Byla 1S-296-190/2011
Dėl Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyr. tyrejo Vyto Žukovskio 2011-02-28 nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima, panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Vladislavas Lencikas, sekretoriaujant Linai Žalaitei, dalyvaujant UAB „( - )“ atstovui advokatui Kestuciui Ragaišiui, teismo posedyje išnagrinejes UAB „( - )“ direktoriaus A. R. (toliau – pareiškejas) skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria atmestas UAB „( - )“ direktoriaus skundas del Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos prokurores Indres Kupcikeviciutes 2011-03-21 nutarimo atmesti skunda del Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyr. tyrejo Vyto Žukovskio 2011-02-28 nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima, panaikinimo

2n u s t a t e :

32011-02-14 Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS buvo gautas UAB „( - )“ direktoriaus A. R. pareiškimas su prašymu pradeti ikiteismini tyrima del UAB „( - )“ direktoriaus G. M., UAB „( - )“ direktoriaus I. M. ir UAB „( - )“ direktoriaus A. K. galimai neteisetu veiksmu pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d.

4Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyr. tyrejas Vytas Žukovskis 2011-02-28 prieme nutarima atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu. Pareiškejas mineta nutarima istatymo nustatyta tvarka apskunde prokurorui. Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos prokurore Indre Kupcikeviciute 2011-03-21 nutarimu atmete UAB „( - )“ direktoriaus A. R. skunda.

5Pareiškejas, nesutikdamas su aukšciau minetu Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos prokurores nutarimu, ji apskunde Vilniaus miesto 1 apylinkes teismui.

6Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartimi UAB „( - )“ direktoriaus A. R. skunda atmete, nurodydamas, jog akivaizdu, kad tarp UAB “( - )” ir UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )” sudarytu sutarciu pagrindu yra susikloste civiliniai teisiniai santykiai, kurie gali peraugti i baudžiamuosius teisinius santykius tik atsiradus papildomoms salygoms, t.y. esant visiems nusikalstamos veikos požymiams. Vertinant teismui pateikta medžiaga ir pareiškejo skunde nurodytas aplinkybes, nera pagrindo manyti, jog UAB „( - )”, UAB „( - )” ar UAB „( - )” vadovai butu panaudoje apgaule svetimam turtui užvaldyti, t.y. sutartys tarp bendroviu buvo sudarytos apgaule, dar prieš ju sudaryma nebuvo ketinama ju vykdyti, o buvo siekiama užvaldyti UAB „( - )” pinigines lešas bei nekilnojamaji turta.

7Kaip matyti iš byloje esanciu duomenu bei pareiškejo skundo argumentu, UAB „( - )”, atstovaujama direktoriaus A. R., sutartis su UAB „( - )”, UAB „( - )” ar UAB „( - )” pasiraše laisva valia, todel laikytina, jog tokiais savo veiksmais bendrove prisieme visus galimus neigiamus savo veiksmu padarinius. Tarp pareiškejo ir UAB „( - )”, UAB „( - )”, UAB „( - )” kile nesutarimai del sutarciu sudarymo teisetumo, sutartiniu isipareigojimu nevykdymo bei patirtu nuostoliu atlyginimo, yra civiliniu teisiniu santykiu ginco dalykas. Pareiškejas savo pažeistas teises turi realia galimybe ginti bei vekseliuose numatytas sumas išieškoti civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

8Skundu UAB „( - )“ direktorius A. R. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkes 2011 m. balandžio 22 d. teismo priimta nutarti atmesti UAB „( - )” skunda del Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos prokurores 2011-03-21 nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima panaikinimo priimti del skundo nauja sprendima - pavesti atlikti G. M. ir kitu asmenu atžvilgiu ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje pagal LR BK 182 str. 2 d. del ju galimo sukciavimo.

9Pareiškejas nurodo, jog 2010-11-22 tarp UAB „( - )” ir UAB „( - )” buvo pasirašyta Jungtines veiklos sutartis Nr. MFF 2010-11-22/01, pagal kuria UAB „( - )” privalejo iki 2010 metu pabaigos sutvarkyti finansavima, o iki 2010-12-30 gražinti 300 000 Lt ir sumoketi 100 000 Lt administravimo mokesti. Vykdydama savo isipareigojimus, UAB „( - )” pervede 300 000 Lt i UAB „( - )” saskaita banke.

