Byla I-7517-331/2015
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Malijauskienės, Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudmilos Zaborovskos, dalyvaujant pareiškėjui M. I. K., jo atstovui advokatui Laurynui Biekšai, atsakovų atstovėms Vidai Juciūtei ir Valentinai Siliuk, vertėjams Giedriui Kašubai ir Evelinai Gujytei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Audriui Bareišiui, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. I. K. skundą atsakovams Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

22015-02-09 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) priėmė sprendimą Nr. (15/5-10)17U-62) atsisakyti išduoti nacionalinę vizą pareiškėjui (b. l. 22-23).

32015-02-13 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba (toliau – ir Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdyba) priėmė sprendimą Nr. 10-SP9-11 (toliau - ir Sprendimas), kuriuo įpareigojo pareiškėją savanoriškai išvykti į (duomenys neskelbtini) iki 2015-03-15, vėliau šis terminas buvo pratęstas iki 2015-03-27 (b. l. 84).

4Pareiškėjas, nesutikdamas su šiais sprendimais, skundais, kuriuos patikslino (b. l. 7-9, 18-21, 66, 79-83), kreipėsi į teismą ir prašo:

  1. panaikinti 2015-02-09 Migracijos departamento sprendimą Nr. (15/5-10)17U-152 dėl atsisakymo išduoti daugkartinę nacionalinę vizą (duomenys neskelbtini) piliečiui Muhammad I. K.;
  2. įpareigoti Migracijos departamentą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo pateiktus dokumentus;
  3. panaikinti Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos 2015-02-13 sprendimą „Dėl (duomenys neskelbtini) piliečio M. I. K. grąžinimo į (duomenys neskelbtini)“ Nr. 10-SP9-11.

5Paaiškino, kad Mykolo Romerio universiteto rektoriaus 2015-01-15 įsakymu Nr. 21BMS-15 pareiškėjas buvo priimtas studijuoti į Mykolo Romerio universiteto ir Midlesekso universiteto Verslo ir medijų mokyklos finansų ekonomikos programą anglų kalba bakalauro nuolatinių valstybės nefinansuojamų studijų I kursą. Tai, kad pareiškėjas studijuoja Mykolo Romerio universitete patvirtina ir Mykolo Romerio universiteto 2015-01-13 tarpininkavimo raštas Nr. 11TRS-352 bei Mykolo Romerio universiteto 2015-03-20 pažyma apie studijas Nr. 17BMS-125. Be to, pareiškėjas buvo apgyvendintas Mykolo Romerio universiteto Studentų namuose, kur jam leista deklaruoti gyvenamąją vietą. Šiuo metu pareiškėjas yra sumokėjęs universiteto nustatytą studijų kainą už pavasario semestrą ir didžiąją dalį sumos (800 Eur) už visas pirmo kurso studijas. Taip pat pareiškėjas turi pakankami pajamų pragyvenimui Lietuvoje savo studijų laikotarpiu, tai patvirtina AB „Šiaulių bankas“ 2015-01-13 pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas banko sąskaitoje bei yra apsidraudęs sveikatą iki 2016-01-31. Visa tai akivaizdžiai pagrindžia pareiškėjo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslą – studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje bei buvimo sąlygas. Iš Migracijos departamento sprendimo visiškai nėra aišku, kokiais motyvais remiantis buvo atsisakyta pareiškėjui išduoti vizą. Tiek pareiškėjo buvimo tikslas, tiek pareiškėjo buvimo sąlygos yra patvirtintos pridėtais įrodymais. Dėl Migracijos departamento sprendimo jis negalės tęsti savo studijų nepaisant to, jog už šias studijas jau yra sumokėjęs. Valstybės saugumo departamento atsakymas pareiškėjui nėra žinomas. Pareiškėjo žiniomis tuo pačiu pagrindu, t.y. remiantis Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento atsakymu, buvo atsisakyta išduoti nacionalines vizas ir kitiems (duomenys neskelbtini) piliečiams, ketinusiems studijuoti Mykolo Romerio universitete, kas sudaro pagrindą manyti, jog asmenims, kurie yra (duomenys neskelbtini) piliečiai, yra atsisakoma išduoti nacionalines vizas remiantis kažkokia bendrojo pobūdžio pažyma ignoruojant individualias pareiškėjų prašymo aplinkybes. Dėl priimto Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos Sprendimo jis būtų priverstas nutraukti savo studijas, priimant Sprendimą, buvo neatsižvelgta nei į ginčą dėl nacionalinės (D) vizos neišdavimo, nei į studijas Mykolo Romerio universitete.

6Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovas prašė skundą patenkinti, panaikinti ginčijamus sprendimus skunde išdėstytais argumentais.

7Atsakovas Migracijos departamentas su skundu nesutinka, prašo atmesti. Atsiliepime (b. l. 39-41) paaiškino, kad vykdydamas Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2012-05-15 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-382 (toliau - ir Aprašas) 92 punkto reikalavimus, 2015-02-06 per Užsieniečių registrą konsultavosi su Valstybės saugumo departamentu dėl vizos pareiškėjui išdavimo. 2015-02-09 Valstybės saugumo departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 19 straipsnio 1 punktu (nacionalinę vizą užsieniečiui atsisakoma išduoti, o išduota nacionalinė viza panaikinama, jeigu jis neatitinka Šengeno sienų kodekse nustatytų atvykimo sąlygų), pateikė Migracijos departamentui neigiamą išvadą dėl vizos pareiškėjui išdavimo, o 2015-02-09 Migracijos departamentas priėmė ginčijamą sprendimą.

8Pareiškėjas į Lietuvos Respubliką atvyko turėdamas Šengeno vizą, kurią išdavė (duomenys neskelbtini). Paprastai už Šengeno vizos išdavimą yra atsakinga ta valstybė, kurios teritorija yra pagrindinis kelionės tikslas (nagrinėjamu atveju - (duomenys neskelbtini)). Šios aplinkybės sudaro pagrindą pagrįstoms abejonėms dėl pareiškėjo pateiktos informacijos patikimumo ir deklaruoto atvykimo tikslo. Atkreipė dėmesį, kad anksčiau pareiškėjas neturėjo Lietuvos Respublikos institucijų išduotų vizų ar leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje. Aplinkybė, kad pareiškėjas priimtas į Mykolo Romerio universitetą, savaime nesudaro pagrindo išduoti nacionalinę vizą. Lietuvos Respublikos institucijos nebuvo priėmusios sprendimų, suteikiančių teisę pareiškėjui pagrįstai tikėtis, kad bus priimtas sprendimas, leidžiantis jam teisėtai būti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9Teismo posėdyje Migracijos departamento atstovė prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

10Atsakovė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime (b. l. 102-103) paaiškino, kad (duomenys neskelbtini) pilietis M. I. K. į Lietuvos Respubliką atvyko turėdamas (duomenys neskelbtini) išduotą Šengeno vizą Nr. (duomenys neskelbtini), galiojančią nuo 2014-10-20 iki 2015-01-17. 2015-02-09 Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių reikalų skyrius priėmė sprendimą Nr. (15/5-10) 17U-152 dėl atsisakymo išduoti daugkartinę nacionalinę vizą (duomenys neskelbtini) piliečiui M. I. K.. Vadovaujantis Įstatymo 127 straipsniu, kompetentinga institucija, nustačiusi Įstatymo 125 straipsnyje nurodytas aplinkybes privalo teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais priimti spendimą dėl užsieniečio grąžinimo į užsienio valstybę.

11Ginčijamas sprendimas priimtas vadovaujantis Migracijos departamento sprendimu dėl atsisakymo išduoti daugkartinę nacionalinę vizą (duomenys neskelbtini) piliečiui M. I. K.. Priimant sprendimą buvo atsižvelgta į M. I. K. ir Mykolo Romerio Universiteto prašymus pasilikti Lietuvoje ilgesnį laiką dėl vykstančių paskaitų tvarkaraščio ir nustatytas maksimalus 30 dienų išvykimo terminas. Vadovaujantis Aprašo 43 punktu ir atsižvelgiant į M. I. K. prašymą bei aplinkybes, kad užsienietis turėjo pateikti papildomus dokumentus teismui, šis terminas buvo pratęstas dar 14 dienų. Priimant ginčijamą sprendimą jokių aplinkybių, dėl kurių pareiškėją būtų draudžiama grąžinti į (duomenys neskelbtini), nenustatyta.

