo atkurtos nuosavybės teisės. Rašte nurodoma, kad Vilniaus apskrities viršininko 2005-11-10 įsakymu Nr. 2.310419-42 patvirtintame ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte E. G. suprojektuotas asmeninio ūkio žemės sklypas Nr. ( - ), kurio plotas 0,41 ha, į kurį Vilniaus apskrities viršininko 2006-05-18 sprendimu Nr. 2.11-42-2600 atkurtos nuosavybės teisės E. G. ir sklypas 2006-09-13 įregistruotas VĮ Registrų centre. Rašte taip pat nurodyta, kad kilusią problemą galima išspręsti be teismo – gavus E. G. raštišką atsisakymą nuo žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ), atlikus priimto sprendimo patikslinimą ir išregistravus žemės sklypą. E. G. tai pat buvo pasiūlyta sklypą suprojektuoti kitoje vietoje. 2011-08-08 raštu Nr. 46SS-646 „Dėl informacijos suteikimo“ Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius informavo pareiškėją, kad E. G. nesutiko, kad sprendimas būtų patikslintas, todėl jį galima apskųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėja mano, jog skundžiama projekto dalis bei sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Civilinio kodekso normoms, reglamentuojančioms nuosavybės teisių apsaugą. Pareiškėja paaiškina, kad nepaisant to, kad minėtas žemės plotas tapo jos nuosavybe, kuri yra neliečiama ir saugoma įstatymo, praėjus aštuoneriems metams Vilniaus apskrities viršininkas 2005-11-10 įsakymu Nr. 2.3-10419-42 patvirtino ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, kuriuo E. G. suprojektavo 0,41 ha žemės sklypą Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), kurį 2006-05-18 sprendimu Nr. 2.11-42-2600 perdavė E. G. nuosavybėn. Tokiu būdu 0,41 ha pareiškėjai priklausanti sklypo dalis neturint tam jokio teisinio pagrindo buvo nusavinta bei perduota trečiajam asmeniui. Tokiu būdu, ji neteko ne tik dalies jai priklausančio žemės sklypo, tačiau ir privažiavimo bei patekimo į sklypą galimybės. Pareiškėja nurodė, kad buvo pažeisti Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-13 įsakymu Nr. 207, su vėlesniais jo pakeitimais, patvirtintos žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje metodikos 72 ir 73 punktai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1., 32.1.1.2., 32.1.1.4. punktai ir teigia, jog kadangi jos sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, surašant žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą, pareiškėja turėjo būti privalomai apie tai informuota. Pažymi, kad nuosavybės teisės pažeidimo buvo galima išvengti, jei projekto rengimo metu būtų laikomasi įstatymu nustatytos tvarkos ir ji būtų informuota apie E. G. sklypo projektavimo darbus, tačiau nei asmeniško pranešimo, nei registruoto laiško, nei E. G. sklypo plano ir ribų parodymo – paženklinimo akto kopijos negavo, nors yra tiesiogiai suinteresuotas asmuo. Pareiškėja taip pat nurodė, kad pagal jos nuosavybės teisės byloje esančius dokumentus jos sklypas yra iki kelio ir laisvo ploto nėra. Pareiškėja nurodo, kad žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas yra privalomasis dokumentas, neatskiriamas nuo žemės sklypo matavimo bylos, t. y. sudėtinė jos dalis. Tik esant tinkamai surašytam žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktui gali būti rengiamas žemės sklypo planas ir tik tada gali būti tikslinami žemės sklypo matavimai viešajame registre.

4Atsakovė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius su pareiškėjos skundu sutiko ir nurodė, jog sutinka ir neprieštarauja, jog jis būtų patenkintas. Atsiliepime į skundą (I tomas b. l. 30-31) nurodė, kad V. S. priklausančio 3,70 ha žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ribos įregistruotos VĮ Registrų centro kadastro žemėlapyje neatitinka žemės sklypo preliminaraus plano. Remiantis žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) planu, kuris parengtas 1997-12-15, E. G. priklausančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) ribos, dengia gretimo V. S. žemės sklypo ribas. Taip pat paaiškino, kad E. G. 2011-01-12 Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus raštu buvo pasiūlyta atsisakyti žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), kad jai galima būtų suformuoti žemės sklypą kitoje vietoje laisvame valstybinės žemės fonde. Tačiau E. G. ginčą išspręsti administracine tvarka nesutiko.

5Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus filialas prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra, kadangi neturi suinteresuotumo bylos baigtimi. Atsiliepime į skundą (I tomas b. l. 163-164) nurodė, kad Nekilnojamojo turto registre nuo 1998-10-20 įregistruotas 3,7 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) k., ( - ) sen., Elektrėnų sav., ir V. S. nuosavybės teisė į jį Vilniaus apskrities viršininko 1998-07-13 sprendimo Nr. 79-4210 pagrindu. Nuo 2006-10-19 Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 0,41 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) k., ( - ) sen., Elektrėnų sav., ir E. G. nuosavybės teisė į jį Vilniaus apskrities viršininko 2006-05-18 sprendimo Nr. 2.11-42-2600 pagrindu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad abu aukščiau minėti žemės sklypai išmatuoti preliminariai, žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ribos kadastro žemėlapyje pažymėtos 1999-01-26, vėliau taip pat preliminariai išmatuoto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), (braižyto ant tikslesnės kartografinės medžiagos), ribos kadastro žemėlapyje pažymėtos 2006-09-13. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui pateiktus abiejų aukščiau minėtų žemės sklypų preliminarių matavimų duomenis, šių, kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribos nesikerta, tarp pažymėtų žemės sklypų ribų gaunami plotai atitinka nuosavybės teisę patvirtinančiuose dokumentuose nurodytus plotus. Vadovaujantis žemės sklypų (unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) preliminarių matavimų atlikimo (atitinkamai 1998-10-20 ir 2006-10-19) ir kadastro duomenų bylos dokumentų parengimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 30 straipsniu (1997-07-11 redakcija), 32 straipsniu (2005-07-21 redakcija) už žemės reformos įgyvendinimą, žemėtvarkos schemų, projektų ir kitų teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimą ir įgyvendinimą buvo atsakingas apskrities viršininkas, žemės sklypų formavimo klausimus sprendė valstybinę žemės naudojimo kontrolę bei organizavo ir vykdė apskrities viršininkas apskrities teritorijoje. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 str.2d. numato, kad registro tvarkytojas atsako už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie įrašyti. Už dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą ir pagrįstumą atsako juos išdavusios institucijos arba asmenys. Kadastro tvarkytojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į kadastrą ir atitinkamai juos pakeičia (Kadastro įstatymo 13 str.1d.), teisės aktai nesuteikia nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui teisės vertinti kadastro įstatymo 12 str. nurodytų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą teisinių pagrindų teisėtumo. Už žemės reformos įgyvendinimą, žemėtvarkos schemų, projektų ir kitų teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimą ir įgyvendinimą buvo atsakingas apskrities viršininkas , žemės sklypų formavimo klausimus, valstybinės žemės naudojimo kontrolę organizavo ir vykdė apskrities viršininkas. Teisės aktai nesuteikia nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui teisės vertinti Kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodytų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą teisinių pagrindų teisėtumo.

6Tretysis suinteresuotas asmuo E. G. atsiliepime į pareiškėjos skundą (I tomas b. l. 29) su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad žemės sklypą ji gavo įstatymo nustatyta tvarka.

7Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepimo į skundą nepateikė.

8Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus reikalavimus, prašė skundą tenkinti jame nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad ginčo su atsakovu dėl sklypų ribų persidengimo nėra. Atsakovas bandė savo iniciatyva taikiai išspręsti ginčą pasiūlydamas E. G. atsisakyti sklypo ir suteikti kitą, tačiau susitarti nepavyko.

9Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Valstybės žemės fondo atstovė paaiškino, kad tokia situacija atsirado dėl to, kad V. S. sklypas buvo matuotas 1998 m., kai nebuvo tikslių matavimo prietaisų ir buvo matuojama tik atliekant preliminarius matavimus, kurie nėra tikslūs. Mano, kad tokia situacija atsirado dėl Registrų centro kaltės, kadangi jie negalėjo registruoti abiejų sklypų ir pateikė neteisingus duomenis. Patvirtina, kad atliekant matavimus turi būti kviečiami gretimų sklypų savininkai, jeigu nėra tikslių matavimų.

10Tretysis suinteresuotas asmuo E. G. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad dalyvavo matininkui matuojant sklypą ir sukalant kuoliukus. Kiti asmenys – sklypo kaimynai nebuvo kviečiami. Nežinojo, kad žemė priklauso V. S.. Sklype augo žolė, kam ta žemė priklausė nežinojo. S. Z. matavo, kalė kuoliukus, kurie po to dingo.