10Nesulaukus žadeto finansavimo, paaiškejo, kad G. M. žadedamas milijonini finansavima ir gaudamas i savo saskaita banke 300 000 Lt, nurode žinomai melagingus duomenis ir pateike suklastotus dokumentus apie tokio finansavimo daveja - Anglijoje nurodytais adresais finansines istaigos net neegzistuoja, o nurodyto banko pavadinimas ir adresai išgalvoti. Iš UAB „( - )” gautus 300 000 litu ne tik nebande pagal pažada pervesti i Blake finance LTD saskaita banke, bet ir to daryti net neketino - nes UAB „( - )” net neturejo banke valiutines saskaitos, o gautus iš UAB „( - )” 300 000 litu ne tik negražino atgal, o be jokiu sutarciu pervede ivairiems juridiniams ir fiziniams asmenims, nesusijusiems su pasirašytomis tarpusavio sutartimis. Vien tik i asmenine G. M. saskaita buvo pervesta daugiau kaip 100 000 litu kurie veliau buvo išgryninami. Del negautu pinigu, kuriuos turejo gauti pagal pažadus, ir neturint kitokiu lešu laiku sumoketi atpirkimo kainos - 350 000 Lt, UAB „( - )” galejo prarasti savo nekilnojamaji turta, kurio rinkos verte apie 700 000 Lt, vadinasi, pareiškejo manymu, galimai tie patys asmenys užvalde 300 000 Lt, dar galejo užvaldyti ir UAB „( - )” priklausanti nekilnojamaji turta.

11Pareiškejas teigia, jog tik atlikus ikiteismini tyrima galima išsiaiškinti visas UAB „( - )” pareiškime nurodytas ir kitas butinas aplinkybes, norint nustatyti ar G. M. ir kitu asmenu veikoje nebuvo LR BK 182 str. 2 d. numatyto nusikaltimo - sukciavimo požymiu. Neatlikus ikiteisminio tyrimo, teigti, kad tarp šaliu buvo susikloste išimtinai civiliniai teisiniai santykiai negalima.

12Pareiškejas skunde nurodo, jog teismas netyre bei nieko nutartyje nepasisake del UAB „( - )” skundo motyvo, kad Prokuroras ir Ikiteisminio tyrimo istaiga pažeide LR BPK 168 str. 1 d. numatytus reikalavimus, nes atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima galima tik tuo atveju, kai skunde nurodyti faktai apie padaryta nusikalstama veika butu akivaizdžiai neteisingi. Vadinasi, kitais atvejais - ikiteisminis tyrimas turi buti atliekamas.

13Nepagristas, anot pareiškejo, teismo argumentas, kad G. M. ir kitu asmenu veikoje nera nusikaltimo kvalifikacijai labai svarbaus elemento - apgaules ir kaltes, pasireiškiancios tiesiogine tycia, nes esa kaltininkai nesieke materialines žalos nukentejusiajam. Apgaule pasireiške tuo, kad G. M. ir kiti asmenys pateikdami melagingus duomenis apie busima projektu finansavima, žadedami parupinti 7 milijonu EUR dydžio finansavima iš neegzistuojanciu kredito istaigu ir apie tai gerai žinodami, del to sudarydami apsimestine jungtines veiklos sutarti, jos pagrindu savo naudai užvalde svetima turta - UAB „( - )’ pinigus - 300 000 Lt, net neketindami tuos pinigus panaudoti pagal paskirti, juos paslepe pervesdami i savo ir kitu asmenu, o ne kredito istaigu saskaitas, taip pat tas galejo pasireikšti pirkimo-pardavimo sutarties su atpirkimo teise pasirašymu, iš anksto žinant, kad turto pardavejas nustatytu laiku, pagal pasirašytos jungtines veiklos sutarti, turto atpirkimui neatgaus pasisavintu pinigu, savo naudai, iregistruojant nuosavybe savo vardu, igyjant dideles vertes, svetima - UAB „( - )” nuosavybes teise priklausanti nekilnojamaji turta. Teismas padare niekuo nepagrista klaidinga prielaida, kad isipareigojimas padaryta žala padengti per tam tikrus terminus, ka patvirtina G. M. pasirašytas susitarimas del Sutarties nutraukimo pasekmiu bei tai sumai išrašytas neprotestuotinas paprastasis vekselis, patvirtina, kad kalti asmenys nesieke materialines žalos. Darydamas tokia prielaida, teismas neatkreipe demesio i kita svarbia aplinkybe - G. M. isipareigojo padaryta žala padengti tik tuomet, kai buvo išsiaiškinta, kad visa G. M. veikla apgaulinga. Susitarimas del Sutarties nutraukimo pasekmiu bei tai išrašytas neprotestuotinas paprastasis vekselis buvo pasirašyti ir pateikti 2011-01-21 paties G. M., siekiant išvengti atsakomybes. Taciau pažadas atlyginti padaryta žala šiuo atveju gali buti vertinamas tik kaip jo baudžiamaja atsakomybe lengvinanti aplinkybe, o neatleisti kaltu asmenu nuo baudžiamosios atsakomybes už LR BK 182 str. 2 d. numatytos nusikalstamos veikos padaryma. G. M. laidavimas, vekseliu išdavimas, neturint nuosavybeje jokio realaus turto, garantuojancio piniginiu lešu gražinima, slepiant turima turta tik patvirtina nusikalstamus keslus. Šiu aplinkybiu taip pat niekas netyre ir nevertino.