12Per teismo posėdį Vilniaus apskrities VPK atstovė prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas su skundu nesutinka, prašo atmesti. Atsiliepime (b. l. 62-63) paaiškino, kad skundžiamas Migracijos departamento sprendimas neišduoti pareiškėjui vizos priimtas jo kompetencijos ribose vadovaujantis galiojančiais Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, yra teisėtas, pagrįstas ir suverenus. Valstybės saugumo departamentas, įvertinęs visas aplinkybes ir turimus duomenis apie pareiškėją, teikė konsultaciją, kuri galėjo būti reikšminga priimant ginčijamą sprendimą. Pažymėjo, kad informacija, kurios pagrindu teikė konsultaciją, susijusią su minėtu sprendimu yra įslaptinta slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

14Teismo posėdyje Valstybės saugumo departamento atstovas prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

15S k u n d a s a t m e s t i n a s

16Ginčas šioje byloje kilo dėl atsisakymo pareiškėjui išduoti daugkartinę nacionalinę vizą (b. l. 22-23).

17Nustatyta, kad pareiškėjas 2015-01-15 Vilniaus apskrities VPK pateikė prašymą išduoti nacionalinę vizą, argumentuodamas, kad studijuoja Mykolo Riomerio universitete. Pateikė tam būtinus dokumentus, todėl prašymas buvo persiųstas į Migracijos departamentą (b. l. 42-52). Migracijos departamentas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, 2015-02-09 sprendimu Nr. (l5/5-10) 17KU-152 atsisakė išduoti pareiškėjui daugkartinę nacionalinę vizą, argumentuodamas tuo, kad užsienietis negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo bei sąlygų. Šis sprendimas priimtas vadovaujantis Įstatymo 19 straipsniu, Aprašo 92 punktu bei gavus Valstybės saugumo departamento neigiamą atsakymą (b. l. 157-162).

18Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Europos parlamento ir tarybos 2006-03-15 Reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisykles, reglamentuojančias asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksas (toliau - Šengeno sienų kodeksas), Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas), vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro 2004-09-02 įsakymu Nr. 1V-280/V-109 patvirtintas Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo bei panaikinimo, konsultavimosi, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo ir kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas), Europos parlamento ir tarybos 2009-07-13 reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (toliau – ir Vizų kodeksas).

19Įvertinus šių teisės aktų normas, darytina išvada, kad trečiųjų šalių piliečiai, norėdami atvykti į Šengeno erdvę, turi pagrįsti numatomo buvimo tikslą, sąlygas bei įrodyti pragyvenimo lėšų turėjimą buvimo laikotarpiu, grįžimui į kilmės šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jie būtų įleisti, arba teisėtai gauti tokių lėšų. Migracijos departamento pareigūnas, spręsdamas vizų išdavimo klausimą, turi teisę kreiptis pagalbos į kompetentingas šalies institucijas, gauti iš jų paaiškinimus, įrodymus dėl vizos prašančio asmens. Sprendimą dėl vizos išdavimo Migracijos departamento pareigūnas priima savarankiškai įvertinęs visą surinktą medžiagą. Taigi Migracijos departamento pareigūnas, priimdamas sprendimą išduoti ar neišduoti vizą, privalo įvertinti vizos prašančio asmens tikrąjį buvimo tikslą ir sąlygas bei turimas lėšas, sąžiningumą, socialinę bei ekonominę padėtį, taip pat turi vertinti kilmės šalies ekonominę padėtį (nedarbo lygis, skurdas ir kt.).

20Vizų kodekso 21 straipsnio 1 punkte numatyta, kad nagrinėjant prašymą išduoti vienodą vizą, nustatoma, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose nustatytas atvykimo sąlygas, ir ypatingas dėmesys skiriamas įvertinimui, ar jis nekelia nelegalios imigracijos rizikos ar rizikos valstybių narių saugumui, ir ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos. Asmuo prašantis vizos privalo pagrįsti numatomo buvimo tikslą, sąlygas bei įrodyti pragyvenimo lėšų turėjimą.