11Teisminio nagrinėjimo metu buvo apklausta liudytoja V. A., dirbanti Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriuje. Pastaroji paaiškino, kad tikrina jai pateikiamus kadastrinius matavimus. Anksčiau jie neturėjo galimybės prieiti prie registro centro duomenų bazės, o po to turėjo priėjimą prie tos bazės ir galėjo patikrinti ten esančius užfiksuotus duomenis. Pateiktus kadastrinius matavimus tikrina pagal preliminarų planą ir pagal abrisą. Jeigu išmatavimai atitinka, yra kaimynų parašai, tuomet suderina pateiktus matavimus ir ruošia įsakymą dėl matavimų tvirtinimo. Ar buvo parašai šiuo atveju – neprisimena. Kaip gali suderinti pateiktus matavimus jeigu nėra kaimynų parašų – negali atsakyti. Jos darbą tikrino vedėja; įsakymas buvo ruošiamas tik tuomet, kai tikrinimo rezultatams pritardavo vedėja. Kol nėra įsakymo, asmuo negali registruoti žemės sklypo.

12Teisminio nagrinėjimo metu apklaustas liudytojas S. Z. paaiškino, kad dirba valstybės žemės fonde. Jis ruošė žemės sklypo projektą pagal tuos duomenis, kuriuos gavo iš registrų centro. Jis toje teritorijoje dirba nuo 2003 metų, t.y. po to, kai buvo užregistruotas S. žemės sklypas. Ruošdamas G. žemės sklypo projektą jis susipažino su kadastro ir registro duomenimis ir matė, kad yra sklypas, užregistruotas S.vardu, tačiau sklypo ribos nubraižytos kitaip . Jis matė, kad yra laisvas žemės gabalas šalia kelio, todėl ir projektavo sklypą G.Suprojektuotas žemės sklypas ribojosi su S. sklypu. Projektuodamas kaimynų nekvietė, nes to nereikia. Kaimynų parašai reikalingi tuomet, kai daromi geodeziniai matavimai. Jeigu suprojektuotas sklypas „užliptų“ ant kito sklypo, tai registrų centras nebūtų registravęs. Atliekant matavimus matėsi, jog žemė dirbama, nes buvo nušienauta. Atsakydamas į pareiškėjos atstovo klausimą kodėl S. sklypas liko be privažiavimo, liudytojas pripažino, kad buvo padaryta techninė klaida.

13Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro atstovai į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. VĮ Registrų centras atsiliepime prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

14Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus pateiktoje pareiškėjos nuosavybės teisių atkūrimo byloje esančiame sugrąžinamo natūra žemės sklypo byloje užfiksuota (t.1 b.l.72,90), kad S. grąžinamas sklypas ribojasi su keliuku /pozicijos 1-6/, o iš kitų pusių sklypas ribojasi su fiziniams asmenims priklausančiais žemės sklypais. Grąžinamos natūra žemės valdos ribų paženklinimo-parodymo akte , kuris buvo surašytas grąžinant žemę natūra 1997 metais, 10 punkte taip pat užfiksuota, kad prie sklypo privažiuojama bendro naudojimo keliuku (t.1 b.l.91). 1997 metais surašytame nuosavybės teisių atkūrimo bylos 6 priede „Valstybės parduodamo žemės ūkio paskirties sklypo kaina“ taip pat plane užfiksuota, kad sklypas ribojasi su bendro naudojimo keliuku (t.1 b.l.101). Analogiški duomenys užfiksuoti ir Žemės sklypo ribų parodymo-paženklinimo Laikinajame akte 3 punkte– sklypas ribojasi su keliuku (t.1 b.l.102).

15Teismui pateikti geodezinių matavimų , atliktų 2009 metais pareiškėjos užsakymu, duomenys. S. priklausančio žemės sklypo ribų ženklinimo-parodymo akte užfiksuota, jog S. priklausančio žemės sklypo ribos yra tokios pačios kaip užfiksuota anksčiau minėtame nuosavybės teisių atkūrimo byloje esančiame plane - sklypas ribojasi su bendro naudojimo keliuku /pozicijos 9-8/, o kituose kraštuose sklypas ribojasi su fiziniams asmenims priklausančiais sklypais (t.1 b.l.79-80, 112,113).