14Ta aplinkybe, jog tarp UAB „( - )” ir UAB „( - )” yra pasirašytos tarpusavio sutartys neatleidžia fizinio asmens G. M. nuo baudžiamosios atsakomybes už galimai padarytas nusikalstamas veikas ir nesuteikia jam jokio leidimo sukciauti - apgaule igyti svetima turta. Teismas nurodo, kad UAB „( - )” sutartis su UAB „( - )” pasiraše laisva valia ir tuo priseme visus galimus neigiamus savo veiksmu padarinius. Taciau šios sutartys buvo sudarytos apgaule, kaltininkams dar prieš ju sudaryma nurodant iš anksto žinomai melagingas aplinkybes (nurodant neegzistuojancius asmenis) ir neketinant sutarciu vykdyti (gautas lešas pasisavinant, o ne pervedant pagal paskirti). Šias sutartis UAB „( - )” pasiraše ir pinigus perdave, tikedama kaltu asmenu netikrais pažadais gauti 7 milijonu EUR dydžio parama ir atgauti sumoketus 300 000 Lt. Tokiu budu buvo neteisetai užvaldytas jos dideles vertes turtas - pinigines lešos ir galimai kesintasi užvaldyti jos nekilnojamaji turta.

15Teismo posedyje UAB „( - )“ atstovas advokatas Kestutis Ragaišis praše skunda tenkinti.

16UAB „( - )“ direktoriaus A. R. skundas tenkintinas.

17Skunda nagrinejantis teismas, susipažines su medžiaga Nr. 10-AT-00109-11, daro išvada, kad Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, kuria atmestas UAB „( - )“ direktoriaus skundas del Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos prokurores 2011-03-21 nutarimo atmesti skunda del Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyr. tyrejo 2011-02-28 nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima panaikinimo, yra neteiseta ir nepagrista.

18Lietuvos Respublikos BPK 2 straipsnis ipareigoja prokurora bei ikiteisminio tyrimo pareigunus reaguoti i kiekviena informacija apie galimai padaryta nusikalstama veika ir atlikti visus reikalingus proceso veiksmus bei priimti visus reikalingus sprendimus, kad nusikalstama veika butu atskleista. Lietuvos Respublikos BPK 168 str. 1 d. imperatyviai nurodyta, kad prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigunas atsisako pradeti ikiteismini tyrima tik tuo atveju, kai nurodyti faktai apie padaryta nusikalstama veika yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybes. Tai reiškia, kad tik tuo atveju, kai skunde, pranešime ar pareiškime nurodomi faktai, kuriu patikimumui nustatyti tyrimas nereikalingas del akivaizdaus tu faktu netikrumo, ikiteisminio tyrimo pareigunas ar prokuroras priima sprendima atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima. Nagrinejamu atveju, neatlikus ikiteisminio tyrimo, o tik ivertinus pareiškejo UAB „( - )“ direktoriaus A. R. skunde esancius duomenis, konstatuoti, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu, negalima. Tik ikiteisminio tyrimo metu surinkus ir ivertinus informacija, galima spresti, ar pakanka duomenu pareiškime nurodytiems faktams patvirtinti ir atlikus ikiteismini tyrima byla perduoti teismui, ar tyrimas turi buti nutrauktas.