21Įstatymo 19 straipsnio, nustatančio atsisakymo išduoti nacionalinę vizą ir vizos panaikinimo pagrindus, 2 punkte numatyta, kad asmuo norėdamas gauti vizą, nepateikė būtinos informacijos apie vykimo tikslą ir sąlygas.

22Detalesnę dokumentų vizai gauti pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimo dėl atsisakymo išduoti vizą priėmimo tvarką, konsultavimąsi dėl vizų reglamentuoja Aprašas. Pagal Aprašo 4 punktą dokumentus vizai gauti priima ir nagrinėja įgalioti vizų tarnybų valstybės tarnautojai, jie sprendžia ir klausimus, susijusius su vizos išdavimu, atsisakymu išduoti vizą. Pagal Aprašo 74 punktą įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių prašyme išduoti nacionalinę vizą nurodytus duomenis. Pareiškėjas kartu su prašymu išduoti vizą pateikė paso kopiją, Mykolo Romerio universiteto pažymą apie studijas universitete, kelionės draudimą (b. l. 43-52).

23Teismas pažymi, kad Aprašo 7 skyriuje reglamentuojama konsultavimosi dėl vizos išdavimo tvarka. Pagal Aprašo 92 punktą vizų tarnybos, nagrinėdamos valstybių, nurodytų Valstybės saugumo departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos patvirtintuose sąrašuose, piliečių ar šiuose sąrašuose nustatytų kategorijų piliečių prašymus dėl Šengeno ar nacionalinės vizos išdavimo, konsultuojasi su Migracijos departamentu, siekdamos išsiaiškinti, ar nėra atsisakymo išduoti vizą pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnio 1, 2, 4, 7 ir 8 punktuose, ir/ar tenkinamos atvykimo sąlygos, nurodytos Vizų kodekso 21 straipsnio 1 ir 3 dalyse. Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus valstybių sąrašus Valstybės saugumo departamentas ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba raštu pateikia Migracijos departamentui. Aprašo 94 punkte nustatyta, kad Migracijos departamentas konsultuojasi: su Valstybės saugumo departamentu – ar nėra pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnio 1, 2, 4, 7 ir 8 punktuose, ir/ar tenkinamos atvykimo sąlygos, nurodytos Vizų kodekso 21 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalies d punkte; su Valstybės sienos apsaugos tarnyba – ar nėra pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnio 1, 2 ir 4 punktuose, ir/ar tenkinamos atvykimo sąlygos, nurodytos Vizų kodekso 21 straipsnio 1 ir 3 dalyse. Pagal Aprašo 95 punktą Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Valstybės saugumo departamentas (toliau šiame skirsnyje – konsultavimosi institucijos), patikrinę duomenis apie užsienietį ir pagal kompetenciją įvertinę turimą informaciją, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo elektroninio paklausimo dėl vizos išdavimo gavimo dienos pateikia Migracijos departamentui apibendrintą įvertinimą.

24Pareiškėjas teigia, jog buvo priimtas studijuoti į Mykolo Romerio universitetą, apgyvendintas universiteto Studentų namuose, sumokėjęs universiteto nustatytą studijų kainą, turintis pakankamai pajamų pragyvenimui Lietuvoje savo studijų laikotarpiu, yra apsidraudęs sveikatą iki 2016-01-31, todėl atsakovas nepagrįstai atsisakė išduoti jam daugkartinę nacionalinę vizą, tokiu būdu užkirsdamas pareiškėjui kelią baigti studijas Mykolo Riomerio universitete. Todėl nurodytos aplinkybės akivaizdžiai pagrindžia pareiškėjo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslą – studijos Lietuvos aukštojoje mokykloje ir buvimo sąlygas.