16Teismui pateikta nuosavybės teisių į žemę atkūrimo trečiajam suinteresuotam asmeniui E. G. byla. Byloje esančiame žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte nėra duomenų apie tai, kad apie būsimą ženklinimą būtų informuoti gretimų sklypų savininkai ar naudotojai; apie tai, kad parodant sklypą dalyvautų šie asmenys – gretimų sklypų savininkai ar naudotojai, taip pat nėra užfiksuota.(t.1 b.l.139, 142). Žemės sklypo plane fiksuojama sklypo vieta, kuri yra ant pareiškėjai grąžintos žemės sklypo, t.y. G. grąžinamas sklypas matuojamas ant S. priklausančio sklypo, nederinus matuojamo sklypo ribų su gretimų sklypų naudotojais ar savininkais.

17Skundas tenkintinas.

18Byloje nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1998-07-13 sprendimu Nr. 79-4210 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje piliečiui (-tei) V. S.“ jai buvo atkurta nuosavybės teisė į senelių E. ir V. C. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemės sklypą, grąžinant bendrą 3,70 ha žemės sklypą žemės ūkio veiklai, esantį ( - ) kaime, ( - ) sen., Trakų rajone (kadastrinis Nr. ( - )). Sklypas ribojosi su kitais sklypais, priklausančiais fiziniams asmenims ir bendro naudojimo keliu. Šalia sklypo nebuvo laisvos valstybinės žemės .

19Vilniaus apskrities viršininko 2005-11-10 įsakymu Nr. 2.310419-42 patvirtintame ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte E. G. suprojektuotas asmeninio ūkio žemės sklypas Nr. ( - ), kurio plotas 0,41 ha, į kurį Vilniaus apskrities viršininko 2006-05-18 sprendimu Nr. 2.11-42-2600 atkurtos nuosavybės teisės E. G. ir sklypas 2006-09-13 įregistruotas VĮ Registrų centre.

20Ginčas šioje dalyje kilęs dėl to ar trečiajam suinteresuotam asmeniui E. G. teisėtai suprojektuotas asmeninio ūkio žemės sklypas Nr. ( - ) ir atkurtos nuosavybės teisės į jį.

21Statinių ir kitų nekilnojamojo turto objektų ribos nustatomos kadastriniais matavimais, kurių atlikimo tvarką nustato Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (toliau – Nuostatai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 04 15 d. nutarimu Nr. 534.(Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnis).

22Pagal šių Nuostatų 32.1.1. punktą, nustatant žemės sklypo kadastro duomenis nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau vadinama – kviestiniai asmenys). Nuostatų 32.1.1.2. punkte nustatyta, kad kviestiniams asmenims kvietimai įteikiami asmeniškai arba ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki ribų ženklinimo išsiunčiami registruotu laišku. Užsakovo ir vykdytojo sutartyje numatoma, kas įteiks (išsiųs) šiuos kvietimus. Kvietime nurodomas adresas, kuriuo, jeigu kviestinis asmuo negali dalyvauti paženklinant žemės sklypo ribas, kviečiamasis turi pranešti apie savo neatvykimą likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios, ir nurodoma, jog neatvykus ar neinformavus darbai bus tęsiami. Jeigu kviestinių asmenų negalima surasti nei gretimų žemės sklypų adresais, nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytais adresais, vykdytojas informaciją apie numatomus žemės sklypo kadastrinius matavimus gali paskelbti vietos dienraštyje ir seniūnijos, kurioje numatyti darbai, skelbimų lentoje, nurodydamas žemės sklypo adresą, gretimų žemės sklypų kadastro numerius, matavimus atliekančio asmens darbo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pagal Nuostatų 32.1.1.4. punktą paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas. Aktą pasirašo dalyvavusieji paženklinant žemės sklypo ribas kviestiniai asmenys, vykdytojas ir užsakovas arba jo įgaliotas asmuo. Patikslinami Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo kadastro duomenys, t.y. pokyčiai žemės sklypo viduje.

23Teismui pateikta ir ištirta medžiaga, proceso šalių paaiškinimai ir liudytojo parodymai liudija, jog anksčiau išvardinti veiksmai nebuvo atlikti, t. y. sklypą ženklinant riboženkliais suinteresuoti asmenys nebuvo kviečiami, žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto kviestiniai asmenys nepasirašė, o žemėtvarkos skyriaus darbuotojai šių pažeidimų neakcentavo. Todėl teismas daro išvadą, jog ginčo sklypas, į kurį atkurtos nuosavybės teisės E. G., suprojektuotas neteisingai ir neteisėtai, pažeidžiant norminių aktų reikalavimus ir pareiškėjai priklausančio sklypo ribas. Todėl reikalavimas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2005 11 10d. įsakymu nr. 2.3-10419-42 patvirtinto ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto dalį, kuria E. G. suprojektuotas o,41 ha žemės sklypas Nr. ( - ) (kadastrinis numeris ( - )) tenkinamas.