19Kaip matyti iš teismui skundo nagrinejimui pateiktos medžiagos Nr. 10-AT-00109-11, pareiškejas 2011-02-14 pareiškimu praše UAB „( - )“ direktoriaus G. M., UAB „( - )“ direktoriaus I. M. ir UAB „( - )os“ direktoriaus A. K. atžvilgiu pradeti ikiteismini tyrima pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 182 str. 2 d.

20Pažymetina, jog sukciavimo esme yra apgaules panaudojimas svetimam turtui arba teisei i turta igyti. Apgaule sukciaujant panaudojama turint tiksla suklaidinti turto savininka ar valdytoja arba asmeni, kurio žinioje yra turtas, o pastarieji, apgaules suklaidinti, savanoriškai patys perleidžia turta ar teise i turta kaltininkui, manydami, kad šis turi teise ji gauti. Apgaule pasireiškia turto savininko ar valdytojo arba asmens, kurio žinioje yra turtas, suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, pranešant neteisingus duomenis, nutylint esmines aplinkybes, turincias reikšmes savininko ar valdytojo arba asmens, kurio žinioje yra turtas, apsisprendimui del turto ar teises i turta perleidimo, ir pan. (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo senato nutarimo „Del teismu praktikos sukciavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose (BK 274 ir 275 straipsniai)” 2, 3 punktai).

21Iš „( - )“ direktoriaus A. R. 2009-02-14 pareiškimo Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS seka, kad 2010-10-25 UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pasiraše bendradarbiavimo sutarti, kuria UAB „( - )“ isipareigojo surasti finansavimo šaltini. UAB „( - )“ direktorius A. K. paaiškino, kad finansavimo šaltinis bus surastas per UAB „( - )“, kurioje turetu buti suformuotas finansinis fondas piniginemis lešomis, kaip garantas Šveicarijos investuotojui, konkretus investuotojas nebuvo ivardytas. Siekiant suformuoti garantini fonda, butina gauti busimai paskolai, 2010-11-22 tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, atstovaujamos direktoriaus I. M., Vilniaus miesto 26-ajame notaru biure buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis su atpirkimo teise, pagal kuria iš šios imones buvo pervesta 300 000 Lt i UAB „( - )“ banko saskaita, o UAB „( - )“ nuosavybes teise gavo nekilnojamojo turto patalpas, esancias ( - ). 2010-11-22 tame paciame notaru biure, A. R., atstovaudamas UAB „( - )“, pasiraše A. K. pateikta Jungtines veiklos sutarti Nr. MFF 2010-11-22/01 su UAB „( - )“. UAB „( - )“, vykdydama savo sutartinius isipareigojimus, UAB „( - )“ 2011-11-23 pervede i šios imones saskaita 300 000 Lt. Tuo pat metu A. R. pasiraše ir anksciau A. K. pateikta 2010-10-25 bendradarbiavimo sutarti Nr. PVK2010-10-25/04 tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. Pagal šia sutarti per du kartus UAB „( - )“ pervede 50000 Lt i UAB „( - )“ saskaita. Taciau UAB „( - )“ savo isipareigojimu nevykde. UAB „( - )“ direktorius G. M. ir A. K. aiškino, kad isipareigojimu nevykdymas tik laikini nesklandumai. Pareiškejo teigimu, minetu imoniu direktoriai I. M., A. K., G. M., pateikdami melaginga informacija apie busimu projektu finansavima, iš anksto neketindami vykdyti sutartiniu isipareigojimu, neteisetai igijo UAB „( - )“ dideles vertes turta, kurio verte ne mažiau kaip 700 000 Lt.