25Teismas negali sutikti su pareiškėjo teiginiais, nes vizą pareiškėjui atsisakyta išduoti vadovaujantis minėta Apraše reglamentuojama konsultavimosi tvarka iš Valstybės saugumo departamento atsakingam pareigūnui gavus neigiamą išvadą dėl vizos išdavimo. Šios išvados gavimas pagrįstai lėmė Migracijos departamento pareigūno abejones ir sudarė rimtą pagrindą manyti, kad užsienietis nepagrindė numatomo buvimo tikslo bei sąlygų. Be to, pareiškėjas į Lietuvos Respubliką atvyko turėdamas Šengeno vizą (turistinę), kurią išdavė (duomenys neskelbtini), todėl paprastai už Šengeno vizos išdavimą yra atsakinga ta valstybė, kurios teritorija yra pagrindinis kelionės tikslas. Pareiškėjas 2014 metų pabaigoje atvykęs į (duomenys neskelbtini) pagal turistinę vizą prarado savo bagažą ir dokumentus, kreipėsi į (duomenys neskelbtini) ambasadą (duomenys neskelbtini) karalystėje dėl naujo paso išdavimo, kur jam buvo išduotas laikinas pasas. Turėdamas laikiną pasą pareiškėjas vyko į (duomenys neskelbtini), ketino įstoti mokytis į kokią nors mokymo įstaigą, tikėdamasis gauti leidimą gyventi (duomenys neskelbtini). Nepavykus to padaryti, pareiškėjas atvyko į Lietuvos Respubliką su tikslu gauti leidimą gyventi Lietuvoje (b. l. 161-162). Todėl visos šios aplinkybės sudaro pagrindą pagrįstoms abejonėms dėl pareiškėjo pateiktos informacijos patikimumo ir deklaruoto atvykimo tikslo.

26Valstybės saugumo departamento atstovo teismo posėdyje paaiškinimai, teismui pateikta informacija (b. l. 62-63, 157-162) patvirtina, kad buvo pakankamas pagrindas išvadai, jog pareiškėjas nepagrindė numatomo buvimo tikslo bei sąlygų, nes į (duomenys neskelbtini) atvyko pagal turistinę vizą, prarado dokumentus, vyko į (duomenys neskelbtini), o iš (duomenys neskelbtini) į Lietuvos Respubliką ir visose šalyse pareiškėjas siekia gauti leidimą legaliai gyventi. Šias aplinkybes patvirtina bylos įrodymai, VSD pateikta riboto naudojimo medžiaga su kuria teismas susipažino teismo posėdyje, be to, pareiškėjas pripažino, kad atvyko pagal turistinę vizą, buvo pametęs dokumentus, buvo išvykęs į (duomenys neskelbtini). Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas neturėjo Lietuvos Respublikos institucijų išduotų vizų ar leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje, todėl negalėjo tikėtis, kad bus priimtas sprendimas, leidžiantis jam teisėtai būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, o studijos Mykolo Romerio universitete nesudaro pagrindo išduoti nacionalinę vizą. Pareiškėjo paaiškinimai teisme, jog atvyko į Lietuvos Respubliką studijuoti Mykolo Riomerio universitete, kelia teismui pagrįstas abejones dėl sąžiningo pareiškėjo siekio baigti studijas.

27Pareiškėjo atstovo teiginiai, kad vadovaujantis Valstybės saugumo departamento atsakymu, buvo atsisakyta išduoti nacionalines vizas ir kitiems (duomenys neskelbtini) piliečiams, ketinusiems studijuoti Mykolo Romerio universitete, sudaro pagrindą manyti, jog asmenims, kurie yra (duomenys neskelbtini) piliečiai, yra atsisakoma išduoti nacionalines vizas remiantis kažkokia bendrojo pobūdžio pažyma ignoruojant individualias pareiškėjų prašymo aplinkybes, neatitinka tikrovės, nes teismo vertinimu, šios aplinkybės neturi įtakos šiam ginčui, kiekviena byla nagrinėjama atskirai pagal pateiktą skundą.

28Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės, bylos įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjo nurodytas vizos gavimo tikslas yra formalus, pareiškėjas nepagrindė numatomo buvimo tikslo bei sąlygų. Todėl įvertinus faktines bylos aplinkybes ir teisės aktų, reglamentuojančių vizų išdavimą, nuostatas, pareiškėjui buvo pagrįstai atsisakyta išduoti daugkartinę nacionalinę vizą vadovaujantis Įstatymo 19 straipsnio 2 punktu.

29Teismui pripažinus, kad ginčijamas sprendimas dėl atsisakymo išduoti vizą yra teisėtas ir pagrįstas, nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo pateiktus dokumentus bei panaikinti Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos 2015-02-13 sprendimą Nr. 10-SP9-11 „Dėl (duomenys neskelbtini) piliečio M. I. K. grąžinimo į (duomenys neskelbtini)“, taip pat tikslinga panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-03-26 nutartį (b. l. 98-99), kuria buvo taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė - iki teismo sprendimo įsiteisėjimo administracinėje byloje sustabdyti Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos 2015-02-13 sprendimo Nr. 10-SP9-11 galiojimą (b. l. 104).

30Teismas taip pat pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (EŽTT 1994-04-19 sprendimas Van de Hurk v. Netherlands; 1997-12-19 sprendimas Helle v. Finland; LVAT administracinė byla Nr. A261-3555/2011).

31Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo reikalavimų tenkinti skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 1 p., 57 str.).

32Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85?87 str., 88 str. 1 d. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

33pareiškėjo M. I. K. skundą atmesti.

34Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-03-26 nutartį, kuria buvo taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė - iki teismo sprendimo įsiteisėjimo administracinėje byloje sustabdyti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos 2015-02-13 sprendimo Nr. 10-SP9-11 galiojimą.

35Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2015-02-09 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 3. 2015-02-13 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos... 4. Pareiškėjas, nesutikdamas su šiais sprendimais, skundais, kuriuos patikslino... 5. Paaiškino, kad Mykolo Romerio universiteto rektoriaus 2015-01-15 įsakymu Nr.... 6. Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovas prašė skundą patenkinti,... 7. Atsakovas Migracijos departamentas su skundu nesutinka, prašo atmesti.... 8. Pareiškėjas į Lietuvos Respubliką atvyko turėdamas Šengeno vizą, kurią... 9. Teismo posėdyje Migracijos departamento atstovė prašė skundą atmesti... 10. Atsakovė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos... 11. Ginčijamas sprendimas priimtas vadovaujantis Migracijos departamento sprendimu... 12. Per teismo posėdį Vilniaus apskrities VPK atstovė prašė skundą atmesti... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo... 14. Teismo posėdyje Valstybės saugumo departamento atstovas prašė skundą... 15. S k u n d a s a t m e s t i n a s... 16. Ginčas šioje byloje kilo dėl atsisakymo pareiškėjui išduoti daugkartinę... 17. Nustatyta, kad pareiškėjas 2015-01-15 Vilniaus apskrities VPK pateikė... 18. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Europos parlamento ir tarybos... 19. Įvertinus šių teisės aktų normas, darytina išvada, kad trečiųjų... 20. Vizų kodekso 21 straipsnio 1 punkte numatyta, kad nagrinėjant prašymą... 21. Įstatymo 19 straipsnio, nustatančio atsisakymo išduoti nacionalinę vizą ir... 22. Detalesnę dokumentų vizai gauti pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimo dėl... 23. Teismas pažymi, kad Aprašo 7 skyriuje reglamentuojama konsultavimosi dėl... 24. Pareiškėjas teigia, jog buvo priimtas studijuoti į Mykolo Romerio... 25. Teismas negali sutikti su pareiškėjo teiginiais, nes vizą pareiškėjui... 26. Valstybės saugumo departamento atstovo teismo posėdyje paaiškinimai, teismui... 27. Pareiškėjo atstovo teiginiai, kad vadovaujantis Valstybės saugumo... 28. Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės, bylos įrodymai leidžia daryti... 29. Teismui pripažinus, kad ginčijamas sprendimas dėl atsisakymo išduoti vizą... 30. Teismas taip pat pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos... 31. Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo reikalavimų... 32. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 33. pareiškėjo M. I. K. skundą atmesti.... 34. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-03-26 nutartį, kuria... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...