24Civilinio kodekso 1.75 str. 4 d. nustatyta, kad jeigu tas pačias teises į daiktą ar daiktines teises įregistravo keli asmenys, tai laikoma, kad teises įgijo pirmasis sandorį įregistravęs asmuo.

25Nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre nuo 1998-10-20 įregistruotas 3,7 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) k., ( - ) sen., Elektrėnų sav., ir V. S. nuosavybės teisė į jį Vilniaus apskrities viršininko 1998-07-13 sprendimo Nr. 79-4210 pagrindu, ir tik nuo 2006-10-19 Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 0,41 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) k., ( - ) sen., Elektrėnų sav., ir E. G. nuosavybės teisė į jį Vilniaus apskrities viršininko 2006-05-18 sprendimo Nr. 2.11-42-2600 pagrindu.

26Iš byloje pateikto žemės sklypo ( - ) plano matyti, kad V. S. sugrąžintas natūra žemės sklypas (I tomas b. l. 177) ribojasi su bendro naudojimo keliu. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) planas, kuris parengtas 1997-12-15, akivaizdžiai liudija, kad E. G. vardu suformuoto ir pastarajai priklausančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) ribos dengia gretimo V. S. žemės sklypo ribas ir atima galimybę prieiti prie bendro naudojimo kelio. Kaip minėta, V. S. nuosavybės teisė buvo įregistruota 1998 metais, o E. G. sklypas, persidengiantis su pareiškėjos, įregistruotas 2006 metais; akivaizdu, jog pareiškėja pirmiau įgijo ir įregistravo nuosavybės teisę į minėta žemės sklypą . Atsakovas šio fakto neneigia, todėl darytina išvada, jog E. G. nuosavybės teisė nekilnojamojo turto registre įregistruota neteisėtai. Todėl naikintini ir kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto dalis ir sprendimas, kurio pagrindu atkurta nuosavybės teisė trečiajam suinteresuotam asmeniui .

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 2 p., 127 str.,

Nutarė

28Pareiškėjos V. S. skundą patenkinti.

29Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2005-11-10 įsakymu Nr. 2.3-10419-42 patvirtinto ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto dalį, kuria E. G. suprojektuotas 0,41 ha žemės sklypas Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )).

30Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006-05-18 sprendimą Nr. 2.11-42-2600, kuriuo E. G. atkurtos nuosavybės teisės į 0,41 ha žemės sklypą kadastrinis Nr. ( - ).

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja V. S. kreipėsi į teismą su skundu... 3. Pareiškėja skunde paaiškino, kad Vilniaus apskrities viršininko... 4. Atsakovė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų... 5. Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus filialas prašė... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo E. G. atsiliepime į... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepimo į... 8. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus... 9. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Valstybės... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo E. G. teisminio nagrinėjimo... 11. Teisminio nagrinėjimo metu buvo apklausta liudytoja V.... 12. Teisminio nagrinėjimo metu apklaustas liudytojas S. Z.... 13. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir... 14. Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus pateiktoje pareiškėjos... 15. Teismui pateikti geodezinių matavimų , atliktų 2009 metais pareiškėjos... 16. Teismui pateikta nuosavybės teisių į žemę atkūrimo trečiajam... 17. Skundas tenkintinas.... 18. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 19. Vilniaus apskrities viršininko 2005-11-10 įsakymu Nr. 2.310419-42... 20. Ginčas šioje dalyje kilęs dėl to ar trečiajam suinteresuotam asmeniui 21. Statinių ir kitų nekilnojamojo turto objektų ribos nustatomos kadastriniais... 22. Pagal šių Nuostatų 32.1.1. punktą, nustatant žemės sklypo kadastro... 23. Teismui pateikta ir ištirta medžiaga, proceso šalių paaiškinimai ir... 24. Civilinio kodekso 1.75 str. 4 d. nustatyta, kad jeigu tas pačias teises į... 25. Nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre nuo 1998-10-20 įregistruotas 3,7... 26. Iš byloje pateikto žemės sklypo ( - ) plano matyti,... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 28. Pareiškėjos V. S. skundą patenkinti.... 29. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2005-11-10 įsakymu Nr. 2.3-10419-42... 30. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006-05-18 sprendimą Nr.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...