22Pareiškejas taip pat teigia, jog G. M. nurode žinomai melagingus duomenis ir pateike suklastotus dokumentus apie finansavimo daveja – Anglijoje, nes jo nurodytais adresais finansines istaigos net neegzistuoja, o nurodyto banko pavadinimas ir adresai išgalvoti. Be to, iš UAB „( - )” gautus 300 000 litu G. M. ne tik nebande pagal pažada pervesti i Blake finance LTD saskaita banke, bet to daryti neketino, nes UAB „( - )” net neturejo banke valiutines saskaitos, o gautus iš UAB „( - )” 300 000 litu ne tik negražino atgal, o be jokiu sutarciu pervede ivairiems juridiniams ir fiziniams asmenims, nesusijusiems su pasirašytomis tarpusavio sutartimis. Esant aukšciau nurodytoms aplinkybems, aukštesnes instancijos teismo vertinimu, neatlikus pagal mineta pareiškima ikiteisminio tyrimo bei tinkamai nepatikrinus pareiškejo teiginiu apie jau iš anksto turima jo nurodytu asmenu tiksla apgaule užvaldyti UAB „( - )“ turta, vienareikšmiškai konstatuoti, kad tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ susikloste tik civiliniai teisiniai santykiai, o G. M., I. M. ir A. K. veiksmuose nera nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., požymiu, nera pagrindo.

23Be to, pažymetina, jog tai, kad UAB „( - )“ turi galimybe ginti savo pažeistas teises Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, nereiškia, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikalstamos veikos požymiu. Apeliacine instancija pabrežia, kad civiliniame nesažiningume galima ižvelgti ir baudžiamuosius teisinius santykius. Šiuo konkreciu atveju yra pagrindas daryti prielaida, jog UAB „( - )“ perleido savo dideles vertes turta suklaidinimo itakoje.

24Ivertinant išdestyta, pareiškejo skundas tenkintinas, o Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, kuria atmestas UAB „( - )“ direktoriaus skundas del Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos prokurores Indres Kupcikeviciutes 2011-03-21 nutarimo atmesti skunda del Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyr. tyrejo Vyto Žukovskio 2011-02-28 nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima, panaikinimo, naikintina.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 168 str. 4 d., 442 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

26UAB „( - )“ direktoriaus A. R. skunda tenkinti.

27Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutarti ir priimti del skundo nauja sprendima – panaikinti Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos prokurores 2011 m. kovo 21 d. nutarima ir Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyr. tyrejo 2011 m. vasario 28 d. nutarima atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima

28Nutartis isigalioja nuo jos priemimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Vladislavas... 2. n u s t a t e :... 3. 2011-02-14 Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS buvo gautas UAB „( - )“... 4. Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyr. tyrejas Vytas Žukovskis 2011-02-28... 5. Pareiškejas, nesutikdamas su aukšciau minetu Vilniaus miesto apylinkes... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartimi UAB „(... 7. Kaip matyti iš byloje esanciu duomenu bei pareiškejo skundo argumentu, UAB... 8. Skundu UAB „( - )“ direktorius A. R. prašo panaikinti... 9. Pareiškejas nurodo, jog 2010-11-22 tarp UAB „( - )” ir UAB „( - )”... 10. Nesulaukus žadeto finansavimo, paaiškejo, kad G. M.... 11. Pareiškejas teigia, jog tik atlikus ikiteismini tyrima galima išsiaiškinti... 12. Pareiškejas skunde nurodo, jog teismas netyre bei nieko nutartyje nepasisake... 13. Nepagristas, anot pareiškejo, teismo argumentas, kad G.... 14. Ta aplinkybe, jog tarp UAB „( - )” ir UAB „( - )” yra pasirašytos... 15. Teismo posedyje UAB „( - )“ atstovas advokatas Kestutis Ragaišis praše... 16. UAB „( - )“ direktoriaus A. R. skundas tenkintinas.... 17. Skunda nagrinejantis teismas, susipažines su medžiaga Nr. 10-AT-00109-11,... 18. Lietuvos Respublikos BPK 2 straipsnis ipareigoja prokurora bei ikiteisminio... 19. Kaip matyti iš teismui skundo nagrinejimui pateiktos medžiagos Nr.... 20. Pažymetina, jog sukciavimo esme yra apgaules panaudojimas svetimam turtui arba... 21. Iš „( - )“ direktoriaus A. R. 2009-02-14 pareiškimo... 22. Pareiškejas taip pat teigia, jog G. M. nurode žinomai... 23. Be to, pažymetina, jog tai, kad UAB „( - )“ turi galimybe ginti savo... 24. Ivertinant išdestyta, pareiškejo skundas tenkintinas, o Vilniaus miesto 1... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 168 str. 4 d., 442 str. 1 d. 2... 26. UAB „( - )“ direktoriaus A. R. skunda tenkinti.... 27. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutarti... 28. Nutartis isigalioja nuo jos priemimo dienos ir yra neskundžiama....